Escolarització d'alumnat 2003/2004


 en valencià  en castellano


Alacant

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, del director territorial de Cultura i Educació d'Alacant, per la qual s'estableix el calendari per a l'assignació de llocs escolars a alumnes de centres adscrits i per a l'admissió d'alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2003-2004. [2003/2538]

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2003, del director territorial de Cultura y Educación de Alicante, por la que se establece el calendario para la asignación de puestos escolares a alumnos de centros adscritos y para la admisión de alumnos en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos para el curso 2003-2004. [2003/2538]


València

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, de la direcció territorial de Cultura i Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió d'alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2003/2004. [2003/2700]

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2003, de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Valencia, por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos para el curso 2003/2004. [2003/2700]


adscripció centre a IES

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2003, de la Direcció General de Centres Docents, que modifica les resolucions de 8 de març i 15 d'abril de 2002, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'ESO. [2003/Q2472]

versió en pdf (DOGV)

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2003, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se modifican las resoluciones de 8 de marzo y 15 de abril de 2002, por las que se adscriben colegios de Educación Primaria a institutos y secciones de Educación Secundaria y centros de Primaria a Secundaria a los efectos de la escolarización del alumnado de ESO.

versión en pdf (DOGV )

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >