GUIA de funcionament dels menjadors escolars


(Resolució de 28-6-02, DOGV 10/07/02 i Instruccions comunicades de la D.G. de Centres Docents de 15/07/02)
Actualitzat a 14/10/02. Incorpora les Instruccions complementàries de la D.G. de Centres Docents de setembre 2002


 1. Àmbit d'aplicació

 2. Concepte del servei de menjador

 3. Autorització

 4. Sol·licitud d'autorització

 5. Modalitats de gestió

 6. Gestió directa: contractació i gestió del servei

 7. Gestió econòmica

 8. Atribucions dels òrgans de govern i càrrecs unipersonal i personal col·laborador

 9. Alumnat usuari del menjador

 10. Ubicació del menjador escolar

 11. Cessament del menjador escolar

1

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

-Centres docents públics (titularitat de la Generalitat Valenciana)

Ensenyaments: Educació Infantil, Educació Primària, E. Especial i 1r. cicle d'Educació Secundària (a Col·legis de Primària).

L'Administració estudiarà les fórmules viables per al servei de menjador escolar als Instituts d’Educació Secundària, quan s'incorpore l'alumnat de 1r. cicle d’ESO.


2

CONCEPTE DEL SERVEI DE MENJADOR:

 • "L'atenció a l'alumnat usuari en el temps d'estada al centre entre hores lectives, comprenent tant el temps destinat a l'alimentació com el de descans".

 • "L'alimentació pròpiament dita, com a complement a l'activitat educativa."

 • L'Administració garantirà la prestació d'aquest servei a la població escolaritzada en ensenyaments de caràcter obligatori quan l'alumnat reunisca alguna de les condicions:

1.- Que es veja obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència d'oferta del nivell educatiu corresponent (alumnat transportat)
2.- Que fins i tot trobant-se en el seu propi municipi, tinga la consideració de beneficiari de transport col·lectiu de conformitat amb les normes de transport escolar aprovades per a cada curs acadèmic.
3.- Que es trobe escolaritzat en centres d'Educació Especial.


3

AUTORITZACIÓ:

 • La Direcció Territorial de Cultura i Educació per curs complet d'octubre a maig.

 • Es renovarà automàticament.

 • Els canvis es notifiquen per la direcció del centre i són autoritzats per la Direcció Territorial, previ informe de la inspecció.

 • Aquells centre que compten amb menjadors escolar autoritzat, mantindran la seua autorització mentre no canvien les condicions que van motivar-la.


4

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ:

 • La direcció del centre durant l'últim trimestre del curs anterior, fins l'últim dia lectiu segons el calendari escolar.
 • Documentació: Còpia de l'acta de la sessió del Consell escolar en què s'haja acordat sol·licitar l'autorització del servei de menjador escolar, així com la modalitat de contractació prevista i balanç econòmic i pressupostari de la gestió del menjador. Capacitat màxima i espai físic on estarà ubicat, tenint en compte els diferents torns, si n'hi haguera.

5

MODALITATS DE GESTIÓ:

 • DIRECTA: El Consell escolar del centre proposarà dur a terme la contractació amb una empresa o empreses per a la prestació del servei de menjador.

 • CONCERTADA: El Consell escolar proposarà cedir la gestió i administració a entitats o institucions que estiguen en possessió del suficient reconeixement legal per a exercir eixa funció, les quals seran responsables directes de la contractació del servei de menjador.

 • ALTRES: La Direcció General de Centres Docents autoritzarà unes altres formes de gestió, quan les circumstàncies així ho aconsellen i sempre pel període de temps que resulte imprescindible per assegurar la prestació del servei a l'alumnat que corresponga.


6

GESTIÓ DIRECTA: CONTRACTACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI.

La contractació la farà sempre la Direcció Territorial de Cultura i Educació a proposta del Consell escolar de centre.

El centre haurà de contactar amb 3 empreses del sector instant-les a presentar ofertes i donant-los informació sobre la documentació que hauran de presentar així com del nombre mínim de menús indicatius que hauran de presentar abans de la signatura del contracte.

El Consell escolar informarà les ofertes i passarà a la direcció territorial la proposta que considere més avantatjosa sempre que la empresa cumplisca els requisits establerts per la Resolució de 28-6-2002 i les Instruccions de 15-7-2002. En el cas de que cap de les empreses que presenten ofertes, dispose d’una assegurança de responsabilitat civil il.limitada, serà prou en que compten amb una poliça que cubrisca aquesta eventualitat, tot i que la quantia siga limitada.

. Així mateix informarà a les empreses de l'existència dels monitors que venien prestant el servei durant el curs 2001-2002 i a la UTE Cuidadores-CV, el fet de contractació amb altra empresa, per tal de donarcompliment a la normativa laboral vigent.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES:

 1. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les seues obligacions amb l'Administració de l'Estat i amb l'Administració autonòmica valenciana, amb la Seguretat Social i l'alta o l'últim rebut de l'impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'activitat que es contracta.
 2. L'empresa que preste el servei d'alimentació haurà d'acreditar que es troba degudament registrada i compta amb les autoritzacions sanitàries i empresarials corresponents, així com justificar que compta amb una assegurança de responsabilitat civil il·limitada pel que fa als possibles riscs d'ingestió d'aliments en mal estat i per les actuacions del personal que preste els seus serveis en el menjador escolar i manipule de forma directa o indirecta els aliments.
 3. L'empresa que preste el servei d'atenció directa a l'alumnat, haurà de presentar l'última pòlissa pagada del contracte de l'assegurança de responsabilitat civil il·limitada pels danys causats a tercers com a conseqüència del servei prestat.

Tota la documentació indicada haurà de ser custodiada als arxius del centre, per mitjà d'original o còpies compulsades. Caldrà remetre una còpia de tota la documentació a la direcció territorial corresponent, amb anterioritat a la firma del contracte, llevat que la direcció territorial custodie directament la documentació.

Les empreses estaran obligades a complir la legislació vigent sobre menjadors col·lectius, mesures sanitàries i totes aquelles altres de caràcter laboral, social i derivades del conveni col·lectiu d'aplicació. Així mateix, estaran obligades al compliment de les obligacions que es desprenguen de la Resolució de menjadors. L'incompliment de qualsevol de les obligacions referides donarà lloc a la rescissió del contracte.

Cap empresa no podrà utilitzar les instal·lacions de centres públics per a elaborar menjars amb destí a altres centres sense l'autorització expressa de la direcció territorial, sense el número de registre sanitari com a cuina central i sense el degut compliment de qualsevol altra normativa que se aplique al seu legal funcionament.

 


7

GESTIÓ ECONÒMICA:

El pagament del servei, tant d'alimentació com de monitors s'efectuarà a les empreses directament per part del centre o , en el seu cas, per l'entitat concertant amb el centre.

Fons de menjador. Són les quantitats que el centre percep per la prestació del servei, sent el seu origen els pagaments realitzats pels usuaris, les quantitats que l'administració abone en concepte d'aportació per garantir el correcte funcionament, així com qualsevol altra quantitat que puga percebre de qualsevol altre organisme o entitat.

Aquestes quantitats hauran de ser comptabilitzades de forma independent i justificades a la finalització del curs escolar.

El superàvit que, en el seu cas, es genere haurà de tindre com a primera finalitat la reposició dels materials del centre utilitzats per al funcionament del menjador. Del romanent resultant es destinarà, com a mínim, un 50% com a fons del menjador per al curs següent. La resta podrà ser destinada pel Consell escolar a sufragar despeses de funcionament del centre.

Preu del menjador. El preu màxim que es puga percebre per l'ús d'aquest servei serà el que, per a cada curs escolar determine la D.G. de Centres docents. El Consell escolar determinarà la quantia concreta a abonar pels usuaris.

Preu màxim del menú per comensal i dia per al curs 2002-2003: 3,04 €

Aportació de l'administració per al funcionament per comensal i dia: 1,03 €.
Aquesta quantitat s'abonarà amb independència de la gestió directa o concertada. L'aportació de l'administració sempre es farà a través del centre

Als Centres D’Educació Especial, CAES i Escoles Infantils que no tinguen aportacions directes de les famílies, s’efectuarà una aportació addicional calculada d’acord amb les característiques específiques de cada tipus de centre.

La Direcció Territorial podrà autoritzar, excepcionalment i prèvia sol·licitud de la direcció del centre, una subvenció que cobrisca el saldo negatiu del menjadors escolars dels centres d'Educació Especial, dels centres que disposen de residència i d'aquells centres docents amb alumnat beneficiari del transport escolar.

CENTRES AMB MENJADOR DEFICITARI.

En el cas de que qualsevol altre centre tinguera insuficiències econòmiques per atendre el servei de menjador escolar amb l’assignació de la Generalitat Valenciana més els fons disponibles del menjador, el centre afectat podrà sol.licitar un crèdit extraordinari per cobrir el dèficit generat, per la cual cosa aportarà la següent informació degudament documentada:

Respecte del curs 2001/2002:

 • Saldo disponible dels fons de menjador a la finalització del curs 2001/2002.
 • Acord del Consell Escolar pel qual es determina la quantitat a incorporar per a les despeses ordinàries del centre i la quantitat que es manté com a fons de menjador per al curs 2002/2003, com a mínim, aquesta darrera sera d’un 50 %.

Respecte del curs 2002/2003:

 • Nombre mitjà d’usuaris del servei al dia (comptant exclusivament els dies de prestació del servei durant el període sol.licitat) Haurà d’aportar-se certificació del director del centre respecte de l’alumnat usuari del servei.
 • Nombre de cuidadors totals que atenen el servei de menjador escolar (inclosos professors, si hi ha, que presten el servei.
 • Nombre de cuidadors que aporta l’empresa amb la que estiga contractat el servei.
 • Saldo dels fons de menjador, detallant ingressos i despeses, desglosats per conceptes relatius al període respecte del que es sol.licite la cobertura del dèficit.
 • Copia de les ofertes rebudes acompanyant informe justificatiu de la proposta de la contractació realitzada.

CÀLCUL PER A EFECTUAR EL REINTEGRAMENT

Es prendran en consideració les següents dades:

El cost que supose el nombre de cuidadors que correspondria al centre en funció dels usuaris, aplicant les mateixes "ratios" que es fixaren per al curs anterior per nivell educatiu.

L’oferta proposada pel centre per a que es duga a terme la contractació.

Que efectivament s’haja destinat a cobrir les despeses del servei de menjador del curs 2002/2003, almenys el 50 % del saldo corresponent a l’exercici 2001/2002.

PERIODICITAT DE LA SOL.LICITUD DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

Sera, com a mínim, coincident amb els períodes dels lliuraments que efectue l’Administració per al funcionament del menjador escolar.

Les aportacions de l'administració es faran trimestralment. Els centres hauran de trametre a trimestre vençut, juntament amb el balanç del període, el nombre mitjà de comensals de cada mes. La Direcció territorial marcarà els terminis com a dates de tramesa de la documentació.

En el primer trimestre de 2002-2003 es lliurarà una quantitat atenent al nombre de comensal del curs anterior, en el segon i tercer trimestres segons les dades trameses.

Les quantitats que corresponga abonar en concepte d'ajudes de menjador es lliuraran als centres periòdicament. La direcció territorial confeccionarà les nòmines de menjador segons el model establert i proposaran el seu pagament a la D.G. de Centres Docents segons el calendari següent:

octubre-novembre-decembre......................................abans de l'11 d'octubre
gener-febrer-març .......................................................abans del 17 de gener
abril i maig ...................................................................abans del 21 de març

 


8

ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN I CÀRRECS UNIPERSONAL I PERSONAL COL·LABORADOR.

El Consell Escolar: Directrius del servei, modalitat de gestió, proposta de empresa, aprovació i avaluació de la programació del servei, supervisió de l'organització, aprovació del projecte de pressupost i de la justificació de comptes de menjador, aprovació del pla d'activitats vetlar per la qualitat dels menús, decidir sobre l'admissió de l'alumnat. El Consell escolar nomenarà una comissió encarregada del seguiment i control del menjador escolar constituïda per representants de tots els membres de la comunitat educativa amb incidència en el menjador. Elaborarà el reglament de funcionament del menjador i dirimirà en les possibles qüestions que puguen sorgir.

El/La director/a del centre: Elaborar amb l'equip directiu el pla de funcionament del menjador, coordinar les activitats, mantindre la relació directa amb el responsable de l’empresa per al compliment del contracte, comunicant les disfuncions al Consell escolar, exercir la direcció del personal quan el centre compte amb personal de cuina propi, exercint la direcció funcional per al personal que es trobe prestant els seus serveis en el centre, autoritzar les despeses, realitzar les contractacions de serveis i subministraments, si és precedent, vetlar pel compliment de la normativa vigent.

Encarregat/da del menjador: PERSONA DE LA PLANTILLA DEL CENTRE. DESIGNAT PEL CONSELL ESCOLAR. Les seues funcions seran: exercir les funcions d'interlocutor amb els usuaris del servei i de coordinació amb la direcció del centre, formular l'inventari de béns adscrits al menjador, elaborar l'avantprojecte de pressupost del menjador, registrar l'activitat econòmica del menjador i verificar el cobrament de les quantitats als usuaris.

Monitor/a de menjador: Atendran i custodiaran a l'alumnat durant les menjades i, si és procedent, en el temps anterior i posterior a aquestes i resoldran les incidències, vetlar pel manteniment de l'ordre en el menjador, prestar atenció a la tasca educativa i adquisició d'hàbits social i higiènic sanitaris i correcta utilització del parament de menjador, desenvolupar el pla d'activitats educatives i recreatives aprovades pel consell escolar, qualsevol altra que li encomane el responsable de la prestació del servei en coordinació amb la direcció del centre.

PODRÀ SER MONITOR/A EL PROFESSORAT DEL CENTRE QUE AIXÍ HO SOL.LICITE I SIGA ACCEPTAT PEL CONSELL ESCOLAR, A LA VISTA DE NO CONCURRÈNCIA EN INCOMPATIBILITAT EN L'EXERCICI DE LA SEUA ACTIVITAT DOCENT.

CADA CURS ESCOLAR LA DIRECCIÓ JUNTAMENT AMB EL CONSELL ESCOLAR DETERMINARÀ EL PERSONAL NECESSARI PER A PRESTAR EL SERVEI DE MENJADOR.A LA VISTA DELS COMENSALS I DE LES "RATIOS" FIXADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS PER AL CURS 2001-2002:

Les "ratios" mínimes per a fixar el nombre de cuidadors seran:

 • Un cuidador/a per cada 15 alumnes o fracció superior a 8 en Educació Infantil 3 anys.

 • Un cuidador per cada 20 alumnes o fracció superior a 10 en Educació Infantil de 4 i 5 anys.

 • Un cuidador por cada 30 alumnes o fracció superior a 15 en Educació Primària i primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria

La contractació de tot el personal necessari (llevat del professorat) serà duta a terme amb una empresa del sector. L'empresa remetrà a l'inici de la prestació del servei : els contractes de treball, les altes en la Seguretat social i trimestralment la justificació de estar al corrent en les seues obligacions amb la Seguretat social i, si s'escau, documentació de noves contractacions.

Pel que fa al personal que venia prestant els seus serveis com a cuidadors contractats en el curs 2001/2002 per l’Unió Temporal d’Empreses Irco, SL, Hostemed SL y Contalabor SL (UTE Cuidadores –CV), que tenia adjudicada la prestació del servei de cuidadors de menjador, haurà de comunicar-se als centres la relació de persones que venien prestant els seus serveis amb els mateixos treballadors fixes discontinuos, per tal que aquests indiquen a les empreses que presenten les seues ofertes per a la prestació del servei la relació de personal que hauria de ser absorbit per les mateixes, en cas de resultar contractades, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa vigent.

Les quantitats a percebre durant el curs 2002-2003 pel diferent personal relatives al servei de menjador són:

Direcció del centre..................... 14,65 € (per dia de servei efectivament realitzat)
Encarregat/da del menjador.....  14,65 € (per dia de servei efectivament realitzat)
Professorat com a monitor/a ..... 13,32 € (per dia de servei efectivament realitzat)

Els centres que realitzen el servei per mitjà de personal propi, el mantindran pel temps de contractació, i hauran, no obstant això, de procedir a la sol·licitud d'amortització dels llocs a mesura que es queden vacants.

En el cas que, encara comptant amb personal propi, recórreguen a una altra forma de gestió hauran de fer menció expressa a l'existència d'aquest personal de forma que l'empresa amb la qual es contracte el servei determine el personal propi necessari.


9

ALUMNAT USUARI DEL MENJADOR

En el mes de juny els pares o tutors ho sol·liciten. L'alumnat de nou ingrés en el moment de formalitzar la matricula

La selecció i admissió de l'alumnat usuari correspon al Consell Escolar seguint els criteris en l'ordre següent:

 1. Alumnat del centre que estiga obligat a desplaçar-se fora de la seu localitat i que tinga jornada de mati i vesprada, tindran preferència l'alumnat de nivells obligatoris enfront dels que cursen Educació Infantil.
 2. Alumnat d'altres centres pròxims que reunisquen les característiques assenyalades a l'apartat anterior, que no tinguen servei de menjador al seu centre, amb autorització expressa de la direcció territorial.

Per a la resta de l'alumnat del centre, així com per a aquells sol·licitants que no tingueren plaça, serà el consell escolar qui determine l'ordre de prioritat, i per a això farà pública la seua decisió i priorització, amb anterioritat a l'inici del curs acadèmic.

Cada principi de curs haurà de realitzar-se una nova selecció d'alumnat que vaja a utilitzar el menjador escolar.

L'alumnat beneficiari de les ajudes de menjador rebrà el següent mòdul econòmic per dia:

Educació Primària i ESO .........................................2,79 Euros
Per a Escoles-Llar ......................................................8,75 Euros
Per a Educació Especial ............................................3,88 Euros


10

UBICACIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR.

El servei de menjador escolar ha de prestar-se dins de les instal·lacions del centre excepte en casos excepcionals, que seran autoritzats per la direcció territorial corresponent.

Quan la prestació d'aquest servei tinga caràcter preceptiu podrà concentrar-se un únic centre dins d'un àmbit territorial determinat. Es requerirà l'informe favorable dels Consells Escolars dels centres docents afectats i , quan corresponga, l'establiment d'un sistema de transport adequat prestat per l'òrgan que tinga encarregada la gestió i que garantisca la seguretat de l'alumnat transportat.


11

CESSAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR.

El cessament de la prestació del menjador es sol·licitarà a la direcció territorial pel Consell Escolar del centre, s'autoritzarà previ informe de la Inspecció educativa. En el cas que es lesione greument l'interès públic i social, la direcció territorial comunicarà al Consell escolar la decisió desestimatòria a la sol·licitud de tancament, el servei continuarà com a mínim fins a la finalització del curs escolar.

Es podrà cessar d'ofici, per part de la direcció territorial quan existisquen raons provades, després de l'audiència del consell escolar del centre.

Quan es tracte d'una suspensió per raons de força major i de forma temporal, s'haurà de comunicar a la direcció territorial, amb indicació de les causes i del temps previsible de cessament del servei.

L'Administració prendrà les mesures pertinents en aquells supòsits en què, sent obligatòria la prestació del servei de menjador escolar, no s'acorde per part del centre la prestació del servei. En aquest sentit comunicarà al centre les mesures que hagen d'adoptar-se que garantisquen la prestació del servei aquell alumnat usuari del transport escolar o dels centres d'educació especial.


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >