Guia de la prova - oposicions 2006 - tots els cossos


 

Tota la informació referida a:

 • Normativa aplicable
 • En què consisteix la fase d'oposició?
 • Com es qualifiquen les proves?
 • Puc demanar la revisió de les proves?
 • Com i quan presente els mèrits?
 • Com puc reclamar si no estic d'acord amb la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?
 • Com s'obté la puntuació global?
 • Quan sabré la nota definitiva? I com sé si tinc plaça?
 • Com puc reclamar en cas de no estar d'acord amb la llista d'aspirants seleccionats?
 • Si aprove algun examen de la fase d'oposició i no he renunciat a la interinitat, com i quan m'avisaran per cobrir vacants en règim d'interinitat?
 • I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?
 • INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUNALS
 • Com s'elegeixen els tribunals?
 • Quins són els motius d'abstenció dels membres dels tribunals?
 • Els aspirants poden recusar els membres d'un tribunal d'oposició?
 • Quants membres del tribunal són necessaris per què siguen vàlides les seues actuacions?
 • MODEL DE RECLAMACIÓ DE MÈRITS
 • ANNEX IX. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

Recorda que en la Guia de les oposicions tens, a més, informacions sobre:

Normativa. Condicions. Prova d'idiomes. Fase de  concurs i d'oposició: Prova teòrica i pràctica - Prog. Didàctica. Qualificació

Ocupació de llocs en règim d'interinitat
ANNEX III: Programació didàctica

ANNEX VI: Característiques de la Prova pràctica

ANNEX IX. Declaració de mèrits presentats

Veure Guia    mestres  -  secundària


 


 

Normativa aplicable:

- Primària: ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l'ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats.
- Resta cossos: ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d.Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
- El concurs-oposició està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28/02/2004).

En què consisteix la fase d'oposició?

La fase d'oposició compta amb dues proves.
- Primera prova: consta d'un examen teòric i un de pràctic, basats en els temaris i característiques de cada especialitat. Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè aquestos efectuen la lectura dels exercicis realitzats. 
- Segona prova: coneguda popularment com a “la tancada”, es tracta d'exposar oralment una unitat didàctica que podrà estar relacionada amb la programació que has presentat o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. Disposes d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica i d’un màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal. S'iniciarà l'exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir de 30 minuts, i a continuació es realitzarà l'exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts. A la tancada pots dur tot el material que consideres necessari.

Com es qualifiquen les proves?

La primera prova (l'examen teòric i pràctic) es valora de 0 a 10 punts i es distribueix la puntuació de la manera següent:
- un 40 per cent per a la part teòrica
- un 60 per cent per a la part pràctica
Perquè aquesta prova es valore cal obtenir com a mínim un 25% de la puntuació assignada per a cada prova, és a dir, un 1'5 en la part pràctica i un 1 en la teòrica. Si en alguna de les dues proves no s'assoleix aquest mínim requerit no es qualificarà.
Per a la superació d’aquesta prova, cal aconseguir una puntuació total igual o superior a 5 punts, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts.
La segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts i per a superar-la cal obtindre una puntuació igual o superior a 5 punts.
La nota final de la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en totes les proves d'aquesta fase, sempre que hagen sigut superades.

Puc demanar la revisió de les proves?

L’article 35 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions públiques

Com i quan presente els mèrits?

Superada la primera prova de la fase d’oposició, has de presentar els mèrits ordenats en tres blocs, segons l'annex I, i hi has d'adjuntar el model de declaració de mèrits de l’annex IX, que trobaràs en aquesta guia i que et facilitarà el tribunal. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits. Es poden presentar fotocòpies compulsades/confrontades (per la Conselleria o administració competent) dels títols o certificats presentats. Cal presentar tant l'original com la fotocòpia per tal que el tribunal en certifique l'autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat al 12 d'abril de 2006, data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds d'admissió en el procés.
Els tribunals faran pública als taulers d'anuncis del centre la puntuació aconseguida pels aspirants en la fase de concurs que hagen superat la primera prova.

Com puc reclamar si no estic d'acord amb la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

En el termini de dos dies a partir de l'endemà de la publicació de la puntuació obtinguda en la fase del concurs es poden presentar les al·legacions -per escrit- que es consideren oportunes al president del tribunal corresponent, que les estudiarà, les resoldrà i les farà públiques als taulers d'anuncis del centre. En aquesta guia tens un model de reclamació.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

Com s'obté la puntuació global?

Es pondera en 2/3 la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en 1/3 la puntuació de la fase de concurs. La suma d'ambdós resultats obtinguts és la puntuació global.
Els resultats de tots els aspirants s'ordenen segons la puntuació global assignada i es dóna la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.

VEURE QUADRE

 

Quan sabré la nota definitiva? 
I com sé si tinc plaça?

Normalment, amb la nota de la “tancada” coneixeràs també la nota global de l'oposició i si et correspon plaça (apareixeràs com a “seleccionat”) o no. La forma més ràpida i eficaç de conéixer la nota és per internet. En la nostra web trobaràs els resultats en el mateix moment que es publiquen: http://www.intersindical.org/stepv.
També pots consultar els resultats en els taulers d'anuncis de la Conselleria d'Educació o en els serveis territorials.

Com puc reclamar en cas de no estar d'acord amb la llista d'aspirants seleccionats?

Es pot interposar recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la llista als taulers d'anuncis corresponents.

Si aprove algun examen de la fase d'oposició i no he renunciat a la interinitat, com i quan m'avisaran per cobrir vacants en règim d'interinitat?

Si no has estat interí amb anterioritat, els llistats d'aspirants a cobrir vacants en règim d'interinitat s'ordena per blocs d'acord amb el nombre d'exercicis superats i, dins d'aquests blocs, per la millor puntuació obtinguda en cadascun d'aquests. Podràs consultar la teua posició en la borsa de la teua especialitat per internet en la nostra web. 
Per a qui haja prestat serveis en el curs 2005-06, a finals de juliol es convoquen les adjudicacions en el Palau de Congresos de València per cobrir les vacants que no ocupen els funcionaris en expectativa de destí ni els opositors que han aprovat la convocatòria d'enguany. En el sindicat disposarem dels llistats d'interins i de les vacants a ocupar pocs dies abans dels actes d'adjudicació, i en el Palau de Congresos els dies en què s'adjudica cada especialitat.

I si he aprovat i tinc plaça, 
què he de fer?

Si has aprovat i apareixes com a “seleccionat” en els llistats d'aspirants, felicitats, ja ets funcionari/a. Tens 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar en la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del títol alegat per a participar-hi. 
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o de trobar-se inhabilitat.
c) Certificat que acredite minusvalidesa, si és el cas.
d) En cas de no posseir la nacionalitat espanyola consulteu l'apartat 10.1 e) de les bases de la convocatòria.
e) Fotocòpia del DNI.
f) Certificat mèdic oficial
g) Fotocòpia compulsada del títol que acredite l'exempció de la prova de coneixements de les llengües oficials.
Per als següents cossos docents, cal, a més:
- Per al cos d'ensenyament secundari en les especialitats que ho requereixen: Títol Professional d'Especialització Didàctica o Certificat d'Aptitud Pedagògica.
- Per al cos de professors tècnics de Formació Professional als quals se'ls aplica la disposició transitòria del RD 777/1998: equivalència a efectes de docència i experiència docent de dos anys mínim.
En cas que ja sigues funcionari de carrera estàs exempt de presentar aquesta documentació. Tanmateix, consulta l'apartat 10.2 de les bases de la convocatòria.

En aquest cas, més informació (procés 2005)
  


 

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUNALS

Com s'elegeixen els tribunals?

Els tribunals es composen d'un president i quatre vocals i es designen de la manera següent: 
— El president és triat directament per la Direcció General de Personal Docent.
— Els quatre vocals es trien per sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos i de l'especialitat corresponent. Excepcionalment, quan aquest requisit no es puga acomplir perquè no hi ha suficients funcionaris de carrera en actiu en una especialitat determinada, el director general de Personal Docent pot designar-los directament d'entre funcionaris dels cossos docents.

Quins són els motius d'abstenció dels membres dels tribunals?

Els membres dels tribunals hauran d'abstindre's d'intervindre si concorren les següents circumstàncies:
— si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
— si tenen interés personal en l'assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
— si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
— si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
— si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys. 

Els aspirants poden recusar els membres d'un tribunal d'oposició?

Sí, i les circumstàncies que s'han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes exposades que les exposades en el cas de l'abstenció.

Quants membres del tribunal són necessaris per què siguen vàlides les seues actuacions?

Per a l'actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president i del secretari (o dels substituts) i la de la meïtat, almenys, dels seus membres.

 

MODEL DE RECLAMACIÓ DE MÈRITS

 

Al president del Tribunal núm. _____
Especialitat__________________________________________________

________________________________________________________________ amb DOI núm.____________________________, com a aspirant a una plaça en el concurs oposició convocat per l'ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, amb domicili a efectes de notificació en____________________________________________________________
CP_____________ Població_____________________,EXPOSA:
Que amb data ________________________ es va publicar el resultat de la baremació de mèrits de la fase del concurs amb la qual tinc discrepàncies respecte a la puntuació atorgada i, en concret, en els apartats següents: _______________________________ per la qual cosa presente les al·legacions següents:

1.-

2.-

3.-
....

Per les raons exposades SOL·LICITE:

Que s'admeta aquesta sol·licitud i es revisen els criteris i les puntuacions atorgades pel tribunal en la baremació de mèrits atenent a les al·legacions i a la documentació aportada.


________________, a ____ de _________ de 2006

Atentament,


Signatura interessat/da

 


 

ANNEX IX. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

COS
ESPECIALITAT
NOM
DNI
TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

 
 
 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >