actualitzat a 26/01/06

 País Valèncià:

Oposicions 2004 - Oferta d’ocupació 

 

Les oposicions 
en la pàgina d'STEs-i

  

tornar a treball


Veure oposicions 2003


En aquesta pàgina tindreu tota la informació puntual fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a qualsevol dubte, aclariment i/o problema poseu-vos en contacte amb qualsevol de les nostres seus

 

Seccions que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

  model per al reconeixement dels sexennis
valencià          castellano


 

Oposicions convocades - OOP

Termini: 20 dies naturals des del següent a publicació

 

OOP

publicat

Castella La Manxa veure 24/01/04 veure
Murcia        veure 20/04/04 veure
Castella i Lleó   veure 13/04/04 veure
Canàries veure veure en BOC

La Rioja

veure 10/04/04 veure
Illes Balears  veure 06/04/04 veure
Andalusia veure 5/04/04 veure
Astúries veure 5/04/04 veure
Madrid veure 5/04/04 veure
Extremadura veure 03/04/04 veure
Cantabria veure 02/04/04 veure
Aragó veure 31/03/04 veure
Navarra veure 29/03/04 veure
Galícia veure 25/03/04 veure
Catalunya  veure 20/01/04 veure
Ceuta i Melilla veure projecte
País Basc    

INFORMACIONS


BOE 26/01/06. Orden ECI/76/2006, nomenament funcionariat de carrera del Cossos de Secundària, PTFP, EOI i Ens. Esp.
BOE 26/01/06 Orden ECI/77/2006. nomenanmet funcionariat de carrera del Cos de Mestres.

  Reconeixement triennis i sexennis


DOGV núm. 5.087. Dimecres, 7/09/05
RESOLUCIÓ per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Ordre de 4 de maig de 2004. [2005/9662]
RESOLUCIÓ per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accessos en el cos de professors d’ensenyament secundari, professor d’escoles oficial d’idiomes, professors de musica i arts escèniques i professors tècnics de formació professional, convocat per Ordre de 4 de maig de 2004. [2005/9663]


Regulació de la fase de pràctiques
normativa, nomenanments, guies (valencià-castellà), assemblees
Publicada en el DOGV la regulació de la fase de pràctiques - 10/11/04

 
 adquisició noves especialitats 2004 - DOGV 8/10/04 (pdf)
 

llistats de persones aprovades


Veure ací llistat complet (per especialitats)


Veure en pàgina de Conselleria per DNI


Si he aprovat, què he de fer?


 

Calendari d'adjudicacions 


Noves especialitats cos de mestres


model de reclamació baremacions: 
davant la Comissió Baremadora - davant la Direcció General

Resultats prova de coneixements dels idiomes oficials


quadres resum sobre els llistats d'admesos a les oposicions per cossos, especialitats i torns   actualitzat segons els llistats definitius


ubicació de tribunals


llistes definitives d’admesos i exclosos. veure en DOGV 16/06

veure en pàgina de conselleria (per dni)


Organs de selecció Oposicions mestres. DOGV 4773. 11/06
Organs de selecció Oposicions secundària. DOGV 4773. 11/06


sorteig dels tribunals 2004         veure en aquesta pàgina

Informació sobre tribunals: despeses, abstencions...


Llistat provisional d'admesos i exclosos (tots els cossos) 

ANAR A CONSULTA PER DNI     veure en DOGV de 1 de juny


proves de coneixements dels idiomes oficials de la C.V.


proves de coneixements d'espanyol per a estrangers


Convocatòria 2004            mestres                secundària


Guia de les oposicions        mestres                secundària

Legislació aplicable - mestres: veure llistat en pdf
Legislació aplicable - secundària: llistat en pdf   /  conselleria


   

JORNADES INFORMATIVA SOBRE EL CONCURS  - OPOSICIÓ
València 13/05 - Castelló 18/05 - Alacant 20/05 


04/05/04

DOGV 4/05/05. oferta publica d'ocupació docent - 2004
  veure en aquesta pàgina     veure en DOGV

30/04/04

Aprovada l'oferta pública d'ocupació, sense el suport de l'STEPV

06/04/04

Informacions Mesa 6 d'abril. 
Resum del procés d'oposicions

01/04/04

Informe de la Mesa sectorial -1 d'abril- sobre oposicions i OOP

Característiques de la prova pràctica 
(comparativa oposicions 2003 i proposta 2004) 

10/02/ 04

Definitiva - Oferta d'Ocupació Pública 2004 - 10/02/04

 

 

 -

Especialitats publicades

 

fins 15 de juliol

 
mestres secundària Música i Arts Esc. Idiomes P.T.F.P.

 

COS DE MESTRES

 
Especialitat Situació
EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE VEURE ACÍ
EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPEUTICA VEURE ACÍ
EDUCACIÓ INFANTIL VEURE ACÍ
EDUCACÍO PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA VEURE ACÍ
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA EXTRANGER:ANGLÈS VEURE ACÍ
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA EXTRANGER:FRANCÈS VEURE ACÍ
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:MÚSICA VEURE ACÍ
 

COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

 
Especialitat Situació
ANGLÉS VEURE ACÍ
ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL VEURE ACÍ
BIOLOGIA I GEOLOGIA VEURE ACÍ
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS VEURE ACÍ
DIBUIX VEURE ACÍ
EDUCACIÓ FÍSICA VEURE ACÍ
FILOSOFIA VEURE ACÍ
FÍSICA I QUÍMICA VEURE ACÍ
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL VEURE ACÍ
FRANCÉS VEURE ACÍ
GEOGRAFIA I HISTORIA VEURE ACÍ
GREC VEURE ACÍ
HOSTALERIA I TURISME VEURE ACÍ
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA VEURE ACÍ
LLATÍ VEURE ACÍ
LLENG. CAST. I LITERATURA VEURE ACÍ
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA VEURE ACÍ
MATEMÀTIQUES VEURE ACÍ
MÚSICA VEURE ACÍ
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES VEURE ACÍ
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA VEURE ACÍ
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS VEURE ACÍ
PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE VEURE ACÍ
SISTEMES ELECTRÒNICS VEURE ACÍ
SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS VEURE ACÍ
TECNOLOGIA VEURE ACÍ
INFORMÀTICA VEURE ACÍ
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA VEURE ACÍ
 

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 
Especialitat Situació
CLARINET VEURE ACÍ
CONTRABAIX VEURE ACÍ
DANSA CLÀSSICA VEURE ACÍ
FONAMENTS DE COMPOSICIÓ VEURE ACÍ
LLENGUATGE MUSICAL VEURE ACÍ
PERCUSSIÓ VEURE ACÍ
SAXÒFON VEURE ACÍ
TROMPA VEURE ACÍ
TROMPETA VEURE ACÍ
VIOLA VEURE ACÍ
PIANO VEURE ACÍ
 

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

 
Especialitat Situació
ALEMANY VEURE ACÍ
ANGLÉS VEURE ACÍ
FRANCÉS VEURE ACÍ
 

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

 
Especialitat Situació
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES VEURE ACÍ
INSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS VEURE ACÍ
MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES VEURE ACÍ
OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA VEURE ACÍ
MANTENIMENT DE VEHICLES VEURE ACÍ
PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA VEURE ACÍ

 


 

Informació sobre tribunals

La realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels Tribunals que han de jutjar els procediments selectius convocats per les citades Ordres, s' ha realizat el dia 1 de juny de 2004 a les 12:00 hores.

Els membres dels òrgans de selecció hauran d'abstenir-se d'intervenir, i així ho notificaran a la Direcció General de Personal, quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en l'article 28(*) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o si hagueren realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés al cos de mestres en els cinc anys anteriors a la publicació d'esta convocatòria.

El termini per a manifestar l'abstenció serà de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (*)

Article 28. Abstenció.
1. Les autoritats i el personal al servei de les Administracions en qui es donen algunes de les circumstàncies assenyalades en el nombre següent d'aquest article s'abstindran d'intervenir en el procediment i ho comunicaran al seu superior immediat, qui resoldrà el procedent.

2. Són motius d'abstenció els següents:

A) Tenir interès personal en l'assumpte que es tracte o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa arracada amb algun interessat.
B) Tenir parentiu de *consanguinitat dintre del quart grau o d'afinitat dintre del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
C) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
D) Haver tingut intervenció com perit o com testimoni en el procediment que es tracte.
E) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3. L'actuació d'autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques en els quals concorren motius d'abstenció no implicarà, necessàriament, la invalidesa dels actes que hagen intervingut.

4. Els òrgans superiors podran ordenar a les persones en qui es done alguna de les circumstàncies assenyalades que s'abstinguen de tota intervenció en l'expedient.

La no abstenció en els casos que procedesca donarà lloc a responsabilitat.

LEGISLACIÓ APLICADA I VIGENT

Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV del 17/02/1997). (*)

Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desenvolupa el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV del 15/09/1998).

Article dotze del Reial Decret 1968/1999, de 23 de desembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE de 30/12/1999).

ALGUNS ASPECTES:(*)

Assistències: Se'n considerarà UNA per cada dia d'actuació.

A TRIBUNALS:
President    import màxim: 49,88 €
Vocals         import màxim: 46,88 €
Personal col·laborador:         import màxim: 36,06 €

DIETES

a) Hostalatge
S'ha de justificar amb factura original de l'establiment d'hostalatge en què figuren les dades fiscals de l'expedidor i el segell de l'establiment.
L'import serà el justificat, amb el límit màxim  de 51,09 €/dia.(*)
b) Restauració (*)
En poblacions de més de 100.000 habitants: ½ dieta: 18,03 € / dieta completa: 36,06 €
En poblacions de menys de 100.000 habitants:½ dieta: 15,03 € / dieta completa: 30,05 €

Altres despeses:

½ dieta 3,61 € / dieta completa 7,21 €
Indemnitzacions per quilometratge:     Turismes: 0,15 €/km
 

 

NORMATIVA

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli |