15/12/08

 País Valèncià:

Oposicions 2006 - Oferta d’ocupació 

 

Les oposicions 
en la pàgina d'STEs-i

  

informació sobre les adjudicacions 2006


tornar a treball


Veure oposicions 2005


Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus


Seccions que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


 

 

INFORMACIONS

  

 Nomenament funcionaris de carrera en BOE

MOLT IMPORTANT: 
DEMANAR EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS

ANNEX 15/12/2008. Orden ESD/3621/2008, de 26 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006.

BOE. Orden ECI/3988/2007, de 19 diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006.

BOE. Orden ECI/3990/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 13 de marzo de 2006.

BOE. Orden ECI/3991/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 19 de julio de 2006.


RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 13 de març de 2006.

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escéniques, professors d'Arts Plàstiques i Diseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 13 de març de 2006.

  DOGV núm. 5379. Dijous, 2 de novembre de 2006

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2006, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de mestres, professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per ordes de 13 de març de 2006. [2006/11646]
 

 
 

I ara, què he de fer en les pràctiques?

 

GUIA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES    

en valencià          en castellano

   
 

Convocatòria d'assemblees per orientar-vos sobre la regulació de la fase de pràctiques i sobre la realització de l’informe final
 

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira

Seu Sindicat

09/11/06

18 h

Xàtiva

Seu Sindicat

07/11/06

18 h.

València

Seu Sindicat

09/11/06

18 h

Gandia

Seu Sindicat

09/11/06

18 h

Castelló

Seu Sindicat

09/11/06

18 h

Benicarló

Seu Sindicat

08/11/06

18 h

Alacant

Seu Sindicat

09/11/06

18 h.

Alcoi

Seu Sindicat

07/11/06

18 h.

Elx

Seu Sindicat

09/11/06

18 h.

   

DOGV núm. 5366. Divendres, 13 d’octubre de 2006

RESOLUCIÓ per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional 

RESOLUCIÓ per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres

 

 

 


 

Relació d'opositors 2006 incorporats a les llistes d'interins per al curs 2006/07:      MESTRES         SECUNDÀRIA I E. ESP.


 Si he aprovat, què he de fer?


  Resultats en pàgina de Conselleria (per DNI)


 Resultats p. aprovades en aquesta pàgina (pdf)

 

  Relació per especialitats

  Mestres
  Secundària
  p. tècnic de fp
  Música i Arts escèniques 
  Art i Disseny
  Escoles Oficials d'Idiomes
 

  Relació alfabètica

  Mestres
  Secundària
  p. tècnic de fp
  Música i Arts escèniques 
  Art i Disseny
  Escoles Oficials d'Idiomes

 

  Guia de la prova - oposicions 2006. - tots els cossos -
Veure també Guia de les oposicions    mestres  -  secundària


Opositors i opositores amb discapacitat
El sindicat demana en la Mesa Sectorial l’aplicació de l’ordre 1822/06


Consulta dels resultats obtinguts en la prova de coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i de la prova d'acreditació del coneixement de espanyol per a estrangers/ 


Ubicació dels tribunals:    mestres     secundària


Data de començament de les proves: dilluns 26 de juny. 
DOGV 5272 - 2/06/06:  
llistat d'admesos i exclosos de tots els cosos, 
amb el tribunal, el lloc, dia i hora.


Comunicat sobre presumptes irregularitats en els tribunals d'Alacant


STEPV-Iv considera que, tot i que el nombre d’opositors que opten a una plaça no és excessiu, la problemàtica del professorat interí continuarà pendent de solució


Estudi de matriculats per especialitat
mestres  - secundària  - PTFP  - EOIMúsica i Art. Esc.Escoles Art
vegeu també estudi amb ratio places / matriculació


Estudi de tribunals per especialitats
mestres  - secundària  - PTFP  - EOIMúsica i Art. Esc.Escoles Art


Resultat del sorteig de tribunal - relació alfabètica. tots els cossos


Consulta PROVISIONAL d'admesos i exclosos

MESTRES TERMINI DE RECLAMACIONS: del 5 al 16 de maig.             Més informació
        Mestres i noves especialitats en DOGV 5251. 4- maig-06.        
RESTA DE COSSOS TERMINI DE RECLAMACIONS: pendent de publicació en D.O.G.V.


Prova d'idiomes. (els dos idiomes oficials)
8 de juny de 2006, a les 10:00 hores.
Llocs: Si la província de preferència per a realizar la prova és Castelló o València: Escola Oficial d'Idiomes de València. Si és Alacant: Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant.

Espanyol per a estrangers. 
9 juny, 10:00 hores, 'Escola Oficial d'Idiomes. València.


Sorteig Tribunals
El sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels tribunals que han de jutjar els procediments selectius convocats per les Òrdens de 13 de març de 2006,  es realitzarà el dia 5 de maig de 2006 a les 12:00 h, en els locals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (saló d'actes), siti en l'avinguda de Campanar, núm. 32 de València.


Sorteig tribunals proves selectives 06, lletra “T”
Resolució per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives durant 2006


Convocades les oposicions en DOGV 23/03/06

 

veure  guia per a participar: 
mestres     secundària


DOGV núm. 5324. 5/04/2006. CORRECCIÓ d’errades (Veure Guia) 
espanyol per a estrangers i programació didac. Psicologia i Pedagogia

veure DOGV   veure convocatòria ací     mestres      secundària


veure pàgina de conselleria

COS DE MESTRES    CONVOCATORIA      CODIS ESPECIALITATS
RESTA DE COSSOS    CONVOCATORIA     CODIS ESPECIALITATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: 
vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació al D.O.G.V. Fins al 12 d'abril.
INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR L’IMPRÉS EN SUPORT PDF

INSTRUCCIONS

PER A FORMALITZAR L’IMPRÉS EN SUPORT PAPER
-Escriviu a màquina o amb bolígraf i utilitzeu majúscules d’impremta.
-Assegureu-vos que les dades són clarament llegibles en tots els exemplars, evitant realitzar esmenes, correccions o ratllades.
-En els quadres que encapçalen la instància, on posa "Centre Gestor" haureu d’emplenar amb el número que corresponga, d’acord amb la relació que figura al final d'estes instruccions.
-Els codis de província de preferència per a realitzar les proves es troben també relacionats al final d'estes instruccions.
-Els codis corresponents a les especialitats es troben en l'orde de convocatòria, als quals pot accedir també des de l'enllaç que figura al marge d'estes instruccions
-Consigneu al quadre "Import"  de la instància la taxa corresponent, de conformitat amb el que dispossa l'orde de convocatòria i al final d'estes instruccions, i haureu d’ingressar en qualsevol de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren al peu de la instància, abans de la presentació de la sol·liciud a l’oficina receptora de l’administració.
- No oblideu signar la sol·licitud.
-Adjunteu-hi a la instància fotocòpia del DNI i la declaració jurada, per al cas d'al·legar l'exempció de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, així com tota la documentació que li exigisca l'orde de convocatòria, tant la general per a tots els participants, com l'específica que es requerisca en atenció a circumstàncies particulars.

DOCUMENT EXEMPCIÓ PROVA IDIOMES OFICIALS


CENTRES GESTORS DE L’INGRÉS
CE0311 D.T. de Cultura, Educació i Esport d’Alacant
CE1211 D.T. de Cultura, Educació i I Esport de Castelló
CE4611 D.T.  de Cultura, Educació i I Esport de València

TAXES/ TASAS

MESTRES I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
General: 19,90 euros
Reserva minusvàlids: 3,36 euros
Familia nombrosa general: 9,95 euros
Familia nombrosa especial: 0 euros
Adquisició de noves especialitats: 0 euros  
Informe Mesa Sectorial oferta d’ocupació pública 2006 - 28 febrer
Esborranys de la convocatòria

DECRET 25/2006, de 24 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a l’any 2006. DOGV 5208. Dimarts, 28/02/06


Totes les Comunitats autònomes mantindran el sistema actual d'oposicions. Comunicat Oficial
Conselleria convocarà les oposicions docents sense esperar els canvis de la LOE

Proposta de distribució de places de Conselleria  (per especialitats)


  Mesa Tècnica d’Oferta d’Ocupació Pública Docent 2006 (15/12/05)
 

 


les ofertes d'ocupació pública en la resta de l'estat

 

 

 

Opositors i opositores amb discapacitat

El sindicat ha demanat en la Mesa Sectorial l’aplicació de l’ordre 1822/2006 de 9 de juny en el procés selectiu

El passat dimarts 13 de juny es va publicar al BOE una Ordre d’aplicació als opositors i opositores amb alguna discapacitat.

Aquesta normativa estableix els criteris generals per adaptar els temps addicionals ens els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública.

L’ordre publicada afecta tota persona amb una discapacitat que tinga reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

En el procés selectiu que està en marxa n’hi ha unes 250 persones que han sol·licitat accedir a l’ocupació pública per la reserva de minusvalidesa.

Així doncs, des de l’STEPV-Iv hem intervingut en la Mesa Sectorial per tal que aquesta norma, –tot i que la seua publicació ha estat posterior a convocatòria de les oposicions–, siga d’aplicació immediata en el procés selecctiu convocat, i per tant, l’administració haurà de fer previsió de totes les situacions que es puguen donar i indicar als tribunals ho tinguen en compte.

València, 16 de juny de 2006

 


 

Comunicat sobre presumptes irregularitats en els tribunals d'Alacant

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, Intersindical Valenciana, (STEPV-IV) davant de la polèmica sorgida estos dies sobre presumptes irregularitats en el procés de nomenament d'alguns presidents de tribunals dels procediments selectius d'ingrés als cossos docents, manifesta:

 • Que en la pròpia Ordre de convocatòria, en el punt 5.5 referit als òrgans de selecció, s'especifica textualment que: "els membres dels òrgans de selecció hauran d'abstindre's d'intervenir quan hagen realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria...".
 • Que malgrat ser els mateixos membres de selecció els que haurien d'abstindre's en participar posant en coneixement de la Conselleria d'Educació les possibles incompatibilitats en què pogueren concórrer, instem a la Conselleria a què siga rigorosa en compliment d'aquesta norma i actue contundentment davant de qualsevol sospita d'irregularitat que podria comportar la impugnació del procediment selectiu amb les greus conseqüències que el fet comportaria.
 • Que el Sindicat posarà els seus serveis jurídics a disposició de qualsevol opositora u opositor que tinga coneixement d'alguna irregularitat i vulga presentar la corresponent denúncia.

Alacant, 6 de juny de 2006

 


 

STEPV-Iv considera que, tot i que el nombre d’opositors que opten a una plaça no és excessiu, la problemàtica del professorat interí continuarà pendent de solució

Després de fer una anàlisi exhaustiva del nombre d’opositors matriculats, i constatar que, en moltes especialitats el nombre d’opositors que opten a una plaça no és excessiu, el sindicat considera que continua fallant l’actual sistema d’accés, ja que no assegura, ni la consolidació, ni la continuïtat en el treball per al professorat interí.

L’actual sistema d’oposicions basat en la competència per les mateixes places entre el professorat interí i el opositors lliures és injust.

El sindicat considera que un sistema d’accés diferenciat, que separara places per al professorat interí i places per als opositors lliures seria més just, no posaria en perill el treball del professorat que hi treballa i la competència entre els opositors lliures seria més equilibrada.

Lamentablement, la negativa del Govern de l’Estat a incloure una clàusula en la LOE que garantira l’accés diferenciat i la negativa del Govern Valencià a pactar l’estabilitat en el treball del professorat interí, faran que el  professorat que està treballant que no supere el procés selectiu, empitjore les seues condicions de treball.

Tot i que la LOE ja està publicada –i s’ha perdut una ocasió important per solucionar d’una manera definitiva la problemàtica del professoart interí–, el sindicat continuarà treballant per desenvolupar un sistema d’accés més just i per intentar millorar les condicions laborals del professorat.

 
València, 09 de maig de 2006


 

Estudi de matriculació per especialitats


-


secundària amb ràtio


-

 
PTFP amb ràtio


-

 
EOI amb ràtio


-

 
Música i Arts Esc. amb ràtio 


-

 
Escoles d'art amb ràtio


-

  
mestres amb ràtio


 

Estudi de tribunals per especialitats

 
-

-


-


-


-


-


 

Més sobre els llistats provisonals de mestres

Llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 13 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d’espanyol per a estrangers. [2006/S4937]

Els aspirants exclosos
disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució, per a poder esmenar el defecte que n’haja motivat la seua exclusió. Així mateix, els aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini. Les reclamacions s’han de dirigir a la Direcció General de Personal Docent, i cal que es presenten per qualsevol de les formes previstes en l’apartat 3.3 de l’orde de convocatòria.
Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per resolució expressa del director general de Personal Docent, mitjançant la qual es declararan aprovades les llistes definitives d’admesos i exclosos, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, de conformitat amb el que preveu la base 7.1.2 de l’esmentada orde, es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2006, a les 10.00 hores, en els llocs especificats en
l’annex III a la present resolució.

Igualment, de conformitat amb el que disposa la base 7.1.1 de l’ordre de convocatòria citada, es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen i que han sigut declarats no exempts, per a la realització de la prova d’acreditació del coneixement de la citada llengua, descrita en
l’annex IV, el dia 9 de juny de 2006, a les 10.00 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de Saïdia, número 9.


 

Informe Mesa Sectorial oferta d’ocupació pública 2006 - 28 febrer

esborranys convocatòria:      mestres (pdf)     secundària (pdf)

Hui han passat per la Mesa Sectorial les convocatòries de les oposicions docents 2006, la convocatòria de mestres i la convocatòria dels cossos de secundària (Secundària, Professorat Tècnic d’FP, Escoles Oficials d’Idiomes, Professorat de Música i Arts Escèniques, Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny). El fet més rellevant de la mesa és que l’administració ha dit que no a tot el que s’ha plantejat des de la part sindical, s’han negat a fer qualsevol modificació als esborranys d’ordres presentades (que són les mateixes dels darrers anys) perquè han dit que tot funciona molt bé, que les convocatòries són modèliques, que els tribunals ho fan molt bé i que el procediment és àgil i segur.

Així doncs no han volgut modificar una cosa que, segons ells, funciona tant i tant bé, i no s’han atrevit a acceptar

- ni modificacions que afectaven a qüestions tècniques i senzilles com ara:

  • tenir en compte en el barem de mèrits que els estudis universitaris es poden valorar per nota i/o per crèdits,
  • poder matricular-se per internet,
  • etc.,

- ni modificacions que afectaven a qüestions polítiques com ara:

  • el repartiment de les places per tribunals,
  • la revisió a la baixa i redistribució de l’oferta en algunes especialitats de Escoles d’Art, d’FP, Secundària, Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris,
  • el canvi de presidents i presidentes de tribunals que ja duen molt de temps repetint en el càrrec,
  • una major transparència i control del procés,
  • la moderació en l’oferta a l’espera del nou Reial Decret d’accés,
  • etc.,

I, tot i que des de l’STEPV-Iv, hem intentat demostrar que les coses no funcionen tant bé com ens volien fer veure, la màxima de la Conselleria a la Mesa Sectorial de hui era clara i repetida: qui estiga bé que no es menege. Aquesta ha estat la resposta unànime a totes les propostes que s’han fet des de la part sindical.

Així doncs, el que de segur que us importa de la Mesa Sectorial de hui és:

 • que publicaran les convocatòries al DOGV tal i com les han portat a la Mesa,
 • que el termini de presentació d’instàncies serà una vegada passades les falles però abans de setmana santa i
 • que la data d’inici dels exàmens serà provablement el dilluns 26 de juny, perquè enguany l’últim dissabte de juny, –que era la data tradicional per a la posada en marxa de l’oposició–, és dia de Sant Joan, festes en Alacant.

València, 28 de febrer de 2006

 


 

La resta de CCAA també han anunciat la convocatòria pel procediment anterior. Només falta la defincició del MECD sobre els processos de Ceuta i Melilla

COMUNICADO SOBRE OPOSICIONES 2006

Las Comunidades Autónomas firmantes, asistentes a la reunión de la Comisión General de Educación, celebrada los días 23 y 24 de enero de 2006, después de analizar el estado actual de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de Educación y el calendario previsible para su aprobación definitiva y su desarrollo reglamentario, comunican su intención de proceder a la convocatoria de los procesos de concurso-oposición para el acceso a la función pública docente al amparo del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, norma reguladora actualmente en vigor. 
Con esta decisión y ante la imposibilidad material de contar con una nueva normativa regulable en las fechas en que se han de publicar dichas convocatorias para garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente exigibles, las Comunidades Autónomas firmantes queremos contribuir a reforzar la seguridad jurídica de las personas que aspiran a participar en los mencionados procesos de concurso-oposición.

Comunidades de Canarias, Andalucía, Galicia, La Rioja, Madrid, Castilla- La Mancha, Extremadura, Asturias, Islas Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Castilla León.

 


 

Conselleria d’Educació convocarà les oposicions docents sense esperar els canvis de la LOE

Hui s’ha celebrat una Mesa Sectorial sobre oferta d’ocupació docent en la qual la Direcció General de Personal ha informat que farà la convocatòria d’oposicions sense esperar els canvis que produirà la nova Llei d’Educació (LOE).

La Conselleria ha argumentat, que esperar a l’aprovació de la LOE, pot ser perjudicial per al professorat que està preparant les oposicions i, per tant, opta per convocar ja les oposicions docents amb la normativa en vigor. Així doncs, convocarà de nou, en els propers dies, la Mesa Sectorial per tancar la convocatòria el més ràpid possible i llançar unes oposicions que es faran com en els últims anys durant els mesos de juny i juliol.

La Mesa Sectorial de hui ha abordat el Decret de convocatòria global de places que s’ha concretat en:

 1. Grup A
 2. Cos d’Inspectors d’ Educació: 3

  Cos de professors d’Ensenyament Secundari: 1.175

  Cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes: 45

  Cos de professors de Música i Arts Escèniques: 32

  Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 26

  Total grup A: 1.281

 3. Grup B

Cos de mestres: 1.500

Cos de professors tècnics de Formació Professional: 225

Total grup B: 1.725

Des de l’STEPV-Iv hem estat en contra, tant en el nombre total de places que considerem excessiu en un moment de transició cap a una nova normativa, com per no esperar l’aplicació de la nova Llei que podria comportar més possibilitats d’accés per al professorat interí.

L’Administració no ha volgut fer cas de la majoria de representació sindical en la Mesa Sectorial (STEPV-Iv i UGT) que han coincidit en els arguments plantejats d’esperar el desenvolupament de la nova Llei i en canvi ha optat per recolzar-se amb la resta de sindicats de la Mesa Sectorial que han avalat els arguments de la Conselleria.

València, 19 de gener de 2006

 


 

Mesa Tècnica d’Oferta d’Ocupació Pública Docent 2006 (15/12/05)

Hui s’ha celebrat una Mesa Tècnica sobre l’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2006.

No ha estat una Mesa de negociació real, ja que l’administració s’ha limitat a informar del propòsit de convocar unes 3.000 places repartides entre tots els cossos docents.

La convocatòria es farà en les mateixes dates dels anys anteriors (abril-maig) i les proves en juny-juliol.

El repartiment per cossos, que encara és provisional, serà més o menys el següent:

 • Cos de Mestres, 1500 places repartides entre les especialitats d’Educació Infantil (500), Anglés (200), Francés (50), Educació Física (200), Música (150), Audició i Llenguatge (180), Pedagogia Terapèutica (220).
 • Cos de Secundària: 1005 places, cos de Formació Professional Secundària: 150 places.
 • Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional: 230
 • Cos d’Escoles Oficials d’Idiomes: 45.
 • Cos d’Escoles Superiors de Disseny: 25
 • Cos de Conservatoris Professionals: 25.

La distribució per especialitats de tots els cossos de secundària ens el facilitaran el dimecres de la setmana que ve.

Des de l’STEPV li hem demanat a l’Administració que, ja que l’aprovació de la LOE comportarà la negociació d’un nou Reial Decret d’Accés, caldria que la convocatòria d’oposicions esperara la nova normativa, perquè la informació que arriba de Madrid, no nega la possibilitat de l'accés diferenciat o, en tot cas, es poden millorar les condicions d’accés per al professorat interí.

Des del sindicat continuarem exigint al MECD que la modificació de la LOE contemple una solució real per al conjunt del professorat interí, solució que passa necessàriament per l'accés diferenciat.

València, 15 de desembre de 2005

 


 

-

Especialitats anunciades - 21/12/05

 

COS DE MESTRES

 

EDUCACIÓ INFANTIL

500

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA

200

EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE

180

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: MÚSICA

150

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

200

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER:FRANCES

50

PEDAGOGIA TERAPEUTICA

220

 

1500

 

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

20

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL

5

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL

5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

60

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION

10

DIBUJO

50

ECONOMIA

10

EDUCACIÓN FÍSICA

50

FILOSOFÍA

30

FÍSICA Y QUÍMICA

20

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

20

FRANCÉS

50

GEOGRAFÍA E HISTORIA

100

GRIEGO

20

HOSTELERÍA Y TURISMO

5

INFORMÁTICA

80

INGLÉS

90

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

10

LATÍN

10

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

100

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

100

MATEMÁTICAS

100

MÚSICA

30

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEHÍCULOS

5

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

30

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

8

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGIA

20

PROCESOS SANITARIOS

10

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5

PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS

2

SISTEMAS ELECTRONICOS

10

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS

10

TECNOLOGÍA

100

TOTAL

1175

 

 PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

COCINA Y PASTELERIA

10

ESTÉTICA

5

FRABICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

5

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS

10

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

10

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

30

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

30

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

5

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA

5

PELUQUERÍA

5

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

25

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

30

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

5

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

40

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO

10

TOTALS

225

 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

 

ALEMÁN

5

ESPAÑOL EXTRANJEROS

5

FRANCÉS

10

INGLÉS

20

ITALIANO

5

TOTAL

45

 

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 

CANTO

2

CLARINETE

2

CONTRABAJO

2

FLAUTA TRAVESERA

2

OBOE

2

PERCUSIÓN

4

PIANO

10

TROMPETA

2

VIOLÍN

3

LENGUAJE MUSICAL

3

TOTAL

32

 

ESCOLES SUPERIORS DE DISSENY

 

DISEÑO GRÁFICO

9

FOTOGRAFÍA

4

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO

4

MEDIOS INFORMÁTICOS

5

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN

4

TOTAL

26

 

 
 

 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |