País Valèncià:

Oposicions 2004 - Oferta d’ocupació 

 
  

tornar a oposicions

INFORMACIONS


Convocatòria d'oposicions 2004
       mestres                secundària


30/04/04

Aprovada l'oferta pública d'ocupació, sense el suport de l'STEPV

06/04/04

Informacions Mesa 6 d'abril. Resum del procés d'oposicions

01/04/04

Informe de la Mesa sectorial -1 d'abril- sobre oposicions i OOP
Característiques de la prova pràctica 
(comparativa oposicions 2003 i proposta 2004) 

10/02/ 04

Definitiva - Oferta d'Ocupació Pública 2004 - 10/02/04

 

 

OPOSICIONS PRIMÀRIA 2004
 

tots aquests enllaços estan redireccionats a la pàgina de la Conselleria.

Si eixa pàgina no funciona o està bloquejada, també hem
posat la mateixa informació en la nostra pàgina. punxa ací

 

veure en pàgina de Conselleria: mestres

  COS DE MESTRES


Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. (DOGV núm. 4.748 bis, de 07/05/2004).

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. (DOGV nº 4.748 bis., de 07/05/2004).

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

- TITOL I. Concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres. Codis i especialitats.
- TÍTULO I. Concurso oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. Códigos y especialidades.
  
- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
  

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en el cos de mestres.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.
  

- ANNEX II. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- ANEXO II. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.
  

- ANNEX III. Model de declaració jurada o promesa.
- ANEXO III. Modelo de declaración jurada o promesa.
  

- ANNEX IV. Característiques de la prova pràctica.
- ANEXO IV. Características de la prueba práctica.
  

- ANNEX V. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d'aspirants per a ocupar interinitats en cas que no se supere el procés selectiu.
- ANEXO V. Solicitud de no inclusión en las listas de aspirantes para ocupar interinidades en caso de no superarse el proceso selectivo.
  

- ANNEX VI. Declaració de mèrits presentats.
- ANEXO VI. Declaración de méritos presentados.
 

- ANNEX VII. Titulacions eximents de les proves d'idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VIII. Titulaciones eximentes de las pruebas de idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
  

- ANNEX VIII. Sol·licitud d'exempció de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
- ANEXO VIII. Solicitud de exención de las pruebas de conocimiento de los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
  

- ANNEX IX. Programació didàctica.
- ANEXO IX. Programación didáctica.
 

 


 

OPOSICIONS SECUNDÀRIA 2004
 

tots aquests enllaços estan redireccionats a la pàgina de la Conselleria.

Si eixa pàgina no funciona o està bloquejada, també hem
posat la mateixa informació en la nostra pàgina. punxa ací

 

veure en pàgina de Conselleria: secundària

  SECUNDÀRIA, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I  TÈCNICS DE FP


Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. (DOGV núm.,4.748 bis de 07/05/2004.)

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Téncicos de Formación Profesional. (DOGV núm. 4.748 bis de 07/05/2004.) 

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

 Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

- TITOL I. Procediments selectius d'ingrés i d'accés.

- Bases específiques. Cos de professors d'Ensenyament Secundari (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors de Música i Arts Escèniques (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors tècnics de Formació Professional (Codis i especialitats).

- TÍTULO I. Procedimientos selectivos de ingreso y acceso.

- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Códigos y especialidades).

- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
 

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, d'EOI, Música i Arts Escèniques i tècnics de FP.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de EOI, Música y Artes Escénicas y Técnicos de FP.
  

- ANNEX II. Barem per a la valoració dels mèrits per als sistemes d'accessos entre els cossos de funcionaris docents.
- ANEXO II. Baremo para la valoración de los méritos para los sistemas de accesos entre los Cuerpos de funcionarios docentes.
  
- ANNEX III. Programació didàctica.
- ANEXO III. Programación didáctica.
  

- ANNEX IV. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
 - ANEXO IV. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.

   
 

Aprovada l'oferta pública d'ocupació

L'STEPV-IV no dóna suport a l'oferta d'ocupació pública docent de la Generalitat Valenciana

El sindicat demana un accés diferenciat per al professorat interí.

La Generalitat Valenciana ha aprovat l'oferta pública d'ocupació en sessió de 30 d'abril.
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana s'oposa a l'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2004. El sindicat considera que l'actual Reial Decret 334/2004 i les Ordres que regulen la convocatòria de concurs-oposició als cossos docent no responen a les necessitats del sistema educatiu ni donen solució a la situació de precarietat del sector docent.

L'STEPV-IV afirma que el Reial Decret que regula l'accés a la funció pública docent ha estat imposat per l'anterior govern espanyol presidit per José Maria Aznar sense comptar amb el suport de cap organització sindical ni del professorat interí. A més a més, l'Oferta d'Ocupació Pública Docent per al 2004 ha estat imposada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana en no comptar amb el suport de cap organització sindical.

L'STEPV-IV demana al nou govern espanyol la derogació de Reial Decret 334/2004 que regula l'accés a la funció pública docent i la seua substitució per un altre que contemple un accés diferenciat per al professorat interí.

València, 30 d'abril de 2004


Informacions de la Mesa del 6 d'abril

El concurs-oposició de l’any 2004 està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28-02-2004).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha anunciat que publicarà les convocatòries del concurs-oposició a finals d’abril.

En la pàgina WEB del Sindicat trobareu tots els esborranys i annexos de les convocatòries, tot i que, durant el procés de negociació s’han produït modificacions fonamentals que us detallem a continuació.

Finalment advertim que la redacció definitiva serà la que es publique al DOGV, per la qual cosa, la informació que us traslladem pot sofrir algunes modificacions.

 


 

Resum del procés d'oposicions

   
   

Primera
prova

 

1ª Part: Examen teòric

 • Desenvolupament per escrit d’un tema de l’especialitat (temari A). Es treuen dos temes i se n’ha d’elaborar un. Temps per a elaborar-lo: dues hores.

 • Valor: 40% (4) de 10 però s'ha de traure un 25% (1) del 4 per a sumar

2ª Part: Exàmen pràctic

 • Realització d’exercicis pràctics sobre el temari A de l'especialitat (detallats a l’Annex IV de la convocatòria) segons l’especialitat a què s’opta. Temps per resoldre l’exercici pràctic: variable, adaptat a cada especialitat. (L’examen pràctic és bàsicament el de les anteriors oposicions. A la nostra WEB podeu consultar-lo especialitat per especialitat en els distints cossos)..

 • Valor: 60%(6) del 10, però s'ha de traure un 25%(1.50) del 6 per a sumar.

 • Finalitzada la prova, els tribunals cridaran els opositors per tal que aquests facen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en les quals  l'exercici pràctic impedesca llur lectura, els opositors únicament procedirà a llegir la parte teòric.

 • Cas pràctic: una persona que obté 1 punt a la part teòrica haurà d'obtenir  com a mínim 4 punts en la part pràctica. Una persona que obté un 1.5 a la part pràctica haurà d'obtenir un mínim de 3.5 a la part teòrica.

 • Per poder passar a la següent prova caldrà tenir 5 punts entre les dues parts.

 

 

Segona
prova

Programació Didàctica

 • Presentació de la programació didàctica: el mateix moment que es presenten els mèrits.

 • Unitats didàctiques: al voltant de 15, desenvolupades sobre un curs o cicle educatiu.

 • En aquesta prova es podrà triar entre exposar una unitat didàctica entre tres triades a l’atzar de la seua pròpia programació o entre exposar una unitat didàctica entre tres temes triats a l’atzar del temari oficial de l’especialitat.

 • Temps de preparació: es disposarà d’una hora per a la preparació d’aquesta unitat didàctica, tot utilitzant el material que es considere oportú. Per a la seua exposició podrà utilitzar el material auxiliar que es considere oportú així com un guió d’un full que s’ha d’entregar al tribunal al final de l’exposició.

 • Temps d’exposició: una hora i trenta minuts amb la següent distribució de temps.

  • -Defensa oral de la programació: no podrà excedir de 30 minuts
   -Exposició de la unitat didàctica
   -Debat davant del tribunal: no podrà excedir de15 minuts

 • Qualificació d’aquesta prova: Aquesta prova es valorarà de manera global de 0 a 10 punts. Per superar-la i passar a la fase de concurs s’han d’obtenir com a mínim 5 punts.

 • La Conselleria ha informat que les programacions i les unitats didàctiques s'han de fer sobre els currícula vigents en el moment de la convocatòria (curs 2003-2004)

 • La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, a una sola cara i doble espai, amb una grandària de lletra de 12 punts.

 

 

Cos de
Mestres

 • En Educació Infantil, Educació Primària: Educació Física, Música, Francés i Anglés, la programació estarà referida al desenvolupament del currículum d'una especialitat per a un any acadèmic, un curs d'educació infantil o primària, elegit pel candidat i haurà d’ organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d'estar numerades.

 • En l’especialitat d’Educació Especial, Pedagogia Terapèutica la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport referit a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o Primària, elegit pel candidat, per a un supòsit concret d’entre alumnat amb necessitats educatives específiques que haurà de basar-se en les necessitats de l’alumne, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques adaptades del currículum d’Educació Infantil o Primària preferentment de les àrees instrumentals, que hauran d’estar numerades.

 • En l’especialitat d’Educació Especial, Audició i Llenguatge la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport referit a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o Primària, elegit pel candidat, per a un supòsit concret de l’alumnat amb necessitats educatives especials, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

 • La programació didàctica en les especialitats d'idioma estranger: Francès i Anglès, haurà de redactar-se en l'idioma corresponent.

 • La programació didàctica haurà de contenir com a mínim els següents apartats:
  –objectius
  –continguts
  –metodologia: orientacions didàctiques
  –criteris d'avaluació
  –atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques.
  –recursos materials i bibliografia d'aula

 

Secundària

COS DE PROFESSORS ENSENYAMENT SECUNDARI I PROFESSORS TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • En les especialitats de Filosofia, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francès, Anglès, Música, Educació Física, Tecnologia, Llengua i Literatura Valenciana, la programació estarà referida al desenvolupament del currículum d'una especialitat per a un any acadèmic, un curs d'educació secundària obligatòria, batxillerat o cicles formatius de formació professional, elegit pel candidat i haurà d’ organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que deuran estar numerades.

 • La programació didàctica en les especialitats de Francés, Anglés i Valencià haurà de redactar-se en l'idioma corresponent. En les especialitats referides a la formació professional específica, la programació haurà de versar sobre el desenvolupament del currículum en un mòdul de formació professional i haurà d’ organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

 • En l'especialitat de Psicologia i Pedagogia, l'aspirant elegirà entre presentar la programació d'un departament d'orientació en un Institut d'Educació Secundària o el pla general d'actuació d'un Servei Psicopedagògic Escolar. En tot cas, haurà d’ organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

 • Les programacions didàctiques hauran de contenir com a mínim els següents apartats:
  –objectius
  –continguts
  –metodologia: orientació didàctica
  –criteris d'avaluació
  –atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques
  –recursos materials i bibliografia d'aula

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

 •  La programació estarà referida al desenvolupament del currículum d'una especialitat i haurà d’ organitzar-se com a mínim en 6 unitats del cicle elemental, 6 unitats del cicle superior i 3 unitats de continguts progressius entre ambdós cicles, que hauran d’estar numerades. La programació didàctica haurà de redactar-se en l'idioma corresponent.

 • Les programacions didàctiques hauran de contenir com a mínim els següents apartats:
  –Introducció al tema corresponent.
  –Temps aproximat de desenvolupament.
  –Cicle o curs al qual va dirigit essencialment. Perfil de l'alumnat. Valoració inicial del grup d'alumnat.
  –Contingut lingüístic.
  –Tòpic: vocabulari.
  –Activitats organitzades per destreses per a desenvolupar en l'aula.
  –Objectius comunicatius: generals i específics.
  –Procediments i mètodes de treball.
  –Aptituds de l'alumnat
  –Mesures i activitats per a l'avaluació.
  –Altres activitats per a desenvolupar fora de l'aula.

COS PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 • La programació didàctica es correspondrà amb el grau mitjà de Música o de Dansa de l'especialitat per la qual es participa. En aquesta programació s'especificaran els objectius, continguts, criteris d'avaluació i metodologia. La programació haurà d’organitzar-se en un mínim de quinze unitats didàctiques.

 • B)Els elements que es tindran en compte per a l'elaboració de la unitat didàctica, seran els següents:
  –Referència al curs o cursos que es programa
  –Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir
  –Seqüenciació
  –Metodologia
  –Adequació del procés d'ensenyament-aprenentatge a les aptituds de l'alumne.
  –Procediments d'avaluació.
  –Activitats a desenvolupar fora de l'aula necessàries per a la superació dels objectius programats.

 

 


Informe de la mesa sectorial d’oferta d’ocupació pública i oposicions d'1 de abril

REPRESENTANTS ADMINISTRACIÓ
SINDICATS: ANPE, CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT, STEPV-Iv

L’administració planteja que no podrà tancar hui la negociació perquè no tenen acabat l’Annex que estableix com s’han de fer les proves pràctiques i que només van a concretar ara algunes coses sobre les programacions didàctiques i algunes poques coses més.

Qüestions que afecten a tots el cossos:

- Repartiment de places per tribunals: no accepten que es repartisquen, es farà con en els últims anys, a pesar que ha estat una demanda sindical majoritària a la Mesa Sectorial.

- Programacions didàctiques. La presentació es farà al mateix moment de l’entrega de mèrits, és a dir, després de saber si s’ha aprovat la primera prova. Aquest és un guany sindical, ja que l’administració volia que la programació didàctica es presentara el dia de la presentació a les oposicions.

El nombre d’unitats didàctiques serà de 15 per a tots els cossos i especialitats, a excepció de Formació Professional (tant secundària com professorat tècnic) que s’adequarà al nombre de mòduls d’un curs (ho concretaran el dimarts a la Mesa Sectorial). L’administració proposava 25 unitats didàctiques per a primària i entre 40 i 60 per als cossos de secundària.

El nombre de fulls de la programació didàctica serà 60-80, DIN A 4, dos espais, tipus de lletra 12.

Concreció sobre les programancions:

- Cos de Mestres:

 • E. Infantil: Programació didàctica sobre tot el cicle de l’Educació Infantil.

 • Primària: Programació sobre un cicle (1r-2n, 3r-4t, 5é-6é).

 • PT i AL: programació sobre actuacions a alumnat amb NEE. Si no s’arriba a 15 unitats didàctiques el sorteig es faria sobre el temari de l’especialitat i l’examen es faria sobre el tema sortejat.

- Cossos de secundària

 • Secundària programació didàctica sobre ESO o BAT, sense concretar res més. 15 unitats didàctiques.

 • Psicologia i Pedagogia: programació didàctica sobre el pla d’orientació. 15 unitats didàctiques i si no s’arriba a 15 unitats didàctiques el sorteig es faria sobre el temari de l’especialitat i l’examen sobre el tema sortejat.

 • FP: programació didàctica adequada als mòduls d’un cicle formatiu, la qual cosa vol dir que poden estar al voltant de 7 o 8 unitats didàctiques.

 • Escoles Oficials d’Idiomes i Conservatoris de Música i Arts Escèniques. Es faria semblant a PT-AL i Psicologia-Pedagogia, és a dir, es deixaria oberta la presentació d’una programació didàctica que tinguera 15 unitats didàctiques. Si no s’arriba a aquest nombre d’unitats didàctiques el sorteig es faria sobre el temari de l’especialitat i l’examen sobre el tema sortejat.

El proper dimarts hi haurà Mesa Sectorial per tancar les Ordres de convocatòria de les Oposicions. Demà ens faran arribar els Annexos de les proves pràctiques. El dimarts es tancaran la resta de temes plantejats a les Meses, tant la tècnica com la sectorial:

L’administració planteja que la primera prova ha de ser la teòrica perquè així s’aprofita el dia de la presentació per fer la primera prova.

L’administració planteja que s’aplique el 70% per a l’exercici pràctic i el 30% per a l’exercici teòric. Nosaltres hem plantejat que es faça primer la prova pràctica i després la prova teòrica. A més a més, hem defensat que la prova pràctica s’adeque a la pràctica docent de l’aula. Ens contestaran el dimarts, però ja ens han dit que no volen fer canvis substancials sobre les proves de les últimes convocatòries. L’STEPV-Iv estarà en contra del plantejament d’aquestes proves si no hi ha un canvi substancial.

Pel que fa a la programació didàctica des de l’STEPV-Iv hem defensat que en tots els cosos es puga triar entre fer-la d’un curs o un cicle, però l’administració, a Infantil i Primària vol que siga sobre cicle, i a Secundària no ho concretaran i parlaran d’ESO i BAT sense concretar més de manera entenem que es podrà fer sobre curs, cicle o fins i tot, tota l’etapa educativa.

A l’apartat del Barem, hem defensat que es valoren les titulacions de valencià. No volen valorar el mitjà, perquè diuen que és requisit. No volen valorar el Certificat de Capacitació, perquè diuen que no totes les persones que es presenten el poden obtenir. Estan pensant-se si valorar el superior de valencià i ens contestaran a la Mesa Sectorial del dimarts.

Dates: la primera prova començarà el dia 25 de juny.  Prèviament se celebraran les proves de castellà i valencià.

Per a l’STEPV-iv l’actual concurs-oposició està basat en un Reial Decret que no ha tingut suport de cap organització sindical, per la qual cosa no podem estar d’acord en la seua filosofia. El Sindicat continuarà reivindicant un altre sistema d’accés o un procés extraordinari per a garantir l’accés a la funció pública docent del professorat interí.

 


OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA D'ENSENYAMENT 2004 

DEFINITIVA

CODI

MESTRES

OPO 2004

120

EDUCACIÓ INFANTIL

370

121

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

90

122

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: FRANCÉS

40

123

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA

160

124

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: MÚSICA

90

151

EDUCACIÓ ESPECIAL:AUDICIÓ I LLENGUAJE

110

152

EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

140

 

TOTAL

1000

 

CODI

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

OPO 2004

201

FILOSOFIA

30

202

GREC

10

203

LLATÍ

10

204

LlENG.CAST.I LITERATURA

80

205

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

80

206

MATEMÀTIQUES

80

207

FÍSICA I QUÍMICA

60

208

BIOLOGIA I GEOLOGIA

25

209

DIBUIX

40

210

FRANCÉS

15

211

ANGLÉS

80

216

MÚSICA

20

217

EDUCACIÓ FÍSICA

40

218

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

40

219

TECNOLOGIA

80

222

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

15

224

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

20

226

SISTEMES ELECTRÒNICS

10

227

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. DE VEHICLES

10

232

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

2

236

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

5

238

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

10

242

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA

10

243

HOSTALERIA I TURISME

5

254

INFORMÀTICA

40

256

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

80

266

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

8

274

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

10

 

TOTAL

915

 

CODI

PROFESSORAT TÈCNIC D'FP

OPO 2004

334

INSTAL. I MANT. D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

10

335

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

25

338

MANTENIMENT DE VEHICLES

15

340

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

15

345

OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

5

351

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

15

 

TOTAL

85

 

CODI

CONSERVATORI PROFESSIONAL

OPO 2004

6A3

CLARINET

4

6A5

CONTRABAIX

3

6B1

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

5

6C1

PERCUSIÓ

4

6C2

PIANO

20

6C3

SAXÒFON

3

6C6

TROMPA

3

6C7

TROMPETA

3

6C9

VIOLA

4

6D4

DANSA CLÀSSICA

10

6F8

LLENGUATGE MUSICAL

7

 

TOTAL

66

 

CODI

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

OPO 2004

401

ALEMANY

4

408

FRANCÉS

5

411

ANGLÉS

10

 

TOTAL

19

 


NORMATIVA

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli |