Guia de les oposicions 2004 - secundària


 

Normativa

Condicions

     Places - sol·licituds - termini - drets d'examen - començament

Prova de coneixement de valencià i castellà
Fase de  concurs
Fase d'oposició

      Primera Prova: Prova teòrica i pràctica       Segona Prova: Programació Didàctica

Qualificació
Ocupació de llocs eb règim d'interinitat
ANNEX III: Programació didàctica

ANNEX VI: Característiques de la Prova pràctica

ANNEX IX. Declaració de mèrits presentats

 

Legislació aplicable:   veure llistat en pdf  - veure en conselleria

 

 

Normativa:

ORDRE de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports: DOGV: 7-5-2004 (veure)
El concurs-oposició està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28-02-2004) (veure)

tots aquests enllaços estan redireccionats a la pàgina de la Conselleria.

Si eixa pàgina no funciona o està bloquejada, també hem
posat la mateixa informació en la nostra pàgina. punxa ací

 

veure en pàgina de Conselleria: secundària

  SECUNDÀRIA, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I  TÈCNICS DE FP


Ordre de 4 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. (DOGV núm.,4.748 bis de 07/05/2004.)

Orden de 4 de mayo de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Téncicos de Formación Profesional. (DOGV núm. 4.748 bis de 07/05/2004.) 

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ/ INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

 Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 27 de maig de 2004
Plazo de presentación de instancias: del 8 al 27 de mayo de 2004

 

- TITOL I. Procediments selectius d'ingrés i d'accés.

- Bases específiques. Cos de professors d'Ensenyament Secundari (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors de Música i Arts Escèniques (Codis i especialitats).
- Bases específiques. Cos de professors tècnics de Formació Professional (Codis i especialitats).

- TÍTULO I. Procedimientos selectivos de ingreso y acceso.

- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Códigos y especialidades).
- Bases específicas. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Códigos y especialidades).

- TITOL II. Procediment per a l’adquisició de noves especialitats.
- TÍTULO II. Procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
 

- ANNEX I. Barem per a la valoració de mèrits per a l’ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, d'EOI, Música i Arts Escèniques i tècnics de FP.
- ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de EOI, Música y Artes Escénicas y Técnicos de FP.
 
 

- ANNEX II. Barem per a la valoració dels mèrits per als sistemes d'accessos entre els cossos de funcionaris docents.
- ANEXO II. Baremo para la valoración de los méritps para los sistemas de accesos entre los Cuerpos de funcionarios docentes.
 
 
- ANNEX III. Programació didàctica.
- ANEXO III. Programación didáctica.
 
 

- ANNEX IV. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
- ANEXO IV. Aspirantes que no posean la nacionalidad española.
 

   

 

Condicions

PLACES: 

915 places del cos de professors d’Ensenyament Secundari, 85 places del cos de professors tècnics de FP, 19 d’Escola O. d’idiomes i 66 del Cos de Conservatoris.

SOL·LICITUDS: 

Instància oficial que també podrà ser impresa per internet: http://www.cult.gva.es/dgp. l'Exemplar ha de ser original (joc de tres còpies) no poden ser fotocòpies. A més cal acompanyar:

a) Fotocòpia del DNI o passaport
b) Annex IV degudament emplenat per aquells participants que no tinguen la nacionalitat espanyola.
c) La declaració, referida en la base 14 (Ocupació de llocs en règim d’interinitat) per a no ser inclosos en les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat
d) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'exempció de l'examen de valencià. Declaració jurada d'acord amb el model inclòs com a annex XI.

TERMINI: 

Vint dies naturals comptats a partir del 7-5-2004, és a dir, fins el 27/05/04 inclòs.

DRETS D'EXAMEN: 

27,63 € per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, el d’EOI i el Cos de Conservatoris i 19,50 € per al cos de professors tècnics de Formació Professional. Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants amb discapacitats igual o superior a 33% sempre que ho justifiquen documentalment, que ingressaran 3,29 €.

COMENÇAMENT:

La realització de la primera prova es realitzarà a partir del dia 24 de juny de 2004, sense perjuí del previst al 7.1 sobre proves prèvies. Les proves de la fase d’oposició es podran realitzar els dies següents: 25, 26, 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15 de juliol. Els aspirants s'hi han de presentar amb el D.N.I, passaport o permís de conducció on aparega la fotografia del titular.

 

Prova de coneixement de valencià i castellà. 

Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori. Consistirà en:

1. Valencià:

  • Prova Oral: Suposarà el 30% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 20%, constarà de dues parts:
  • Lectura d’un text de caràcter general d’entre cent i dues centes paraules proposat pel Tribunal.
  • Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat. El temps per a la seua realització serà de quinze minuts.
  • Prova Escrita: Suposarà el 70% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 35%, constarà de tres parts:
  • Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit prèviament.
  • Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.
  • Redacció sobre un tema general senzill a triar entre dos o més. D’aproximadament dues centes paraules. El temps per a la seua realització serà de dues hores.

2. Castellà. 

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustarà allò disposat a l’annex III del Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol.

Aspectes generals. 

En la prova de coneixements dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel Tribunal d’apte o no apte. Els aspirant que obtinguen la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria, i amés els que obtingueren "apte" en la convocatòria d'oposicions anterior (caldrà consignar-ho a la instància i adjuntar annex VII). En la relació provisional d’admesos i exclosos es farà constar quins aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de les dues. La realització de la prova per aquells aspirants no exempts, tindrà prèviament a la primera prova del concurs-oposició. Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal, en funció del número d’aspirants que hagen de realitzar-la, nomenarà un o varis tribunals, que estaran constituïts per mestres amb possessió del Diploma de Mestre de valencià, professorat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua i Literatura Castellana del Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari o de Valencià o Espanyol per estrangers del Cos de Professorat de les EOI.

Les titulacions que possibiliten l’exempció de la prova de Valencià són: 

Llicenciat en Filologia Valenciana; títol de Mestre de Valencià; Certificat de Capacitació; Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià; Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencia, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la Formació Professional; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat; haver obtingut la qualificació d'"apte" a les oposicions de l'any anterior.

Les titulacions que declaren exempts de fet la prova de castellà són: 

Titulació universitària expedida per una universitat espanyola; Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit a l’Estat Espanyol; Títol de Tècnic especialista (FP2) expedit a l’Estat Espanyol; Diploma Superior d’espanyol com a llengua estrangera de nivell superior o Certificat d’Aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

FASE DE CONCURS: 

Superada la primera prova de la fase d’oposició, es presentaran els mèrits ordenats en 3 blocs segons l'annex I i hi adjuntaran el model de declaració de mèrits de l’annex IX, que els serà facilitat en el seu moment pel tribunal.

 

FASE D'OPOSICIÓ:

Primera Prova

a) Prova teòrica: 

Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant entre dos extrets pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat. Per al seu desenvolupament, els aspirants disposaran de dos hores.

b) Prova pràctica: 

Consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis i en el seu plantejament els tribunals s’ajustaran a les característiques que s'estableixen en l’annex VI per a cadascuna de les especialitats.

Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè aquestos efectuen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en què la naturalesa de l’exercici pràctic impedesca la seua lectura, els opositors únicament llegiran la part teòrica.

Valoració: 

Els tribunals valoraran aquesta prova del procés selectiu de zero a deu punts, i distribuiran la puntuació en un 60 per cent per a la part pràctica de l’exercici i un 40 per cent per a la part teòrica. Per a la superació d’aquesta prova, l’opositor haurà d’aconseguir una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual al 25 per cent de la puntuació assignada a cadascuna d’elles, i una puntuació total, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dos parts, igual o superior a cinc punts. No obstant això, no seran qualificats en aquesta prova els aspirants que no superen el 25 per cent en alguna de les dos parts de les que es compon aquesta.

Segona Prova: Programació Didàctica

a) La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea, assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa, i en què s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, i també a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Per als aspirants a ingrés al cos de professors d’Ensenyament Secundari, la programació podrà ser referida a l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori, al Batxillerat o als cicles formatius de Formació Professional. L'esmentada programació haurà de lliurar-se al tribunal junt amb els mèrits, tal com estableix la base 7.2.2, i la seua elaboració s’ajustarà al que s’ha disposat per a cada cos en l’annex III, defensant-se davant d’aquest en el moment que siga convocat a l’efecte.

b) L’elaboració davant el tribunal i la seua exposició oral d’una unitat didàctica podrà estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seua pròpia programació. En el segon cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que considere oportú, que ell haurà d’aportar, i també un guió que no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal a l'acabament d’aquella.

L’aspirant disposarà d’un màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal. L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir de 30 minuts, i a continuació realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts.

Valoració: Els tribunals valoraran esta prova globalment de zero a deu punts, i és necessari per a superar-la obtindre una puntuació igual o superior a cinc punts.

 

QUALIFICACIÓ: 

superat el procés selectiu, s'ordenen segons la puntuació global assignada (2/3 fase d'oposició i 1/3 fase de concurs) i es dona la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.

 

OCUPACIÓ DE LLOCS EN RÈGIM D’INTERINITAT: 

Per a cadascuna de les especialitats objecte d’esta convocatòria, les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat estaran formades pels participants en el procediment selectiu que, no havent resultat seleccionats, hagen obtingut, almenys, cinc punts en un dels exercicis de la fase d’oposició.


ANNEX III: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 

Cos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional

La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En les especialitats de Filosofia, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Tecnologia i Llengua i Literatura Valenciana la programació estarà referida al desenrotllament del currículum d’una especialitat per a un any acadèmic en relació a un curs d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o cicles formatius de Formació Professional elegit pel candidat i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica en les especialitats de Francés, Anglés, Llengua i Literatura Valenciana i Llengua Castellana i Literatura haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

En les especialitats referides a la formació professional específica, la programació haurà de versar sobre el desenrotllament del currículum en un mòdul de formació professional i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un departament d’orientació en un institut d’Educació Secundària o el pla general d’actuació d’un servici Psicopedagògic Escolar. En tot cas, haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

Objectius.
Continguts.
Metodologia: orientacions didàctiques.
Criteris d’avaluació.
Atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques.
Recursos materials.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.

 

Cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes

La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

La programació estarà referida al desenrotllament del currículum d’una especialitat i haurà d’organitzar-se com a mínim en 6 unitats del cicle elemental, 6 unitats del cicle superior i 3 unitats de continguts progressius entre ambdós cicles, que hauran d’estar numerades. La programació didàctica haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

Introducció al tema corresponent.
Temps aproximat de desenrotllament.
Cicle o curs al qual va dirigit essencialment. Perfil de l’alumnat. Valoració inicial del grup d’alumnat.
Contingut lingüístic.
Tòpic: vocabulari.
Activitats organitzades per destreses per a desenrotllar en l’aula.
Objectius comunicatius: generals i específics.
Procediments i mètodes de treball.
Aptituds de l’alumnat.
Mesures i activitats per a l’avaluació.
Altres activitats per a desenrotllar fora de l’aula.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.

 

Cos de professors de Música i Arts Escèniques

La programació didàctica es correspondrà amb el grau mitjà de Música o de Dansa de l’especialitat per la qual s’hi participa. En la dita programació s’especificaran els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

Els elements que es tindran en compte per a l’elaboració de la unitat didàctica, seran els següents:

- Referència al curs o cursos que es programa.
- Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir.
- Seqüenciació de continguts.
- Metodologia: orientacions didàctiques.
- Adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge a les aptituds de l’alumne.
- Procediments d’avaluació.
- Activitats a desenrotllar fora de l’aula, necessàries per a la superació dels objectius programats.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o similar de 12 punts de grandària.


ANNEX VI: CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA PRÀCTICA

 

Cos de professors d’Ensenyament Secundari

Filosofia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Anàlisi historico-semàntica d’un terme filosòfic.

Comentari d’un text filosòfic.

Resolució d’un problema ètic o lògic.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’aquesta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Grec/Llatí

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis de traducció:

Un text en prosa per a traduir-lo sense diccionari.

Un text en prosa per a traduir-lo amb diccionari i comentari sintacticoestilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l’autor.

Un text en vers per a traduir-lo amb diccionari i comentari foneticomorfològic i mètric.

Els texts proposats hauran de ser dels autors que figuren en el qüestionari que regix per al concurs oposició.

La nota serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis realitzats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Llengua Castellana i Literatura

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle XVIII.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d’estos per al significat global del text.

Valoració de cada exercici: 50 per cent de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Geografia i Història

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Interpretació i comentari d’un mapa geogràfic, d’una gràfica o una estadística que supose el maneig de diverses variables espacials i/o temporals.

Interpretació i comentari d’un text històric o historiogràfic. No interessa el reconeixement sinó la seua situació en l’entorn d’una època i d’una societat determinades.

Anàlisi i comentari d’un diapositiva o imatge en color d’entre tres que s’han d’identificar. Cadascuna d’estes correspondrà a un dels àmbits artístics tradicionals: arquitectura, escultura i pintura.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Matemàtiques

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Física i Química

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Biologia i Geologia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Identificació visual d’espècies animals i vegetals mediterranis i de minerals i roques. (Un 20% de la qualificació total).

Anàlisi i interpretació de mapes o talls geològics. Identificació de la influència dels factors climàtics, tectònics i litològics en la gènesi d’un paisatge (mitjançant fotografies o diapositives) i/o anàlisi i interpretació d’imatges citològiques (mitjançant fotografies, diapositives o preparacions microscòpiques). (Un 30% de la qualificació total).

Resolució de problemes oberts en els quals es plantejaran qüestions sobre l’aplicació de conceptes, lleis i teories científiques i la utilització de procediments de treball científic. Dites qüestions podran exigir el disseny d’una experiència, realitzable amb els recursos habituals d’un centre docent, destinada a posar a prova una hipòtesi prèviament plantejada pel tribunal. (Un 50% de la qualificació total).

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Dibuix

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Resolució de tres exercici de diferents sistemes de representació.

Realització d’una composició plana d’expressió plàstica o color sobre suport de paper, en relació amb la impartició del currículum de les matèries assignades a l’especialitat en l’Educació Secundària.

Els aspirants hauran de dur els instruments de dibuix i mesura que consideren adequats, i hauran de tindre en compte que el procediment pictòric de la composició podrà ser llapis, ceres, tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinants líquids o viscosos (pintura a l’aigua, a l’oli, etc.).

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps superior a quatre hores.

Francés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció al francés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en francés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Anglés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció a l’anglés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en anglés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Música

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Audició i anàlisi d’una peça musical (melòdica, agogicodinàmica, tímbrica, harmònicocontrapuntística, formal i estilística) i la seua aplicació pedagògica. L’obra serà proposada pel tribunal.

Comentari, anàlisi i solfeig a primera vista d’un fragment musical que tinga entre 16 i 24 compassos, proposat pel tribunal.

Interpretació d’una obra musical (o d’un fragment d’una obra, segons la seua extensió), elegida pel tribunal entre cinc proposades per l’opositor en l’acte de la presentació, amb l’instrument que hi aporte o bé al piano. En el cas dels opositors que trien cant, interpretaran l’obra a capella o acompanyant-se a sí mateix d’instrument. Es valorarà el nivell de dificultat de la partitura, de la tècnica de l’instrument i de la qualitat de la interpretació.

La puntuació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps mínim de quatre hores.

Educació Física

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis:

Disseny i explicació d’una sessió de treball o demostració pràctica d’escalfament o similar.

Preparació i exposició de dos modalitats esportives elegides per l’opositor d’entre una llista elaborada i proposada pel tribunal, que haurà d’incloure l’execució pràctica de les tècniques bàsiques o exercicis específics de dites modalitats esportives.

A partir d’un motiu musical, elegit a l’atzar pel tribunal, elaboració d’un muntatge d’expressió corporal i representació d’este.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores, reservant almenys 30 minuts per a la preparació i exposició de la tercera part.

Psicologia i Pedagogia

L’exercici pràctic constarà de la resolució d’un supòsit pràctic sobre algun dels temes següents:

Realització d’una proposta curricular específica consistent a analitzar un supòsit pràctic referit a un grup d’alumnes amb retards d’aprenentatge, proposta d’actuacions conduents a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent com a referència el currículum de l’etapa, i concretar les seues possibles adaptacions o modificacions curriculars.

Justificar i elaborar un dictamen d’escolarització sobre alumnes amb necessitat educatives especials a partir de la informació proporcionada.

Establir i justificar, a partir d’un supòsit concret, el programa de suport a un pla d’acció tutorial.

Dissenyar un pla d’activitats del departament d’orientació referent a les possibilitats d’orientació acadèmica i professional per a un grup determinat d’alumnes.

L’aspirant elegirà una opció entre tres que li proposarà el tribunal.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Tecnologia

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de problemes i/o exercicis d’aplicació en relació amb la part A del temari. El tribunal decidirà sobre l’execució d’exercicis en l’aula-taller o en l’aula d’informàtica.

Explotació didàctica d’un projecte (com a resposta a un problema) o de l’anàlisi d’un objecte o sistema tècnic plantejat pel tribunal. El seu desenrotllament haurà de contindre, entre altres aspectes, els objectius didàctics que es pretenen, els continguts que van a estudiar-se, el mètode de treball i les activitats d’aula en què es desenrotllen i la forma d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran, almenys, d’un temps de quatre hores.

Formació i Orientació Laboral

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de qüestions i exercicis en relació amb el temari vigent.

Resolució d’un cas pràctic, entre tres proposats pel tribunal, que pose en relació les qüestions específiques que constituïxen la part A del temari, analitzant les seues causes i determinant les possibles solucions alternatives.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, tècniques i legislació aplicables al supòsit.

La resolució del cas pràctic tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

L’exercici pràctic constarà de:

Planificació i organització d’una actuació de control de qualitat en un procés industrial, aplicant tècniques de control i analitzant els resultats obtinguts sobre la qualitat d’un producte.

Elaboració d’un projecte per a fabricació mecànica, a partir de les especificacions tècniques i/o el pla d’un subconjunt adequat per a ser produït en gran sèrie i format per dos tipus de peces, de les quals una és comercial i l’altre tipus de peça s’obté per mecanitzat seguint un procés de fabricació conegut.

Programació de la producció en fabricació mecànica amb la finalitat de planificar una producció de fabricació mecànica, aplicant tècniques de control i veient millores amb la finalitat d’augmentar la qualitat del producte.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació que requerix la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La resolució de l’elaboració del projecte tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Sistemes Electrònics

Anàlisi funcional i elèctrica de circuits i aplicacions electròniques de caràcter general.

Diagnòstic i localització d’avaries en circuits i aplicacions electròniques de caràcter general i/o en sistemes informàtics i telemàtics.

Disseny i muntatge de maquetes de circuits electrònics, utilitzant les ferramentes informàtiques necessàries.

Elaboració de programes per al control de dispositius microprogramables en llenguatges de baix nivell i alt nivell i de programes informàtics d’aplicació general.

Realització de posada al punt d’una xàrcia local d’ordinadors, i la seua configuració física, d’acord amb el tipus d’aplicacions que s’hagen d’implantar.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

Mesurament i comprovació de paràmetres habitualment utilitzats en els processos de manteniment de vehicles.

Realització d’operacions de muntatge i desmuntatge habituals en el manteniment de vehicles autopropulsats.

El tribunal decidirà la conveniència de realitzar una prova pràctica que integre les realitzacions anteriors, o bé, comprovar les capacitats de l’opositor mitjançant proves independents.

El tribunal valorarà el procediment seguit per l’opositor en la realització de la prova pràctica sobre els resultats obtinguts.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Processos i Productes en Fusta i Moble

Resolució de problemes i/o exercicis específics, o elaboració d’un projecte que done resposta a una necessitat degudament definida, plantejada pel tribunal i que integre diferents aspectes.

En ambdós casos, la prova versarà sobre les qüestions específiques que constituïxen el temari corresponent a esta especialitat i haurà de recollir, almenys, les parts i/o matèries següents: memòria descriptiva, si escau, de la solució al problema/projecte plantejat; representació gràfica d’elements de mobles i/o fusteria; determinació justificada dels materials que s’han d’emprar; planificació del procés de fabricació del producte (fases, màquines i ferramentes, instal·lacions, recursos humans), i mesures de seguretat i de control de qualitat que s’hi hauran d’aplicar.

També es podrà incloure altres matèries, en funció de la prova que establisca el tribunal i dels mitjans disponibles, com és ara: mesurament de característiques i assaigs de materials i productes. Programació en control numèric; realització de plànols amb mitjans informàtics; càlculs estructurals. Elaboració de la maqueta d’un moble.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Assessoria i Processos d’Imatge Personal

Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

Execució, o simulació d’execució, de procediments o fases de procediments relacionats amb el temari. En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels problemes, exercicis o supòsits pràctics, i de l’execució de procediments, com també el modus operandi. Així mateix, es tindrà en compte el compliment durant tot el procés de les condicions òptimes de seguretat i d’higiene.

Per a l’execució dels procediments, el tribunal decidirà sobre la necessitat que l’opositor haja de comptar amb una persona que siga subjecte passiu dels procediments que s’hi han d’aplicar.

La resolució del supòsit d’execució o simulació d’execució tindrà una valoració del 70% del total de la prova.

La durada total de la prova serà de quatre hores.

Construccions Civils i Edificació

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Estudi de diverses solucions alternatives a un problema constructiu donat.

Càlcul i dimensionament d’elements d’obra, com per exemple, donades unes determinades càrregues, dimensionar una cimentació superficial.

Desenrotllament complet d’un detall constructiu determinat.

Mesurament i valoració d’un projecte de construcció i edificació.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, càlculs i normes tècniques aplicables al supòsit.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Intervenció Sociocomunitària

A partir del plantejament de distints supòsits pràctics relacionats amb el temari vigent, l’opositor ha de realitzar: definició d’objectius, selecció de recursos humans i materials, identificació d’estratègies d’intervenció, seqüència d’activitats i establiment de criteris d’avaluació.

El tribunal valorarà la solució proposada als problemes plantejats en el supòsit pràctic i les pautes adoptades per a arribar a la seua obtenció.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Hoteleria i Turisme

Realització d’un supòsit pràctic d’administració d’un establiment del sector d’hoteleria o d’un pla de màrqueting turístic.

A partir d’un supòsit pràctic d’elaboracions culinàries, descriure les tècniques més significatives, les fases del procés d’elaboració i de servici més importants i els resultats que s’hi han d’obtindre.

El tribunal valorarà el domini de l’aplicació de sistemes, normes, mètodes, tècniques i procediments específics.

La resolució del supòsit pràctic d’administració tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Informàtica

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Disseny d’aplicacions informàtiques que complisquen certs requisits donats sobre estructures de dades, descripció de programes, interfícies d’E/E, comportament i procediments d’ús.

Desenrotllament, manteniment i verificació de programes en llenguatges estructurats.

Utilització de llenguatges i utilitats de sistemes gestors de base de dades relacionals per a la definició, manipulació o administració de dades.

Maneig d’utilitats per a verificar o configurar sistemes informàtics.

Maneig de funcions primitives del programari de base. Implementació de procediments per a la configuració o explotació del sistema.

Disseny de sistemes en xàrcia

Realització de funcions d’explotació i administració en un sistema de xàrcia local.

El tribunal donarà a conéixer als opositors, en cas necessari, els mitjans tècnics i la documentació tècnica del programari necessària per al desenrotllament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Llengua i Literatura Valenciana

L’exercici pràctic constarà de dos exercicis:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle xviii.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància dels mateixos per al significat global del text.

La qualificació serà la mitjana aritmètica d’estos dos exercicis.

La durada màxima serà de quatre hores.

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

Desenrotllament de diferents apartats del projecte d’una instal·lació típica d’edifici i/o de procés (com per exemple: diagrames de principi dels diferents sistemes, càlculs de les xàrcies, selecció d’equips, plànols generals i de detall en suport paper o CAD, planificació de muntatges, pla de manteniment, etc.), a partir de condicions establides.

Realització d’un conjunt d’intervencions sobre un sistema, equips o màquines d’una instal·lació d’edifici o de procés, real o simulada, relacionades amb la seua regulació i posada al punt, diagnòstic d’avaries i d’estat, i el manteniment i reparació.

El tribunal tindrà en compte el procediment emprat en la definició, configuració i desenrotllament dels projectes de muntatge i plans de manteniment d’instal·lacions i en les intervencions realitzades sobre estes, i també el resultat final obtingut.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Muntatge, connexió i posada al punt d’una instal·lació elèctrica domèstica i/o industrial.

Realització del muntatge d’automatismes simples amb tecnologies pneumàtica i electropneumàtica i/o hidràulica i electrohidràulica.

Realització i posada en marxa d’un automatisme simple, governat per un autòmat programable, elaborant el programa de control adequat.

Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions amb l’equip de mesura adequat, i restablir-ne el funcionament.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.


Cos de professors d’escoles oficials D’idiomes

Per a totes les especialitats.

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Traducció inversa.
Traducció directa.
Anàlisi d’un text contemporani (màxim 25 línies) en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la seua importància per al significat global del text.

La valoració serà del 40% per a la traducció inversa i del 30% per a cadascuna de les restants parts.

La durada màxima serà de quatre hores.


Cos de professors de Música i Arts Escèniques

Clarinet, Contrabaix, Saxòfon, Trompa, Trompeta i Viola

La prova consta de tres parts:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de dos obres de períodes diferents elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres completes, almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes obres excedisca el límit de temps assenyalat. És responsabilitat dels opositors aportar l’acompanyament que necessiten.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Piano

La prova consta de quatre exercicis:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de no menys de dos obres elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres (completes), almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes excedisca el límit de temps assenyalat.

Repentització d’un acompanyament per a una obra instrumental o de cant que seran proporcionats pel tribunal. L’opositor disposarà de mitja hora per a preparar l’exercici.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Fonaments de composició

Realització a quatre veus reals d’un baix triple proposat pel tribunal.

Harmonització per a piano d’una melodia instrumental proposada pel tribunal.

Compondre un treball per a quartet d’arc l’arrancada del qual serà proposada pel tribunal, usant preferentment procediments contrapuntístics.

Composició d’un primer temps de sonada clàssica per a piano sobre un tema proposat pel tribunal.

Orquestrar un fragment d’una obra de piano per a un grup instrumental que determine el tribunal.

Anàlisi harmònica estructural, tècnica i estètica, per escrit, d’una obra o temps proposats pel tribunal.

El tribunal assenyalarà el temps màxim per a la realització de cada exercici.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis.

Llenguatge Musical

La prova consta de cinc exercicis:

Repentització d’una lliçó de solfeig acompanyada al piano. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

Repentització al piano de dos acompanyaments: un en forma de baix xifrat i un altre desenrotllat. Este últim haurà de transportar-se a l’interval que indique el tribunal. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

Realització de dos exercicis de dictat musical: un a una veu i un altre a dos veus de caràcter contrapuntístic.

Composició d’una lliçó de solfeig, amb acompanyament de piano, sobre un tema proposat pel tribunal.

Lliçó pedagògica en què l’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum als quals cal referir la lliçó que componga el curs i grau en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Este exercici es realitzarà en clausura, durant un temps màxim de dotze hores.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis.

Percussió

La prova consta de tres exercicis:

Anàlisi escrita estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment del repertori de cambra proposats pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició, i haurà de contestar a totes les preguntes que formule el tribunal.

Anàlisi escrita tecnicodidàctica d’una obra o fragment escrits per a instruments de la dita especialitat, i de nivell d’acord amb grau mitjà proposat pel tribunal. L’opositor assenyalarà tots aquells aspectes que considere tindre en compte per al treball de l’obra amb l’alumne (digitació, fraseig, articulació, etc.). A més relacionarà el treball de muntatge amb els objectius i continguts del currículum de grau mitjà i proposarà criteris i elements d’avaluació i una metodologia de treball. L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició, havent de contestar a totes les preguntes que formule el tribunal.

Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor que continga almenys quatre obres totes elles publicades, en què s’empren distints instruments de percussió i, entre les quals s’incloga, almenys, una obra de textura polifònica. L’opositor interpretarà les obres, o excepcionalment moviments concrets d’estes, que el tribunal seleccione del dit programa durant un temps que en cap cas serà inferior a 30 minuts.

En els casos que siga necessari, l’opositor haurà d’aportar l’acompanyament que es necessite.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60% i amb el 40% els exercicis a) i b).

Dansa clàssica

Característiques de la prova pràctica:

Impartició d’una classe de dansa clàssica d’un nivell mitjà-avançat acompanyada al piano a alumnes que es posaran a la seua disposició.

La classe permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, i també el coneixement de la matèria que impartirà, l’ús de la música en els exercicis que presente i la seua capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes.


Cos de professors tècnics de Formació Professional

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

El tribunal elegirà dos o més exercicis entre els següents:

Muntatge de canonades: realització, davall mesures, d’un entramat de tubs que comprenga corbats, derivacions, eixamplaments, unions soldades i unions esbocades, muntant en un dels trams una vàlvula obús per a presa de pressió.

En una instal·lació frigorífica: substitució d’un element, recuperació del gas refrigerant, inspecció de les vàlvules del compressor i regulació de termòstats i pressòstats. Càlcul i dimensió d’un condensador o un evaporador.

En una instal·lació de calor: regulació del cremador i anàlisi de combustió, regulació i ajust d’un grup de pressió de combustible.

En instal·lacions frigorífiques de calor o de condicionament d’aire: realització de balanços tèrmics d’instal·lacions i anàlisis de rendiments, realització de la regulació de la instal·lació, disseny i mecanització dels elements d’un quadre elèctric.

Davant un esquema o pla d’una instal·lació frigorífica: selecció dels diàmetres de canonades i càlcul de les caigudes de pressió en cada tram.

Localització d’avaries: trucatge de la instal·lació per a aconseguir els símptomes de l’avaria que s’ha de localitzar, identificació dels símptomes de l’avaria, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Instal·lacions Electrotècniques

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents:

Configuració i càlcul d’instal·lacions electrotècniques, documentant-ne el procés.

Construcció, a partir dels plànols del projecte, d’instal·lacions electrotècniques.

Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions electrotècniques i en sistemes de regulació de motors de corrent continu i corrent altern, identificació dels símptomes, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Manteniment de màquines rotatives i construcció de màquines estàtiques.

Programació d’autòmats programables.

Instal·lació d’entorns microinformàtics amb els seus perifèrics bàsics.

Operació del sistema operatiu i programes d’un equip informàtic.

Una vegada finalitzada la prova, cal que l’opositor realitze la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal ha de donar a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal ha de valorar, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i ha de tindre en compte el procediment seguit en la realització de pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Manteniment de Vehicles

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Selecció i interpretació de documentació tècnica relacionada amb la constitució i el funcionament dels productes, elements, conjunts o sistemes implicats.

Mesura i comprovació de paràmetres i el seu contrast amb els valors determinats pel fabricant.

Realització d’operacions de desmuntatge i/o muntatge d’elements o conjunts pertanyents al vehicle.

Posada al punt i ajust de sistemes de vehicle.

Detecció i reparació d’avaries o desperfectes provocats en el vehicle.

Resolució per escrit de problemes de caràcter científic/tecnològic relacionats amb el temari.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit i el temps emprat en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

Mecanitzat en torn i fresadora de les parts que componguen un conjunt a partir d’un plànol, en el qual s’especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

Realització del programa de control numèric (CNC) a partir d’un plànol de fabricació d’una peça per a mecanitzar en torn o fresadora.

Realització del muntatge dels distints elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics o hidràulics partint de la seua descripció.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Operacions i Equips de Producció Agrària

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Realització del pla de producció de cultius d’una finca.

Organització del parc agrícola d’una explotació agrària.

Càlcul de la càrrega ramadera d’una explotació i definició de les races que s’han d’explotar.

Planificació de la implantació i conservació d’un jardí d’una zona periurbana.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Processos de Gestió Administrativa

Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, proposat pel tribunal, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen el temari referents a la comunicació, informació, gestió administrativa de compravenda, gestió administrativa de persona, comptabilitat general i tresoreria i aplicacions informàtiques.

El desenrotllament haurà de contindre els aspectes didàctics que es pretenen, els continguts i el mètode de treball.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà el procediment emprat, i també el resultat final obtingut.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.


ANNEX IX. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

 

COS
ESPECIALITAT
NOM
DNI
TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

Subapartats

Documentació aportada

I. Experiencia Docent prèvia (fins un màxim de cinc punts)

1.1

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta, en centres públics: 1,00
Per cada mes: 0,083

1.2

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distints cossos al qual opta, en centres públics: 0,500
Per cada mes: 0,0416

1.3.

Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta, en altres centres: 0,500
Per cada més: 0,0416

1.4

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,250
Per cada més: 0,0208

II Formació Acadèmica (Fins un màxim de cinc punts)

2.1.

Expedient acadèmic en el títol al·legat:
Des de 5,01 a 5,99: 0,500 punts.
Des de 6 a 7,5: 1,000 punts.
Des de 7,51 a 10: 1,5000 punts
Aprovat 5,000
Bé 6,000
Notable 7,000
Excel·lent 9,000
Matrícula d'honor 10,000

2.2.1.

Per posseir el títol de Doctor: 1,000

2.2.2

Per haver obtenit premi extraordinari en el doctorat: 0,500

2.3.1

Titulacions de Primer Cicle: 1,000

2.3.2.

Titulacions de Segon Cicle: 1,000

2.4.1

Per cada títol de Música i dansa, grau mitjà: 0,500

2.4.2

Per cada certificat d'aptitud d'EOI: 0,500

2.4.3

Per cada títolde Tècnic superior d'Arts Plàstiques I Disseny: 0,200

2.4.4

Per cada títol Superior de Formació Professional: 0,200

III. Altres Mèrits (Fins un màxim de dos punts)

3.1

 

Per cada curs de formació o perfeccionament, convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim 1,500
Durada no inferior a trenta hores: 0,200
Durada no inferior a cent hores: 0,500

3.2.

Per cada curs que no reunesca els requisits de l'apartat 3.1, seminari, grup de treball i proyectes de formació en centres que siguen convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim de 0,500

3.3.

Exclusivament per a l'especialitat d'Ed. Física
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Alt Nivell segons el RD 146/97, de Nivell A. 2,000
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Èlit de la CV de nivell B segons la llei 4/93. 1,000

Data
Signatura de l’interesat

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >