DISPOSICIÓ

Número DOGV:
4455
Data DOGV:
07.03.2003
Secció:
III. CONVENIS I ACTES
Subsecció:
G) ALTRES ASSUMPTES
Origen inserció: Conselleria de Cultura i Educació
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Títol inserció:
 

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, del director territorial de Cultura i Educació d'Alacant, per la qual s'estableix el calendari per a l'assignació de llocs escolars a alumnes de centres adscrits i per a l'admissió d'alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2003-2004. [2003/2538]

 

  Text de la inserció:
 


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, del director territorial de Cultura i
Educació d'Alacant, per la qual s'estableix el calendari per a l'assignació de
llocs escolars a alumnes de centres adscrits i per a l'admissió d'alumnes en
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs
2003-2004. [2003/2538]

El Decret 27/1998, de 10 de març, (DOGV del 26 de març), del Govern Valencià,
modificat pel Decret 87/2001, de 24 d'abril (DOGV del 30 d'abril), regula
l'admissió de l'alumnat en els centres docents no universitaris finançats amb
fons públics.

El procediment per a l'admissió d'alumnes ha sigut determinat per l'Orde de 3
d'abril de 1998 (DOGV del 8 d'abril), de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, modificada per l'Ordre de 5 de març de 1999 (DOGV del 22 de març) i
per l'Ordre de 2 de maig del 2001 (DOGV del 8 de maig).

L'apartat quart de l'esmentada Ordre encarrega al director territorial
l'establiment del calendari per al procés d'escolarització de l'alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics del seu àmbit de competència i la
fixació dels terminis màxims de desenvolupament d'aquest procés.

D'altra banda, la generalització dels ensenyaments d'Educació Secundària
Obligatòria, permet d'unificar els períodes per a l'admissió d'alumnes en tots
els centres que imparteixen ensenyaments bàsics, possibilitant l'exercici del
dret del sol·licitant a obtenir qualsevol plaça vacant, amb independència del
tipus de centre en què s'imparteixen aquests ensenyaments, col·legi d'educació
primària, institut d'educació secundària o centre privat concertat.

Cal, per tant, establir per al curs 2003/2004 en l'àmbit de la província
d'Alacant, el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres finançats amb
fons públics dels nivells que en aquesta resolució se citen, i els terminis
màxims de desenvolupament.

Conseqüentment, i en virtut de les facultats que tinc conferides, resolc:
Primer
L'admissió de l'alumnat, per al curs 2003/2004, als centres sostinguts amb fons
públics de la província d'Alacant i que imparteixen ensenyaments d'Educació
Infantil, Preescolar, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, es
produirà d'acord amb el calendari que apareix com a Annex I de la present
resolució.

Segon
L'admissió de l'alumnat, per al curs 2003/2004, als centres sostinguts amb fons
públics de la província d'Alacant i que imparteixen ensenyaments de Batxillerat
i Formació Professional específica de grau mitjà, es produirà d'acord amb el
calendari que apareix com a Annex II de la present resolució.

Tercer
L'alumnat que necessite ser escolaritzat, una vegada finalitzat el procés
ordinari de matriculació, seguirà el procediment establert en l'apartat
trenta-set, 2, de l'Ordre de 3 d'abril de 1998.

Quart
L'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives especials es regirà per
l'Ordre d'11 de novembre de 1994 (DOGV de 18.01.95), de la Conselleria
d'Educació i Ciència, i les previsions que estableixen tant el Decret 27/1998,
del Govern Valencià, sobre admissió de l'alumnat en els centres docents, com
l'Ordre de 3 d'abril de 1998, en els seus apartats sisé, 3, K) i vint-i-tres,
2.

Igualment, s'apliquen les .Instruccions de la Direcció General de Centres
Docents en relació amb el procés d'escolarització de l'alumnat amb necessitats
educatives especials i del que procedeix de compensació educativa., de data 15
d'abril del 2002.

Cinqué
A l'efecte de valorar les rendes anuals de la unitat familiar, l'import a
considerar serà de 1.009.680 pessetes (6.068'30 euros), fixat com a salari
interprofessional, per a l'any 2001, pel Reial Decret 3476/2000 de 29 de
desembre (BOE del 30),

Sisé
Els directors donaran la difusió corresponent a aquest calendari, tot incloent
la seua publicació en el tauler d'anuncis del centre, i adoptaran la mesures
perquè els alumnes i els seus pares o tutors queden informats dels procediments
que els afecten.

Alacant, 20 de febrer de 2003.. El director territorial: Juan Espinar Alberca.
ANNEX I
Calendari d'admissió d'alumnes
Centres d'educació infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics
Aquest procés d'admissió afecta els ensenyaments d'Educació Infantil,
Preescolar, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i
s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació, amb subjecció al
calendari següent de l'any 2003:

I. Actuacions prèvies al procés d'admissió
1. Confirmació de plaça en els supòsits previstos en l'apartat segon, punt 4, i
apartat onze, punt 2, de l'Orde de 3 d'abril de 1998, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, modificada per l'Orde de 2 de maig del 2001, i
assignació d'un lloc escolar en centres d'educació secundària afectats per
l'adscripció de centres d'educació primària.

1.1 Presentació de la sol·licitud de confirmació de plaça en el centre on
l'alumne cursa l'ensenyança actualment:

del 17 al 31 de març.
1.2 Publicació de llistes per a l'assignació de lloc escolar en centres de
secundària:

el 2 d'abril.
Cada centre adscrit publicarà, en el tauler d'anuncis, la llista dels alumnes
propis que han fet ús del dret de confirmació de plaça i, de la mateixa forma,
l'institut o centre d'adscripció farà públiques les llistes dels alumnes
procedents del centre o centres d'adscripció, als que se'ls assigna lloc
escolar.

Els centres que es troben en la situació prevista en l'apartat segon, punt 5 de
la citada Ordre de 3 d'abril de 1998, obriran un període de reclamació a la
llista publicada el 2 d'abril, de tres dies hàbils i, una vegada resoltes les
reclamacions, es farà pública la llista definitiva, el dia 9 d'abril.

1.3 Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes per part dels
centres d'origen als d'adscripció i formalització en aquests de la situació
acadèmica dels alumnes (optativitat, religió/altenatives, idioma .):

del 23 al 30 de juny.
2. Constitució de les comissions municipals, de districte i sectorials
d'escolarització:

fins al 9 d'abril, inclusivament.
3. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes:
fins al 30 d'abril, inclusivament.
4. Publicació de vacants per al procés d'admissió d'alumnes i determinació de
centres receptors:

fins al 30 d'abril, inclusivament.
II. Admissió d'alumnes
1. Presentació de les sol·licituds d'admissió i de la documentació
corresponent:

del 5 al 14 de maig, ambdós inclusivament.
2. Selecció de sol·licitants:
del 15 de maig al 2 de juny, ambdós inclusivament:
· Baremació de sol·licituds.
· Elaboració de llistes provisionals d'alumnes admesos i no admesos, i remissió
a la comissió d'escolarització. Amb aquesta finalitat, queden facultades les
comissions municipals d'escolarització per a fixar, segons les circumstàncies
de cada localitat, la data en què els centres han d'enviar les llistes
provisionals d'alumnes.

· Adjudicació de plaça als alumnes que no l'hagen obtinguda en el primer centre
sol·licitat.

· Publicació de les llistes provisionals de l'alumnat admés i no admés per part
de cada centre: el 2 de juny

3. Reclamacions davant l'òrgan competent de centre per al procés d'admissió
d'alumnes:

del 3 al 5 de juny, ambdós inclusivament.
4. Publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés i no admés:
el 6 de juny, sense perjudici de la resolució de la comissió municipal
d'escolarització sobre els casos a què fa referència el punt següent.

5. Reclamacions davant la comissió d'escolarització, en el procés d'admissió
d'alumnes en centres públics:

del 9 al 12 de juny, ambdós inclusivament.
6. Resolució de les reclamacions per part de la comissió d'escolarització, en
el procés d'admissió d'alumnes en centres públics:

del 13 al 18 de juny, ambdós inclusivament.
7. Formalització de la matrícula en els centres:
del 19 al 30 de juny, ambdós inclusivament.
8. Prolongació de l'escolaritat.
En relació amb els alumnes que hagen cursat deu anys acadèmics d'escolaritat i
que complisquen l'edat per a concloure l'ensenyança obligatòria, els centres
establiran un termini perquè aquests alumnes manifesten que s'acullen al dret
de prolongació de l'escolaritat que els atorga la LOGSE. Aquest termini estarà
inclòs en els límits establerts per a la formalització de la matrícula, punt 7
d'aquest epígraf.

9. Adjudicació de vacants no ocupades en el termini de la matriculació:
de l'1 al 4 de juliol.
Les vacants que no es cobrisquen per aplicació de l'article 23 del Decret
27/1998 o per altres causes, s'oferiran als alumnes no admesos, segons l'orde
de puntuació obtinguda.

10. Recurs ordinari davant del director territorial de Cultura i Educació, en
el procés d'admissió d'alumnes en centres públics:

un mes comptat des de la recepció de l'acord adoptat per la comissió
d'escolarització.

En els centres privats sostinguts amb fons públics, els interessats podran
formular denúncia davant de la Direcció Territorial de Cultura i Educació.

11. Tramitació de vacants en finalitzar el procés
fins al 10 de juliol:
Remissió de les vacants a la comissió d'escolarització per part dels centres
docents.

· Trasllat per les comissions d'escolarització de les relacions de vacants dels
centres de la seua competència (annex XIV de l'Ordre de 03.04.98) a la Direcció
Territorial de Cultura i Educació (Servei d'Inspecció Educativa).

ANNEX II
Calendari d'admissió d'alumnes
Centres d'educació secundària sostinguts amb fons públics
Aquest procés d'admissió afecta els ensenyaments de Batxillerat i Formació
Professional específica de grau mitjà i s'organitzarà en les fases que
s'indiquen a continuació, amb subjecció al calendari següent de l'any 2003:

I. Actuacions prèvies al procés d'admissió
1. Constitució de les comissions municipals i sectorials d'escolarització:
fins al 5 de maig, inclusivament.
2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes:
fins al 16 de maig, inclusivament .
3. Publicació de vacants per al procés d'admissió d'alumnes i determinació dels
centres receptors.

fins al 16 de maig, inclusivament.
II. Admissió d'alumnes
1. Presentació de les sol·licituds d'admissió i de la documentació
corresponent:

del 19 al 30 de maig, ambdós inclusivament.
2. Selecció de sol·licitants:
del 2 de juny al 4 de juliol, ambdós inclusivament:
· Baremació de sol·licituds.
· Entegra del certificat justificatiu de les condicions acadèmiques per a
cursar els estudis sol·licitats (certificació d'obteció del Graduat en Educació
Secundària i certificació de l'Àrea Plàstica i Visual si es pretén accedir al
Batxillerat d'Arts): fins el 20 de juny, inclusivament.

Elaboració de llistes provisionals d'alumnes admesos i no admesos, i remissió a
la comissió d'escolarització. Amb aquesta finalitat, queden facultades les
comissions municipals d'escolarització per a fixar, segons les circumstàncies
de cada localitat, la data en què els centres han d'enviar les llistes
provisionals d'alumnes.

· Comunicació de les dades relatives a les peticions d'admissió, per part dels
instituts, a la Inspecció Educativa: el 26 de juny.

· Adjudicació de plaça als alumnes que no l'hagen obtinguda en el primer centre
sol·licitat.

· Publicació de les llistes provisionals de l'alumnat admés i no admés per part
de cada centre: el 4 de juliol.

3. Reclamacions davant l'òrgan competent del centre per al procés d'admissió
d'alumnes:

del 7 al 9 de juliol, ambdós inclusivament.
4. Publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés i no admés:
el 10 de juliol, sense perjudici de la resolució de la comissió municipal
d'escolarització sobre els casos a què fa referència el punt següent.

5. Reclamacions davant la comissió d'escolarització, en el procés d'admissió
d'alumnes en centres públics:

de l'11 al 15 de juliol, ambdós inclusivament.
6. Resolució de les reclamacions per part de la comissió d'escolarització, en
el procés d'admissió d'alumnes en centres públics:

del 12 al 17 de juliol, ambdós inclusivament.
7. Formalització de la matrícula en els centres:
del 18 al 25 de juliol, ambdós inclusivament.
L'alumnat de Batxillerat i Formació Professional del mateix centre no subjecte
al procés d'admissió, que en l'avaluació final de juny estiga en condicions
acadèmiques de promocionar al curs següent, formalitzarà la seua matrícula en
el mes de juliol, en el termini que, a tal efecte, determine cada centre.

8. Adjudicació de vacants no ocupades en el termini de la matriculació:
del 28 al 31 de juliol, estos dos inclusivament
Les vacants que no es cobrisquen per aplicació de l'article 23 del Decret
27/1998 o per altres causes, s'oferiran als alumnes no admesos, segons l'orde
de puntuació obtinguda.

9. Recurs ordinari davant del director territorial de Cultura i Educació, en el
procés d'admissió d'alumnes en centres públics:

un mes comptat des de la recepció de l'acord adoptat per la comissió
d'escolarització.

En els centres privats sostinguts amb fons públics, els interessats podran
formular denúncia davant de la Direcció Territorial de Cultura i Educació.

III. Calendari extraordinari d'admissió d'alumnes, exclusivament per aquells
ensenyaments en què s'apliquen proves al setembre

1. Publicació de vacants i presentació de sol·licituds:
fins al 5 de setembre, inclusivament.
2. Selecció de sol·licitants:
fins al 11 de setembre, inclusivament:
· Baremació de sol·licituds i adjudicació de places per l'òrgan competent de
centre per al procés d'admissió d'alumnes.

· Reunions de les comissions d'escolarització.
· Publicació de llistes provisionals.
3. Reclamacions:
el 12 de setembre.
4. Resolució de reclamacions per la Comissió Municipal d'Escolarització i
publicació de llistes definitives:

el 15 de setembre.
5. Formalització de matrícula:
fins al 18 de setembre.
L'alumnat de Batxillerat i Formació Professional del mateix centre no subjecte
al procés d'admissió, i afectat per l'avaluació extraordinària de setembre,
formalitzarà la seua matrícula en aquest mes, en el termini que, a tal efecte,
determine cada centre.

6. Tramitació de vacants en finalitzar el procés:
fins al 22 de setembre:
· Remissió de les vacants a la comissió d'escolarització per part dels centres
docents.

· Trasllat per les comissions d'escolarització de les relacions de vacants dels
centres de la seua competència (annex XV de l'Ordre de 03.04.98) a la Direcció
Territorial de Cultura i Educació (servei d'Inspecció Educativa).

7. Matrícula d'alumnes repetidors
Els directors dels centres establiran un termini de matrícula per als alumnes
repetidors del mateix centre, els quals hauran de matricular-se en aquest
període, passat el qual, perdran l'opció al lloc escolar. En qualsevol cas, el
termini serà anterior a l'establert per als alumnes de nou ingrés.