Reconeixement de triennis i sexennis

 

Qui ho pot sol·licitar i per què
Què s’entén per trienni i què s’entén per sexenni
Quin n’és el procediment


model per al reconeixement dels sexennis       valencià          castellano

 

sol·licitud telemàtica sexennis (certificat digital)


model per al reconeixement dels triennis (model general)   

 

model específic per a reconeixement de triennis a professorat interí
ANNEX I: RECONEIXEMENT DE SERVEIS EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
ANNEX II: RECONEIXEMENT DE SERVEIS COM A PERSONAL NO DOCENT DE LA GENERALITAT O SERVEIS COM A PERSONAL DOCENT I NO DOCENT EN ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES


veure GUIA (en pdf) amb les adaptacions a l'Estatut Bàsic del personal empleat públic


 

 

Qui ho pot sol·licitar i per què

  Triennis: 

  veure GUIA (en pdf) amb les adaptacions a l'Estatut Bàsic del personal empleat públic


  Sexennis

  Poden sol·licitar que l’administració els reconega a efectes retributius, és a dir, de nòmina, els períodes de serveis efectius i acumulatius computables a l’apartat de sexennis, els funcionaris de carrera.

  D’altra banda, podran sol·licitar eixe reconeixement abans esmentat aquells funcionaris de carrera que amb el temps de serveis acumulats completen o perfeccionen un i alguns períodes de sis anys.

  En aqueix sentit, seran considerats temps efectius de serveis prestats aquells períodes en què hi ha hagut una relació laboral amb l’administració pública, amb la duració, ininterrompuda o fragmentada, i les característiques indicades als successius contractes laborals, la suma dels quals dóna com a resultat períodes complets de sexennis que ara reclamem.

Què s’entén per trienni i què s’entén per sexenni

  S’entén per trienni, un o alguns períodes de temps de tres anys prestats a qualsevol administració pública (Conselleria d’Educació, a altres Conselleries, Diputació, Ajuntaments, etc). A partir del reconeixement del primer trienni sol·licitat, la resta de triennis l’administració els reconeixerà de forma automàtica i no caldrà cap tràmit.

  S’entén, però, per sexenni, un o alguns períodes de temps de sis anys prestats solament a l’administració pública educativa, la Conselleria d’Educació. El reconeixement de tots els sexennis posteriors, amb un màxim de cinc, hauran de ser sol·licitats almenys un mes abans de la data del seu perfeccionament i es compliran a partir de la data de reconeixement de l’anterior havent comptat els sis anys de rigor.

Quin n’és el procediment

  Quant als triennis, ha d’encapçalar la demanda de reconeixement un model d’instància anomenat Annex II, en el qual s’hi relacionaran per ordre correlatiu tots els serveis prestats a qualsevol administració pública des del primer fins a l’últim, expressant els períodes corresponents als contractes laborals amb la indicació de la data de nomenament i la data de cessament, el temps parcial de serveis efectius i, al final, la suma total d’aqueixos períodes fragmentats. Acompanyarà a aquesta instància els següents documents: l’Annex I o la certificació de serveis prestats en altres Direccions Territorials d’Educació o Comunitats Autònomes distintes a la de la destinació que ocupem en l’actualitat si escau i fotocòpies compulsades dels nomenaments i cessaments corresponents als períodes de serveis al·legats a l’Annex II.

  Quant als sexennis, s’hi formularà la petició del seu reconeixement per mitjà d’un model d’instància específic, on s’hi consignarà, a banda de les dades personals pertinents, informació sobre el període o períodes que se’n reclama. Adjuntarem a aquesta instància: les fotocòpies compulsades de les activitats de formació permanent del professorat i d’altres activitats destinades a millorar la qualitat de l’ensenyament amb un còmput total de cent crèdits i corresponents i coincidents amb els períodes de sexennis que reclamem.

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >