OPOSICIONS A CATALUNYA 2005

Tota la informació de les oposicions de Catalunya està ací
primària - secundària, places, sol.licituds, ...

i també a USTEC·STEs       


   

Convocatòria
en Diari Oficial

DOGC 4298
11/01/2005

  

places

 

Oferta Pública
DOGC núm. 4283 - 20/12/2004
RESOLUCIÓ GAP/3422/2004, de 2 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2004, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2005, de 3.680 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

 

 

 

Publicada en el DOGC de l'11 de gener la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.

Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

[text íntegre en htm]               [text integre en pdf]


Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de gener al 31 de gener 2005 

 

Convocatòria i obtenció d’impresos
Currículums vigents a Catalunya
Temaris

 

Places

1.1  Places convocades.

Es convoquen proves selectives per cobrir 3.680 places.
La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

C=codi; N=nombre de places.

C

Cos

N

597

Mestres

1.950

590

Professors d'ensenyament secundari

1.730

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Per a l'accés de funcionaris dels cossos docents classificats de grup B es reserva un percentatge del 50% de les places del cos de professors d'ensenyament secundari.

La distribució d'aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

95

5

100

EES

Educació especial: pedagogia terapèutica

142

8

150

INF

Educació infantil

950

50

1.000

PAN

Educació primària, anglès

285

15

300

PEF

Educació primària, educació física

285

15

300

PMU

Educació primària, música

95

5

100

 

Totals

1.852

98

1.950

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

100

90

10

200

CN

Biologia i geologia

38

34

3

75

FQ

Física i química

37

35

3

75

LA

Llatí

5

4

1

10

GR

Grec

5

4

1

10

DI

Dibuix

25

22

3

50

ECO

Economia

25

22

3

50

EF

Educació física

25

23

2

50

FI

Filosofia

10

9

1

20

FR

Francès

20

18

2

40

GE

Geografia i història

100

90

10

200

LE

Llengua castellana i literatura

100

90

10

200

LC

Llengua catalana i literatura

100

90

10

200

MA

Matemàtiques

50

45

5

100

MU

Música

25

22

3

50

PSI

Psicologia i pedagogia

100

90

10

200

TEC

Tecnologia

100

90

10

200

 

Totals

865

778

87

1.730

 

 


tornar a començament / treball / ensenyament públic / inici stepv