He aprovat, què faig ara?

 
  

En primer lloc, des de l’STEPV-Iv, volem felicitar-te per haver superat el procés selectiu de l’any 2006, i, a més a més, et recordem i t’informem que, de la mateixa manera que has fet servir el sindicat quan has estat aturat/-da o interí/-ina, ara, també pots continuar comptant amb nosaltres per ajudar-te a resoldre tots els nous quefers que hauràs de gestionar en la nova situació administrativa.

Aquestes són les primeres actuaciones


Soc mestre

Soc professor/professora de Secundària


informació sobre les adjudicacions de juliol 2006


 

COS DE MESTRES

SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

 

1. PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PER LES COMISSIONS DE SELECCIÓ.

Les llistes es faran públiques als taulers d’anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i a les seues direccions territorials. Un exemplar d'aquestes s'elevarà a l'òrgan convocant juntament amb la resta de la documentació corresponent al desenvolupament del procediment selectiu.

2. RECURS CONTRA LA PUBLICACIÓ DE LES LLISTES.

Contra l'acte de les comissions de selecció pel qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de les llistes als taulers d'anuncis corresponents, de conformitat amb el que s'ha disposat en els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

3. SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU EN DISTINTES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES.

Els aspirants que concórreguen i superen el concurs oposició per a l'ingrés en el cos de mestres en convocatòries corresponents a distintes administracions educatives hauran d'optar-ne per una, en el termini de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes d'aprovats, mitjançant instància dirigida a la Direcció General de Personal Docent, renunciant a tots els drets que pogueren correspondre'ls per la seua participació en les restants. Si no es realitza aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament com a funcionari en pràctiques s'entendrà com a renúncia tàcita als restants.

4. SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER MÉS D’UNA ESPECIALITAT.

Els aspirants que superen el procés selectiu per més d'una especialitat realitzaran la fase de pràctiques en aquella especialitat per la qual opten i, en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques mencionada, ingressaran en el cos de mestres per totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

En el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de fer-se pública la llista d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs els procediments selectius, aquests hauran de presentar en la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l'article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar-hi o certificat acadèmic, original o fotocòpia compulsada, que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol i el certificat de pagament dels drets d'expedició del títol (Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciència).

b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, segons el model que figura com annex III de la convocatòria. Els aspirants que no posseesquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedesca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.

c) Els aspirants que hagen fet valer la seua condició de persones amb minusvalideses hauran de presentar certificat dels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, que acredite aquesta condició i, igualment, hauran de presentar certificat dels esmentats òrgans acreditatiu de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos de mestres i a l'especialitat a què s'opta.

d) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI).

e) Els aspirants que no posseesquen la nacionalitat espanyola i que participen en virtut del que preveu el paràgraf segon de la base 2.1.1.a) de la convocatòria hauran d'acreditar documentalment el compliment del dit requisit.

f) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni d'estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència en el cos i especialitat a què s'opta.

g) Fotocòpia compulsada del títol, certificat o diploma que s'hi al·legue per a l'exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver-hi al·legat l'exempció.

6. SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER PERSONES QUE OSTENTEN LA CONDICIÓ DE FUNCIONARIS PÚBLICS DE CARRERA

Els qui tinguen la condició de funcionaris públics de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per a obtenir el seu anterior nomenament, i han de presentar, en aquest cas, un certificat o full de serveis de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o del ministeri o organisme de què depenguen, per a acreditar aquesta condició, en què es consigne de manera expressa les dades següents:

a) Indicació del cos al qual pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servei actiu.
b) Nombre d'anys com a funcionaris de carrera.
c) Lloc i data de naixement.
d) Títol acadèmic que posseeixen i data d'expedició.

Si en el certificat no pot fer-se constar algun dels requisits exigits per a l'ingrés en el cos de mestres per no obrar en els expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament la documentació que els hi acredite.
Els aspirants que havent superat els processos selectius ja estiguen prestant serveis remunerats en l'administració com a funcionaris de carrera, interins o com a personal laboral, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els corresponga, hauran de formular opció per la percepció de remuneracions durant la seua condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 456/1986,de 10 de febrer.

7. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.

Els qui dins del termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presenten la documentació, o del seu examen es dedueix que manquen d'algun dels requisits assenyalats en la base 2, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

8. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA.

La Direcció General de Personal Docent nomenarà els aspirants seleccionats funcionaris en pràctiques al llarg del curs escolar, assignant-los destinació per a efectuar-les, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal en centres dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
En cas que no s'incorporen a les destinacions esmentades en el termini de cinc dies a partir de l'endemà de la seua comunicació, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els pogueren correspondre per la seua participació en el concurs oposició.

9. OBTENCIÓ D’UNA DESTINACIÓ PER REALITZAR LES PRÀCTIQUES.

Les destinacions que se'ls adjudiquen per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional, i en funció de les necessitats del servei, es correspondran prioritàriament amb places de l'especialitat per la qual s'ha superat el concurs oposició.

10. FASE DE PRÀCTIQUES.

 • Les pràctiques formen part de procés selectiu i tenen com a objecte comprovar l’aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats.
 • Tindran una durada de 6 mesos i seran convocades i regulades per la Direcció General de Personal.
 • S’hi crearan comissions qualificadores que coordinaran les activitats al Centre i la formació.
 • S’hi designarà professorat que tutoritzarà de pràctiques.
 • Hi haurà una avaluació final amb un "apte" o "no apte".
 • Els aspirants "no aptes" repetiran la fase de pràctiques junt als aspirants seleccionats en el següent concurs-oposició.

11. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA

 • Es publicarà al DOGV i al BOE.
 • Els nous funcionaris de carrera hauran de participar obligatòriament en el Concurs General de Trasllats convocat per la Conselleria de Cultura i Educació.

12. RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS

 • Una vegada nomenats/-ades, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es comptabilitzen serveis públics anteriors i es poden completar triennis i sexennis.
 • Per als triennis, comptabilitzen els serveis prestats en totes les administracions públiques.
 • Per als sexennis, es comptabilitzen sols aquells serveis prestats en les administracions públiques educatives.
 • Quant als triennis, a partir del segon el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació permanent o de millora de la qualitat de l’ensenyament.

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennisCOSSOS DOCENTS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

 

1. PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PER LES COMISSIONS DE SELECCIÓ.

Les comissions de selecció elaboraran la llista d'aspirants seleccionats. Per a això, confeccionaran una llista d'aspirants seleccionats de la seua especialitat, en la qual figuraran, en primer lloc, els aspirants que hagen accedit des de cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació; en segon lloc, els del torn d'accés des de cossos de distint grup, i, en tercer lloc, els ingressats pel torn lliure i els acollits a la reserva de discapacitats. Dins de cadascun d'aquests grups, els aspirants seleccionats s'ordenaran per la puntuació obtinguda.

Aquesta llista es farà pública als taulers d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i a les seues direccions territorials. Un exemplar d'aquesta llista s'elevarà a l'òrgan convocant amb la resta de la documentació corresponent al desenrotllament del procediment selectiu.

2. RECURS CONTRA LA PUBLICACIÓ DE LES LLISTES.

Contra l'acte de les comissions de selecció pel qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la llista als taulers d'anuncis corresponent, de conformitat amb el que disposen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

3. SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER DOS O MES COSSOS O ESPECIALITATS.

Els aspirants que superen el procediment selectiu per dos o més cossos o per dos o més especialitats del mateix cos hauran d'exercir opció per un dels llocs, i podran sol·licitar pròrroga per a la realització del període de pràctiques en l'altre o altres llocs.

4. SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER CONVOCATÒRIES DE DISTINTES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES.

Els aspirants que concórreguen i superen el procediment selectiu per a l'ingrés en el mateix cos en convocatòries corresponents a distintes administracions educatives hauran d'optar-ne per una, en el termini de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes d'aprovats, mitjançant instància dirigida a la Direcció General de Personal Docent, renunciant a tots els drets que pogueren correspondre'ls per la seua participació en les restants. Si no es realitza aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entendrà com a renúncia tàcita als restants.

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

En el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs, aquests hauran de presentar en la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb el que disposa l'article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, la documentació següent:

Tots els aspirants que hagen superat les fases d'oposició i el concurs hauran de remetre la documentació general següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar-hi o certificat acadèmic, original o fotocòpia compulsada, que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol, i certificat de pagament dels drets d'expedició del títol (Orde de 8 de juliol de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciència). En el cas que la data del títol o del certificat acadèmic siga posterior al dia que va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, s'hi haurà de fer constar la data d'acabament dels estudis.
En el cas que la titulació s'haja obtingut a l'estranger, s'hi haurà d'adjuntar la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l'empara del que estableix el Reial Decret 1.665/1991, de 25 d'octubre.

b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, segons el model que figura com a annex V d'aquesta convocatòria. Els aspirants que no posseesquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedesca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, segons el model que figura com a annex V de la convocatòria.

c) Els aspirants que hagen fet valer la seua condició de persones amb minusvalideses hauran de presentar certificat dels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes que acredite aquesta condició i, igualment, hauran de presentar certificat dels dits òrgans acreditatiu de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat en què aspiren a ingressar.

d) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI).

e) Els aspirants que no posseesquen la nacionalitat espanyola i que hi participen en virtut del que preveu el paràgraf segon de la base 2.1.1.a) de la convocatòria hauran d'acreditar documentalment el compliment del dit requisit.

f) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia, ni d'estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitats a què s'opta.

g) Fotocòpia compulsada del títol, certificat o diploma que s'hi al·legue per a l'exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver-hi al·legat l'exempció.

A més de la documentació general, els aspirants hauran de presentar, igualment, depenent del cos pel qual hagen superat les fases de concurs i oposició, la documentació següent:

A) Per al cos de professors d'Ensenyament Secundari:
Títol Professional d'Especialització Didàctica o Certificat d'Aptitud Pedagògica o, si hi manca, documentació justificativa que acredite la dispensa d'aquest requisit, segons el que preceptua l'apartat 1.2.b) de les bases específiques d'aquesta convocatòria.
Quan s'al·legue en substitució del títol Professional d'Especialització Didàctica o del Certificat d'Aptitud Pedagògica docència efectiva durant dos cursos acadèmics complets, s'acreditarà, si es tracta d'un centre públic, mitjançant certificat expedit pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, consignant-se el número de registre personal, i si es tracta d'un centre privat, mitjançant certificat del director del centre amb el vist-i-plau de la inspecció educativa.

B) Per al cos de professors tècnics de Formació Professional
Els aspirants als quals els siga d'aplicació la disposició transitòria segona del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, hauran d'acreditar, a més de l'equivalència a efecte de docència, la seua experiència docent durant, almenys, dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant certificat expedit pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre o dels centres on hagueren prestat els seus Serveis

6. SITUACIÓ DEL PROFESSORAT QUE HA SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU QUE OSTENTA LA CONDICIÓ DE FUNCIONARIAT PÚBLIC DE CARRERA.

Els qui tinguen la condició de funcionaris públics de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per a obtenir el seu anterior nomenament, i en aquest cas han de presentar un certificat o full de serveis de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o del ministeri o organisme de què depenguen, per a acreditar aquesta condició, en què es consigne de manera expressa les dades següents:

a) Indicació del cos a què pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servei actiu.
b) Nombre d'anys com a funcionaris de carrera.
c) Lloc i data de naixement.
d) Títol acadèmic que posseeixen i data d'expedició.

Quan els certificats o fulls de serveis es referesquen als professors que han participat pel procediment d'accés a Cossos docents de grup superior, s'indicarà expressament que els aspirants reuneixen tots els requisits que s'exigeixen per a participar per aquest procediment.

Si en el certificat no pot fer-se constar alguna de les dades exigides en el paràgraf anterior per no estar en els expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament la documentació que els acredite.

Els aspirants que havent superat les fases de concurs i oposició ja estiguen prestant serveis remunerats en l'administració com a funcionaris de carrera, interins o com a personal laboral, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els corresponga, hauran de formular opció per la percepció de remuneracions durant la seua condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer.

7. NO PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.

Els qui dins el termini fixat, llevat dels casos de força major, no presenten la documentació, o del seu examen es dedueix que manquen d'algun dels requisits assenyalats en la base 2 de la convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

8. NOMENAMENT DE FUCIONARIAT EN PRÀCTIQUES.

La Direcció General de Personal Docent nomenarà els aspirants seleccionats funcionaris en pràctiques al llarg del curs escolar, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal, d'acord amb les necessitats del servei, en centres dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Aquests aspirants hauran de realitzar les pràctiques en les destinacions adjudicades, i a aquest efecte s'entén que renuncien al procediment selectiu aquells aspirants que no s'hi incorporen.

9. EXEMPCIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES.

Estan exempts de la realització de la fase de pràctiques els aspirants seleccionats que hagen accedit per algun dels procediments d'accés regulats en aquesta orde, i en aquest cas romandran en el seu cos d'origen fins que s'aprove l'expedient del procediment selectiu i se'ls nomene funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccions de la seua promoció. No obstant això, podran optar per incorporar-se com a funcionaris en pràctiques a la destinació que se'ls adjudique, en aquest cas quedaran exempts de l'avaluació d'aquestes i hauran de romandre en aquesta situació fins que s'aprove l'expedient del procediment selectiu i posteriorment se'ls nomene funcionaris de carrera.

Així mateix, estaran exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagen superat el procediment selectiu i acrediten haver prestat servicis, almenys, durant un curs escolar com a funcionaris de carrera.

10. DESTINACIÓ FASE DE PRÀCTIQUES.

Les destinacions obtingudes per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional. Tant els aspirants que han sigut nomenats funcionaris en pràctiques, com els altres aspirants que, estant exempts de la realització de la fase de pràctiques, han optat per romandre en els seus cossos d'origen, queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de places que es convoquen, fins a l'obtenció d'una destinació definitiva en centres directament gestionats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

10. FASE DE PRÀCTIQUES.

 • Les pràctiques formen part de procés selectiu i tenen com a objecte comprovar l’aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats.
 • Tindran una durada de 6 mesos i seran convocades i regulades per la Direcció General de Personal.
 • S’hi crearan comissions qualificadores que coordinaran les activitats al Centre i la formació.
 • S’hi designarà professorat que tutoritzarà de pràctiques.
 • Hi haurà una avaluació final amb un "apte" o "no apte".
 • Els aspirants "no aptes" repetiran la fase de pràctiques junt als aspirants seleccionats en el següent concurs-oposició.

11. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA

 • Es publicarà al DOGV i al BOE.
 • Els nous funcionaris de carrera hauran de participar obligatòriament en el Concurs General de Trasllats convocat per la Conselleria de Cultura i Educació.

13. RECONEIXEMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS.

 • Una vegada nomenats/ades, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es comptabilitzen serveis públics anteriors i es poden completar triennis i sexennis.
 • Per als triennis, comptabilitzen els serveis prestats en totes les administracions públiques.
 • Per als sexennis, es comptabilitzen sols aquells serveis prestats en les administracions públiques educatives.
 • Quant als triennis, a partir del segon el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació permanent o de millora de la qualitat de l’ensenyament.

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >