actualitzat a 27/06/07

 País Valèncià:

Oposicions 2005 - Oferta d’ocupació 

 

Les oposicions 
en la pàgina d'STEs-i

  

tornar a treball


Veure oposicions 2004


Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus


Seccions que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

  model per al reconeixement dels sexennis
valencià          castellano


 

Convocades - OOP  2005

Totes les fases de l'oposició en STEs-i

Termini: 20 dies naturals des del següent a publicació

 

OOP

publicat

País Valencià veure 22/04
Castella i Lleó veure 25/04
Canàries veure 18/04
Murcia veure 12/04
Aragó veure 05/04

La Rioja

veure 02/03
Cantabria veure 30/03
Ceuta i Melilla veure 22/03
Extremadura veure 19/03
Illes Balears veure 15/03
Castella La Manxa veure 17/03
Andalusia -mestres veure 03/03
Navarra veure 25/02
País Basc    Música i AE veure 23/02
Galícia (prim-sec) veure 14/02
Catalunya veure 11/01
Madrid  -   mestres veure 13/01
Astúries - -
 

INFORMACIONS


Orden ECI/2264/2007, de 17 de julio, por la que a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.


Nomenament de funcionaris de carrera
¿Què faig ara?


 

Orden ECI/3920/2006, de 11 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.

 

ORDEN ECI/3832/2006, de 30 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consellería de Cultura, y Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 14 de abril de 2005.

DOGV núm. 5.360. Dimecres, 4 d’octubre de 2006

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu en el Cos de Mestres convocat per Orde de 14 d’abril de 2005. [2006/M11155]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2006, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2006/11154]

  DOGV núm. 5.335. Dimecres, 30 d’agost de 2006

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accesos al cos de professors d’ensenyament secundari, professor d’escoles oficial d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d’arts plàstiques i disseny i professors tècnics de formació professional, convocat per orde de 14 d’abril de 2005. [2006/9823]
 
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per orde de 14 d’abril de 2005.


 

Regulació de la fase de pràctiques

DOGV núm. 5.116. 18/10/2005
RESOLUCIÓ per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de mestres, professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per ordes de 14 d’abril de 2005


Nomenaments funcionariat en pràctiques - opo 2005 - DOGV 7/10/05

RESOLUCIÓ. Cos mestres


Nomenaments funcionariat en pràctiques - opo 2005 - DOGV 28/09/05

RESOLUCIÓ. Ensenyament Secundari, EOI, Música i Arts Esc.s i PTFP
RESOLUCIÓ. nova especialitat en Ensenyament Secundari i PTFP
RESOLUCIÓ. nova especialitat en el cos mestres, 


 

Próximament informació sobre:
Regulació de la fase de pràctiques
normativa, nomenaments, 
guies (valencià-castellà), 
assemblees informatives sobre el procés


Llistats borsa oposició 2005

A incorporar a partir de setembre

Mestres / Cossos Secundària


  Resultats en pàgina de Conselleria (per DNI)

 Resultats p. aprovades en aquesta pàgina (pdf)
  Mestres
  Secundària
  p. tècnic de fp
  Música i Arts escèniques 
  Art i Disseny
  Escoles Oficials d'Idiomes

He aprovat, què faig ara?    


Adjudicacions de juliol 2005


 

Llistats definitius d'admesos i exclosos - pàgina Conselleria per DNI


Adscripció d'opositors a tribunals de secundària
Exclosos opositors a tribunals de secundària
Admesos / exclosos noves especialitat secundària
Modificació de membres de tribunals - DOGV 22/06/05
Correcció d'errades admesos/exclosos - DOGV 22/06/05

Adscripció d'opositors a tribunals de mestres
Exclosos opositors a tribunals de mestres
Admesos / exclosos noves especialitat mestres
Modificació de membres de tribunals - DOGV 22/06/05
Correcció d'errades admesos/exclosos - DOGV 22/06/05

Ubicació de tribunals de secundària  -  Ubicació de tribunals de mestres

Composició  Tribunals de Secundària (pdf)  -  Tribunals de Mestres (pdf)

Estudi de la ràtio opositors / tribunals


  18/05/2005. Resultat sorteig dels components dels tribunals
    en pàgina de Conselleria
                  en aquesta pàgina


18/05/2005. Llistats provisionals d'admesos i exclosos.


CALENDARI. Segons el Director General de Personal les dates de les proves seran:
- Primer Exàmen (Teòric): dissabte 25 juny - 11h. (tots els Cossos)
- Segon Exàmen (Pràctic): dilluns 27 juny - 10h. (tots el Cossos).
- El mateix dilluns dia 27 per la vesprada, els tribunals podran convocar a llegir els examens de la primera prova.
- Sorteig de tribunals d’oposició: 18 maig, 12 h. sala d’actes Conselleria.
- Examen de Llengua Castellana per a estrangers: 7 de juny.
- Examen de Valencià per a persones sense el requisit lingüístic: 9 de juny.
- Totes les oposicions hauran d'acabar el 14 de juliol com a molt tard.

Convocades les oposicions DOGV 22 abril

veure  guia per a participar: 
mestres     secundària


DOGV 12/04/05. DECRET pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública 2005

DOGV. 13/04/05, Resolució que determina la lletra "P" per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a les proves selectives de l’any 2005


 
Informacions útils sobre continguts oficials d'Arts Plàstiques i Disseny, Ceràmica
STEPV-Iv en desacord amb el procediment del concurs-oposició dels cossos docents
01/02/05

Oferta d'ocupació pública 2005. Anunciada per Conselleria 1/02/05
Valoració de l'STEPV


Temaris 2004 Escoles d'Art i Disseny (pdf)

 

 

Nomenament de funcionaris de carrera (desembre 2006)

El B.O.E. ha publicat les Ordres que nomenen  funcionaris de carrera del Cos de Mestres a les persones seleccionades en el procediment selectiu convocat per l’Ordre de 14 d’abril de 2005.

La relació del professorat nomenat funcionari de carrera, amb indicació del Número de Registre de Personal, apareix relacionat en l’Annex d’aquesta Ordre.

Totes les persones nomenades en aquesta Ordre es consideraran ingressades com a funcionaris de carrera del Cos de Mestres, amb efectes de l’1 de setembre de 2006.

¿Què faig ara?

A partir d’aquest moment, si tens tres anys o més treballats en qualsevol administració pública, has de sol·licitar el RECONEIXEMENT DE TRIENNIS i si tens sis anys o més treballats en qualsevol administració pública educativa, has de sol·licitar el RECONEIXEMENT DE SEXENNIS

* Per al reconeixement dels triennis, comptabilitzen els serveis prestats en totes les administracions públiques, i has de sol·licitar el reconeixement dels serveis prestats en totes les administracions en què has treballat, i s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II). Una vegada se’ns ha reconegut el primer trienni, els següents se’ns reconeixeran de manera automàtica.

* Per al reconeixement dels sexennis, es comptabilitzen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives, i caldrà acompanyar a la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació permanent o de millora de la qualitat de l’ensenyament.

Els models per sol·licitar el reconeixement de triennis i sexennis els pots treure del nostre WEB en el següent enllaços :

http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/papersbasics/sexennisval.rtf

http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/papersbasics/recotriennis1.doc

 

 


 

STEPV-Iv es mostra en desacord amb el procediment del concurs-oposició dels cossos docents

El Sindicat estudia accions legals contra la Conselleria d'Educació per no reconèixer la titulació de Filologia Catalana.

El Sindicat considera que l'ordre de convocatòria dels concursos-oposicions dels cossos docents, basada en el Reial Decret 334/2004, imposada pel Partit Popular en l'anterior legislatura, ha demostrat que no resol la problemàtica dels docents interins. En eixe sentit, afirma que les places convocades són excessives i poden posar en perill el treball del professorat interí. Tot açò, en un moment on existeix, per part del MECD, una certa sensibilitat per resoldre la situació del professorat interí.  A més a més, estem davant de la presentació de l'avantprojecte de llei de reforma de la LOCE i l'obertura de negociacions de l'Estatut de la Funció Pública Docent. També algunes Comunitats Autònomes estan pressionant al MECD per modificar el sistema d'accés. Per a l'STEPV-Iv, aquesta situació obri noves expectatives per poder resoldre, de forma definitiva, la situació del professorat interí, per la qual cosa demana que en la convocatòria del les oposicions se siga prudent, en el sentit de traure només les places de reposició (jubilació i noves creacions).

El Sindicat reclama que el professorat interí accedesca a la condició de funcionari de carrera, però l'actual sistema no ho possibilita aquesta reivindicació. Mentrestant, cal negociar un pacte d'estabilitat i un acord de millora de les condicions laborals, equiparant-les al funcionariat de carrera. Per pressionar a l'Administració, s'ha convocat una concentració, dissabte 12 de març, a les 12 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana.

Per altra part, l'STEPV-Iv ha reclamat l'inclusió de la titulació de Filologia Catalana en la relació de titols per estar exempt de la realització de la prova de valencià. El Sindicat considera que l'ordre que regula la convocatòria de les oposicions contravé reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004,...) i a més s'entronta, així mateix, a la sentència del Tribunal Constitucional 75/1997 que equipara, en l'¡àmbit acadèmic, les denominacions valencià i català per referir-se a la nostra llengua i que, per tant, reconeix, per extensió que el titol de Filologia Catalana acadèmicament correspon l'àmbit del que estatutariament es denomina valencià sense que puguen deduir-se interpretacions excloents.

Per tot açò, l'STEPV-Iv anuncia que estudiarà accions legals contra eixe apartat de la convocatòria de les oposicions i contra l'autotitat política que signe l'ordre de convocatòria.

València, 2 de març de 2005.

 


 

STEPV-I rebutja l’oferta d’ocupació pública docent presentada per Conselleria d’Educació

A la reunió celebrada hui entre els Sindicats i la Direcció General de Personal, la Conselleria ha presentat l'oferta d'ocupació pública docent de l’any 2005.

Aquesta oferta s’ha repartit entre tots els cossos d'ensenyament (Mestres, Secundària, Formació Professional, Conservatoris, Escoles Oficials d'Idiomes, Escoles d'Art i Oficis i Inspecció Educativa) segons la distribució que segueix a continuació.

En total 2960 places.

Aquesta decisió s'ha pres en contra de la majoria sindical de la mesa de negociació, ja que tant STEPV com UGT i CEMSATSE (que sumen el 56.63% de la Mesa) han insistit que una oferta d'ocupació tan àmplia posa en perill els llocs de treball del d'una part important del professorat interí. A més a més, per a STEPV-Iv, des de la Conselleria, no s’han aportat criteris objectius (com ara planificació educativa, noves creacions, jubilacions, etc) per presentar una oferta tan àmplia. Els únics arguments aportats per la Conselleria han estat fer seguidisme de les àmplies ofertes d’altres comunitats autònomes i l’esperança de que aprovarà un gran nombre de professorat interí.

Per a STEPV-Iv, el Govern Valencià, amb la política de convocatòries àmplies i continuades, no fa més que entrebancar una eixida negociada a la problemàtica del professorat interí, cosa que contrasta amb les polítiques que tant el Ministeri d'Educació com algunes CCAA, (Andalusia, País Basc, Catalunya i Canàries), estan començant a desenvolupar per intentar facilitar l'entrada a la funció pública docent del professorat interí.

STEPV-Iv, davant un període de transició, considera que aquesta oferta ha de ser, exclusivament, de les places de reposició (jubilacions i noves creacions) i no la gran oferta plantejada de 2960 places. Per tant, ha convocat una roda d'assemblees per a aquesta setmana de febrer i proposarà al professorat interí mobilitzacions en contra d'aquesta convocatòria tan àmplia.

València, 1 de febrer de 2005

 


 

 -

Especialitats anunciades

 

COS DE MESTRES

120

EDUCACIÓ INFANTIL

700

121

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

200

122

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER:FRANCÉS

115

123

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA

115

124

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: MÚSICA

100

126

EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE

180

127

PEDAGOGIA TERAPEUTICA

240

TOTAL

1650

 

 SECUNDÀRIA I FP SECUNDÀRIA

 

201

FILOSOFIA

40

202

GREC

20

203

LLATÍ

10

204

LLENG CAST. LITERATURA

90

205

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

90

206

MATEMÀTIQUES

60

207

FÍSICA I QUÍMICA

40

208

BIOLOGIA I GEOLOGIA

50

209

DIBUIX

70

210

FRANCÈS

30

211

ANGLÈS

80

216

MÚSICA

40

217

EDUCACIÓ FÍSICA

30

219

TECNOLOGIA

100

222

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12

224

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

20

226

SISTEMES ELECTRÒNICS

8

227

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTELL DE VEHICLES

12

236

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

4

238

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

15

242

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA

10

243

HOSTALERIA I TURISME

5

245

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

4

254

INFORMÀTICA

70

256

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

40

264

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

4

266

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

8

268

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

6

270

PROCESSOS DIAGNOST CLÍNIC I PROCED ORTOPROTÉSICS

10

271

PROCESSOS SANITARIS

10

274

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

15

 TOTAL

1003

 PROFESSORAT TÈCNIC FP

 

334

INSTAL·LA I MANTELL D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

15

335

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

25

337

LABORATORI

4

338

MANTENIMENT DE VEHICLES

15

340

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

20

345

OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

4

347

PERRUQUERÍA

8

348

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÉSICO

6

349

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

15

350

PROCESSOS COMERCIALS

12

351

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

10

352

PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES

3

354

SERVEIS A LA COMUNITAT

4

356

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

15

357

SOLDADURA

2

358

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

2

 TOTAL

160

 

 ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

 

401

ALEMANY

6

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

6

408

FRANCÈS

8

411

ANGLÈS

20

412

ITALIÀ

6

 TOTAL

46

 

 PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 

6A5

CONTRABAJO

2

6A6

COR

2

6B1

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

4

6C2

PIANO

10

6C8

TUBA

2

6C9

VIOLA

2

6D1

VIOLÍ

3

6D3

DANSA ESPANYOLA

4

6D4

DANSA CLÀSSICA

4

6D5

DANSA CONTEMPORÀNIA

4

 TOTAL

37

 

 PROFESSORAT D'ESCOLES D'ART I DISSENY

 

7A8

DISSENY D'INTERIORS

2

7B1

DISSENY GRÀFIC

10

7B4

FOTOGRAFIA

8

7B7

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE

2

7B8

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

5

7C0

MITJANS AUDIOVISUALS

5

7C1

MITJANS INFORMÀTICS

8

7C2

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

6

 TOTAL

46

INSPECCIÓ EDUCATIVA

ANY 2004

15

ANY 2005

3

TOTAL

18

 

 

 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |