NOTÍCIES sobre els menjadors escolars


17/11/02 La Direcció General de Centres revisa la baremació de les beques de menjador
2/10/02 Sobre la retallada en les beques de menjador. 
Model de carta als pares i mares. Model de reclamació

22/09/02

Sobre les instruccions complementàries de setembre


16/09/02

Informe de la reunió del dia 16/9
Conselleria fa una proposta insuficient i falta de garantíes concretes


14/09/02

L’STEPV-IV contesta les declaracions del Director General de Centres Docents: 
El sindicat afirma que no ha estat convocat a cap reunió el proper dilluns 16.

13/09/02

Nota de premsa del Secretariat Comarcal del Baix Vinalopó


12/09/02 L’STEPV-IV exigeix a Conselleria que augmente la seua aportació als menjadors escolars dels centres docents
10/09/02 Sobre la nova normativa
7/04/01 L'STEPV denuncia que el concurs per als educadors dels menjadors vulnera la llei
11/03/01 L'STEPV-Iv replica al Conseller a propòsit de la privatització
8/03/01 L'STEPV-IV ha demanat la suspensió del concurs per considerar-la il.legal
7/02/01 Sobre la privatització dels monitors dels menjadors dels menjadors escolars
   

  

La Direcció General de Centres revisa la baremació de les beques de menjador

La pressió exercida per l'STEPV-Iv, les famílies i les direccions dels centres ha obligat a l'Administració educativa a revisar la baremació de les sol·licituds de les ajudes de Menjador per al curs 2002-2003.

La Direcció General de Centres Docents de la Conselleria de Cultura i Educació ha reconegut la insuficiència de les ajudes concedides d'acord amb el barem per a puntuar les sol·licituds d'ajudes de menjador en els centres docents públics. La puntuació mínima establida per la Direcció General per a l'obtenció de les beques de menjador va suposar que molts dels comensals que en anys anteriors havien obtingut beca de menjador es quedaren aquest curs fora.

El STEPV-Iv i les direccions dels centres públics van protestar pel procediment seguit i el sindicat va proposar a les famílies a través dels centres que dirigiren les seues reclamacions a l'Administració perquè es revisaren les baremaciones. Fruit d'això ha sigut una circular de la Direcció General que ordena la revisió de les sol·licituds la baremació de les quals fora de 15 punts durant un període extraordinari de 15 dies perquè l'alumnat afectat aporte nova documentació que permeta considerar les situacions excepcionals que justifiquen la necessitat real dels sol·licitants de comptar amb l'ajuda de menjador.

València, 17 de novembre de 2002.
  

Sobre la retallada en les beques de menjador. 
Model de carta als pares i mares. Model de reclamació

Davant la retallada en la puntuació per a obtindre beques de menjadors cal que els pares i mares de l'alumnat façen arribar al Conselleria de Cultura i Educació la seua disconformitat.Per aixó l'STEPV recolça qualsevol tipus d'acció reivindicativa.En aquesta línia us adjuntem dos arxius:

a) Model de carta adreçat als pares, per tal que siga difòs per l'AMPA.
     en valencià               en castellano

b) Model de reclamació individual, per a les famílies perjudicades.
     en valencià               en castellano


  

Sobre les instruccions complementàries de setembre

veure normes complemetàries

En el tema dels menjadors escolars la Conselleria de Cultura i Educació davant de la pressió dels centres, de les famílies i de l'STEPV i la resta d'organitzacions sindicals ha hagut de rectificar la seua postura inicial de financiació dels cuidadors.

Malgrat això des de l'STEPV considerem que no es donen les garanties suficients per a un bon funcionament del servei educatiu del menjador escolar. Per això és necessari que les direccions dels centres, quan es decidisca l'inici del menjador per al dia 1 d'octubre, seguisquen les instruccions que per escrit ha remés la Direcció General de Centres Docents, amb la finalitat que la responsabilitat dels possibles desajustos en el funcionament recaiga sobre els verdaders autors d'aquesta nova agressió a l'escola pública.

Això significa seguir els procediments administratius previstos en la Resolució i en les instruccions complementàries:

  • Remissió a la Direcció Territorial dels tres pressupostos d'empreses informats pel Consell Escolar perquè es firmen els corresponents contractes.
  • Creació de la Comissió de Menjador per a fer un seguiment exhaustiu de les incidències del funcionamient del menjador, especialment en els terminis dels lliuraments econòmics i en les dates de remissió de la documentació tant per part del centre com de l'Administració.
  • Seguiment de l'estat comptable del menjador, per a poder demostrar amb arguments, si és procedent, al final del trimestre l'existència de dèficit, que haurà de ser assumit en temps i forma per l'Administració educativa, segons les insruccions complementàries signades pel Director General de Centres Docents.

L'STEPV considera que aquests procediments són només uns mals pedaços per a la solució del problema, que ha de ser resolt per mitjà d'una negociació, en el primer trimestre del 2003, d'un marc normatiu regulador tant del servei educatiu del menjador com de la seua gestió pública i funcionament, així com d'un finançament suficient dels menjadors escolars dels centres docents públics del País Valencià.

Per a la vostra informació vos adjuntem les Instruccions complementàries de la Direcció General de Centres Docents sobre regulació del funcionament dels menjadors escolars en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana.

   


  

Informe de la reunió del dia 16/9

Conselleria millora l'oferta, encara insuficient, però no vol signar cap document amb garanties concretes

Ni divendres 13, ni dissabte 14, ni diumenge 15 de setembre se’ns convoca a cap reunió amb l’Administració per tractar sobre els menjadors escolars.

Dilluns 16 de setembre de 2002.

10,31 hores se’ns convoca a una reunió amb una telefonada al sindicat. La reunió serà a les 13, 30 hores al despatx de la Direcció General de Centres. La reunió no comença fins les 14,30 hores. Prèviament les tres Confederacions s’havien reunit, dues a les 12,30 hores i d’altra a les 13,30 hores. Problemes de representació entre aquestes fan que la reunió amb els cinc sindicats comence amb un retard de més d’una hora.

El Director General de Centres Docents ens informa de la seua del següent:

-Mantidrà la gestió directa dels menjadors per part de cada centre docent.
-Augmenta en 0.28 euros per comensal i dia l’aportació de la Conselleria als centres.
-El preu màxim del menú diari es manté en 3,04 euros.
-La Conselleria assumirà el dèficit econòmic que presenten els centres, els quals hauran de justificar-lo.
-Es mantindran les ràtios del curs passat.
-Els centres CAES i Específics d’EE tindran un tranctament singular.

L’STEPV-IV valora com insuficient l’augment fins 1,03 euros per comensal i dia i considera que la Conselleria ha d’escriure i signar eixe compromís de fer-se càrrec del dèficit dels centres. No és suficient amb una declaració pública. També insistim que el problema es resoldria amb una aportació de 1,75 euros per comensal i dia, no amb compromisos verbals de l’Administració Educativa.

La Conselleria, després de les intervencions de totes les organitzacions sindicals, ens diu que no van a moure’s de l’oferta anunciada.

Davant d’aquesta posició, l’STEPV-IV li proposa al Director General de Centres Docents que subscriga un acord signat i rubricat amb els sindicats on es comprometa a assumir el potencial dèficit dels menjadors dels centres. S’afegeix la negociació de tota la normativa que regula els mejandors escolars i la definició del model.

La resposta és que necessita consultar-lo. Se’ns diu que ens cridaran per donar-nos la resposta abans de les 17,30 hores (hora en què la Conselleria tenia convocada una roda de premsa).

A les 17 hores se’ns contesta que l’Administració no està en condicions de signar cap acord amb les organitzacions sindicals. Ens diuen que amb el compromís verbal de les reunions informals i amb la declaració pública en la roda de premsa és suficient.

19 hores. El sindicat emet un comunicat de premsa amb la seua valoració de la situació.

"La Conselleria de Cultura i Educació rectifica i augmenta la seua aportació als menjadors escolars dels col.legis públics.
L’STEPV-IV considera que la proposta de l’Administració no té suficients garanties.

La Conselleria de Cultura i Educació ha comunicat, en una reunió informal i informativa, que aportarà 1,03 euros per comensal i dia. També ha informat que mantindrà la gestió directa dels menjadors per part dels centres; es mantindran les ràtios del curs passat i que es farà càrrec del dèficit econòmic que puguen tindre els centres.

L’STEPV-IV ha proposat que tot açò s’escriguera en un document oficial i que se signara entre els sindicats i la pròpia Conselleria de Cultura i Educació. La resposta de l’Administració ha estat que no estava en condicions de signar hui cap document.

Per tot açò, el sindicat valora com insuficient l’augment de 0,28 euros per comensal i dia. A més a més, considera que la proposta de la Conselleria d’assumir el dèficit dels menjadors no té garanties, en no voler l’Administració signar cap document de compromís amb els representants sindicals i ser només una declaració verbal."

Davant d’aquesta situació, el sindicat considera que n’hi ha hagut un avanç respecte de la situació de la setmana passada, però que aquest és INSUFICIENT i que MANQUEN GARANTIES concretes de com va assumir l’Administració el dèficit dels centres i si ho farà en tots els casos. Per tot açò continuem mantenint la nostra posició inicial que consisteix en EXIGIR un augment de l’aportació de la quantitat de 1,03 euros per comensal i dia fins, si més no, a 1,75 euros per comensal i dia.

16 setembre 2002

  

L’STEPV-IV contesta les declaracions del Director General de Centres Docents al voltant de la problemàtica dels menjadors escolars.

El sindicat afirma que no ha estat convocat a cap reunió el proper dilluns 16.

El sindicat considera que una major autonomia dels centres es basa en un finançament suficient i en una dotació de recursos humans necessaris per poder exercir-la, cosa que no s’ha donat en el cas dels menjadors escolars. Primer, la Conselleria d’Educació va privatitzar la gestió dels menjadors escolars, en contra de tota la Comunitat Educativa; un any més tard canvia el model, argumentant que açò suposa una major autonomia, però no dona als centres ni els recursos econòmics ni humans suficients. No n’hi ha hagut en els dos darrers anys una veritable negociació sobre el model de menjadors escolars i la seua gestió, només hem assistit a continues imposicions.

L’STEPV-IV defensa que els centres tinguen una autonomia real en la gestió i en la presa de decisions que els afecten, però considera que aquesta només serà possible si es modifiquen determinats aspectes de l’actual Reglament Orgànic i Funcional dels Centres per donar més competències als Consells Escolars de Centres i als equips directius; s’augmenta la partida dedicada a despeses de funcionament, congelades des de fa 7 anys; es dota els centres de personal d’administració i serveis necessari per realitzar moltes tasques que ara fa el professorat –per posar dos exemples els centres no tenen ni auxiliars de gestió ni suficients conserges- i s’augmenta l’aportació de la Conselleria d’Educació per comensal i dia, com a mínim fins 1,75 euros i es compromet a assumir el dèficit de determinats centres que escolartizen alumnat amb necessitats educatives especials i de compensació educativa.

Si no es donen tots els elements abans referits parlar d’autonomia és "parlar per parlar" i intentar justificar una retallada econòmica en un servei bàsic per als centres com és el menjador escolar.

Per altra part, el sindicat afirma que no ha estat convocat a cap reunió per abordar la problemàtica generada pel retall pressupostari en el capítol dels menjadors escolars. No hem rebut la convocatòria.

Per acabar, el sindicat creu que tota aquesta situació obeix a una política clarament privatitzadora que pretén crear problemes en la xarxa pública amb la finalitat de desviar l’alumnat cap a la privada. No és casual que a l’inici de cada curs escolar la xarxa pública patesca problemes com ara: els menjadors escolars, les infraestructures, la dotació del personal, la manca de recursos econòmics,…. En definitiva, l’Administració valenciana redueix els recursos del sistema públic i augmentat els destinats a la privada.

València, 14 de setembre de 2002


NOTA DE PREMSA del SECRETARIAT COMARCAL DEL BAIX VINALOPÓ

Davant la nova normativa que regula el funcionament dels MENJADORS ESCOLARS, emesa per la Conselleria d'Educació i Cultura per al present curs escolar, l'STEPV-IV manifesta:

* Les noves mesures deixen un gran nombre de menajdors escolars sense recursos econòmics suficients per a poder oferir un servei de qualitat, almenys com fins ara s'ha fet.

* Tots els treballadors i treballadores, inclosos els monitors i monitores, han de tindre un contracte de treball segons la normativa laboral, a compte de la conselleria d'educació i cultura.

* Cal fer un estudi perquè cada centre dispose de la subvenció necessària a fi que el servei es done de manera efectiva, fent un estudi de ratios segons l'edat, el nombre i tipus d'alumnat.

* El preu de la minuta que paga cada alumne no ha pujar més que el cost de la vida.

* La conselleria ha augmentat aquest curs la puntuació necessària per a obtenir ajuda de menjador: moltes famílies necesitadse es quedaran sense subvenció i per tant no podran quedar-se a menjar. demanem, per tant una nova normativa sobre beques de menjador que permeta una alimentació completa i digna a tots els xiquets i xiquetes que ho necessiten

* Demanem a l'administració que done solucions efectives i urgents a aquesta problemàtica i informe al professorat a través de les juntes de personal.

* El nostre sindicat donarà suport a totes les inciatives de la comunitat educativa per a millorar el funcionament del servei de menjadors escolars.

Elx, 13 de setembre de 2002 


L’STEPV-IV exigeix a educació que augmente la seua aportació als menjadors escolars dels centres docents.

El sindicat considera que l’actual aportació és totalment insuficient.

L’STEPV-IV ha demanat a la Conselleria de Cultura i Educació que augmente la seua aportació als menjadors escolars del centres públics. Ara és de 0,75 euros per comensal i dia. El sindicat considera que amb aquesta quantitat no serà pòssible obrir els menjadors escolars, per no poder assumir els centres les despeses dels dinars i del pagament als treballadors i treballadores que es fan càrrec del servei de menjador. Per tant, ha de ser l’Adminsitració Educativa la que done una solució, immediata, per possibilitar l’obertura de tots els menjadors escolars i que aquests no tinguen pèrdues. A més a més, açò s’ha de fer sense minvar la qualitat del servei que s’ha de prestar: manteniment de les ràtios, pagament als educadors, qualitat del menjar,… El sindicat també considera que no ha de repercutir en les famílies la situació generada per la Conselleria de Cultura i Educació, és a dir, ens oposem a que s’augmente el preu màxim i que, al final, siguen les famílies les que tinguen que aportar els recursos adients per sufragar les despeses del menjador.

L’STEPV-IV demana una resposta immediata a les reivindicacions del conjunt de la Comunitat Educativa valenciana, que no es pot allargar per més temps, s’ha resoldre sense més dilacions per poder tindre els menjadors en funcionament el dia 1 d’octubre. De tota manera, el sindicat afirma que ja s’arriba tard en determinats casos, ja que existeixen centres que tenien pensat obrir el menjador el dia 9 i no ho han fet per la situació generada.

El sindicat considera que l’autonomia dels centres no és real sinó està acompanyada dels recursos econòmics i humans necessaris que la possibiliten. Amb la Resolució de 18 de Juny de 2.002 de la Direcció General de Centres Docents (DOGV de 15/7/02), que estableix un nou marc regulador per al funcionament dels menjadors escolars als Centres Educatius Públics no és possible exercir-la, per la qual cosa el sindicat exigeix la seua modificació, especialment en tot allò referit a les aportacions econòmiques de l’Administració als centres educatius.

Per altra part, aquest problema ha posat en evidència la greu descapitalització dels centres públics. El sindicat ja ha denunciat aquesta situació amb anterioritat sense obtindre resposta de l’Administració educativa. El problema està en que les partides per a cobrir les despeses de funcionament dels centres públics han crescut per sota de l’IPC i que s’han generat noves despeses (aules d’informàtica, internet,tallers,…) de forma que els centres han perdut en els darrers anys més d’un 20% del seu poder adquisitiu. Tot açò, unit a l’assumpte dels menjadors fa que la situació econòmica dels centres siga dolenta. Per tot açò, el sindicat exigeix de la Conselleria d’Educació una negociació per augmentar les partides dedicades a les despeses de funcionament i del menjador escolar.

València, 12 de setembre de 2002.


Sobre la nova normativa

La Resolució de 18/06/02 de la Direcció General de Centres Docents (DOGV de 15/7/02), estableix un nou marc regulador per al funcionament dels menjadors escolars als Centres Educatius Públics.

Davant aquesta normativa, l'STEPV-intersindical valenciana considera que hi ha aspectes millorables per tal de garantir una administració de qualitat dels susdits menjadors, com són els aspectes econòmics. En aquest sentit, hem mantingut contactes amb la Direcció General amb la intenció que es revisen i, posteriorment, es modifiquen les instruccions complemetàries per a aquest curs.

Tenint en compte les dificultats d'una gran majoria de Centres per a portar una correcta gestió del menjador escolar, decisiva per assegurar la seua continuïtat, creiem en este moment necessari que s'exercisca una pressió dels Centres docents sobre la Direcció General de Centres.

Per tot això, us convidem a fer arribar a la Direcció General les vostres reivindicacions en matèria de menjadors escolars, utilitzant tots els mitjans que tingueu al vostre abast.

D'altra banda, us adjuntem una guia de la normativa actual que regula els menjadors escolars que hem elaborar perquè la podeu fer servir.


La nova mesura privatitzadora vulnera els drets laborals

El Sindicat denuncia que el concurs per als educadors dels menjadors vulnera la llei

Les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial d’Educació s’han reunit amb el director general de Centres Docents per tractar la situació dels menjadors escolars. L'STEPV-Iv ha demanat la suspensió del concurs obert per adjudicar a una empresa privada el servei d’educadors de menjador i ha requerit la negociació de la normativa que regule el funcionament d’aquest servei fonamental per als centres escolars. L’Administració només ha acceptat estudiar una nova normativa, que no entraria en vigor en setembre de 2001.

L'aplicació de la convocatòria del concurs per part de la Conselleria, inclòs el plec de condicions per a les empreses aspirants, vulnera la legislació autonòmica sobre menjadors escolars. En particular, s'incompleix l'article 3.1.2 de la Resolució sobre l'organització i el funcionament dels menjadors escolars sobre l'equip d'educadors. No es té en compte que:

  • la direcció del centre ha de ser la màxima responsable del funcionament del servei.

  • L’encarregat de menjador té com a missió la relació amb els educadors, el personal de cuina i els usuaris. En determinats centres, segons la modalitat de gestió, pot haver un administrador de menjador. Tos dos, l’encarregat i l’administrador, seran dessignats pel Consell Escolar del centre.

  • També es preveu l'existència de professors educadors.

  • En els centres específics d'Educació Especial podran ser educadors, a més del professorat, els adjunts de taller i els fisioterapeutes.

  • La normativa també preveu que, en cas que el professorat no es faça càrrec del servei, s'efectuarà una convocatòria pel Consell Escolar de beques de col·laboració. A la Resolució s’hi fixa un perfil per a les persones que desitgen accedir a eixa beca.

Incompliment legal

Amb l’adjudicació del servei a una empresa privada, la Conselleria no compleix ni l'apartat referit als professors educadors, ni el perfil assenyalat per al personal que se’n faça càrrec. L’actuació de l'Administració educativa és, segons l’anàlisi de l’STEPV-Iv, contrària a dret, a més de ser inexplicable que en la redacció dels plecs de condicions no s'haja tingut en compte la normativa legal vigent.

Darrere d'aquesta actuació subjau hi ha una política privatitzadora que fins i tot ignora l’obligació moral de contractar les persones que fins ara han estat prestant aquest servei, amb la qual cosa es vulneren els seus drets laborals. El Sindicat considera que l’Administracio ha bandejat la realitat del sistema educatiu i dels centres, especialment d’aquells que tenen programes educatius singulars com ara els centres CAES, els PAEPs, els centres d'Educació Especial o els ubicats a les zones rurals.

València, 6 d'abril de 2001

 


L'STEPV-IV REPLICA AL CONSELLER MANUEL TARANCÓN A PROPÒSIT DE LA PRIVATITZACIÓ DELS SERVEI D'EDUCADORS DELS MENJADORS ESCOLARS.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del país Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) ha emés un comunicat mitjançant el qual es contesten les declaracions del conseller de Cultura i Educació, Manuel Tarancón, referides a la privatització dels educadors de menjadors escolars.

El conseller afirma que la privatització del servei que presten els educadors suposarà "la creació de 2.300 llocs de treball" i que amb aquesta "es regularitzarà la situació laboral d'aquestes persones". Doncs bé, el sindicat considera necessari puntualitzar les declaracions fetes pel conseller amb els següents arguments:

1. La Conselleria de Cultura i Educació ha estat sancionada per l'inspecció de treball per cometre una infracció en el pagament de la seguretat social del personal que treballa com educador dels mejadors escolars públics. L'Administració pública valenciana ha estat incomplit la legislació laboral.

2. Per aquest motiu, l'Administració ha de regularitzar la situació dels actuals educadors dels menjadors escolars. Ha de pagar les quantitats impagades i la sanció. A més a més, ha de regulartizar la situació del personal que hi treballa. Ara bé, aquesta regulartizació no ha de passar, necessariament, per la privatització del servei. Per a l'STEPV-Iv la solució hauria de passar pel fet que la Conselleria de Cultura i Educació prestara el servei, contractara directament el personal, i no una empresa privada. El fet que siga una empresa privada és una mostra més de la política privatitzadora del govern valencià.

3. No és cert, en absolut, que ara es vagen a crear 2.300 llocs de treball. El que s'ha de fer es transformar el treball prestat com a "becari" a estable. Les persones que el presten actualment tenen nom i cognoms, estan en els centres escolars prestant el servei satisfactòriament, per tant no n'hi ha una nova creació de llocs de treball, sinó una obligació, motivada per la sanció de la Inspecció de Treball, de transformar aquesta situació il.legal, de la qual el màxim responsable és el propi conseller Manuel Tarancón.

4. En aquest sentit, cal preguntar-se: la privatització va a suposar que les actuals persones que presten serveis com a educadors continuaran prestant el seu servei ?. Si busquem la resposta al plec de condicions del concurs, trobarem que l'empresa que aconseguesca la gestió dels menjadors no té cap obligació laboral amb els actuals educadors. D'açò es pot deduir que al no haver cap obligació es podran quedar al carrer.

5. Per altra part, el plec de condicions del concurs no té en compte ni la normativa autonòmica, una resolució de l'any 1986, ni la normativa estatal en aspectes com la gestió dels menjadors, la prioritat en la contractació al personal, la dependència dels educadors amb la direcció del centre,... És a dir, l'Administració ha vulnerat, ha ignorat, la seua pròpia normativa legal.

6. Tampoc s'ha considerat l'especifitat dels menjadors escolars i la seua acció educativa, ni tampoc els diferents tipus de centres. Centres amb programes educatius singulars: acció compensatòria, ed. esspecial,... També és curiòs que al llistat dels centres no estiguen tots els que tenen menjadors escolars. Ningú ens ha donat una explicació convincent. Ni tampoc estan els Instituts de Secundària.

Per tots aquest motius, el sindicat va demanar, el passat 8 de març, al Director General de Centres Docents que suspenguera el concurs i negociarà una nova normativa de menjadors escolar. Esperem que les declaracions del conseller no siguen la resposta a la petició de negociació que li vam fer al Director General, el qual es va comprometre a tornar a convocar els sindicat per donar una resposta a totes les notres demandes, ja que aquestes s'allunyen del que hauria de ser una eixida dialogada i negociada a la situació actual.

València, 11 de març de 2001

 


L'STEPV-IV ha demanat la suspensió del concurs per considerar-la il.legal

En la reunió celebrada, hui, dijous, amb el Director General de Centres Docents de la Conselleria de Cultura i Educació per tractar sobre el concurs convocat per aquesta per proveir els llocs de treball del personal educador de menjadors escolars.

El sindicat considera que tant la convocatòria del concurs com el plec de condicions vulneren la legislació autonòmica i estatal sobre menjadors escolars. És per açò que aquesta organització sindical ha exigit de l'Administració Educativa la suspensió del concurs i la negociació immediata de la normativa de menjadors escolars, prèviament a qualsevol concurs per proveir les places dels educadors.

Per al sindicat, la manera d'actuar de l'Administració Educativa és contrària a dret i al principis de diàleg i de negociació que hauria de presidir qualsevol actuació administrativa. Per altra part, és inexplicable que en la redacció dels plecs de condicions no s'haja tingut en compte la normativa legal vigent. El sindicat considera que darrere d'aquesta actuació n'hi ha una política privatitzadora no únicament dels menjadors escolars sinó que també s'està apostant per la desaparició d'aquest servei d'un bon grapat de menjadors escolars amb la finalitat de potenciar la xarxa privada en detriment de la pública que no oferirà aquest servei complemetari.

Altre dels elements de crítica és que l'empresa que es farà càrrec de contractar els educadors de menjadors no té cap obligació per contractar a les persones que fins ara han estat prestant aquest servei, la qual cosa suposa que s'està vulnerant els drets del personal que ha estat prestant servei fins aquest moment.

Per altra part, el sindicat considera que amb aquest concurs es trenca la funció pedagògica i educativa dels menjadors escolars per un altre purament economicista, a més a més de no tindre en compte la realitat del sistema educatiu i dels centres que tenen programes educatius singulars com ara els centres CAES, els PAEPs, els centres d'Educació Especial o els ubicats a les zones rurals.

Per tot açò, el sindicat fa una crida a que l'Administració Educativa valenciana rectifique i accepte les propostes que ha fet l'STEPV-Iv.

València, 8 de març de 2001

 


PRIVATITZACIÓ MONITORS DELS MENJADORS ESCOLARS

La Conselleria d'Educació, davant les irregularitats en la contractació de monitors de menjadors escolars sota la forma de becaris, tal i com ha posat de manifest la Inspecció de Treball, ha decidit tirar pel camí de la privatització del servei, la solució preferida pel Govern valencià sempre que es tracte de serveis públics. Curiosament, la Conselleria sempre s'ha negat a regular el tema, per les implicacions econòmiques que tenia, i ara decideix gastar-se de la nit al matí 1.950 milions de pessetes. L'última regulació és de 1986. I no mai s'ha volgut fer res al respecte.

Amb aquesta mesura, unilateral i decidida amb el major secretisme, la Conselleria passa per damunt del comité d'empresa del personal laboral, dels sindicats del sector educatiu i de la pròpia mesa de pares i mares. En la pràctica, també ha mensypreat la direcció dels centres, els consells escolars i al mateix Consell Escolar Valencià.

Per a l'STEPV, la privatització del servei de monitors que atenen els menjadors escolars acabarà amb un servei educatiu de gran importància. Fins ara, els centres seleccionaven aquest personal en funció del projecte d'activitats de caràcter educatiu que volien que es desenvolupara durant el temps del dinar i fins que començaren les classes de la vesprada. Durant molts anys, els consells escolars de centre han dissenyat aquestes activitats i han anat proveint-se de les dotacions de materials necessaris per realitzar-les, quasi sempre en col·laboració amb les AMPA. D'aquesta manera, es donava una dimensió educativa al temps de menjador i a l'esplai que el succeia o el precedia. Aquesta dimensió educativa s'adaptava a totes les edats i tenia un especial relleu en el cas dels alumnes més menuts. Aquesta manera autònoma d'organitzar una activitat tan significativa ha bastit durant molt anys una cooperació important entre tots els sectors del centre educatiu, creant un model de comunitat educativa molt útil per a definir el perfil educatiu de cada centre i molt eficaç en l'atenció a l'alumnat.

Per a l'STEPV, la mesura privatitzadora i unilateral de la Conselleria subratlla el seu caràcter autoritari i demostra que l'importa ben poc la vessant educativa i democràtica de l'escola pública.

València, 7 de febrer de 2001

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >