Guia de les oposicions 2004 - mestres


 

Normativa

Condicions

     Places - sol·licituds - termini - drets d'examen - començament

Prova de coneixement de valencià i castellà
Fase de  concurs
Fase d'oposició

      Primera Prova: Prova teòrica i pràctica       Segona Prova: Programació Didàctica

Qualificació
Ocupació de llocs eb règim d'interinitat

ANNEX IV: Característiques de la Prova pràctica

ANNEX IX: Programació didàctica

ANNEX VI. Declaració de mèrits presentats

 

Legislació aplicable veure llistat en pdf

 

 

Normativa:

ORDRE de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports: DOGV: 7-5-2004 (veure)
El concurs-oposició està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28-02-2004) (veure)

tots aquests enllaços estan redireccionats a la pàgina de la Conselleria.

Si eixa pàgina no funciona o està bloquejada, també hem 
posat la mateixa informació en la nostra pàgina. punxa ací

 

veure en pàgina de Conselleria: mestres

  COS DE MESTRES


Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. (DOGV núm. 4.748 bis, de 07/05/2004).

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. (DOGV nº 4.748 bis., de 07/05/2004).

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

- TITOL I. Concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres. Codis i especialitats.
- TÍTULO I. Concurso oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. Códigos y especialidades.
 
 
- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
 
 

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en el cos de mestres.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
 
 

- ANNEX II. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- ANEXO II. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.
 
 

- ANNEX III. Model de declaració jurada o promesa.
- ANEXO III. Modelo de declaración jurada o promesa.
 
 

- ANNEX IV. Característiques de la prova pràctica.
- ANEXO IV. Características de la prueba práctica.
 
 

- ANNEX V. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d'aspirants per a ocupar interinitats en cas que no se supere el procés selectiu.
- ANEXO V. Solicitud de no inclusión en las listas de aspirantes para ocupar interinidades en caso de no superarse el proceso selectivo.
 
 

- ANNEX VI. Declaració de mèrits presentats.
- ANEXO VI. Declaración de méritos presentados.
 

- ANNEX VII. Titulacions eximents de les proves d'idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VIII. Titulaciones eximentes de las pruebas de idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 
 

- ANNEX VIII. Sol·licitud d'exempció de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VIII. Solicitud de exención de las pruebas de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
 
 

- ANNEX IX. Programació didàctica.
- ANEXO IX. Programación didáctica.
 

 

Condicions

PLACES: 

1000 places del cos de mestres.

Ed. Infantil: 370
Anglés: 90
Francés: 40
Ed. Física: 160
Ed. Musical: 90
Audició i Llenguatge: 110
Pedagogia Terapèutica: 140

SOL·LICITUDS: 

Instància oficial que també podrà ser impresa per internet: http://www.cult.gva.es/dgp. l'Exemplar ha de ser original (joc de tres còpies) no poden ser fotocòpies. A més cal acompanyar:

a) Una fotocòpia del DNI
b) Annex II degudament emplenat per aquells participants que no tinguen la nacionalitat espanyola.
c) Per a acreditar l'exempció de la prova de coneixements dels idiomes oficials del País Valencià declaració jurada de l'annex VIII.
d) La declaració, referida en la base 13 (Ocupació de llocs en règim d’interinitat) per a no ser inclosos en les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat.

TERMINI: 

Vint dies naturals comptats a partir del 7-5-2004, és a dir, fins el 27/05/04 inclòs

DRETS D'EXAMEN: 

19,50 € per al cos de mestres. Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants amb discapacitats igual o superior a 33% sempre que ho justifiquen documentalment. Només hauran d’ingressar 3,29 € en concepte de taxes per la formació de l’expedient.

COMENÇAMENT: 

La realització de la primera prova es realitzarà a partir del dia 24 de juny de 2004, sense perjudici del previst al 7.1 sobre proves prèvies. Les proves de la fase d’oposició es podran realitzar els dies següents: 25, 26, 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15 de juliol. Els aspirants s'hi han de presentar amb el D.N.I, passaport o permís de conducció on aparega la fotografia del titular.

 

Prova de coneixement de valencià i castellà. 

Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera. Consistirà en:

1. Valencià:

  • Prova Oral: Suposarà el 30% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 20%, constarà de dues parts:
  • Lectura d’un text de caràcter general d’entre cent i dues centes paraules proposat pel Tribunal.
  • Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat. El temps per a la seua realització serà de quinze minuts.
  • Prova Escrita: Suposarà el 70% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 35%, constarà de tres parts:
  • Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit prèviament.
  • Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.
  • Redacció sobre un tema general senzill a triar entre dos o més. D’aproximadament dues centes paraules. El temps per a la seua realització serà de dues hores.

2. Castellà. 

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustarà allò disposat a l’annex III del Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol.

Aspectes generals.  

En la prova de coneixements dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel Tribunal d’apte o no apte. Els aspirant que obtinguen la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria, i amés els que obtingueren "apte" en la convocatòria d'oposicions anterior (caldrà consignar-ho a la instància i adjuntar annex VII). En la relació provisional d’admesos i exclosos es farà constar quins aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de les dues. La realització de la prova per aquells aspirants no exempts, tindrà prèviament a la primera prova del concurs-oposició. Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal, en funció del número d’aspirants que hagen de realitzar-la, nomenarà un o varis tribunals, que estaran constituïts per mestres amb possessió del Diploma de Mestre de valencià, professorat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua i Literatura Castellana del Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari o de Valencià o Espanyol per estrangers del Cos de Professorat de les EOI.

Les titulacions que possibiliten l’exempció de la prova de Valencià són: 

Llicenciat en Filologia Valenciana; títol de Mestre de Valencià; Certificat de Capacitació; Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià; Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencia, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la Formació Professional; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat; haver obtingut la qualificació d'"apte" a les oposicions de l'any anterior.

Les titulacions que declaren exempts de fet la prova de castellà són: 

Titulació universitària expedida per una universitat espanyola; Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit a l’Estat Espanyol; Títol de Tècnic especialista (FP2) expedit a l’Estat Espanyol; Diploma Superior d’espanyol com a llengua estrangera de nivell superior o Certificat d’Aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

FASE DE CONCURS: 

Superada la primera prova de la fase d’oposició, es presentaran els mèrits davant el corresponent tribunal ordenats segons els blocs de l'annex I i hi adjuntaran el model de declaració de mèrits de l’annex VI, que els serà facilitat en el seu moment pel tribunal.

 

FASE D'OPOSICIÓ:

Primera Prova

a) Prova teòrica: 

Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant entre dos extrets pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat. Per al seu desenvolupament, els aspirants disposaran de dos hores.

b) Prova pràctica: 

Consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis i en el seu plantejament els tribunals s’ajustaran a les característiques que s'estableixen en l’annex IV per a cadascuna de les especialitats.

Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè aquestos efectuen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en què la naturalesa de l’exercici pràctic impedesca la seua lectura, els opositors únicament llegiran la part teòrica.

Valoració: 

Els tribunals valoraran esta prova del procés selectiu de zero a deu punts, i distribuiran la puntuació en un 60 per cent per a la part pràctica de l’exercici i un 40 per cent per a la part teòrica. Per a la superació d’aquesta prova, l’opositor haurà d’aconseguir una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual al 25 per cent de la puntuació assignada a cadascuna d’elles, i una puntuació total, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dos parts, igual o superior a cinc punts. No obstant això, no seran qualificats en aquesta prova els aspirants que no superen el 25 per cent en alguna de les dos parts de les que es compon aquesta.

Segona Prova: Programació Didàctica

a) La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea o assignatura relacionades amb l’especialitat per la qual es participa, i en la qual s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, i també a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. La dita programació haurà de lliurar-se al tribunal junt amb els mèrits, tal com estableix la base 7.2.2, i la seua elaboració s’ajustarà al que s’ha disposat l’annex IX, defenent-se davant d’aquest en el moment que siga convocat a l’efecte.

b) L’elaboració davant el tribunal i la seua exposició oral d’una unitat didàctica podrà estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seua pròpia programació. En el segon cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que considere oportú, que ell haurà d’aportar, i també un guió que no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal al terme d’aquella.

L’aspirant disposarà d’un màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal. L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir de 30 minuts, i a continuació realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts.

Valoració:

Els tribunals valoraran esta prova globalment de zero a deu punts, i és necessari per a superar-la obtindre una puntuació igual o superior a cinc punts.

 

QUALIFICACIÓ: 

superat el procés selectiu, s'ordenen segons la puntuació global assignada (2/3 fase d'oposició i 1/3 fase de concurs) i es dona la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.

 

OCUPACIÓ DE LLOCS EN RÈGIM D’INTERINITAT: 

Per a cadascuna de les especialitats objecte d’esta convocatòria, les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat estaran formades pels participants en el procediment selectiu que, no havent resultat seleccionats, hagen obtingut, almenys, cinc punts en un dels exercicis de la fase d’oposició.


ANNEX IV: Característiques de la Prova pràctica

Educació Infantil

El Tribunal presentarà una situació escolar contextualitzada, que després de ser analitzada per l'opositor servirà de base per a l'elaboració d'un disseny de model didàctic concret.

El tribunal valorarà la perspectiva didàctica, organitzativa i professional d'aquest disseny així com les estratègies educatives i la seua relació amb altres institucions que l'especialista en Educació Infantil deurà utilitzar en la seu tasca docent.

La durada màxima serà de 4 hores.

Anglès

El Tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l'opositor elegirà tres. En el seu desenvolupament l'aspirant deurà demostrar la seua competència comunicativa, la seva capacitat d'ensenyament/aprenentatge com docent i la seua competència lingüística en Anglès.

La valoració serà la mitjana aritmètica de les tres preguntes elegides per l'opositor.

Francès

El Tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l'opositor elegirà tres. En el seu desenvolupament l'aspirant deurà demostrar la seua competència comunicativa, la seva capacitat d'ensenyament/aprenentatge com docent i la seua competència lingüística en Francès.

La valoració serà la mitjana aritmètica de les tres preguntes elegides per l'opositor.

Educació Física:

1. A partir de 5 supòsits pràctics proposats pel tribunal, resolució i explicació de dos d'ells elegits a l'atzar per l'opositor. Aquests supòsits estaran relacionats amb la part A de el temari i/o sobre els blocs de continguts de l'Educació Física en l'Educació Primària. Per a l'elaboració d'aquesta prova l'opositor disposarà d'un màxim de dues hores.

2. Expressió Corporal: A partir d'un motiu musical proposat pel tribunal, elaboració d'un muntatge d'expressió corporal. Per a la realització d'aquesta part l'opositor disposarà almenys de 30 de minuts per a la preparació i representació del mateix.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dues parts de la prova.

Música:

Compondre una obra vocal i instrumental: inventar la melodia, l'harmonització i la instrumentació a partir d'un text donat pel tribunal i aplicar-lo al tercer cicle d'educació primària. El temps que disposaran els candidats per a la realització d'aquesta part serà d'una hora i mitja.

Interpretar amb un instrument aportat per l'opositor o al piano una obra musical (o una part d'una obra, segons la seua extensió) elegida pel tribunal entre cinc de les propostes lliurement pel candidat. En el cas dels opositors que elegeixin cant, interpretaran l'obra a "capel·la" o acompanyant-se així mateix d'instrument. Aquestes cinc partitures seran del mateix instrument per al qual ha optat prèviament el candidat. Es valorarà el nivell de dificultat tècnica (de la partitura i de l'instrument) i de la qualitat de la interpretació musical.

Lectura solfística a primera vista d'un fragment musical, mínim de 16 compassos i màxim de 24 compassos, donat pel tribunal.

La valoració serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Audició i Llenguatge

Anàlisi d'una situació d'ensenyament i aprenentatge descrita en un supòsit i concreció de l'actuació docent oportuna per a oferir una resposta educativa adequada a un grup d'alumnes amb problemes de parla, de llenguatge o de comunicació.

La durada màxima serà de 4 hores.

Pedagogia Terapèutica

El Tribunal proposarà una situació referent a alumnat amb necessitats educatives especials perquè l'opositor realitze un plantejament didàctic i propose la intervenció corresponent.

La durada màxima serà de 4 hores.


ANNEX IX: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

A) La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En Educació Infantil, Educació Primària: Educació Física, Música, Francés i Anglés la programació estarà referida al desenrotllament del currículum d’una especialitat per a un any acadèmic en relació a un curs d’Educació Infantil o Primària, elegit pel candidat, i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat d’Educació Especial, Pedagogia Terapèutica la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport referit a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o Primària, elegit pel candidat, per a un supòsit concret d’entre alumnat amb necessitats educatives específiques que haurà de basar-se en les necessitats de l’alumne, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques adaptades del currículum d’Educació Infantil o Primària preferentment de les àrees instrumentals, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat d’Educació Especial, Audició i Llenguatge la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport referit a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o Primària, elegit pel candidat, per a un supòsit concret de l’alumnat amb necessitats educatives especials, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica en les especialitats d’idioma estranger: Francés i Anglés, haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

B) La programació didàctica haurà de contindre com a mínim els apartats següents:

- Objectius.
- Continguts.
- Metodologia: orientacions didàctiques.
- Criteris d’avaluació.
- Atenció als alumnes amb necessitats educatives especifiques.
- Recursos materials i bibliografia d’aula.

La programació didàctica ha de tindre sense incloure annexos una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar i una grandària de 12 punts.

 


ANNEX VI. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

COS
ESPECIALITAT
NOM
DNI
TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

Subapartats

Documentació aportada

I. Experiencia Docent prèvia (fins un màxim de cinc punts)

1.1

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos de Mestres, en centres públics: 1,00
Per cada mes: 0,083

1.2

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distints cossos al de mestres, en centres públics: 0,500
Per cada mes: 0,0416

1.3

Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos de mestres, en altres centres: 0,500
Per cada més: 0,0416

1.4

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu que l'impartit pel cos de mestres, en altres centres: 0,250
Per cada més: 0,0208

II. Formació Acadèmica (fins un màxim de cinc punts)

2.1

Expedient acadèmic en el títol al·legat:
Des de 5,01 a 5,99: 0,500 punts.
Des de 6 a 7,5: 1,000 punts.
Des de 7,51 a 10: 1,5000 punts
Aprovat 5,000
Bé 6,000
Notable 7,000
Excel·lent 9,000
Matrícula d'honor 10,000

2.2.1

Per posseir el títol de Doctor: 1,000

2.2.2

Per haver obtenit premi extraordinari en el doctorat: 0,500

2.3.1

Titulacions de Primer Cicle: 1,000

2.3.2

Titulacions de Segon Cicle: 1,000

2.4.1

Per cada títol de Música i dansa, grau mitjà: 0,500

2.4.2

Per cada certificat d'aptitud d'EOI: 0,500

2.4.3

Per cada títolde Tècnic superior d'Arts Plàstiques I Disseny: 0,200

2.4.4

Per cada títol Superior de Formació Professional: 0,200

III. Altres Mèrits (fins un màxim de dos punts)

3.1

Per cada curs de formació o perfeccionament, convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim 1,500
Durada no inferior a trenta hores: 0,200
Durada no inferior a cent hores: 0,500

3.2

Per cada curs que no reunesca els requisits de l'apartat 3.1, seminari, grup de treball i proyectes de formació en centres que siguen convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim de 0,500

3.3

Exclusivament per a l'especialitat d'Ed. Física
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Alt Nivell segons el RD 146/97, de Nivell A. 2,000
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Èlit de la CV de nivell B segons la llei 4/93. 1,000

Data:
Signatura de l’interessat

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >