OPOSICIONS 2004 - fase de pràctiques


Convocatòria d'assemblees

 

GUIA PRÀCTICA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES (en valencià)


GUIA PRÁCTICA DE LA FASE DE PRÁCTICAS (en castellano)


Publicada en el DOGV la regulació de la fase de pràctiques - DOGV 10/11/04


Model d'informe final (pdf ___)                       resum guia (pdf ____)


Nomenament de funcionaris en pràctiques. DOGV 08/10/04

 

  

Nomenament de funcionaris en pràctiques

veure nomenament en DOGVnº 4859 de  divendres 08/10/04
veure nomenanment en aquesta pàgina:
   (DOGV 08/10/04) nomenanment funcionaris en pràctiques - mestres
   (DOGV 08/10/04) nomenanment funcionaris en pràctiques - secundària
   (DOGV 17/11/04) modificació (per inclusió) del llistat d'aspirants


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES

Xàtiva  Seu del Sindicat

16 novembre

17.30 h.

València Seu del Sindicat

17 novembre

18 h.

Gandia Seu del Sindicat

18 novembre

18 h.

Castelló Seu del Sindicat

18 novembre

18 h.

Alacant Seu del Sindicat

16 novembre

18 h.

Alcoi Seu del Sindicat

16 novembre

18.30 h.

Elx Seu del Sindicat

18 novembre

18 h.

 

 


GUIA PRÀCTICA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

 

Regulació de la fase de pràctiques

Recordeu que l’Administració us va lliurar una informació que us explicava que calia tenir en compte que:

1.- El professorat en pràctiques ha de cobrir, per aquest concepte, un total de 40 hores de formació entre l’1 de setembre del 2004 i el 15 de març del 2005.

2.- Aquest total d’hores de formació es distribuirà en:

 1. Una activitat de formació, d’un mínim de 25 hores, a elegir per aquest professorat, en funció de la seua especialitat i interessos entre el conjunt de l’oferta formativa convocada pel Servei de Formació del Professorat i/o pels CEFIREs del País Valencià. Aquesta activitat és convenient que es realitze entre l’1 de setembre i el 20 de desembre. L’oferta de cursos es pot localitzar a les pàgines WEB dels CEFIREs.
 2. Un mòdul de 15 hores tutoritzat a través de correu electrònic, dedicat a la Prevenció de Riscos Laborals via internet. Aquest mòdul es realitzarà entre el 10 de gener i el 15 de març de 2005.

3.- L’administració educativa ha convocat tot el professorat de música, de tots els nivells educatius (conservatoris, primària i secundària) a una sessió de treball per al dissabte, 12 de febrer de 2005, de 9.00 a 15.00 hores, al CE Misericòrdia de València.

Recordeu també que durant aquest mes l’Administració ha publicat la resolució de 15 d’octubre de 2004 que regula la fase de pràctiques.

Per informar-vos de tot el procediment (comissió qualificadora, funcions del professorat tutor, activitats de pràctiques, criteris d’avaluació, informe final, etc.), assessorar-vos sobre els dubtes que tingueu, i donar-vos orientacions per redactar l’informe final, us convoquem a les següents assemblees

 

ALGUNES INFORMACIONS D’INTERÈS QUE FIGUREN A LA RESOLUCIÓ QUE REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES

La Resolució de 15 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, regula la fase de pràctiques dels professorat en pràctiques seleccionat en les convocatòries d’oferta pública d’ocupació de 2004.

En aquesta Resolució es determina que el període de pràctiques finalitza el 15 de març, i que es confeccionarà un informe final, entre d’altres coses.


1. COMISSIÓ QUALIFICADORA

En cada direcció territorial es constituirà una comissió qualificadora del professorat en pràctiques del cos de mestres, i també una comissió qualificadora del professorat en pràctiques del cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. Les comissions estaran integrades per:

El/la cap de la Unitat d'Inspecció, que actuarà com a president; dos inspectors/-res d'Educació i dos directors/-res de centre, designats pel director territorial, que actuaran com a vocals; el/la cap de la Secció de Gestió de Personal o funcionari/-a en qui delegue, que actuarà com a secretari/-a.


2. PROFESSORAT TUTOR

Els/les tutors/tutores seran nomenats/nomenades preferentment entre el professorat del centre on l'aspirant desenvolupe les pràctiques, i s'haurà de tenir en compte que posseïsca, almenys, cinc anys de serveis, sempre que siga possible, i que demostre especial dedicació i eficiència en el seu treball professional.

Funcions

Les funcions del professor o de la professora tutora consistiran en assessorar i informar el professorat en pràctiques sobre els aspectes de la programació general anual següents:

 • Projecte educatiu: elaboració i procés d'aplicació.

 • Projecte curricular (d'etapa): elaboració i procés d'adequació.

 • Criteris pedagògics per a l’elaboració d'horaris.

 • Memòria administrativa: document d'organització del centre (DOC), estadística, instal·lacions, equipament, etc.

 • Organització i funcionament dels òrgans de govern.

 • Participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

Per al correcte acompliment d'estes funcions, el professor tutor haurà d'assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que imparteix el professorat en pràctiques i, al mateix temps que observa el seu treball amb el alumnes, l'orientarà en tot allò que li presente dificultat o que requerisca d'una atenció especial.

Al final del període de pràctiques, el professor tutor emetrà un informe que expresse la seua valoració sobre els aspectes que es contenen en l'annex de la resolució, i també altres dades que considere d’interès, i el remetrà a la comissió qualificadora.


3. ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES

Les activitats d'inserció en el lloc de treball consistiran en el desenvolupament d'activitats tutelades pel professor o professora tutor/-a en relació amb la programació d'aula i l'avaluació dels alumnes, i també amb la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria d'alumnes.

Activitats de formació

Les activitats de formació a què es fa referència en les mateixes ordres de convocatòria consistiran en accions formatives d’almenys 25 hores, elegides entre les convocades pel Servei de Formació del Professorat a través dels centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) del País Valencià. Així mateix, es realitzarà un mòdul de prevenció de riscos laborals de 15 hores de durada.

La distribució del professorat en pràctiques, per a la realització del mencionat mòdul, anirà a càrrec del servei de formació del professorat a través de la seua xarxa de CEFIRE.

Les activitats formatives convocades a través dels CEFIRE, versaran sobre les especialitats dels respectius cossos docents d’ensenyament no universitaris, i també l’atenció a la diversitat i tractament a l’alumnat immigrant, tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’àmbit educatiu (TIC), habilitats de comunicació, organització del centre educatiu i acció tutorial, recursos de formació i materials complementaris. La durada d’esta acció formativa serà considerada com a activitats complementàries en l’horari del professorat en pràctiques i es computarà com a tal des de l’1 de setembre de 2004 fins al 15 de març de 2005.

L’acreditació de l’activitat formativa realitzada, mitjançant certificat expedit pel cap del Servei de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE corresponent, serà obligatòria per a poder obtenir la qualificació d’apte en la fase de pràctiques. En el cas del mòdul de Prevenció de Riscs Laborals, l’acreditació serà realitzada per l’organisme responsable dels seu desenvolupament i serà independent de l’anterior.


4. INFORME FINAL

Els aspirants elaboraran un informe final en què reflectisquen el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Este informe serà lliurat a la comissió qualificadora en acabar la fase de pràctiques.

L’STEPV-Iv proporcionarà en les Assemblees un guió per a l’elaboració de aquest INFORME FINAL


5. AVALUACIÓ

1. La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació dels aspirants a partir del informes emesos pel professor tutor, el director del centre i l’acreditació mitjançant el certificat corresponent de les activitats formatives realitzades. Els informes del professor tutor i del director del centre s’ajustaran als models que figuren en l’annex de la resolució i s’expressaran en el termes «satisfactori» o «no satisfactori».

En aquesta valoració es tindrà en compte, igualment, l’INFORME FINAL elaborat pels aspirants. El judici de la comissió qualificadora s'expressarà en termes de «APTE » o «NO APTE» i quan la qualificació siga de «NO APTE», aquesta haurà de ser motivada.


INFORME DEL PROFESSORAT TUTOR

Professorat en pràctiques:__________________

Centre públic:________________

Indicadors per a l'informe del professorat tutor

Satisfactori

No satisfactori

1. Acompliment de la programació de l'equip o equips de o del departament didàctic, d'acord amb el projecte cicle curricular (d'etapa).

 

 

2. Aplicació d'estratègies metodològiques adequades i del model d'avaluació contínua i formativa.

 

 

3. Adaptació de la programació al alumnat del seu grup o grups (programació d'aula i pràctica docent) .

 

 

4. Participació en les distintes activitats de l'equip o equips de cicle o del departament didàctic.

 

 

5. Atenció la diversitat de l'alumnat, particularment amb els que presenten necessitats educatives especials, si pertoca.

 

 

6. Capacitat de treball en equip.

 

I

Data i signatura:


INFORME DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

Professorat en pràctiques:___________________

Centre públic:________________

Indicadors per a l’informe del director/de la directora del centre

Satisfactori

No satisfactori

1. Acompliment de l'horari personal.

 

 

2. Integració en el claustre de professors i en la comunitat educativa.

 

 

3. Participació en les activitats del centre, tant si són escolars com si són extraescolars i complementàries.

 

 

4. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i famílies

 

 

Data i signatura:

El professorat en pràctiques declarat "NO APTE" podrà incorporar-se amb els seleccionats de la següent promoció per a repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques.


6. DURACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

6.1. Període ordinari de pràctiques

Amb caràcter general, per al professorat en pràctiques que s'haja incorporat fins el dia 15 de setembre i haja prestat serveis efectius durant un període de sis mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 de març del present curs escolar. Les comissions podran disposar d'un termini de vint dies a partir del 15 de març per a redactar l’acta final.

6.2. Situacions excepcionals per a completar el període de pràctiques

No obstant això, en el cas que un aspirant no poguera completar el mínim de serveis efectius establit per a esta fase del procés selectiu per causes degudament justificades i valorades per la Direcció General de Personal, no podrà ser qualificat per la comissió de valoració i es considerarà ajornada la seua incorporació a dita fase.

El professorat en pràctiques que fins al 15 de març de 2005 haja prestat serveis per un temps inferior a sis mesos, els seran computats dits serveis, comptant-los a partir de la incorporació al centre, a l’efecte de completar l'esmentat període. Per a la qual cosa, les comissions es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins a l'avaluació del professorat en pràctiques a què fa referència el present apartat i lliuraran les actes finals corresponents en el termini de cinc dies a partir de l’últim de cada mes.

 

  

GUIA PRÁCTICA DE LA FASE DE PRÁCTICAS 

 

Regulació de la fase de prácticas

Recordad que la Administración os entregó una información que os explicaba que hacía falta tener en cuenta que:

1.- El profesorado en prácticas tiene que cubrir, por este concepto, un total de 40 horas de formación entre el 1 de septiembre del 2004 y el 15 de marzo del 2005 .

2.- Este total de horas de formación se distribuirá:

 1. Una actividad de formación, de un mínimo de 25 horas, a elegir por este profesorado, en función de su especialidad e intereses entre el conjunto de la oferta formativa convocada por el Servicio de Formación del Profesorado y/o por los CEFIREs del País Valenciano. Esta actividad es conveniente que se realice entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre. La oferta de cursos se puede localizar a las páginas WEB de los CEFIREs.
 2. Un módulo de 15 horas tutorizado a través de correo electrónico, dedicado a la Prevención de Riesgos Laborales vía internet. Este módulo se realizará entre el 10 de enero y el 15 de marzo de 2005.

3.- La administración educativa ha convocado a todo el profesorado de música, de todos los niveles educativos (conservatorios, primaria y secundaria) a una sesión de trabajo para el sábado, 12 de febrero de 2005, de 9.00 a 15.00 horas, al CE Misericordia de València.

Recordad también que durante este mes la Administración ha publicado la resolución de 15 de octubre de 2004 que regula la fase de prácticas.

Para informaros de todo el procedimiento (comisión calificadora, funciones del profesorado tutor, actividades de prácticas, criterios de evaluación, informe final, etc), asesoraros sobre las dudas que tengáis, y daros orientaciones para redactar el informe final, os convocamos a las siguientes asambleas

 

 

ALGUNAS INFORMACIONES DE INTERÉS QUE FIGURAN EN LA RESOLUCIÓN QUE REGULA LA FASE DE PRÁCTICAS

La Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Dirección general de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, regula la fase de prácticas del profesorado en prácticas seleccionado en las convocatorias de oferta pública de ocupación de 2004 .

En esta Resolución se determina que el periodo de prácticas finaliza el 15 de marzo, y entre de otras cosas que se confeccionará un informe final.


1.- COMISIÓN CALIFICADORA

En cada dirección territorial se constituirá una comisión calificadora del profesorado en prácticas del cuerpo de maestros, y también una comisión calificadora del profesorado en prácticas de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional. Las comisiones estarán integradas por:

El jefe/la jefa de la Unidad de Inspección, que actuará como presidente/-a; dos inspectores/-ras de Educación y dos directores/-ras de centro, designados por el director territorial, que actuarán como vocales; el jefe de la Sección de Gestión de Personal o funcionario/-a en quien delegue, que actuará como secretario/-a.


2. PROFESORADO TUTOR

Los/las tutores/tutoras serán nombrados/nombradas preferentemente entre los profesores del centro donde el aspirante desarrolle las prácticas, y se deberá tener en cuenta que posean, al menos, cinco años de servicios, siempre y cuando sea posible, y que demuestren especial dedicación y eficiencia en su trabajo profesional.

Funciones

Las funciones del profesor tutor o de la profesora tutora consistirán a asesorar e informar al profesorado en prácticas sobre los aspectos de la programación general anual siguientes:

 • Proyecto educativo: elaboración y proceso de aplicación.

 • Proyecto curricular (de etapa): elaboración y proceso de adecuación.

 • Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

 • Memoria administrativa: documento de organización del centro (DOC), estadística, instalaciones, equipamiento, etc.

 • Organización y funcionamiento de los órganos de gobierno.

 • Participación de la comunidad educativa y coordinación didáctica.

Para el correcto desempeño de estas funciones, el profesor tutor deberá asistir, al menos, a dos sesiones de clase mensuales de las que imparte el profesorado en prácticas y, al mismo tiempo que observa su trabajo con el alumnado, le orientará en todo aquello que le presente dificultad o que requiera de una atención especial.

Al final del periodo de prácticas, el profesor tutor emitirá un informe en qué exprese su valoración sobre los aspectos que se contienen en el anexo de la resolución, y también otros datos que considere de interés, y lo remitirá a la comisión calificadora.


3. ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS

Las actividades de inserción en el puesto de trabajo consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas por el profesor tutor en relación con la programación de aula y la evaluación del alumnado, y también con la información sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, participación y coordinación del centro, con especial atención a la tutoría del alumnado.

Actividades de formación

Las actividades de formación a que se hace referencia en las mismas órdenes de convocatoria consistirán en acciones formativas de al menos 25 horas, elegidas entre las convocadas por el Servicio de Formación del Profesorado a través de los centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) del País Valenciano.

Asimismo, se realizará un módulo de prevención de riesgos laborales de 15 horas de duración.

La distribución de este profesorado en prácticas, para la realización del mencionado módulo, irá a cargo del servicio de formación del profesorado a través de su red de CEFIRE.

Las actividades formativas convocadas a través de los CEFIRE, versarán sobre las especialidades de los respectivos cuerpos docentes de enseñanza no universitarios, y también la atención a la diversidad y tratamiento al alumnado inmigrante, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito educativo (TIC), habilidades de comunicación, organización del centro educativo y acción tutorial, recursos de formación y materiales complementarios. La duración de esta acción formativa será considerada como actividades complementarias en el horario del profesorado en prácticas y se computará como tal desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 15 de marzo de 2005.

La acreditación de la actividad formativa realizada, mediante certificado expedido por el jefe o jefa del Servicio de Formación del Profesorado o por el director o directora del CEFIRE correspondiente, será obligatoria para poder obtener la calificación de apto en la fase de prácticas. En el caso del módulo de Prevención de Riesgos Laborales, la acreditación será realizada por el organismo responsable de su desarrollo y será independiente del anterior.


4. INFORME FINAL

Los aspirantes elaborarán un informe final en que reflejen el trabajo realizado durante el periodo de prácticas, las dificultades que han encontrado y los apoyos que han recibido. Este informe será entregado a la comisión calificadora al acabar la fase de prácticas.

El STEPV-Iv proporcionará en las Asambleas un guión para la elaboración de este INFORME FINAL


5. EVALUACIÓN

1. La comisión calificadora realizará la evaluación de los aspirantes a partir de los informes emitidos por el profesor/-a tutor/-a, el/la director/-a del centro y la acreditación mediante el certificado correspondiente de las actividades formativas realizadas. Los informes del profesor/-a tutor/-a y del director/-a del centro se ajustarán a los modelos que figuran en el anexo de la resolución y se expresarán en los términos «satisfactorio» o «no satisfactorio».

En esta valoración se tendrá en cuenta, igualmente, el INFORME FINAL elaborado por los aspirantes.

El juicio de la comisión calificadora se expresará en términos de «APTO » o «NO APTO» y cuando la calificación sea de «NO APTO », ésta tendrá que ser motivada.


INFORME DEL PROFESORADO TUTOR

Profesorado en prácticas:__________________

Centro público: ___________________

 

Indicadores para el informe del profesor o profesores tutores

Satisfactorio

No satisfactorio

Desempeño de la programación del equipo o equipos de o del departamento didáctico, de acuerdo con el proyecto ciclo curricular (de etapa).    
Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y del modelo de evaluación continua y formativa.    
Adaptación de la programación a los alumnos de su grupo o grupos (programación de aula y práctica docente)  

.

Participación en las distintas actividades del equipo o equipos de ciclo o del departamento didáctico.    
Atención la diversidad del alumnado, particularmente con los que presentan necesidades educativas especiales, si atañe.    
Capacidad de trabajo en equipo.    

Fecha y firma:


INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Profesorado en prácticas:___________________

Centro público: ___________________

 

Indicadores para el informe del director o directora del centro

Satisfactorio

No satisfactorio

Desempeño del horario personal.  

 

Integración en el claustro de profesores y en la comunidad educativa.  

 

Participación en las actividades del centro, tanto si son escolares como si son extraescolars y complementarias.    
Capacidad de relación y comunicación con los alumnos y familias    

Fecha y firma:

 

El profesorado en prácticas declarado "NO APTOS" podrá incorporarse con los seleccionados de la siguiente promoción para repetir, por una sola vez, la fase de prácticas.


6. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

6.1.-Periodo ordinario de prácticas

A todos los efectos, para el profesorado en prácticas que se hayan incorporado hasta el día 15 de septiembre y hubiera prestado servicios efectivos durante un periodo de seis meses, las prácticas se considerarán concluidas el día 15 de marzo del presente curso escolar.

Las comisiones podrán disponer de un plazo de veinte días a partir del 15 de marzo para redactar el acta final.

6.2. Situaciones excepcionales para completar el periodo de prácticas

Sin embargo, en el supuesto de que un aspirante no pudiera completar el mínimo de servicios efectivos establecido en esta fase del proceso selectivo por causas debidamente justificadas y valoradas por la Dirección general de Personal, no podrá ser calificado por la comisión de valoración y se considerará aplazada su incorporación a dicha fase.

El profesorado en prácticas que hasta el 15 de marzo de 2005 haya prestado servicios por un tiempo inferior a seis meses, le serán computados dichos servicios, contándolos a partir de la incorporación al centro, al efecto de completar el mencionado periodo. Para lo cual, las comisiones se considerarán constituidas con carácter permanente hasta la evaluación del profesorado en prácticas a que hace referencia el presente apartado y entregarán las actas finales correspondientes en el plazo de cinco días a partir del último de cada mes.

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >