Guia de les oposicions 2006 - secundària


 Termini: del 23 de març al 12 d'abril      
Veure convocatòria en pàgina de Conselleria     -     Codis especialitats     -     instància

 

Normativa

Condicions

     Places - sol·licituds - termini - drets d'examen - començament

Prova de coneixement de valencià i castellà
Fase de  concurs
Fase d'oposició

      Primera Prova: Prova teòrica i pràctica       Segona Prova: Programació Didàctica

Qualificació
Ocupació de llocs en règim d'interinitat
ANNEX III: Programació didàctica

ANNEX VI: Característiques de la Prova pràctica

ANNEX IX. Declaració de mèrits presentats

 

Informacions útils sobre continguts oficials dels
Cicles d'Arts Plàstiques i Disseny, Ceràmica


 

Normativa:

ORDE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d.ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d.Ensenyament Secundari, professors d.Escoles Oficials d.Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d.Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.  (veure)

El concurs-oposició està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28-02-2004) (veure)


Condicions

PLACES

Es convoquen procediments selectius per a cobrir, en l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 1.175 places del cos de professors d’Ensenyament Secundari, 46 places del cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes, 32 places del cos de professors de Música i Arts Escèniques, 26 places del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny i 225 places del cos de professors tècnics de Formació Professional

DOGV núm. 5324. Dimecres, 5 d’abril de 2006. CORRECCIÓ d’errades 
2.1. distribució de places per especialitats i sistemes d'accés, es corregeix l'error en espanyol per a estrangers, que quedaria en 3 places per a ingrés lliure, i 2 per a accés a cossos del mateix grup, amb un total de 5 places.

SOL·LICITUDS

Instància oficial que també podrà ser impresa per internet. l'Exemplar ha de ser original (joc de tres còpies) no poden ser fotocòpies. A més cal acompanyar:

a) Fotocòpia del DNI o passaport

b) Annex IV degudament emplenat per aquells participants que no tinguen la nacionalitat espanyola.

c) La declaració, referida en la base 14 (Ocupació de llocs en règim d’interinitat) per a no ser inclosos en les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat

d) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'exempció de l'examen de valencià. Declaració jurada d'acord amb el model inclòs com a annex XI.

TERMINI

Vint dies naturals comptats a partir del 23/03/2006, és a dir, fins el 12/04/2006 inclòs

DRETS D'EXAMEN

28.18 € per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, el d’EOI i el Cos de Conservatoris i 19,90 € per al cos de professors tècnics de Formació Professional. Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants amb discapacitats igual o superior a 33% sempre que ho justifiquen documentalment, que ingressaran 3,36 €.

CENTRES GESTORS DE L’INGRÉS

CODI DE PROVÍNCIA DE PREFERÈNCIA PER A L’EXAMEN

CE0311    D.T. de Cultura, Educació i Esport d’Alacant
CE1211    D.T. de Cultura, Educació i I Esport de Castelló
CE4611    D.T.  de Cultura, Educació i I Esport de València
03 ALACANT
12 CASTELLÓ
46 VALÈNCIA

COMENÇAMENT

La realització de la primera prova per als aspirants en els procediments d’ingrés lliure i de reserva de minusvàlids tindrà lloc a partir del dia 17 de juny de 2006, sense perjuí del que preveu la base 7.1 per a les proves de coneixements de castellà i de valencià. L’hora i el lloc on haja de realitzar-se es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Les proves de la fase d’oposició es podran realitzar els dies següents: 17, 26, 27, 28, 29 i 30 de juny; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13 de juliol.

Els aspirants s'hi han de presentar amb el D.N.I, passaport o permís de conducció on aparega la fotografia del titular.

 


Prova de coneixement de valencià i castellà. 

Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Aspectes generals.

Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algun dels títols, certificats o diplomes que es relacionen en l’annex X de la convocatòria, i també els aspirants que participen per l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua Castellana i Literatura, respectivament de cada idioma oficial, i ho hauran d’indicar en l’espai reservat a dit efecte en l’imprés de sol·licitud.

Així mateix, estaran exempts de realitzar la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana els aspirants que van participar en els procediments selectius convocats de conformitat amb el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, i obtingueren la qualificació d’apte, i ho hauran de consignar en l’apartat corresponent de la instància de participació.


FASE DE CONCURS: 

Superada la primera prova de la fase d’oposició, es presentaran els mèrits ordenats en 3 blocs segons l'annex I i hi adjuntaran el model de declaració de mèrits de l’annex IX, que els serà facilitat en el seu moment pel tribunal.


FASE D'OPOSICIÓ:

Primera Prova

a) Prova teòrica:

Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant entre dos extrets pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat. Per al seu desenvolupament, els aspirants disposaran de dos hores.

b) Prova pràctica:

Consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis i en el seu plantejament els tribunals s’ajustaran a les característiques que s'estableixen en l’annex VI per a cadascuna de les especialitats.

Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè aquestos efectuen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en què la naturalesa de l’exercici pràctic impedesca la seua lectura, els opositors únicament llegiran la part teòrica.

Valoració:

Els tribunals valoraran aquesta prova del procés selectiu de zero a deu punts, i distribuiran la puntuació en un 60 per cent per a la part pràctica de l’exercici i un 40 per cent per a la part teòrica. Per a la superació d’aquesta prova, l’opositor haurà d’aconseguir una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual al 25 per cent de la puntuació assignada a cadascuna d’elles, i una puntuació total, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dos parts, igual o superior a cinc punts. No obstant això, no seran qualificats en aquesta prova els aspirants que no superen el 25 per cent en alguna de les dos parts de les que es compon aquesta.

Segona Prova: Programació Didàctica

a) La programació didàctica farà referència al currículum vigent d’una àrea, assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa, i en què s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, i també a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Per als aspirants a ingrés al cos de professors d’Ensenyament Secundari, la programació podrà ser referida a l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori, al Batxillerat o als cicles formatius de Formació Professional. L'esmentada programació haurà de lliurar-se al tribunal junt amb els mèrits, tal com estableix la base 7.2.2, i la seua elaboració s’ajustarà al que s’ha disposat per a cada cos en l’annex III, defensant-se davant d’aquest en el moment que siga convocat a l’efecte.

b) L’elaboració davant el tribunal i la seua exposició oral d’una unitat didàctica podrà estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seua pròpia programació. En el segon cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que considere oportú, que ell haurà d’aportar, i també un guió que no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal a l'acabament d’aquella.

L’aspirant disposarà d’un màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal. L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir de 30 minuts, i a continuació realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts.

Valoració: Els tribunals valoraran esta prova globalment de zero a deu punts, i és necessari per a superar-la obtindre una puntuació igual o superior a cinc punts.


QUALIFICACIÓ: 

Superat el procés selectiu, s'ordenen segons la puntuació global assignada (2/3 fase d'oposició i 1/3 fase de concurs) i es dona la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.


OCUPACIÓ DE LLOCS EN RÈGIM D’INTERINITAT: 

Per a cadascuna de les especialitats objecte d’esta convocatòria, les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat estaran formades pels participants en el procediment selectiu que, no havent resultat seleccionats, hagen obtingut, almenys, cinc punts en un dels exercicis de la fase d’oposició.


ANNEX III: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Cos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional

a) La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En les especialitats de Filosofia, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Psicologia i Pedagogia, Tecnologia i Llengua i Literatura Valenciana la programació estarà referida al desenvolupament del currículum d’una especialitat per a un any acadèmic en relació a un curs d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o cicles formatius de Formació Professional elegit pel candidat i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica en les especialitats de Francés, Anglés, Llengua i Literatura Valenciana i Llengua Castellana i Literatura haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

DOGV núm. 5324. Dimecres, 5 d’abril de 2006. CORRECCIÓ d’errades 
S'afig un paràgraf en què s'especifica que en l'especialitat de Psicologia i Pedagogia "l'aspirant elegirà entre presentar la programació d'un departament d'orientació en un IES o el pla general d'actuació d'un servei psicopedagògic escolar. En tot cas, han d'organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d'estar numerades".

En les especialitats referides a la formació professional específica, la programació haurà de versar sobre el desenvolupament del currículum en un mòdul de Formació Professional i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

b) Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

- Objectius.
- Continguts.
- Metodologia: orientacions didàctiques.
- Criteris d’avaluació.
- Atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques.
- Recursos materials.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o semblant de 12 punts de grandària.

Cos de professors d’escoles oficials d’Idiomes

a) La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

La programació estarà referida al desenvolupament del currículum d’una especialitat i haurà d’organitzar-se com a mínim en 6 unitats del cicle elemental, 6 unitats del cicle superior i 3 unitats de continguts progressius entre ambdós cicles, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

b) Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

- Introducció al tema corresponent.
- Temps aproximat de desenvolupament.
- Cicle o curs al qual va dirigit essencialment. Perfil de l’alumnat. Valoració inicial del grup d’alumnat.
- Contingut lingüístic.
- Tòpic: vocabulari.
- Activitats organitzades per destreses per a desenvolupar en l’aula.
- Objectius comunicatius: generals i específics.
- Procediments i mètodes de treball.
- Aptituds de l’alumnat.
- Mesures i activitats per a l’avaluació.
- Altres activitats per a desenvolupar fora de l’aula.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o semblant de 12 punts de grandària.

Cos de professors de Música i Arts Escèniques

a) La programació didàctica es correspondrà amb el grau mitjà de Música o de Dansa de l’especialitat per la qual s’hi participa. En la dita programació s’especificaran els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

b) Els elements que es tindran en compte per a l’elaboració de la unitat didàctica, seran els següents:

- Referència al curs o cursos que es programa.
- Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir.
- Seqüenciació de continguts.
- Metodologia: orientacions didàctiques.
- Adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge a les aptituds de l’alumne.
- Procediments d’avaluació.
- Activitats a desenvolupar fora de l’aula, necessàries per a la superació dels objectius programats.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o semblant de 12 punts de grandària.

Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

a) La programació didàctica en les especialitats de Disseny Gràfic; Fotografia; Materials i Tecnologia: Disseny; Mitjans Informàtics, i Organització Industrial i Legislació hauran de versar sobre el desenvolupament del currículum d’una especialitat, els seus continguts terminals distribuïts per cursos per a un any, i haurà d’organitzar-se per a estudis superiors de disseny en 7 unitats didàctiques i per als cicles formatius de formació específica en 8 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

b) Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

- Objectius.
- Continguts.
- Cicle o curs a què va dirigit essencialment. Perfil de l’alumne.
- Temps aproximat de desenvolupament.
- Activitats per a desenvolupar fora de l’aula.
- Procediments d’avaluació.

La programació didàctica tindrà, sense incloure annexos, una extensió màxima de 60 folis, format A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o semblant grandària de 12 punts.


ANNEX VI: CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA PRÀCTICA


Cos de professors d’Ensenyament Secundari

--------------------------------------------------------------------------------

Filosofia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Anàlisi historico-semàntica d’un terme filosòfic.

Comentari d’un text filosòfic.

Resolució d’un problema ètic o lògic.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’aquesta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Grec/Llatí

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis de traducció:

Un text en prosa per a traduir-lo sense diccionari.

Un text en prosa per a traduir-lo amb diccionari i comentari sintacticoestilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l’autor.

Un text en vers per a traduir-lo amb diccionari i comentari foneticomorfològic i mètric.

Els texts proposats hauran de ser dels autors que figuren en el qüestionari que regix per al concurs oposició.

La nota serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis realitzats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Llengua Castellana i Literatura

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle XVIII.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d’estos per al significat global del text.

Valoració de cada exercici: 50 per cent de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Geografia i Història

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Interpretació i comentari d’un mapa geogràfic, d’una gràfica o una estadística que supose el maneig de diverses variables espacials i/o temporals.

Interpretació i comentari d’un text històric o historiogràfic. No interessa el reconeixement sinó la seua situació en l’entorn d’una època i d’una societat determinades.

Anàlisi i comentari d’un diapositiva o imatge en color d’entre tres que s’han d’identificar. Cadascuna d’estes correspondrà a un dels àmbits artístics tradicionals: arquitectura, escultura i pintura.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Matemàtiques

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Física i Química

L’exercici pràctic constarà de la resolució i estratègies de resolució de qüestions i problemes proposats pel tribunal relatius als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en el temari A que regix per al concurs oposició.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qüestions i problemes proposats.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores.

Biologia i Geologia

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Identificació visual d’espècies animals i vegetals mediterranis i de minerals i roques. (Un 20% de la qualificació total).

Anàlisi i interpretació de mapes o talls geològics. Identificació de la influència dels factors climàtics, tectònics i litològics en la gènesi d’un paisatge (mitjançant fotografies o diapositives) i/o anàlisi i interpretació d’imatges citològiques (mitjançant fotografies, diapositives o preparacions microscòpiques). (Un 30% de la qualificació total).

Resolució de problemes oberts en els quals es plantejaran qüestions sobre l’aplicació de conceptes, lleis i teories científiques i la utilització de procediments de treball científic. Dites qüestions podran exigir el disseny d’una experiència, realitzable amb els recursos habituals d’un centre docent, destinada a posar a prova una hipòtesi prèviament plantejada pel tribunal. (Un 50% de la qualificació total).

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Dibuix

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Resolució de tres exercici de diferents sistemes de representació.

Realització d’una composició plana d’expressió plàstica o color sobre suport de paper, en relació amb la impartició del currículum de les matèries assignades a l’especialitat en l’Educació Secundària.

Els aspirants hauran de dur els instruments de dibuix i mesura que consideren adequats, i hauran de tindre en compte que el procediment pictòric de la composició podrà ser llapis, ceres, tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinants líquids o viscosos (pintura a l’aigua, a l’oli, etc.).

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps superior a quatre hores.

Francés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció al francés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en francés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Anglés

L’exercici pràctic constarà de dos parts:

Traducció a l’anglés sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

Resposta en anglés a qüestions concordes amb els procediments de l’àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs, a partir d’un text d’un autor rellevant.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps de quatre hores.

Música

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

Audició i anàlisi d’una peça musical (melòdica, agogicodinàmica, tímbrica, harmònicocontrapuntística, formal i estilística) i la seua aplicació pedagògica. L’obra serà proposada pel tribunal.

Comentari, anàlisi i solfeig a primera vista d’un fragment musical que tinga entre 16 i 24 compassos, proposat pel tribunal.

Interpretació d’una obra musical (o d’un fragment d’una obra, segons la seua extensió), elegida pel tribunal entre cinc proposades per l’opositor en l’acte de la presentació, amb l’instrument que hi aporte o bé al piano. En el cas dels opositors que trien cant, interpretaran l’obra a capella o acompanyant-se a sí mateix d’instrument. Es valorarà el nivell de dificultat de la partitura, de la tècnica de l’instrument i de la qualitat de la interpretació.

La puntuació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps mínim de quatre hores.

Educació Física

L’exercici pràctic constarà de tres exercicis:

Disseny i explicació d’una sessió de treball o demostració pràctica d’escalfament o similar.

Preparació i exposició de dos modalitats esportives elegides per l’opositor d’entre una llista elaborada i proposada pel tribunal, que haurà d’incloure l’execució pràctica de les tècniques bàsiques o exercicis específics de dites modalitats esportives.

A partir d’un motiu musical, elegit a l’atzar pel tribunal, elaboració d’un muntatge d’expressió corporal i representació d’este.

La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran d’un temps màxim de quatre hores, reservant almenys 30 minuts per a la preparació i exposició de la tercera part.

Tecnologia

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de problemes i/o exercicis d’aplicació en relació amb la part A del temari. El tribunal decidirà sobre l’execució d’exercicis en l’aula-taller o en l’aula d’informàtica.

Explotació didàctica d’un projecte (com a resposta a un problema) o de l’anàlisi d’un objecte o sistema tècnic plantejat pel tribunal. El seu desenrotllament haurà de contindre, entre altres aspectes, els objectius didàctics que es pretenen, els continguts que van a estudiar-se, el mètode de treball i les activitats d’aula en què es desenrotllen i la forma d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes.

Valoració de cada exercici: 50% de la prova.

Per a la realització d’esta prova, els opositors disposaran, almenys, d’un temps de quatre hores.

Formació i Orientació Laboral

L’exercici pràctic constarà de:

Resolució de qüestions i exercicis en relació amb el temari vigent.

Resolució d’un cas pràctic, entre tres proposats pel tribunal, que pose en relació les qüestions específiques que constituïxen la part A del temari, analitzant les seues causes i determinant les possibles solucions alternatives.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, tècniques i legislació aplicables al supòsit.

La resolució del cas pràctic tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

L’exercici pràctic constarà de:

Planificació i organització d’una actuació de control de qualitat en un procés industrial, aplicant tècniques de control i analitzant els resultats obtinguts sobre la qualitat d’un producte.

Elaboració d’un projecte per a fabricació mecànica, a partir de les especificacions tècniques i/o el pla d’un subconjunt adequat per a ser produït en gran sèrie i format per dos tipus de peces, de les quals una és comercial i l’altre tipus de peça s’obté per mecanitzat seguint un procés de fabricació conegut.

Programació de la producció en fabricació mecànica amb la finalitat de planificar una producció de fabricació mecànica, aplicant tècniques de control i veient millores amb la finalitat d’augmentar la qualitat del producte.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació que requerix la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La resolució de l’elaboració del projecte tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Sistemes Electrònics

Anàlisi funcional i elèctrica de circuits i aplicacions electròniques de caràcter general.

Diagnòstic i localització d’avaries en circuits i aplicacions electròniques de caràcter general i/o en sistemes informàtics i telemàtics.

Disseny i muntatge de maquetes de circuits electrònics, utilitzant les ferramentes informàtiques necessàries.

Elaboració de programes per al control de dispositius microprogramables en llenguatges de baix nivell i alt nivell i de programes informàtics d’aplicació general.

Realització de posada al punt d’una xàrcia local d’ordinadors, i la seua configuració física, d’acord amb el tipus d’aplicacions que s’hagen d’implantar.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

Mesurament i comprovació de paràmetres habitualment utilitzats en els processos de manteniment de vehicles.

Realització d’operacions de muntatge i desmuntatge habituals en el manteniment de vehicles autopropulsats.

El tribunal decidirà la conveniència de realitzar una prova pràctica que integre les realitzacions anteriors, o bé, comprovar les capacitats de l’opositor mitjançant proves independents.

El tribunal valorarà el procediment seguit per l’opositor en la realització de la prova pràctica sobre els resultats obtinguts.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Assessoria i Processos d’Imatge Personal

Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

Execució, o simulació d’execució, de procediments o fases de procediments relacionats amb el temari. En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels problemes, exercicis o supòsits pràctics, i de l’execució de procediments, com també el modus operandi. Així mateix, es tindrà en compte el compliment durant tot el procés de les condicions òptimes de seguretat i d’higiene.

Per a l’execució dels procediments, el tribunal decidirà sobre la necessitat que l’opositor haja de comptar amb una persona que siga subjecte passiu dels procediments que s’hi han d’aplicar.

La resolució del supòsit d’execució o simulació d’execució tindrà una valoració del 70% del total de la prova.

La durada total de la prova serà de quatre hores.

Processos i Productes en Arts Gràfiques

Resolució de problemes, qüestions i exercicis en relació amb la part «A» del temari.

A partir d’un supòsit de pressupostos de producció editorial o de planificació de producció, realitzar els càlculs sobre materials, originals (text i imatges) i control de processos.

El tribunal valorarà no sols el producte final sinó la seqüència del procediment que ha seguit l’opositor fins a aconseguir l’esmentat resultat final, comprovant que aquella siga la més ajustada a procediments professionals.

Construccions Civils i Edificació

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Estudi de diverses solucions alternatives a un problema constructiu donat.

Càlcul i dimensionament d’elements d’obra, com per exemple, donades unes determinades càrregues, dimensionar una cimentació superficial.

Desenrotllament complet d’un detall constructiu determinat.

Mesurament i valoració d’un projecte de construcció i edificació.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a adoptar la solució, les fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, càlculs i normes tècniques aplicables al supòsit.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Intervenció Sociocomunitària

A partir del plantejament de distints supòsits pràctics relacionats amb el temari vigent, l’opositor ha de realitzar: definició d’objectius, selecció de recursos humans i materials, identificació d’estratègies d’intervenció, seqüència d’activitats i establiment de criteris d’avaluació.

El tribunal valorarà la solució proposada als problemes plantejats en el supòsit pràctic i les pautes adoptades per a arribar a la seua obtenció.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Hoteleria i Turisme

Realització d’un supòsit pràctic d’administració d’un establiment del sector d’hoteleria o d’un pla de màrqueting turístic.

A partir d’un supòsit pràctic d’elaboracions culinàries, descriure les tècniques més significatives, les fases del procés d’elaboració i de servici més importants i els resultats que s’hi han d’obtindre.

El tribunal valorarà el domini de l’aplicació de sistemes, normes, mètodes, tècniques i procediments específics.

La resolució del supòsit pràctic d’administració tindrà una valoració del 60% del total de la prova.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

Processos i Mitjans de Comunicació

Resolució d’un cas pràctic, proposat pel tribunal, que pose en relació diferents qüestions específiques que constituïxen el temari de la part A.

El seu desenvolupament haurà de contindre, entre altres aspectes, tècniques i estils; tècniques aplicades; organització dels recursos humans, tècnics i materials; procediments adequats als requeriments; aplicació de normes d’ús i manteniment preventiu i de qualitat.

Informàtica

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Disseny d’aplicacions informàtiques que complisquen certs requisits donats sobre estructures de dades, descripció de programes, interfícies d’E/E, comportament i procediments d’ús.

Desenrotllament, manteniment i verificació de programes en llenguatges estructurats.

Utilització de llenguatges i utilitats de sistemes gestors de base de dades relacionals per a la definició, manipulació o administració de dades.

Maneig d’utilitats per a verificar o configurar sistemes informàtics.

Maneig de funcions primitives del programari de base. Implementació de procediments per a la configuració o explotació del sistema.

Llengua i Literatura Valenciana

L’exercici pràctic constarà de dos exercicis:

Comentari filològic i literari d’un text anterior al segle XVIII.

Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància dels mateixos per al significat global del text.

La qualificació serà la mitjana aritmètica d’estos dos exercicis.

La durada màxima serà de quatre hores.

Economia

L’exercici pràctic consta de tres parts:

1. Interpretació i anàlisi d’una estadística o gràfica relacionada amb magnituds econòmiques.

2. Anàlisi i comentari d’una qüestió o text, d’actualitat econòmica rellevant, d’entre dos (una espanyola i una altra europea) proposades pel tribunal.

3. Elaboració d’una simulació empresarial d’entre els dos àmbits

del seu funcionament que propose el tribunal.

Administració d’Empreses

Constitució de la prova pràctica:

El tribunal proposarà als aspirants la resolució d’un supòsit pràctic relatiu als conceptes, procediments i aplicacions dels continguts que figuren en l’apartat A del temari, relatius a :

– Societats – Cooperatives – Comptabilitat – Auditoria – Fiscalitat – Capitalització – Rendes – Préstecs – Emprèstits– Inversions – Costs – Estadística.

El tribunal valorarà el procés seguit fins a aconseguir la solució,

així com el domini dels procediments, tècniques i mètodes específics.

Anàlisi i Química Industrial

Resolució de problemes d’anàlisi química o instrumental i interpretació de gràfiques.

Instrumentació i/o interpretació d’un diagrama de fluxos o d’una operació d’un procés industrial.

A partir d’una mostra subministrada, realització d’una prova experimental en què es puga calcular: algun paràmetre físic, algun paràmetre per anàlisi instrumental i algun paràmetre microbiològic. L’opositor realitzarà la presentació de l’esquema del procés seguit, càlculs i anàlisi de resultats utilitzant suport estadístic i informàtic.

El tribunal per a la realització de la prova experimental posarà a disposició dels opositors instruccions de maneig dels instruments i documentació o bibliografia apropiada.

El tribunal valorarà, a més de l’obtenció d’un resultat correcte, el procediment seguit en l’anàlisi, el maneig correcte i acurat de tots els instruments del laboratori, la justificació dels resultats obtinguts i la utilització de ferramentes informàtiques.

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

- Desenvolupament de diferents apartats del projecte d’una instal·lació típica d’edifici i/o de procés (com per exemple: diagrames de principi dels diferents sistemes, càlculs de les xarxes, selecció d’equips, plans generals i de detall en suport paper o CAD, planificació de muntatges, pla de manteniment, etc.), a partir de condicions establides.

- Realització d’un conjunt d’intervencions sobre un sistema, equips o màquines d’una instal·lació d’edifici o de procés, real o simulada, relacionades amb la seua regulació i posada al punt, diagnòstic d’avaries i d’estat, i el manteniment i reparació.

El tribunal tindrà en compte el procediment emprat en la definició, configuració i desenvolupament dels projectes de muntatge i plans de manteniment d’instal·lacions i en les intervencions realitzades sobre les mateixes, així com el resultat final obtingut.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Processos Sanitaris

El tribunal triarà dos o més proves entre les següents:

- Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

- Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen la part A del temari.

En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris per a això.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels exercicis o supòsits pràctics, com el procediment emprat.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

El tribunal, oportunament, informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

Sistemes Electrotècnics i Automàtics

El tribunal elegirà dos o més proves entre les següents:

Muntatge, connexió i posada al punt d’una instal·lació elèctrica domèstica i/o industrial.

Realització del muntatge d’automatismes simples amb tecnologies pneumàtica i electropneumàtica i/o hidràulica i electrohidràulica.

Realització i posada en marxa d’un automatisme simple, governat per un autòmat programable, elaborant el programa de control adequat.

Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions amb l’equip de mesura adequat, i restablir-ne el funcionament.

El tribunal oportunament informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si els opositors posseïxen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit per l’opositor en la realització de les proves pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.


Cos de professors d’escoles oficials D’idiomes

Alemany, Francés, Anglés i Italià

L’exercici pràctic constarà de tres parts:

1. Traducció inversa.

2. Traducció directa.

3. Anàlisi d’un text contemporani (màxim 25 línies) en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la seua importància per al significat global del text.

La valoració serà del 40 per cent per a la traducció inversa i del 30 per cent per a cadascuna de les restants parts.

La durada màxima serà de quatre hores.

Espanyol per a estrangers

1. Comentari lingüístic d’un text literari contemporani en els seus diferents aspectes (pragmàtics, semàntics, morfosintàctics i foneticofonològics), en funció de la seua importància per al significat global del text. La durada màxima serà de dos hores. Valor: 40 per cent de l’exercici pràctic.

2. Comentari dirigit d’un text d’actualitat amb qüestions plantejades pel tribunal sobre qualsevol aspecte del temari oficial d’espanyol per a estrangers (fins a un màxim de 10 qüestions). La durada màxima serà de dos hores. Valor: 60 per cent de l’exercici pràctic.

La durada total d’este exercici pràctic (incloent-hi ambdós proves) no excedirà de les quatre hores.


Cos de professors de Música i Arts Escèniques

Cant

a) Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposada pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenvolupament d’este exercici.

b) Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrita per a l’instrument o cant propi de grau mitjà, proposat pel tribunal.

Amb independència d’altres aspectes que estime procedent, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre la seua ensenyança, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenvolupament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores, i haurà de contestar a totes les preguntes que li formule el tribunal.

c) La prova consistirà en la interpretació d’un programa d’entre trenta i quaranta minuts de duració que incloga, com a mínim, opera, oratori i cançó de concert, cantat en idioma original, en què estiga representats el nombre més gran d’èpoques, estils i idiomes. El tribunal no sols valorarà la interpretació, sinó la dificultat, diversitat i interés del programa presentat.

Clarinet, Contrabaix, Flauta travessera, Oboé, Trompeta i Violí.

La prova consta de tres parts:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de dos obres de períodes diferents elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres completes, almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes obres excedisca el límit de temps assenyalat. És responsabilitat dels opositors aportar l’acompanyament que necessiten.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Piano

La prova consta de quatre exercicis:

Anàlisi per escrit, estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment proposats pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de quatre hores per al desenrotllament d’este exercici.

Anàlisi per escrit, tècnica i didàctica, d’una obra o fragment escrits per a l’instrument i propis del grau mitjà, proposats pel tribunal. Amb independència d’altres aspectes que estime procedents, l’opositor haurà d’assenyalar tots aquells elements que considere necessari tindre en compte per a treballar la dita obra amb un alumne (digitació, fraseig, dinàmica, tipus d’atac, etc.). L’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir l’obra o fragment que se li propose, el curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Per al desenrotllament d’este exercici l’opositor disposarà de dos hores.

Interpretació, durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 40, de no menys de dos obres elegides pel tribunal d’una llista presentada per l’opositor que incloga obres (completes), almenys, de quatre estils i autors diferents. Les obres hauran d’estar publicades. El tribunal podrà indicar que s’interpreten únicament moviments concrets d’una o de les dos obres, quan la durada conjunta d’estes excedisca el límit de temps assenyalat.

Repentització d’un acompanyament per a una obra instrumental o de cant que seran proporcionats pel tribunal. L’opositor disposarà de mitja hora per a preparar l’exercici.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60%, i amb el 40% els exercicis a) i b).

Percussió

La prova consta de tres exercicis:

a) Anàlisi escrita estructural, tècnica i estètica d’una obra o fragment del repertori de l’especialitat proposats pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició.

b) Anàlisi escrita tecnicodidàctica d’una obra o fragment escrits per a instruments de la dita especialitat, i de nivell d’acord amb grau mitjà proposat pel tribunal. L’opositor assenyalarà tots aquells aspectes que considere tindre en compte per al treball de l’obra amb l’alumne (digitació, fraseig, articulació, etc.). A més relacionarà el treball de

muntatge amb els objectius i continguts del currículum de grau mitjà i proposarà criteris i elements d’avaluació i una metodologia de treball.

L’opositor disposarà d’un màxim de dos hores per a la preparació d’este exercici i d’un temps màxim de 30 minuts per a la seua exposició, havent de contestar a totes les preguntes que formule el tribunal.

c) Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor que continga almenys quatre obres totes elles publicades, en què s’empren distints instruments de percussió i, entre les quals s’incloga, almenys, una obra de textura polifònica. L’opositor interpretarà les obres, o excepcionalment moviments concrets d’estes, que el tribunal seleccione del dit programa durant un temps que en cap cas serà inferior a 30 minuts.

En els casos que siga necessari, l’opositor haurà d’aportar l’acompanyament que es necessite.

El tribunal valorarà l’exercici c) amb el 60% i amb el 40% els exercicis a) i b).

Llenguatge Musical

La prova consta de cinc exercicis:

a) Repentització d’una lliçó de solfeig acompanyada al piano. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

b) Repentització al piano de dos acompanyaments: un en forma de baix xifrat i un altre desenrotllat. Este últim haurà de transportar-se a l’interval que indique el tribunal. Per a la preparació de l’exercici, l’opositor disposarà del temps de preparació que assenyale el tribunal.

c) Realització de dos exercicis de dictat musical: un a una veu i un altre a dos veus de caràcter contrapuntístic.

d) Composició d’una lliçó de solfeig, amb acompanyament de piano, sobre un tema proposat pel tribunal.

e) Lliçó pedagògica en què l’opositor haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum als quals cal referir la lliçó que componga el curs i grau en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seua avaluació i mínims exigibles a l’alumne en la seua realització. Este exercici es

realitzarà en clausura, durant un temps màxim de dotze hores.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis.


Cos de professors tècnics de Formació Professional

Cuina i Pastisseria

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents: – Realització completa d’un plat a partir d’una determinada primera matèria bàsica, presentant al tribunal prèviament i per escrit els processos de treball que s’han de dur a terme.

– Realització d’un procés anàleg per a una elaboració pastisserorebostera o de forn.

– Proposta de menús per a casos específics.

– Realització d’operacions de servici en diverses modalitats.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenrotllament de les pràctiques que componen la prova.

El tribunal valorarà el nivell d’aprofitament de les primeres matèries, la selecció i la utilització destra d’equips, estris i eines, la idoneïtat de les tècniques culinàries aplicades, la presentació, el plantejament d’alternatives d’elaboració, la justificació dels llocs d’emmagatzemament i de conservació, i també l’aplicació de la normativa vigent.

Estètica

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents: – Preparació de pròtesis per a caracterització.

– Aplicació de tècniques de maquillatge.

– Aplicació de tècniques de manicura, pedicura i escultura d’ungles.

– Elaboració de propostes tècniques de canvi sobre la imatge física.

– Aplicació de tècniques d’higiene facial i corporal.

– Aplicació de tècniques d’electroestètica.

– Execució de massatges facials i corporals.

– Aplicació de tècniques de depilació.

– Realització de microimplantació de pigments.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx el sentit estètic i les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble

La prova consistirà en la realització d’un projecte de fabricació i instal·lació de fusteria i moble que contindrà els apartats següents: – Representació de plans, vistes i perspectives.

– Fabricació de l’element amb mitjans tant manuals com mecànics i informàtics.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenrotllament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, el nivell d’aprofitament dels materials la selecció i utilització destra dels equips, estris i eines, el nivell de destresa, la idoneïtat de les tècniques aplicades, i l’aplicació de la normativa vigent.

Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids

El tribunal triarà dos o més exercicis entre els següents: – Muntatge de canonades: realització, davall mesures, d’un entramat de tubs que comprenga corbats, derivacions, eixamplaments, unions soldades i unions esbocades, muntant en un dels trams una vàlvula obús per a presa de pressió.

– En una instal·lació frigorífica: substitució d’un element, recuperació del gas refrigerant, inspecció de les vàlvules del compressor i regulació de termòstats i pressòstats. Càlcul i dimensió d’un condensador o un evaporador.

– En una instal·lació de calor: regulació del cremador i anàlisi de combustió, regulació i ajust d’un grup de pressió de combustible.

– En instal·lacions frigorífiques de calor o de condicionament d’aire: realització de balanços tèrmics d’instal·lacions i anàlisis de rendiments, realització de la regulació de la instal·lació, disseny i mecanització dels elements d’un quadre elèctric.

– Davant un esquema o pla d’una instal·lació frigorífica: selecció dels diàmetres de canonades i càlcul de les caigudes de pressió en cada tram.

– Localització d’avaries: trucatge de la instal·lació per a aconseguir els símptomes de l’avaria que s’ha de localitzar, identificació dels símptomes de l’avaria, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la prova pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Instal·lacions Electrotècniques

El tribunal triarà dos o més pràctiques entre les següents: – Configuració i càlcul d’instal·lacions electrotècniques, documentant- ne el procés.

– Construcció, a partir dels plànols del projecte, d’instal·lacions electrotècniques.

– Diagnòstic i localització d’avaries en instal·lacions electrotècniques i en sistemes de regulació de motors de corrent continu i corrent altern, identificació dels símptomes, explicació de les possibles causes, realització d’un pla d’intervenció per a la reparació i posada en marxa de la instal·lació.

– Manteniment de màquines rotatives i construcció de màquines estàtiques.

– Programació d’autòmats programables.

– Instal·lació d’entorns microinformàtics amb els seus perifèrics bàsics.

– Operació del sistema operatiu i programes d’un equip informàtic.

Una vegada finalitzada la prova, cal que l’opositor realitze la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

El tribunal ha de valorar, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i ha de tindre en compte el procediment seguit en la realització de pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Manteniment de Vehicles

El tribunal triarà dos o més proves entre les següents: – Selecció i interpretació de documentació tècnica relacionada amb la constitució i el funcionament dels productes, elements, conjunts o sistemes implicats.

– Mesura i comprovació de paràmetres i el seu contrast amb els valors determinats pel fabricant.

– Realització d’operacions de desmuntatge i/o muntatge d’elements o conjunts pertanyents al vehicle.

– Posada al punt i ajust de sistemes de vehicle.

– Detecció i reparació d’avaries o desperfectes provocats en el vehicle.

– Resolució per escrit de problemes de caràcter científic/tecnològic relacionats amb el temari.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenvolupament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit i el temps emprat en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

– Mecanitzat en torn i fresadora de les parts que componguen un conjunt a partir d’un plànol, en el qual s’especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

– Realització del programa de control numèric (CNC) a partir d’un plànol de fabricació d’una peça per a mecanitzar en torn o fresadora.

– Realització del muntatge dels distints elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics o hidràulics partint de la seua descripció.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Oficina de Projectes de Construcció

La prova consistirà en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics proposats pel tribunal i relacionats amb el temari de l’oposició i amb el currículum dels mòduls professionals atribuïts als professors d’esta especialitat, annex IV b) del Reial Decret 1.635/1995, de 6 d’octubre.

La prova inclourà la realització de plànols de conjunt i/o de detall d’un projecte d’edificació i/o d’un projecte d’urbanització.

També podrà incloure la representació de diagrames de principi de les instal·lacions tèrmiques, de fluxos i de manutenció, i també dels esquemes dels circuits pneumàtics, hidràulics i elèctrics dels sistemes de força, automatització i control.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Operacions i Equips de Producció Agrària

El tribunal triarà dos o més proves entre les següents: – Realització del pla de producció de cultius d’una finca.

– Organització del parc agrícola d’una explotació agrària.

– Càlcul de la càrrega ramadera d’una explotació i definició de les races que s’han d’explotar.

– Planificació de la implantació i conservació d’un jardí d’una zona periurbana.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Perruqueria

El Tribunal triarà dos o més pràctiques entre les següents: – Recollits històrics amb col·locació d’adorns i postissos.

– Canvis de forma del cabell temporals i permanents.

– Pentinats, acabats i recollits.

– Realització de manicura i ungles de fantasia.

– Tractaments de mans (hidratació, nutrició, exfoliació).

– Aplicació de pròtesi d’ungles (porcellana, fibra de vidre, gel).

– Realització de maquillatge.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El Tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenvolupament de la pràctica.

El Tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Procediments Sanitaris i Assistencials

El tribunal triarà dos o més proves entre les següents: – Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

– Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen la part A del temari.

En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris per a això.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels exercicis o supòsits pràctics, com el procediment emprat.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

El tribunal, oportunament, informarà els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

Processos de Gestió Administrativa

Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, proposat pel tribunal, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen el temari referents a la comunicació, informació, gestió administrativa de compravenda, gestió administrativa de personal, comptabilitat general i tresoreria i aplicacions informàtiques.

El desenvolupament haurà de contindre els aspectes didàctics que es pretenen, els continguts i el mètode de treball.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

El tribunal valorarà el procediment emprat, i també el resultat final obtingut.

El tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

La durada màxima de la prova serà de cinc hores.

Servicis de Restauració

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les següents: – Planificació dels recursos humans i materials necessaris per a un determinat servici.

– Muntatge de diferents servicis, presentació d’un pla de distribució i justificació.

– Realització d’operacions de servici en diverses modalitats.

– Preparació i presentació de begudes, realitzant la fitxa tècnica d’elaboració.

– Avaluació i descripció, per mitjà de la degustació, de les característiques d’una beguda alcohòlica, les seues condicions de conservació i servici.

– Elaboració d’un plat, a la vista del client.

– Proposta de menús per a casos específics.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

Es podrà sol·licitar de l’opositor la utilització de programari específic.

El tribunal elegirà dos o més pràctiques entre les anteriorment esmentades i donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics per al desenrotllament de la prova.

El tribunal valorarà a més del resultat correcte, el nivell d’aprofitament de les primeres matèries, la selecció i utilització destra dels útils i eines, el nivell de destresa, la idoneïtat de les tècniques aplicades, la presentació i el plantejament d’alternatives en la resolució de les pràctiques.

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

El Tribunal triarà dos o més pràctiques entre les següents: – Interpretació d’informació continguda en documentació tècnica relativa a equips i les seues característiques. Configuració de components maquinari. Elecció de components per la seua compatibilitat.

– Maneig i interpretació d’informació continguda en la documentació d’aplicacions i entorns de desenvolupament.

– Instal·lació, configuració, maneig de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

– Instal·lació, configuració, administració i explotació d’un sistema operatiu multiusuari.

– Instal·lació, configuració, administració i explotació d’un sistema de xarxa d’àrea local.

– Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatges amb programació estructurada. Gestió d’estructures de dades internes. Fitxers. Bases de dades relacionals.

– Disseny i realització d’interfícies d’usuari. Ferramentes multimèdia.

– Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

Una vegada finalitzada la prova, l’opositor realitzarà la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

El Tribunal donarà a conéixer oportunament als opositors els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

El Tribunal valorarà, a més del resultat correcte, si l’opositor posseïx les capacitats de tipus instrumental necessàries i tindrà en compte el procediment seguit en la realització de les pràctiques.

Tècniques i Procediments d’Imatge i So

El tribunal triarà dos o més proves entre les següents: – Resolució de problemes i exercicis o supòsits pràctics en relació amb la part A del temari.

– Resolució i estratègies de resolució d’un cas pràctic, que pose en relació diferents conceptes, procediments i aplicacions de continguts que constituïxen la part A del temari.

En esta part de la prova, l’opositor posarà de manifest la seua competència en l’aplicació de les tècniques i en el maneig dels mitjans necessaris per a això.

En l’avaluació, el tribunal tindrà en compte tant el resultat final dels exercicis o supòsits pràctics, com el procediment emprat.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els supòsits proposats.

La durada màxima de la prova serà de quatre hores.

El tribunal, oportunament, informarà els opositors dels mitjans tècnics i de la documentació necessària per al desenvolupament de la pràctica.

--------------------------------------------------------------------------------


Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

Per a l’especialitat de Disseny Gràfic El Tribunal plantejarà un projecte professional, en què establirà els criteris d’avaluació per a cada una de les fases que s’haurà de desenvolupar.

L’opositor desenvoluparà el projecte seguint l’estructura per fases:

Fase A: Memòria

A.1. Memòria d’intencions: recollirà els objectius de l’opositor en el projecte per ell seleccionat i els condicionants que marcaran el seu desenvolupament.

A.2. Memòria explicativa: l’opositor farà una explicació descriptiva de les parts del projecte.

A.3. Memòria justificativa: l’opositor haurà de demostrar el compliment dels aspectes reflectits en la seua memòria d’intencions.

Fase B: Desenvolupament

B.1. Formalització de projecte: consistirà en l’elaboració de tots els documents en el suport adequat per a una correcta expressió del mateix, incloent els adequats aspectes conceptuals, geomètrics, estètics etc.

B.2. Tecnologia del projecte: haurà d’incloure’s aspectes tècnics necessaris per a aconseguir la materialització del projecte.

B.3. Aspectes jurídics del projecte; legalitat del projecte. Haurà d’incloure’s justificació del compliment de la normativa vigent.

Fase C: Sostenibilitat

Haurà de garantir-se la viabilitat del disseny en clau del desenvolupament sostenible atenent a aspectes mediambientals, econòmics, de confort, socials, humans i legals.

La durada màxima de la prova serà de huit hores.

El Tribunal informarà oportunament els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de les fases plantejades.

Per les especialitats de Fotografia, Materials i Tecnologia: Disseny, Mitjans Informàtics i Organització Industrial i Legislació

El Tribunal plantejarà un projecte professional, en què establirà els criteris d’avaluació per a cada una de les fases que s’haurà de desenvolupar.

L’opositor desenvoluparà el projecte seguint l’estructura per fases:

Fase A: Memòria

A.1. Memòria d’intencions: recollirà els objectius de l’opositor en el projecte per ell seleccionat i els condicionants que marcaran el seu desenvolupament.

A.2. Memòria explicativa: l’opositor farà una explicació descriptiva de les parts del projecte.

A.3. Memòria justificativa: l’opositor haurà de demostrar el compliment dels aspectes reflectits en la seua memòria d’intencions.

Fase B: Desenvolupament

B.1. Formalització de projecte: consistirà en l’elaboració de tots els documents en el suport adequat per a una correcta expressió del mateix, incloent els adequats aspectes conceptuals, geomètrics, estètics etc.

B.2. Tecnologia del projecte: haurà d’incloure’s aspectes tècnics necessaris per a aconseguir la materialització del projecte.

B.3. Aspectes jurídics del projecte; legalitat del projecte. Haurà d’incloure’s justificació del compliment de la normativa vigent.

Fase C: Sostenibilitat

Haurà de garantir-se la viabilitat del disseny en clau del desenvolupament sostenible atenent a aspectes mediambientals, econòmics, de confort, socials, humans i legals.

La durada màxima de la prova serà de sis hores.

El Tribunal informarà oportunament els opositors dels mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament de les fases plantejades.


ANNEX IX. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

COS
ESPECIALITAT
NOM
DNI
TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

Subapartats

Documentació aportada

I. Experiencia Docent prèvia (fins un màxim de cinc punts)

1.1

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta, en centres públics: 1,00
Per cada mes: 0,083

1.2

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distints cossos al qual opta, en centres públics: 0,500
Per cada mes: 0,0416

1.3.

Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta, en altres centres: 0,500
Per cada més: 0,0416

1.4

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,250
Per cada més: 0,0208

II Formació Acadèmica (Fins un màxim de cinc punts)

2.1.

Expedient acadèmic en el títol al·legat:
Des de 5,01 a 5,99: 0,500 punts.
Des de 6 a 7,5: 1,000 punts.
Des de 7,51 a 10: 1,5000 punts
Aprovat 5,000
Bé 6,000
Notable 7,000
Excel·lent 9,000
Matrícula d'honor 10,000

2.2.1.

Per posseir el títol de Doctor: 1,000

2.2.2

Per haver obtenit premi extraordinari en el doctorat: 0,500

2.3.1

Titulacions de Primer Cicle: 1,000

2.3.2.

Titulacions de Segon Cicle: 1,000

2.4.1

Per cada títol de Música i dansa, grau mitjà: 0,500

2.4.2

Per cada certificat d'aptitud d'EOI: 0,500

2.4.3

Per cada títolde Tècnic superior d'Arts Plàstiques I Disseny: 0,200

2.4.4

Per cada títol Superior de Formació Professional: 0,200

III. Altres Mèrits (Fins un màxim de dos punts)

3.1

 

Per cada curs de formació o perfeccionament, convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim 1,500
Durada no inferior a trenta hores: 0,200
Durada no inferior a cent hores: 0,500

3.2.

Per cada curs que no reunesca els requisits de l'apartat 3.1, seminari, grup de treball i proyectes de formació en centres que siguen convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim de 0,500

3.3.

Exclusivament per a l'especialitat d'Ed. Física
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Alt Nivell segons el RD 146/97, de Nivell A. 2,000
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Èlit de la CV de nivell B segons la llei 4/93. 1,000

Data
Signatura de l’interesat

 

 

Contenidos oficiales de los Ciclos de Artes Plásticas y Diseño:

 • Familia Profesional de Cerámica Artística:
  • Ciclos Formativo Superior de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos
  • Ciclos Formativo Superior de Cerámica Artística
  • Ciclos Formativo Superior de Modelismo y Matricería Cerámica

Real Decreto 385/1998, BOE del 8 de abril de 1998.

 • Familia Profesional de Diseño Gráfico:
  • Ciclos Formativo Superior de Gráfica Publicitaria
  • Ciclos Formativo Superior de Ilustración
  • Ciclos Formativo Superior de Fotografía Artística

Real Decreto 340/1998, BOE del 26 de marzo de 1998.

 • Familia Profesional de Diseño de Interiores:
  • Ciclos Formativo Superior de Amueblamiento
  • Ciclos Formativo Superior de Arquitectura Efímera
  • Ciclos Formativo Superior de Escaparatismo
  • Ciclos Formativo Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
  • Ciclos Formativo Superior de Elementos de Jardín

Real Decreto 385/1998, BOE del 8 de abril de 1998.

 • Familia Profesional de Diseño Industrial:
  • Ciclos Formativo Superior de Modelismo y Maquetismo
  • Ciclos Formativo Superior de Mobiliario

Real Decreto 346/1998, BOE del 28 de abril de 1998.

 • Familia Profesional de Textiles Artísticos:
  • Ciclos Formativo Superior de Arte Textil

Real Decreto 2284/1998, BOE del 17 de noviembre de 1998.


Contenidos oficiales Estudios Superiores de Diseño

 • Decreto 133/2001, DOGV del 6 de agosto del 2001.

Contenidos oficiales Estudios Superiores de Cerámica

 • Decreto 100/200, DOGV del 6 de julio del 2000.

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >