Característiques de la prova pràctica - 1d'abril


 

Característiques de la prova pràctica (comparativa oposicions 2003 i proposta 2004)

COS DE MESTRES
COSSOS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


  


 

Característiques de la prova pràctica (comparativa oposicions 2003 i proposta 2004)

La Conselleria ens ha lliurat l’Annex de la prova pràctica de totes les especialitats convocades al concurs-oposició de l’any 2004.

COS DE MESTRES
COSSOS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El proper dimarts dia 5 d’abril hi ha convocada una Mesa Sectorial per tancar la negociació de la convocatòria.

Des de l’STEPV-Iv hem reivindicat que la prova pràctica estiguera lligada a la praxi docent de l’aula, però la Conselleria vol mantenir les proves més o menys com a les anteriors convocatòries.

És per això que, com que cal fer propostes altenatives al disseny d’aquestes proves, hem convocat tres reunions obertes perquè pugueu fer-nos aportacions davant la negociació del proper dimarts.

Les reunions que hem convocat són les següents:

Alacant: dilluns 5 d’abril a les 18 hores a la Seu del Sindicat.
Castelló: dilluns 5 d’abril a les 18 hores a la Seu del Sindicat.
València: dilluns 5 d’abril a les 18 hores a la Seu del Sindicat.

Adjunt us hem preparat un document que conté les proves pràctiques de l’anterior convocatòria(any 2003) i la proposta presentada per la conselleria per negociar-la el proper dimarts.

Si no podeu assirtir-hi, però tot i això en voleu fer aportacions, feu-nos-les arribar abans de l’hora convocada per a les reunions a 

valencia.stepv@intersindical.org
alacant.stepv@intersindical.org

castello.stepv@intersindical.org
,

COMPARATIVA DE LES PROVES PRÀCTIQUES DE L’OPOSICIÓ 2003 I LA PROPOSTA PER A L’OPOSICIÓ 2004

CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2003

PROPOSTA DE CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2004

COS DE MESTRES

Especialitat d'Educació Física

Valoració de la condició física mitjançant la realització per part de l'opositor d'una prova de resistència aeròbica i d'un circuit d'agilitat.

Coordinació visomotora: l'opositor haurà de realitzar un recorregut que integre una prova de coordinació oculomanual i una altra de coordinació oculopèdica.

Expressió corporal: l'opositor disposarà de vint minuts per a preparar un muntatge d'un contingut d'expressió corporal, de durada no superior a un minut, a partir d'un motiu musical proposat pel tribunal.

Especialidad e Educación Física:

Valoración de la condición física mediante la realización por el opositor una prueba de resistencia aeróbica y de un circuito de agilidad.

Coordinación visomotriz: El opositor deberá realizar un recorrido que integre una prueba de coordinación óculo-manual y otra de coordinación óculo-pédica.

Expresión corporal: El opositor dispondrá de veinte minutos para preparar un montaje de un contenido de expresión corporal, de duración no superior a un minuto, a partir de un motivo musical propuesto por el Tribunal.

La valoración será la media aritmética de los tres ejercicios.

La comisión y los tribunales considerarán la adaptación de las pruebas prácticas a circunstancias personales de incapacidad temporal.

Especialitat de Música

Compondre una obra vocal i instrumental: inventar la melodia, l'harmonització i la instrumentació a partir d'un text donat pel tribunal i aplicar-la al tercer cicle d'Educació Primària. El temps del qual disposaran els candidats per a la realització d'aquella part serà d'una hora i mitja.

Interpretar amb un instrument aportat per l'opositor o al piano una obra musical (o una part d'una obra, segons la seua extensió) elegida pel tribunal entre cinc de les proposades lliurement pel candidat. En el cas dels opositors que trien cant, interpretaran l'obra a capella o acompanyant-se d'instrument. Estes cinc partitures seran del mateix instrument per al qual ha optat prèviament el candidat. Es valorarà el nivell de dificultat tècnica (de la partitura i de l'instrument) i de la qualitat de la interpretació musical.

Lectura solfejada a primera vista d'un fragment musical, mínim de 16 compassos i màxim de 24 compassos, donat pel tribunal.

Especialidad de Música:

Componer una obra vocal e instrumental: inventar la melodía, la armonización y la instrumentación a partir de un texto dado por el Tribunal y aplicarlo al tercer ciclo de educación primaria. El tiempo de que dispondrán los candidatos para la realización de esta parte será de una hora y media.

Interpretar con un instrumento aportado por el opositor o al piano una obra musical (o una parte de una obra, según su extensión) elegida por el tribunal entre cinco de las propuestas libremente por el candidato. En el caso de los opositores que elijan canto, interpretarán la obra a capella o acompañándose así mismo de instrumento. Estas cinco partituras serán del mismo instrumento para el cual ha optado previamente el candidato. Se valorará el nivel de dificultad técnica (de la partitura y del instrumento) y de la calidad de la interpretación musical.

Lectura solfística a primera vista de un fragmento musical, mínimo de 16 compases y máximo de 24 compases, dado por el Tribunal.

La valoración será la media aritmética de los tres ejercicios.

Educació Infantil

Anàlisi d'un text en què es presente una situació escolar que haurà de resoldre's mitjançant les estratègies didàctiques que l'especialista en Educació Infantil haurà d'utilitzar en la seua tasca docent.

El text serà proposat pel tribunal.

L'anàlisi del text haurà de tindre en compte la perspectiva organitzativa, professional i des d'altres institucions.

S'haurà de dissenyar, a partir de les dades dels punts anteriors, un model didàctic concret.

Educación Infantil

El ejercicio práctico consistirá:

El Tribunal presentará una situación escolar contextualizada, que tras ser analizada por el opositor servirá de base para la elaboración de un diseño de modelo didáctico concreto.

El tribunal valorará la perspectiva didáctica, organizativa y profesional de este diseño asi como las estrategias educativas y su relación con otras instituciones que el especialista en Educación Infantil deberá utilizar en su labor docente.

La duración máxima será de 4 horas.

Anglés

El tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l'opositor en triarà tres, en el seu desenrotllament l'aspirant haurà d'exposar la seua capacitat comunicativa, la seua capacitat d'ensenyament-aprenentatge com a docent i la seua competència lingüística en anglés.

 

Inglés

El Tribunal planteará seis preguntas, de las que el opositor elegirá tres.

En su desarrollo el aspirante deberá demostrar su competencia comunicativa, su capacidad de enseñanza-aprendizaje como docente y su competencia lingüística en Inglés.

La valoración será la media aritmética de las tres preguntas elegidas por el opositor.

Pedagogia Terapèutica

Realització d'un plantejament didàctic i proposta de rehabilitació d'un supòsit d'intervenció proposat pel tribunal, referent a alumnes amb necessitats educatives especials.

Pedagogía Terapéutica

El Tribunal propondrá una situación referente a alumnado con necesidades educativas especiales para que el opositor realice un planteamiento didáctico y proponga la rehabilitación correspondiente.

La duración máxima será de 4 horas.

Audició i Llenguatge

Anàlisi d'una situació d'ensenyament i aprenentatge descrita en un supòsit i concreció de l'actuació docent oportuna per a oferir una resposta educativa adequada a un grup d'alumnes amb problemes de parla, el llenguatge o la comunicació.

Audición y Lenguaje

Análisis de una situación de enseñanza y aprendizaje descrita en un supuesto y concreción de la actuación docente oportuna para ofrecer una respuesta educativa adecuada a un grupo de alumnos con problemas de habla, de lenguaje o de comunicación.

La duración máxima será de 4 horas.

Francés

El tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l'opositor en triarà tres, en el seu desenrotllament l'aspirant haurà d'exposar la seua capacitat comunicativa, la seua capacitat d'ensenyament-aprenentatge com a docent i la seua competència lingüística en francés.

Francés

El Tribunal planteará seis preguntas, de las que el opositor elegirá tres.

En su desarrollo el aspirante deberá demostrar su competencia comunicativa, su capacidad de enseñanza-aprendizaje como docente y su competencia lingüística en Francés.

La valoración será la media aritmética de las tres preguntas elegidas por el opositor.

COMPARATIVA DE LES PROVES PRÀCTIQUES DE L’OPOSICIÓ 2003 I LA PROPOSTA PER A L’OPOSICIÓ 2004

CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2003

PROPOSTA DE CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2004

COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Filosofia

L'exercici pràctic constarà de tres parts:

1. Anàlisi historicosemàntica d'un terme filosòfic.

2. Comentari d'un text filosòfic.

3. Resolució d'un problema ètic o lògic.

Especialidad Filosofía:

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1º. Análisis histórico-semántico de un término filosófico.

2º. Comentario de un texto filosófico.

3º. Resolución de un problema ético o lógico.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Grec

La prova pràctica estarà constituïda per tres exercicis de traducció:

- Un text en prosa per a traduir-lo sense diccionari.

- Un text en prosa per a traduir-lo amb diccionari i comentari sintacticoestilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l'autor.

- Un text en vers per a traduir-lo amb diccionari i comentari foneticomorfològic i mètric.

Els texts proposats hauran de ser dels autors que figuren en el qüestionari que regix per al concurs oposició

Especialidad Latín/Griego:

El ejercicio práctico constará de tres ejercicios de traducción:

Un texto en prosa para traducirlo sin diccionario.

Un texto en prosa para traducción con diccionario y comentario sintáctico-estilístico, socio-cultural o histórico, según las características del autor.

Un texto en verso para traducción con diccionario y comentario fonético-morfológico y métrico.

Los textos propuestos deberán de ser de los autores que figuren en el cuestionario que rige para el concurso-oposición.

La nota será la media aritmética de los tres ejercicios realizados.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Especialidad Música:

Especialidad Música:

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1- Audición y análisis de una pieza musical (melódico, agógico-dinámico, tímbrico, armónico-contrapuntístico, formal y estilístico) y su aplicación pedagógica. La obra será propuesta por el Tribunal.

2- Comentario, análisis y lectura solfística a primera vista de un fragmento musical de entre 16 y 24 compases, propuesto por el Tribunal.

3- Interpretación de una obra musical (o de un fragmento de una obra, según su extensión), elegida por el Tribunal de entre cinco propuestas por el opositor en el acto de la presentación, con el instrumento que aporte o bien al piano. En el caso de los opositores que elijan canto, interpretarán la obra a capella o acompañándose a sí mismos de instrumento. Se valorará el nivel de dificultad de la partitura, de la técnica del instrumento, y la calidad de la interpretación.

La puntuación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo mínimo de cuatro horas.

Llengua Castellana i Literatura

L'exercici pràctic constarà de dos parts:

1. Comentari filològic i literari d'un text anterior al segle XVIII.

2. Anàlisi d'un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d'estos per al significat global del text.

Especialidad Lengua Castellana y Literatura:

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1ª- Comentario filológico y literario de un texto anterior al siglo XVIII.

2ª- Análisis de un texto contemporáneo en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Geografia i Història

L'exercici pràctic constarà de tres parts:

1. Interpretació i comentari d'un mapa geogràfic, d'una gràfica o una estadística que supose l'ús de diverses variables espacials i/o temporals.

2. Interpretació i comentari d'un text històric o historiogràfic. Interessant especialment la seua situació en l'entorn d'una època i d'una societat determinades.

3. Anàlisi i comentari d'un diapositiva o imatge en color d'entre tres que s'han d'identificar. Cadascuna correspondrà a un dels àmbits artístics tradicionals: arquitectura, escultura i pintura.

Especialidad Geografía e Historia:

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1ª-Interpretación y comentario de un mapa geográfico, de una gráfica o una estadística que suponga el manejo de diversas variables espaciales y/o temporales.

2ª-Interpretación y comentario de un texto histórico o historiográfico. No interesa el reconocimiento sino su situación en el entorno de una época y una sociedad determinadas.

3ª-Análisis y comentario de una diapositiva o imagen en color de entre tres que deben identificarse. Cada una de ellas corresponderá a uno de los ámbitos artísticos tradicionales: Arquitectura, Escultura y Pintura.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Especialidad Biología y Geología:

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1ª- Identificación visual de especies animales y vegetales mediterráneos y de minerales y rocas. (Se propone un 20 % de la calificación total).

2ª- Análisis e interpretación de mapas o cortes geológicos. Identificación de la influencia de los factores climáticos, tectónicos y litológicos en la génesis de un paisaje (mediante fotografías o diapositivas) y/o análisis e interpretación de imágenes citológicas (mediante (fotografías, diapositivas o preparaciones microscópicas). (Un 30% de la calificación total).

3ª- Resolución de problemas abiertos en los que se plantearán cuestiones sobre la aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas y la utilización de procedimientos de trabajo científico. Dichas cuestiones podrán exigir el diseño de una experiencia, realizable con los recursos habituales de un centro docente, destinada a poner a prueba una hipótesis previamente planteada por el tribunal. (Un 50% de la calificación total)

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Especialidad Educación Física:

El ejercicio práctico constará de tres ejercicios:

 1. Diseño y explicación de una sesión de trabajo o demostración práctica de calentamiento o similiar.
 2. Preparación y exposición de dos modalidades deportivas elegidas por el opositor de entre una lista elaborada y propuesta por el tribunal, que deberá incluir la ejecución práctica de las técnicas básicas o ejercicios especificos de dichas modalidades deportivas.
 3. A partir de un motivo musical, elegido al azar por el tribunal, elaboración de un montaje de expresión corporal y representación del mismo.

La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas, reservanmdo al menos 30 mi8nutos para la preparación y exposición de la parte c).

Especialidad Francés:

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1ª- Traducción al francés sin diccionario de un texto de una extensión aproximada de 300 a 400 palabras.

2ª- Respuesta en francés a cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos gramaticales, léxicos y de análisis del discurso, a partir de un texto de un autor relevante.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Especialidad Física y Química:

El ejercicio práctico constará:

Resolución y estrategias de resolución de cuestiones y problemas propuestos por el tribunal relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones de los contenidos que figuran en el temario A que rige para el concurso-oposición.

La calificación será la media aritmética de las cuestiones y problemas propuestos.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Matemàtiques

Resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari "A" que regix per al concurs oposició.

 

Especialidad Matemáticas:

El ejercicio práctico constará:

Resolución y estrategias de resolución de cuestiones y problemas propuestos por el tribunal relativos a los conceptos, procedimientos y aplicaciones de los contenidos que figuran en el temario A que rige para el concurso-oposición.

La calificación será la media aritmética de las cuestiones y problemas propuestos.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Dibuix

Resolució de tres exercici de diferents sistemes de representació i realització d'una composició plana d'expressió plàstica o color sobre suport de paper, en relació amb la impartició del currículum de les matèries assignades a l'especialitat en l'Educació Secundària.

Els aspirants hauran de dur els instruments de dibuix i mesura que consideren adequats, i hauran de tindre en compte que el procediment pictòric de la composició podrà ser llapis, cera, tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinants líquids o viscosos (pintura a l'aigua, a l'oli, etc.).

Especialidad Dibujo:

El ejercicio práctico constará:

a- Resolución de tres ejercicios de diferentes sistemas de representación.

b- Realización de una composición plana de expresión plástica o color sobre soporte de papel, en relación con la impartición del currículo de las materias asignadas a la especialidad en la educación secundaria.

Los aspirantes deberán ir provistos de los instrumentos de dibujo y medida que consideren adecuados, teniendo en cuenta que el procedimiento pictórico de la composición podrá ser lápiz, ceras, tintas o cualquier otro, excluidos los aglutinantes líquidos o viscosos (pintura al agua, al aceite, etc.).

La calificación será la media aritmética de las dos partes de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo superior a cuatro horas, el cual será determinado por el tribunal.

Anglés

L'exercici pràctic constarà de dos parts:

1. Traducció a l'anglés, sense diccionari, d'un text d'una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

2. Resposta en anglés a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs, a partir d'un text d'un autor rellevant.

Educació Física

Consistirà en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic a elegir entre uns quants elaborats pel tribunal. Estos supòsits tindran en compte els blocs de continguts d'Educació Física en ESO i/o Batxillerat.

Especialidad Inglés:

El ejercicio práctico constará de dos partes:

1ª- Traducción al inglés sin diccionario de un texto de una extensión aproximada de 300 a 400 palabras.

2ª- Respuesta en inglés a cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre aspectos gramaticales, léxicos y de análisis del discurso, a partir de un texto de un autor relevante.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Psicologia i Pedagogia

La prova pràctica consta de qüestions relatives als diversos tipus d'intervenció que el psicopedagog o l'equip d'orientació educativa i psicopedagògic han de realitzar en un centre escolar, com per exemple:

a) Realització d'una proposta curricular específica consistent a analitzar un supòsit pràctic referit a un grup d'alumnes amb endarreriments d'aprenentatge, proposta d'actuacions conduents a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent com a referència el currículum de l'etapa, i concretar les seues possibles adaptacions o modificacions curriculars.

b) Justificar i elaborar un dictamen d'escolarització sobre alumnes amb necessitat educatives especials a partir de la informació proporcionada.

c) Establir i justificar, a partir d'un supòsit concret, el programa de suport a un pla d'acció tutorial.

d) Dissenyar un pla d'activitats del departament d'orientació referent a les possibilitats d'orientació acadèmica i professional per a un grup determinat d'alumnes.

L'aspirant elegirà una opció entre tres que li presentarà el tribunal.

Especialidad Psicología y Pedagogía:

El ejercicio práctico constará:

Resolución de un supuesto práctico sobre alguno de los siguientes temas:

a- Realización de una propuesta curricular específica consistente en analizar un supuesto práctico referido a un grupo de alumnos con retrasos de aprendizaje, propuesta de actuaciones conducentes a proporcionar la respuesta educativa adecuada, tomando como referencia el currículo de la etapa, y concretar sus posibles adaptaciones o modificaciones curriculares.

b- Justificar y elaborar un dictamen de escolarización sobre alumnos con necesidades educativas especiales a partir de la información proporcionada.

c- Establecer y justificar, a partir de un supuesto concreto, el programa de apoyo a un plan de acción tutorial.

d- Diseñar un plan de actividades del Departamento de Orientación referente a las posibilidades de orientación académica y profesional para un grupo determinado de alumnos.

El aspirante elegirá una opción entre las tres que le propondrá el tribunal.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de cuatro horas.

Tecnologia

Resolució de problemes i/o exercicis d'aplicació en relació amb la part "A" del temari. El tribunal decidirà sobre l'execució d'exercicis a l'aula-taller.

Explotació didàctica d'un projecte (com a resposta a un problema) o de l'anàlisi d'un objecte o sistema tècnic plantejat pel tribunal. El seu desenrotllament haurà de contindre, entre altres aspectes, els objectius didàctics que es pretenen, els continguts que van a estudiar-se, el mètode de treball i les activitats d'aula en què es desenrotllen i la forma d'avaluar l'aprenentatge dels alumnes.

Especialidad Tecnología:

El ejercicio práctico constará:

Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación con la parte A del temario. El tribunal decidirá sobre la ejecución de ejercicios en el aula-taller o en el aula de informática.

Explotación didáctica de un proyecto (como respuesta a un problema) o del análisis de un objeto o sistema técnico planteado por el tribunal. Su desarrollo deberá contener, entre otros aspectos, los objetivos didácticos que se pretenden, los contenidos que se van a estudiar, el método de trabajo y las actividades de aula en las que se desarrollen y la forma de evaluar el aprendizaje del alumnado.

Valoración de cada ejercicio: 50% de la prueba.

Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo de cuatro horas.

Formació i Orientació Laboral

Resolució de qüestions i exercicis en relació amb la part "A" del temari.

Resolució d'un cas pràctic, entre tres proposats pel tribunal, que pose en relació les qüestions específiques que constituïxen la part "A" del temari, analitzant les seues causes i determinant les possibles solucions alternatives.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d'informació utilitzades i el domini dels procediments, tècniques i legislació aplicables al supòsit.

Formación y Orientación Laboral

El ejercicio práctico constará de:

-Resolución de cuestiones y ejercicios en relación con el temario vigente.

-Resolución de un caso práctico, entre tres propuestos por el Tribunal, que ponga en relación las cuestiones específicas que constituyen la parte A del temario, analizando sus causas y determinando las posibles soluciones alternativas.

El Tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución, las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, técnicas y legislación aplicables al supuesto.

La resolución del caso práctico tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

Planificació i organització d'una actuació de control de qualitat en un procés industrial, aplicant tècniques de control i analitzant els resultats obtinguts sobre la qualitat d'un producte.

Elaboració d'un projecte per a fabricació mecànica, a partir de les especificacions tècniques i/o el pla d'un subconjunt adequat per a ser produït en gran sèrie i format per dos tipus de peces, de les quals una és comercial i l'altre tipus de peça s'obté per mecanitzat seguint un procés de fabricació conegut.

Programació de la producció en fabricació mecànica amb la finalitat de planificar una producció de fabricació mecànica, aplicant tècniques de control i veient millores amb la finalitat d'augmentar la qualitat del producte.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació que requerix la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l'opositor en la realització de les proves pràctiques.

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

El ejercicio práctico constará :

-Planificación y organización de una actuación de control de calidad en un proceso industrial, aplicando técnicas de control y analizando los resultados obtenidos sobre la calidad de un producto.

-Elaboración de un proyecto para fabricación mecánica, a partir de las especificaciones técnicas y/o el plano de un subconjunto adecuado para ser producido en gran serie, y formado por dos tipos de piezas donde uno de ellos es comercial y el otro tipo de pieza se obtiene por mecanizado siguiendo un proceso de fabricación conocido.

-Programación de la producción en fabricación mecánica, con el fin de planificar una producción de fabricación mecánica, aplicando técnicas de control y viendo mejoras con el fin de aumentar la calidad del producto.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y documentación que requiere la prueba práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La resolución de la elaboración del proyecto tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Sistemes Electrònics

Anàlisi funcional i elèctrica de circuits i aplicacions electròniques de caràcter general.

Diagnòstic i localització d'avaries en circuits i aplicacions electròniques de caràcter general i/o en sistemes informàtics i telemàtics.

Disseny i muntatge de maquetes de circuits electrònics, utilitzant les eines informàtiques necessàries.

Elaboració de programes per al control de dispositius microprogramables en llenguatges de baix nivell i alt nivell i de programes informàtics d'aplicació general.

Realització de posada al punt d'una xarxa local d'ordinadors, i la seua configuració física, d'acord amb el tipus d'aplicacions que s'hagen d'implantar.

El tribunal elegirà dos o més proves entre les anteriorment esmentades i donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l'opositor en la realització de les proves pràctiques.

Sistemas Electrónicos

El Tribunal elegirá dos o más ejercicios entre los siguientes:

-Análisis, funcional y eléctrico, de circuitos y aplicaciones electrónicas de carácter general.

-Diagnóstico y localización de averías en circuitos y aplicaciones electrónicas de carácter general y/o en sistemas informáticos y telemáticos.

-Diseño y montaje de maquetas de circuitos electrónicos, utilizando las herramientas informáticas precisas.

-Elaboración de programas para el control de dispositivos microprogramables en lenguajes de bajo y alto nivel y de programas informáticos de aplicación general.

-Realización de puesta a punto de una red local de ordenadores, y la configuración física de la misma, de acuerdo con el tipo de aplicaciones que se vayan a implantar.

El Tribunal, oportunamente informará a los opositores de los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

Mesurament i comprovació de paràmetres habitualment utilitzats en els processos de manteniment de vehicles.

Realització d'operacions de muntatge i desmuntatge habituals en el manteniment de vehicles autopropulsats.

El tribunal decidirà la conveniència de realitzar una prova pràctica que integre les realitzacions anteriors, o bé, comprovar les capacitats de l'opositor mitjançant proves independents.

El tribunal valorarà el procediment seguit per l'opositor en la realització de la prova pràctica sobre els resultats obtinguts.

Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos

-Medición y comprobación de parámetros habitualmente utilizados en los procesos de mantenimiento de vehículos.

-Realización de operaciones de montaje y desmontaje habituales en el mantenimiento de vehículos autopropulsados.

El Tribunal decidirá la conveniencia de realizar una prueba práctica que integre las realizaciones anteriores o bien de comprobar las capacidades del opositor mediante pruebas independientes.

El Tribunal valorará el procedimiento seguido por el opositor en la realización de la prueba práctica sobre los resultados obtenidos.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Procesos y Productos en Madera y Mueble.

-Resolución de problemas y/o ejercicios específicos, o bien en la elaboración de un proyecto que dé respuesta a una necesidad debidamente definida, planteada por el Tribunal y que integre diferentes aspectos

En ambos casos, la prueba versará sobre las cuestiones específicas que constituyen el temario correspondiente a esta especialidad y deberá recoger, al menos, las siguientes partes y/o materias: Memoria descriptiva, si procede, de la solución al problema/proyecto planteado; representación gráfica de elementos de muebles y/o carpintería; determinación justificada de los materiales a emplear; planificación del proceso de fabricación del producto (fases, máquinas y herrramientas, instalaciones, recursos humanos); medidas de seguridad y de control de calidad que se deberán aplicar.

También se podrán incluir otras materias, en función de la prueba que establezca el Tribunal y de los medios disponibles, tales como: Medición de características y ensayos de materiales y productos. Programación en control numérico; realización de planos mediante medios informáticos; cálculos estructurales. Elaboración de la maqueta de un mueble.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Assessoria i Processos d'Imatge Personal

Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part "A" del temari.

Execució, o simulació d'execució, de procediments o fases de procediments relacionats amb la part "A" del temari. En esta part de la prova, l'opositor posarà de manifest la seua competència en l'aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris.

En l'avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels problemes, exercicis o supòsits pràctics, i de l'execució de procediments, i també el modus operandi. Així mateix, es tindrà en compte l'acompliment durant tot el procés de les condicions òptimes de seguretat i d'higiene.

Per a l'execució dels procediments, el tribunal decidirà sobre la necessitat que l'opositor haja de comptar amb una persona que siga subjecte passiu dels procediments que s'hi han d'aplicar.

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

-Resolución de problemas y ejercicios o supuestos prácticos en relación con el temario vigente.

-Ejecución, o simulación de ejecución, de procedimientos o fases de procedimientos relacionados con el temario. En esta parte de la prueba, el opositor pondrá de manifiesto su competencia en la aplicación de las técnicas y en el manejo de los medios necesarios para ello.

En la evaluación, el Tribunal tendrá en cuenta tanto el resultado final de los problemas, ejercicios o supuestos prácticos, y de la ejecución de procedimientos, como también el modus operandi. Asimismo, será tenido en cuenta el cumplimiento durante todo el proceso de las condiciones óptimas de seguridad e higiene.

Para la ejecución de los procedimientos, el Tribunal decidirá sobre la necesidad de que el opositor deba contar con una persona que sea sujeto pasivo de los procedimientos que han de aplicarse.

La resolución del supuesto de ejecución o simulación de ejecución, tendrá una valoración del 70% del total de la prueba.

La duración total de la prueba será de 4 horas.

Construccions Civils i Edificació

Estudi de diverses solucions alternatives a un problema constructiu donat.

Càlcul i dimensionament d'elements d'obra; com per exemple, donades unes determinades càrregues, dimensionar una cimentació superficial.

Desenrotllament complet d'un detall constructiu determinat.

Mesurament i valoració d'un projecte de construcció i edificació.

El tribunal prendrà l'opció de plantejar dos o més de les proves anteriors.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d'informació utilitzades i el domini dels procediments, càlculs i normes tècniques aplicables al supòsit.

Construcciones Civiles y Edificación

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Estudio de varias soluciones alternativas a un problema constructivo dado.

-Cálculo y dimensionamiento de elementos de obra; tal como: dadas unas determinadas cargas, dimensionar una cimentación superficial.

-Desarrollo completo de un detalle constructivo determinado.

-Medición y valoración de un proyecto de construcción y edificación.

El Tribunal valorará el proceso seguido hasta adoptar la solución, las fuentes de información utilizadas y el dominio de los procedimientos, cálculos y normas técnicas aplicables al supuesto.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Intervenció Sociocomunitària

A partir del plantejament de distints supòsits pràctics relacionats amb la part "A" del temari, l'opositor ha de realitzar: definició d'objectius, selecció de recursos humans i materials, identificació d'estratègies d'intervenció, seqüència d'activitats i establiment de criteris d'avaluació.

El tribunal valorarà la solució proposada al problema plantejat en el supòsit pràctic i les pautes adoptades per a arribar a la seua obtenció.

Intervención Sociocomunitaria

-A partir del planteamiento de distintos supuestos prácticos relacionados con ell temario vigente, el opositor debe realizar: Definición de objetivos, selección de recursos humanos y materiales, identificación de estrategias de intervención, secuencia de actividades y establecimiento de criterios de evaluación.

El Tribunal valorará la solución propuesta al problema planteado en el supuesto práctico y las pautas adoptadas para llegar a su obtención.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

Llengua i Literatura Valenciana

L'exercici pràctic consta de dos parts:

1. Comentari filològic i literari d'un text anterior al segle XVIII.

2. Anàlisi d'un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d'estos per al significat global del text.

Especialidad Lengua Valenciana y Literatura:

El ejercicio práctico constará de dos ejercicios:

1ª- Comentario filológico y literario de un texto anterior al siglo XVIII.

2ª- Análisis de un texto contemporáneo en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

La calificación será la media aritmética de ambos ejercicios.

La duración máxima será de 4 horas.

Hostelería y Turismo

-Realización de un supuesto práctico de administración de un establecimiento del sector de hostelería o de un plan de marketing turístico.

-A partir de un supuesto práctico de elaboraciones culinarias, describir las técnicas más significativas, las fases del proceso de elaboración y de servicio más importantes y los resultados que deben obtenerse.

El Tribunal valorará el dominio de la aplicación de sistemas, normas, métodos, técnicas y procedimientos específicos.

La resolución del supuesto práctico de administración tendrá una valoración del 60% del total de la prueba.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

Informática

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Diseño de aplicaciones informáticas que cumplan ciertos requisitos dados sobre: Estructuras de datos; descripción de programas; interfaces de E/S; comportamiento, procedimientos de uso.

-Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas en lenguajes estructurados.

-Utilización de lenguajes y utilidades de sistemas gestores de base de datos relacionales para la definición, manipulación o administración de datos.

-Manejo de utilidades para verificar o configurar sistemas informáticos.

-Manejo de funciones primitivas del "software" de base. Implementación de procedimientos para la configuración o explotación del sistema.

-Diseño de sistemas en red.

-Realización de funciones de explotación y administración en un sistema de red local.

El Tribunal dará a conocer a los opositores, en caso necesario, los medios técnicos y la documentación técnica del "software" necesaria para el desarrollo de la prueba práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 4 horas.

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

-Desarrollo de diferentes apartados del proyecto de una instalación típica de edificio y/o de proceso (como por ejemplo: Diagramas de principio de los diferentes sistemas, cálculos de las redes, selección de equipos, planos generales y de detalle en soporte papel o CAD, planificación de montajes, plan de mantenimiento, etc…), a partir de condiciones establecidas.

-Realización de un conjunto de intervenciones sobre un sistema, equipos o máquinas de una instalación de edificio o de proceso, real o simulada, relacionadas con su regulación y puesta a punto, diagnóstico de averías y de estado, y el mantenimiento y reparación.

El Tribunal tendrá en cuenta el procedimiento empleado en la definición, configuración y desarrollo de los proyectos de montaje y planes de mantenimiento de instalaciones y en las intervenciones realizadas sobre las mismas, así como el resultado final obtenido.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

Muntatge, connexió i posada al punt d'una instal·lació elèctrica domèstica i/o industrial.

Realització del muntatge d'automatismes simples amb tecnologies pneumàtica i electropneumàtica, i/o hidràulica i electrohidràulica.

Realització i posada en marxa d'un automatisme simple, governat per un autòmat programable, elaborant el programa de control adequat.

Diagnòstic i localització d'avaries en instal·lacions amb l'equip de mesura adequat, i restablir-ne el funcionament.

El tribunal elegirà dos o més proves entre les anteriorment esmentades i donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l'opositor en la realització de les proves pràctiques.

 

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Montaje, conexionado y puesta a punto de una instalación eléctrica doméstica y/o industrial.

-Realización del montaje de automatismos simples con tecnologías neumática y electroneumática, y/o hidráulica y electrohidráulica.

-Realización y puesta en marcha de un automatismo simple, gobernado por un autómata programable, elaborando el programa de control adecuado.

-Diagnóstico y localización de averías en instalaciones con el equipo de medida adecuado, restableciendo el funcionamiento.

El Tribunal, oportunamente informará a los opositores de los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si los opositores poseen las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido por el opositor en la realización de las pruebas prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

COMPARATIVA DE LES PROVES PRÀCTIQUES DE L’OPOSICIÓ 2003 I LA PROPOSTA PER A L’OPOSICIÓ 2004

CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2003

PROPOSTA DE CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2004

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Per a les especialitats de Clarinet, Violí i Violoncel.

a) Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d'una obra o fragment proposada pel tribunal. L'aspirant disposarà d'un màxim de quatre hores per al desenrotllament d'este exercici.

b) Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d'una obra o fragment escrita per a l'instrument i pròpia del grau mitjà, proposada pel tribunal. Amb independència d'altres aspectes que estime procedents, l'opositor haurà d'assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d'atac, etc.). L'opositor haurà d'indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l'obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure's, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l'alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d'este exercici l'opositor disposarà de dos hores.

c) Interpretació, durant un mínim de trenta minuts i un màxim de quaranta, de dos obres de períodes diferents elegides pel tribunal d'una llista presentada per l'opositor que incloga obres completes, almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d'estar publicades. El tribunal podrà indicar que s'interpreten únicament moviments concrets d'una o de les dos obres, quan la durada conjunta d'estes obres excedisca el límit de temps assenyalat. És responsabilitat dels opositors aportar l'acompanyament que necessiten.

Clarinete, Contrabajo, Saxofón, Trompa, Trompeta, Viola.

La prueba constará de tres partes:

 1. Análisis por escrito, estructural, técnico y estético de una obra o fragmento propuesta por el tribunal. El aspirante dispondrá de un máximo de cuatro horas para el desarrollo de este ejercicio.
 2. Análisis por escrito, técnico y didáctico, de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del grado medio, propuesta por el tribunal. Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con un alumno (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc). El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Para el desarrollo de este ejercicio el opositor dispondrá de dos horas.
 3. Interpretación, durante un mínimo de treinta minutos y un máximo de cuarenta, de dos obras de periodos diferentes elegidas por el tribunal de una lista presentada por el opositor que incluya obras completas de al menos cuatro estilos y autores diferentes. Las obras deberán estar publicadas. El tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de una o de las dos obras, cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite de tiempo señalado. Es responsabilidad de los opositores aportar el acompañamiento que precisen.

El Tribunal valorará el ejercicio c) con el 60 % y con el 40% los ejercicios a y b)

Piano

a) Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d'una obra o fragment proposada pel tribunal. L'aspirant disposarà d'un màxim de quatre hores per al desenrotllament d'este exercici.

b) Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d'una obra o fragment escrita per a l'instrument i pròpia del grau mitjà, proposada pel tribunal. Amb independència d'altres aspectes que estime procedents, l'opositor haurà d'assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d'atac, etc.). L'opositor haurà d'indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l'obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure's, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l'alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d'este exercici l'opositor disposarà de dos hores.

c) Interpretació, durant un mínim de trenta minuts i un màxim de quaranta, d'almenys dos obres elegides pel tribunal d'una llista presentada per l'opositor que incloga obres (completes), almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d'estar publicades. El tribunal podrà indicar que s'interpreten únicament moviments concrets d'una o de les dos obres, quan la durada conjunta d'estes excedisca el límit de temps assenyalat.

d) Repentització d'un acompanyament per a una obra instrumental o de cant que seran proporcionats pel tribunal. L'opositor disposarà de mitja hora per a preparar l'exercici.

 

Piano

La prueba constará de cuatro ejercicios:

 1. Análisis por escrito, estructural, técnico y estético de una obra o fragmento propuesta por el tribunal. El aspirante dispondrá de un máximo de cuatro horas para el desarrollo de este ejercicio.
 2. Análisis por escrito, técnico y didáctico, de una obra o fragmento escrita para el instrumento y propia del grado medio, propuesta por el tribunal. Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con el alumno (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.) El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Para el desarrollo de este ejercicio el opositor dispondrá de dos horas.
 3. Interpretación, durante un mínimo de treinta minutos y un máximo de cuarenta, de no menos de dos obras elegidas por el tribunal de una lista presentada por el opositor que incluya obras (completas) de al menos cuatro estilos y autores diferentes. Las obras deberán estar publicadas. El tribunal podrá indicar que se interpreten únicamente movimientos concretos de una o de las dos obras, cuando la duración conjunta de éstas exceda el límite de tiempo señalado.
 4. Repentización de un acompañamiento para una obra instrumental o de canto que serán proporcionados por el tribunal. El opositor dispondrá de media hora para preparar el ejercicio.

El Tribunal valorará el ejercicio c) con el 60 % y con el 40% los ejercicios a), b) y d)

Fonaments de composició

a) Realització a 4 veus reals d'un baix triple proposat pel tribunal.

b) Harmonització per a piano d'una melodia instrumental proposada pel tribunal.

c) Compondre un treball per a quartet d'arc l'arrancada del qual serà proposada pel tribunal, usant preferentment procediments contrapuntístics.

d) Composició d'un primer temps de sonada clàssica per a piano sobre un tema proposat pel tribunal.

e) Orquestrar un fragment d'una obra de piano per a un grup instrumental que determine el tribunal.

f) Anàlisi harmònica estructural, tècnica i estètica, per escrit, d'una obra o temps proposada pel tribunal.

El tribunal assenyalarà el temps màxim per a la realització de cada exercici.

Fundamentos de composición

 1. Realización de 4 voces reales de un bajo triple propuesto por el tribunal.
 2. Armonización para piano de una melodía instrumental propuesta por el tribunal.
 3. Componer un trabajo para cuarteto de arco cuyo arranque será propuesto por el tribunal, usando preferentemente procedimientos contrapuntísticos.
 4. Composición de un primer tiempo de sonada clásica para piano sobre un tema propuesto por el tribunal.
 5. Orquestar un fragmento de una obra de piano para un grupo instrumental que determine el tribunal.
 6. Análisis armónico estructural, técnico y estético, por escrito, de una obra o tiempo propuesta por el tribunal.

El tribunal señalará el tiempo máximo para la realización de cada ejercicio.

La calificación final será la media aritmética de cada uno de los ejercicios.

Llenguatge Musical

a) Repentització d'una lliçó de solfeig acompanyada al piano. Per a la preparació de l'exercici, l'opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

b) Repentització al piano de dos acompanyaments: un en forma de baix xifrat i un altre desenrotllat. Este últim haurà de transportar-se a l'interval que indique el tribunal. Per a la preparació de l'exercici l'opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

c) Realització de dos exercicis de dictat musical: un a una veu i un altre a dos veus de caràcter contrapuntístic.

b) Composició d'una lliçó de solfeig amb acompanyament de piano, sobre un tema proposat pel tribunal.

c) Lliçó pedagògica en què l'opositor haurà d'indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir la lliçó que componga el curs i grau en què podria incloure's, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l'alumne en la seua realització. Este exercici es realitzarà en clausura, durant un temps màxim de dotze hores.

Lenguaje musical

La prueba consta de 5 ejercicios:

 1. Repentización de una lección de Solfeo acompañada al piano, Para la preparación del ejercicio, el opositor dispondrá del tiempo de preparación que señale el tribunal.
 2. Repentización al piano de dos acompañamientos: uno en forma de bajo cifrado y otro desarrollado. Este último deberá transportarse al intervalo que indique el tribunal. Para la preparación del ejercicio el opositor dispondrá del tiempo de preparación que señale el tribunal.
 3. Realización de dos ejercicios de dictado musical; uno a una voz y otro a dos voces de carácter contrapuntístico.
 4. Composición de una lección de solfeo con acompañamiento de piano, sobre un tema propuesto por el tribunal.
 5. Lección pedagógica en la que el opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la lección que componga el curso y grado en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma. Este ejercicio se realizará en clausura, durante un tiempo máximo de doce horas.

La calificación final será la media aritmética de cada uno de los ejercicios.

Percusión

La prueba consta de tres ejercicios:

 1. Análisis escrito estructural, técnico y estético de una obra o fragmento del repertorio de cámara propuesta por el tribunal. El opositor dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un tiempo máximo de treinta minutos para su exposición, debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal.
 2. Análisis escrito técnico-didáctico de una obra o fragmento escrito para instrumentos de dicha especialidad, y de nivel acorde con Grado Medio propuesto por el tribunal. El opositor señalará todos aquellos aspectos que considere tener en cuanta para el trabajo de la obra con el alumno (digitación, fraseo, articulación, etc. ). Además relacionará el trabajo de montaje con los objetivos y contenidos del currículo de grado medio y propondrá criterios y elementos de evaluación y una metodología de trabajo. El opositor dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un tiempo máximo de treinta minutos para su exposición, debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal.
 3. Presentación de un programa de concierto elegido por el opositor que contenga al menos cuatro obras todas ellas publicadas, en el que se empleen distintos instrumentos de percusión y, entre las que se incluya, al menos, una obra de textura polifónica. El opositor interpretará las obras o, excepcionalmente movimientos concretos de éstas, que el tribunal seleccione de dicho programa, durante un tiempo que, en ningún caso, será inferior a treinta minutos.

En los casos que sea necesario, el opositor deberá aportar el acompañamiento que se precise.

El Tribunal valorará el ejercicio c) con el 60 % y con el 40% los ejercicios a y b)

Danza Clásica

La prueba constará de tres ejercicios:

 1. A partir de un vídeo que se visualizará tres veces y sobre el que podran tomarse notas, análisis por escrito de los elementos coreográficos, escénicos y musicales de un fragmento de ballet propuesto por el órgano de selección, cuyo grado de dificultad corresponda al grado medio de Danza. Adicionalmente, el aspirante deberá tratar los aspectos coreográficos, musicales, históricos y artísticos (estilo, versiones coreográficas y escenográficas más relevantes, etc) del ballet al que pertenece el fragmento. Para la realización de este ejercicio, el aspirante dispondrá de tres horas.
 2. Interpretación, durante aproximadamente tres minutos en cada caso, de dos fragmentos elegidos por el órgano de selección de una relación de seis presentada por el aspirante, pertenecientes a ballets de diferentes épocas y estilos de un grado de dificultad correspondiente al grado medio. Uno de los fragmentos a interpretar deberá ser del repertorio clásico o neoclásico. El aspirante aportará las grabaciones musicales del repertorio que presente.
 3. Montaje de diversas variaciones sobre ejercicios que el órgano de selección indique de un grado de dificultad de grado medio, con los tiempos musicales adecuados, y análisis técnicos de las mismas y de los distintos pasos que las componen. Adicionalmente, el aspirante deberá plantear los cursos de la asignatura en que podrá utilizarse el montaje realizado, los objetivos y contenidos currículares con los que tiene relación, una propuesta metodológica para la presentación del mismo en clase, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles a los alumnos en su realización. Los opositores responderán a las preguntas que formule el tribunal.

El tribunal valorará hasta un 50 % el ejercico b). El 50 % restante se distribuirá entre los ejercicios a) y c).

 

COMPARATIVA DE LES PROVES PRÀCTIQUES DE L’OPOSICIÓ 2003 I LA PROPOSTA PER A L’OPOSICIÓ 2004

CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2003

PROPOSTA DE CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2004

COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Totes les especialitats

L'exercici pràctic constarà de tres parts:

1. Traducció inversa.

2. Traducció directa.

3. Anàlisi d'un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la seua importància per al significat global del text.

 

Para todas las especialidades

El ejercicio práctico constará de tres partes:

1.- Traducción inversa.

2.- Traducción directa.

3.- Análisis de un texto contemporáneo (máximo 25 líneas) en los diferentes niveles (pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico), en función de la importancia de los mismos para el significado global del texto.

La valoración será del 40 % para la Traducción inversa y del 30 % para cada una de las restantes partes.

La duración máxima será de 4 horas.

COMPARATIVA DE LES PROVES PRÀCTIQUES DE L’OPOSICIÓ 2003 I LA PROPOSTA PER A L’OPOSICIÓ 2004

CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2003

PROPOSTA DE CONTINGUT PRÀCTIC DE LES PROVES DE L’OPOSICIÓ 2004

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents:

- Muntatge de canonades: realització, sota mesures, d'un entramat de tubs que comprenga corbats, derivacions, eixamplaments, unions soldades i unions esbocades, muntant en un dels trams una vàlvula obús per a presa de pressió.

- En una instal·lació frigorífica: substitució d'un element, recuperació del gas refrigerant, inspecció de les vàlvules del compressor i regulació de termòstats i pressòstats. Càlcul i dimensió d'un condensador o un evaporador.

- En una instal·lació de calor: regulació del cremador i anàlisi de combustió, regulació i ajust d'un grup de pressió de combustible.

- En instal·lacions frigorífiques de calor o de condicionament d'aire: realització de balanços tèrmics d'instal·lacions i anàlisis de rendiments, realització de la regulació de la instal·lació, disseny i mecanització dels elements d'un quadre elèctric.

- Davant un esquema o pla d'una instal·lació frigorífica: selecció dels diàmetres de canonades i càlcul de les caigudes de pressió en cada tram.

- Localització d'avaries: trucatge de la instal·lació per a aconseguir els símptomes de l'avaria que s'ha de localitzar, identificació dels símptomes de l'avaria, explicació de les possibles causes, realització d'un pla d'intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Una vegada finalitzada la prova, l'opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l'opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos.

El Tribunal elegirá dos o más ejercicios entre los siguientes:

-Montaje de tuberías: Realización, bajo medidas, de un entramado de tubos que comprenda curvados, derivaciones, ensanchamientos, uniones soldadas y uniones abocardadas, montando en uno de los tramos una válvula obús para toma de presión.

-En una instalación frigorífica: Sustitución de un elemento, recuperación del gas refrigerante, inspección de las válvulas del compresor y regulación de termostatos y presostatos. Cálculo y dimensión de un condensador o un evaporador.

-En una instalación de calor: Regulación del quemador y análisis de combustión, regulación y ajuste de un grupo de presión de combustible.

-En instalaciones frigoríficas, de calor o de acondicionamiento de aire: Realización de balances térmicos de instalaciones y análisis de rendimientos, realización de la regulación de la instalación, diseño y mecanización de los elementos de un cuadro eléctrico.

-Ante un esquema o plano de una instalación frigorífica: Selección de los diámetros de tuberías y cálculo de las caídas de presión en cada tramo.

-Localización de averías: Trucado de la instalación para conseguir los síntomas de la avería que se debe localizar, identificación de los síntomas de la avería, explicación de las posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en marcha de la instalación.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Instalaciones Electrotécnicas

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Configuración y cálculo de instalaciones electrotécnicas, documentando el proceso.

-Construcción, a partir de los planos del proyecto, de instalaciones electrotécnicas.

-Diagnóstico y localización de averías en instalaciones electrotécnicas y en sistemas de regulación de motores de corriente continua y corriente alterna, identificación de los síntomas, explicación de las posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en marcha de la instalación.

-Mantenimiento de máquinas rotativas y construcción de máquinas estáticas.

-Programación de autómatas programables.

-Instalación de entornos microinformáticos con sus periféricos básicos.

-Operación del sistema operativo y programas de un equipo informático.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Manteniment de Vehicles

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents:

- Selecció i interpretació de documentació tècnica relacionada amb la constitució i el funcionament dels productes, elements, conjunts o sistemes implicats.

- Mesura i comprovació de paràmetres i el seu contrast amb els valors determinats pel fabricant.

- Realització d'operacions de desmuntatge i/o muntatge d'elements o conjunts pertanyents al vehicle.

- Posada al punt i ajust de sistemes de vehicle.

- Detecció i reparació d'avaries o desperfectes provocats en el vehicle.

- Resolució per escrit de problemes de caràcter científic/tecnològic relacionats amb la part "A" del temari.

Una vegada finalitzada la prova, l'opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l'opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit i el temps emprat en la realització de les pràctiques.

 

Mantenimiento de Vehículos

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Selección e interpretación de documentación técnica relacionada con la constitución y funcionamiento de los productos, elementos, conjuntos o sistemas implicados.

-Medida y comprobación de parámetros y su contraste con los valores determinados por el fabricante.

-Realización de operaciones de desmontaje y/o montaje de elementos o conjuntos pertenecientes al vehículo.

-Puesta a punto y ajuste de sistemas de vehículo.

-Detección y reparación de averías o desperfectos provocados en el vehículo.

-Resolución por escrito de problemas de carácter científico/tecnológico relacionados con el temario.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido y el tiempo empleado en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

Mecanitzat en torn i fresadora de les parts que componguen un conjunt a partir d'un pla, en el qual s'especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

Realització del programa de control numèric (CNC) a partir d'un pla de fabricació d'una peça per a mecanitzar en torn o fresadora.

Realització del muntatge dels distints elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics o hidràulics partint de la seua descripció.

Una vegada finalitzada la prova, l'opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l'opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

-Mecanizado en torno y fresadora de las partes que compongan un conjunto a partir de un plano, en el que se especifiquen las características necesarias para su fabricación.

-Realización del programa de control numérico (CNC) a partir de un plano de fabricación de una pieza para mecanizar en torno o fresadora.

-Realización del montaje de los distintos elementos necesarios para que se produzca una secuencia de movimientos producidos por unos actuadores neumáticos o hidráulicos partiendo de su descripción.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Operacions i Equips de Producció Agrària

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents:

- Realització del pla de producció de cultius d'una finca.

- Organització del parc agrícola d'una explotació agrària.

- Càlcul de la càrrega ramadera d'una explotació i definició de les races que s'han d'explotar.

- Planificació de la implantació i conservació d'un jardí d'una zona periurbana.

Una vegada finalitzada la prova, l'opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l'opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Operaciones y Equipos de Producción Agraria

El Tribunal elegirá dos o más pruebas entre las siguientes:

-Realización del plan de producción de cultivos de una finca.

-Organización del parque agrícola de una explotación agraria.

-Cálculo de la carga ganadera de una explotación y definición de las razas que se deben explotar.

-Planificación de la implantación y conservación de un jardín de una zona periurbana.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en los supuestos propuestos.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

Processos de Gestió Administrativa

Resolució i estratègies de resolució d'un cas pràctic, proposat pel tribunal, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen la part "A" del temari referents a la comunicació, informació, gestió administrativa de compravenda, gestió administrativa de persona, comptabilitat general i tresoreria i aplicacions informàtiques.

El desenrotllament haurà de contindre els aspectes didàctics que es pretenen, els continguts i el mètode de treball.

El tribunal valorarà el procediment emprat, i també el resultat final obtingut.

Procesos de Gestión Administrativa

-Resolución y estrategias de resolución de un caso práctico, propuesto por el Tribunal, que ponga en relación diferentes conceptos, procedimientos y aplicaciones de contenidos que constituyen el temario referentes a la comunicación, información, gestión administrativa de compra-venta, gestión administrativa de persona, contabilidad general y tesorería y aplicaciones informáticas.

Su desarrollo deberá contener los aspectos didácticos que se pretenden, los contenidos y el método de trabajo.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

El Tribunal valorará el procedimiento empleado, así como el resultado final obtenido.

El Tribunal valorará, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas.

La duración máxima de la prueba será de 5 horas.

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >