actualitzat a17/11/05

 País Valèncià:

Oposicions 2003 - Oferta d’ocupació 

 
 

Si he aprovat,
que he de fer?

tota la informació (valencià-castellano)

  

tornar a treball

En aquesta pàgina tindreu tota la informació puntual fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a qualsevol dubte, aclariment i/o problema poseu-vos en contacte amb qualsevol de les nostres seus

 
  

Les oposicions a la pàgina d'STEs

  

Orden ECI/3560/2005, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de abril de 2003.
[Documento PDF]
Páginas TIFF [37585]


BOE núm. 40 Miércoles 16 febrero 2005 5607

ORDEN de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación,... , se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23/04/2003

Orden de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, ..., se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, PTFP, Profesores de EOI y Profesores de Música y Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23/04/2003


Reconeixement de triennis i sexennis

sol.licitud reconeixement triennis 
sol.licitud reconeixement sexennis valencià  castellano

Una vegada nomenats/ades, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es comptabilitzen serveis públics anteriors i es poden completar triennis i sexennis.
Per als triennis, comptabilitzen els serveis prestats en totes les administracions públiques.
Per als sexennis, es comptabilitzen sols aquells serveis prestats en les administracions públiques educatives.
Quant als triennis, a partir del segon el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació permanent o de millora de la qualitat de l’ensenyament.


RESOLUCIÓ per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, Oposicions 2003.
Veure en DOGV número 4826, (24.08.04)


RESOLUCIÓ per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de secundària Oposicions 2003.
Veure en DOGV número 4826, (24.08.04)


 

 


ESPECIALITATS PUBLICADES - LLISTAT GENERAL pàgina Conselleria
 

Veure aprovats en pàgina de Conselleria - per DNI

 

Veure aprovats en aquesta pàgina 

  tots els cossos (ordenació alfabètica per especialitat). (pdf 125 kb)

especialitat

Especialitats publicades mestres

Especilitats publicades Escoles Oficials Idiomes

Especialitats publicades Secundària

Especialitats publicades P. Tecnic F.P.

Especilitats publicades Música i Arts Escèniques

 
Llista definitiva d'admesos i exclosos de tots els cossos docents

veure en pàgina de la conselleria

admesos i exclosos cos de mestres   
admesos i exclosos cossos secundària

Veure en DOGV 16/06/03
(docs en pdf)

ubicació tribunals mestres
ubicació tribunals - secundària

 

adquisició noves especialitats (mestres-secundària)
 

Despeses dels tribunals d'oposicions

SORTEIG TRIBUNALS

llistat alfàbetic  pdf

llistat per especialitats pdf

DOGV 4518, 10.06.2003. - òrgans de selecció ingrés, adquisició de noves especialitats prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la C.V.
                           cos de mestres                 Ensenyament Secundari


prova de valencià primària i secundària. 17 juny a les 10:00 hores.
Alacant. IES Figueras Pacheco València- Castelló. IES 31 València-Conselleria

Convocatòria de la prova de castellà per a estrangers.


 

Convocatòria oposicions

Mestres

 Pàgina de la Conselleria (valencià i castellano)

Secundària

 Pàgina de la Conselleria (valencià i castellano)

valencià

  -  en DOGV (pdf)  -  en DOGV (html)

castellano

  -  en DOGV (pdf)  -  en DOGV (html)

Correcció d'errades -Secundària - DOGV 4497. 12/05/03. Torns lliure, grup superior i minusvàlids

Veure Oferta Pública en aquesta pàgina

DOGV núm. 4483. 17/04/2003. publicada l'oferta d'ocupació pública docent


INFORMACIONS

3/05/03

L’exclusió de filologia catalana de les oposicions


26/03/03

Mesa Sectorial d’Educació. Negociació de les ordres que convoquen el concursos-oposicions d’ingrés als cossos docents


11/03/03 Valoració de l'STEPV-Iv sobre la convocatòria 

    

Despeses dels tribunals d'oposicions

LEGISLACIÓ APLICADA I VIGENT

Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV del 17/02/1997). (*)

Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desenvolupa el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV del 15/09/1998).

Article dotze del Reial Decret 1968/1999, de 23 de desembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE de 30/12/1999).

ALGUNS ASPECTES:(*)

Assistències: Se’n considerarà UNA per cada dia d’actuació.

A TRIBUNALS:

President import màxim: 49,88 €
Vocals import màxim: 46,88 €
Personal col·laborador: import màxim: 36,06 €

DIETES

Hostalatge
S’ha de justificar amb factura original de l’establiment d’hostalatge en què figuren les dades fiscals de l’expedidor i el segell de l’establiment.
L’import serà el justificat, amb el límit màxim de 51,09 €/dia.(*)

Restauració (*)
En poblacions de més de 100.000 habitants: ½ dieta: 18,03 € / dieta completa: 36,06 €
En poblacions de menys de 100.000 habitants:½ dieta: 15,03 € / dieta completa: 30,05 €

Altres despeses:
½ dieta 3,61 € / dieta completa 7,21 €
Indemnitzacions per quilometratge: Turismes: 0,15 €/km


L’exclusió de filologia catalana de les oposicions a places docents

Recentment s’han convocat processos selectius per a l’accés a la funció pública docent per als cossos de Mestres i professorat d’Educació Secundària i Professorat Tècnic de Formació Professional. Des del curs passat, en virtut d’un decret del govern valencià, s’exigeix com a requisit per a participar-hi l’acreditació de coneixements del valencià, podent-se utilitzar diversos mitjans d’acreditació. En les oposicions del curs passat s’indicava entre aquests d’estar en possessió del títol de Filologia Valenciana, i no figurava la titulació de Filologia Catalana. Arran d’aquesta exclusió, l’STEPV-iv va recórrer les ordres de convocatòria, assumint d’aquesta manera la defensa de la titulació acadèmica, única existent de nivell superior per a l’acreditació de coneixements de valencià, segons la normativa estatal que regula el propi títol de Filologia Catalana, així com la relativa a l’ordenació de les àrees de coneixement, entre les quals únicament figura Filologia Catalana, incloent al seu si totes les matèries relatives a la Filologia Valenciana. Així mateix l’STEPV-iv eixia en defensa de les persones titulades que es veren excloses de les oposicions perquè, segons la Conselleria, no acreditaven els coneixements de valencià requerits. En aquest sentit, els serveis jurídics de l’STEPV-iv prepararen els recursos individuals de les persones afectades. Les Universitats de València i Alacant també recorregueren aquestes ordres en lògica defensa de les titulacions que imparteixen, que quedaven relegades per aquesta mesura, i demanaren la suspensió cautelar de les ordres en eixe aspecte, per tal de permetre la participació dels exclosos, fins que els tribunals es pronunciaren. Tots els recursos presentats estan encara en via de pronunciament per part del TSJCV.

Ara, una vegada més, la Conselleria reitera la seua posició clarament anticientífica i antiacadèmica de no acceptar la titulació de Filologia Catalana per acreditar els coneixements requerits. Fins i tot va rebutjar en la Mesa Sectorial la proposta de l’STEPV-iv d’afegir, en les ordres de convocatòria, a "Filologia Valenciana" l’expressió "i llicenciatures equivalents", amb la qual cosa s’haguera complit amb la legalitat vigent, atés que l’ordre del Ministeri d’Educació i Cultura de 29-11-1995 homologa els títols de Llicenciat en Filologia, secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia y Letras, división Filología (Filología Valenciana), i els considera equivalents al títol de Filologia Catalana, atés que aquells primers havien desaparegut de l’ordenació acadèmica de les universitats espanyoles.

Amb la posició que manté la Conselleria, és evident que rebutja l’ordenament jurídic al qual està sotmesa, és a dir, no accepta les regles de joc de l’estat de dret que tant diu defensar. Incomprensiblement insisteix en l’existència de titulacions no vigents de fa més de deu anys i nega la validesa de la que les va substituir i l’equivalència reconeguda per les normes.

L’STEPV-iv es veu obligat, una vegada més, a impugnar aquestes darreres ordres en allò relatiu a la validesa del títol de Filologia Catalana per acreditar els coneixements de valencià i insta a les universitats a tornar a fer-ho i a sol·licitar, atés que en aquest moment n’hi ha temps, la suspensió cautelar de l’exclusió de la titulació de Filologia Catalana per a permetre la participació dels titulats en aquesta.

València, 3 de maig de 2003


Mesa Sectorial d’Educació. 26 març 2003.

Negociació de les ordres que convoquen el concursos-oposicions d’ingrés als cossos docents.

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit el dia 26 de març per tractar les dues ordres de convocatòria dels concursos-oposicions d’ingrés al Cos de Mestres i als cossos de professorat de Secundària.

La normativa presentada per Educació és, practicament, la mateixa que la del curs passat. Les novetats són mínimes.

L’STEPV-Iv està en desacord amb l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2003. Aquesta s’ha fet sense tindre en compte les necessitats dels sistema educatiu valencià ni la continuïtat del professorat interí al seu lloc de treball.

La data de l’inici de les proves es fixarà quan aquestes ordres es publiquen al DOGV. La data que està barallant la DG de Personal és el 26 de juny, però haurem d’esperar a la publicació per confirmar-ho.

Respecte al contingut de les ordres de convocatòria cap de les esmenes presentades pel sindicat ha estat acceptada. Per tant, el sindicat no dóna suport a aquestes convocatòries.

Les esmenes més rellevants presentades han estat, entre d’altres, les següents:

- Composició dels tribunals.

  • S’ha demanat que tots els vocals siguen de l’especialitat objecte del procés selectiu i no com diu la convocatòria "la majoria". No acceptada.
  • S’ha demanat que aquelles persones que han estat en els dos darrers anys membres de tribunals no participen obligatòriament al sorteig. Nosaltres demanem que només ho faces aquelles persones que voluntàriament ho sol.liciten. No acceptada.
  • El sindicat ha demanat l’augment de les dietes i de les indemnitzacions per ser membre de tribunals. No acceptada.

- Composició de les comissions de selecció.
S’ha demanat que els membres de comissió de selecció siguen triats per sorteig públic i no per designació directa per la Direcció General de Personal. No acceptada.

- Funcions dels tribunals.
El sindicat ha proposat que les places siguen assignades a cada tribunal, d’aquesta manera cada tribunal seleccionaria als seus propis aspirants. No acceptada.

- Prova de valencià i prova de castellà.
Hem proposat que tots els membres dels tribunals per realitzar aquestes proves han de ser funcionaris del Cos de Mestres amb habilitació en Filologia: València; Filologia: Llengua Castellana i Anglés; Filologia: Llengua Castellana i Francés; Filologia Castellana o que tinguen la possessió del Diploma de Mestre de València. L’esborrany de la convocatòria diu que "ho seran preferentement". S’estudiarà.

- Ordre de les proves.
El sindicat ha proposat que la prova de caràcter pràctic siga la primera i la segona la prova escrita. La prova oral la tercera. La Conselleria ha dit que enguany no canviarà l’ordre de les proves i que ho estudiarà per a un futur.

- Barem.
Expedient acadèmic. La nostra proposta ha estat que el tram 5,01 a 6 es valorara 1 punt cosa que no ha estat acceptada. La Conselleria ha deixat els trams de nota de la següent manera (de tota manera caldrà comprovar-ho quan es publique l’ordre al DOGV):

Des de 5,01 a 5,99: 0,500 punts.
Des de 6,00 a 7,5: 1,500 punts.
Des de 7,51 a 10: 2,000 punts.

- Titulació per a l’exempció de valencià.
El sindicat ha proposat que s’afegesca a la titulació de Filologia Valenciana el terme "i equivalents" per donar cabuda al titulats en Filologia Catalana. No han acceptat incorporar-ho.

- Tribunals.
S’ha demanat que en totes les províncies n’hi haja tribunals de totes les assignatures. La resposta de l’Administració ha estat que els tribunals es conformaran en funció del nombre de persones matriculades i no estan disposats a tindre un tribunal sense un número suficient d’asporants.

- Places de Professorat Tècnic de FP. Especialitats de "Instal.lacions Electrotècniques" i "Sistemes i Aplicacions Informàtiques".
La petició ha estat que no isquen places d’aquestes dos especialitats pels problemes derivats de la titulació del col.lectiu i de l’aplicació de la disposició transitòria quinta de la LOGSE. L’Administració ha contestat que ho estudiarà.

València, 27 de març de 2003


La Conselleria de Cultura i Educació aprova l’oferta d’ocupació pública sense el suport majoritari dels sindicats.

L’STEPV-Iv considera que aquesta oferta és arbritària.

La Conselleria de Cultura i Educació ha imposat l’oferta d’ocupació pública docent de 2003 sense comptar amb el suport de la representació majoritària de la Mesa Sectorial d’Educació. Els sindicats STEPV-Iv, UGT i CSIF que representen el 63% de la representació sindical s’han oposat per diverses raons a la proposta feta per la Direcció General de Personal.

L’STEPV-Iv considera que la distribució de places per cossos docents i per especialitats no respon a les necessitats de l’ensenyament públic ni dóna solució a l’accés del professorat interí a la funció pública docent. A més a més, els números presentats per la Conselleria no es basen, des del punt de vista del sindicat, en criteris objectius i coneguts per tothom, sinó en la més pura arbritarietat, és a dir "l’oferta s’ha fet a ull". Quan a la distribució, el sindicat considera que la del Cos de Mestres és excesiva i no comparteix la distribució per especialitats del cossos docents de Secundària.

Per al sindicat, haguera estat fàcil construir un consens a partir de garantir el treball del professorat interí i traure a oferta d’ocupació pública només les places de nova creació i de les jubilacions, però la Conselleria ha preferit buscar el camí de la imposició, acordant parcialment l’oferta amb sindicats que tenen una representació minoritària.

Per altra part, el sindicat critica que amb aquestes actuacions l’Administració Educativa està contradint el programa electoral del Partit Popular de 1999 i va en contra de les declaracions i compromisos de l’anterior President de la Generalitat Valenciana, fetes l’any 2001.

Per acabar, el sindicat esperarà a la valoració que facen les assemblees de professorat interí convocades aquesta setmana per decidir les actuacions a emprendre. L’STEPV-Iv també anuncia que es posarà en contacte amb els diferents partits polítics perquè incorporen al seu programa electoral solucions definitives a la situació del professorat interí, en concret dues: la negociació d’un pacte d’estabilitat i la modificació del sistema d’accés per permetre la doble via.

València, 11 de març de 2003.

 


OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DOCENT 

 

La Conselleria de Cultura i Educació aprova l’oferta d’ocupació pública sense el suport majoritari dels sindicats. L’STEPV-Iv considera que aquesta oferta és arbritària.


COS DE MESTRES

Educació infantil

380

Educació primària: idioma estranger: anglés

140

Educació primària: idioma estranger: francés

50

Educació primària: Educació física

130

Educació primària: música

60

Educació especial: audició i llenguatge

70

Educació especial: pedagogia terapèutica.

150

TOTAL MESTRES  

980


PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria

2

Estètica

3

Fabricació i instalació de Fusteria i Mobles

3

Instal·lacions i Manteniment d’equips Tèrmics i fluits

5

No es convoquen    Instal·lacions electrotècniques

8

Manteniment de vehicles

6

Mecanitzat i manteniment de màquines

5

Operacions de producció agrària

2

Patronatge i Confecció

2

Perruqueria

5

Procesos de Gestió administrativa

10

Producció d'arts gràfiques

2

Sistemes i Aplicacions Informàtiques (passen de 12 a 20)

20

TOTAL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  

65


CONSERVATORIS

Clarinet

2

Fonaments de composició

6

Piano

18

Violí

2

Violoncel

2

Llenguatge Musical

10

TOTAL CONSERVATORIS  

40


COS DE SECUNDÀRIA

Grec nou

5

FOL nou

5

Filosofia

10

Llengua Castellana i Literatura

15

Geografia i història

20

Matemàtiques

10

Dibuix

20

Anglés

15

Educació Física

10

Psicologia i pedagogia

20

Tecnologia

65

Organització i projectes de fabricació mecànica

10

Sistemes electrònics

10

Organització i processos de mant. de vehicles

5

Assesoria i Procesos d’Imatge Personal

3

Construccions civils i edificació

5

Intervenció sociocomunitaria

7

Processos i Mitjans de Comunicació

2

Llengua i literatura valenciana

15

Sistemes electrotècnics i automàtics

8

TOTAL COS DE SECUNDÀRIA  

260


PROFESSORAT D'EOI

Alemany

5

TOTAL PROFESSORAT D'EOI

5


Guia per a participar

Una vegada publicada en el DOGV estarà a la vostra disposició una guia per a participar, amb totes les informacions i recomanacions sobre la convocatòria.

 

- El model oficial d'instàncies es troba disponible en la Conselleria de Cultura i Educació i en les direccions territorials de Cultura i Educació d'Alacant, Castelló i València

  - El modelo oficial de instancias se encuentra disponible en la Conselleria de Cultura y EDUCACIÓ y en las direcciones territoriales de Cultura y EDUCACIÓ de Alicante, Castellón y Valencia

- També s'han remés exemplars a les delegacions del Govern en les comunitats autònomes i a les subdelegacions de totes les províncies espanyoles

  - También se han remitido ejemplares a las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y a las subdelegaciones de todas las provincias españolas
- Així mateix és possible obtindre la instància a través de la pàgina Web, de manera que a l'imprimir-la obtindrà tres exemplars (per a l'interessat, per a l'entitat col·laboradora i per a l'administració) que deurà reomplir-los seguint acuradament les instruccions que veurà en la pàgina següent:   - Asimismo es posible obtener la instancia a través de la página Web, de modo que al imprimirla obtendrá tres ejemplares (para el interesado, para la entidad colaboradora y para la administración) que deberá rellenarlos siguiendo cuidadosamente las instrucciones que verá en la página siguiente:

IMPRÉS

 

IMPRESO


NORMATIVA

 


Oferta Pública d'Ocupació

DOGV núm. 4483. Dijous, 17 d'abril de 2003

Conselleria de Cultura i Educació

DECRET 39/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació, de la Generalitat, per a l'any 2003.

L'article 31.1 de la Llei 12/2002, de 27 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2003, establix que «Durant l'any 2003, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials.

En tot cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25% de la taxa de reposició d'efectius. Este últim criteri no serà d'aplicació ni per a aquells sectors o àrees d'actuació administrativa amb competència de la Generalitat que es fixen per l'administració de l'estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2003&». En relació amb això, l'article 20 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2003, establix en el punt 1, tercer paràgraf, que «... no serà d'aplicació&, ni a les administracions públiques amb competències educatives per al desenrotllament de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, en relació amb la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents».

L'article 5 del Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats en els cossos de funcionaris docents a què fa referència la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, establix com a condició la publicació de l'oferta d'ocupació docent prèvia a la realització de les convocatòries per a la provisió de les places vacants autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

Per tot això, en compliment de l'article 31 de la de la Llei 12/2002, de 27 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2003, en relació amb l'article 22 del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, l'article 2 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, i les disposicions addicionals desena i catorzena de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, a proposta del conseller de Cultura i Educació, prèvia negociació amb els sindicats de l'ensenyament representats en la Mesa Sectorial, una vegada informat favorablement per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 15 d'abril de 2003,

DECRETE

Article 1
S'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a l'any 2003 en els termes que s'establixen en este decret.

Article 2
1. D'acord amb el que establix la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, en les proves selectives, incloses les corresponents a la promoció interna, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions que els altres aspirants.

Les convocatòries per a la provisió de llocs de la present oferta no establiran exclusions per minusvalideses, llevat els casos en què siguen incompatibles amb el desenrotllament de les tasques o funcions corresponents.

2. S'establirà una reserva no inferior al 5% de les vacants per a ser cobertes entre personal amb discapacitats de grau igual o inferior al 33%, de manera que, progressivament, s'assolisca el 2% dels efectius totals del personal docent de la Generalitat sempre que superen les proves selectives. L'opció de llocs reservats haurà de formular-se en la sol·licitud de participació en les convocatòries, la qual cosa hi haurà de ser indicada expressament.

Article 3
En l'oferta s'inclouen les vacants dotades en el pressupost de la Generalitat per a l'any 2003, la provisió de les quals es preveu realitzar durant el present exercici amb el detall següent:

Grup A
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari: 260
Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes: 5
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques: 40
Total grup A: 305

Grup B
Cos de Mestres: 980
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional: 65
Total grup B: 1.045

Disposició addicional
La instrumentació de les proves selectives per a l'ingrés en l'administració de la Generalitat que es derive de les convocatòries objecte d'esta oferta d'ocupació pública, es realitzarà per mitjà de la Conselleria de Cultura i Educació. Estes proves es concretaran en les respectives convocatòries segons el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'estes.

Disposicions finals

Primera
Els llocs de treball inclosos en la present oferta d'ocupació pública no podran sofrir cap modificació en la seua classificació fins després d'haver-se realitzat les corresponents proves selectives i la provisió dels corresponents llocs de treball.

Segona
Este decret entrarà en vigor al sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 15 d'abril de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Cultura i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli |