OPOSICIONS 2003 - fase de pràctiques


  

GUIA PRÀCTICA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES (en valencià)


  

GUIA PRÁCTICA DE LA FASE DE PRÁCTICAS (en castellano)


Model d'informe final (pdf 24kb)                       resum guia (pdf 26kb)


Regulació de la fase de pràctiques. DOGV 29/10/03

Nomenament de funcionaris en pràctiques. DOGV 15/10/03


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES

Per informar-vos sobre aquesta fase del procediment selectiu i assessorar-vos sobre els dubtes que puguen sorgir, així com per donar-vos orientacions per redactar l'informe final, us convoquem a que participeu en les següents assemblees:

ALACANT. Dimecres 5 de novembre . 18 h . Seu (Glorieta Vicente Mogica, 5-12)
CASTELLÓ. Dimecres 5 de novembre. 18 h. Seu (Marqués de Valverde, 8)
VALÈNCIA. Dijous 6 de novembre. 18,30 h Seu (Juan de Mena, 14-baix)

 


REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES DEL PROFESSORAT SELECCIONAT EN LA OPOSICIÓ DE 2003

ALGUNES INFORMACIONS D’INTERÈS QUE FIGUREN A LA RESOLUCIÓ QUE REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES

La Resolució de 13 d’octubre de 2003, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, (publicada el 29-10-2003 DOGV núm 4618) regula la fase de pràctiques dels funcionaris i funcionàries en pràctiques seleccionats a les convocatòries d’oferta pública d’ocupació de 2003.

En aquesta Resolució es determina que el període de pràctiques finalitza el 15 de març, i entre d’altres coses que es confeccionarà un informe final.


1. COMISSIÓ QUALIFICADORA

En cada direcció territorial es constituirà una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cos de mestres, i també una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. Les comissions estaran integrades per:

El cap de la Unitat d'Inspecció, que actuarà com a president; dos inspectors d'Educació i dos directors de centre, designats pel director territorial, que actuaran com a vocals; el cap de la Secció de Gestió de Personal o funcionari en qui delegue, que actuarà com a secretari.


2. PROFESSORAT TUTOR

Els/les tutors/tutores seran nomenats/nomenades preferentment entre els professors del centre on l'aspirant desenrotlle les pràctiques, i s'haurà de tindre en compte que posseisquen, almenys, cinc anys de serveis, sempre que siga possible, i que demostren especial dedicació i eficiència en el seu treball professional.

2.1. Funcions

Les funcions del professor o de la professora tutora consistiran a assessorar i informar els funcionaris en pràctiques sobre els aspectes de la programació general anual següents:

-Projecte educatiu: elaboració i procés d'aplicació.

-Projecte curricular (d'etapa): elaboració i procés d'adequació.

-Criteris pedagògics per a l’elaboració d'horaris.

-Memòria administrativa: document d'organització del centre (DOC), estadística, instal·lacions, equipament, etc.

-Organització i funcionament dels òrgans de govern.

-Participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

Per al correcte desenrotllament d'estes funcions, el professor tutor haurà d'assistir, almenys, a dos sessions de classe mensuals de les que impartix el funcionari en pràctiques i, al mateix temps que observa el seu treball amb el alumnes, l'orientarà en tot allò que li presente dificultat o que requerisca d'una atenció especial.

Al final del període de pràctiques, el professor tutor emetrà un informe en què expresse la seua valoració sobre els aspectes que es contenen en l'annex de la resolució, i també altres dades que hi considere d’interès, i el remetrà a la comissió qualificadora.


3. ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES

Les activitats d'inserció en el lloc de treball consistiran en el desenrotllament d'activitats tutelades pel professor tutor en relació amb la programació d'aula i l'avaluació dels alumnes, i també amb la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria d'alumnes.

3.1. Activitats de formació

Les activitats de formació a què es fa referència en les mateixes ordres de convocatòria consistiran en un curs modular, comú per a tots el funcionaris docents en pràctiques, que convocarà el Servei de Formació del Professorat a través dels centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

L’activitat formativa consistirà en un curs de 40 hores distribuïdes en els següents mòduls:

  • 15 hores. Prevenció de riscs laborals (dues sessions en dissabte)
  • 10 hores. Atenció a la diversitat i tractament a l’alumnat immigrant...
  • 7 hores. Habilitats de comunicació
  • 6 hores. Organització del centre educatiu i acció tutorial
  • 2hores. Recursos de formació i materials complementaris

Per al funcionariat en pràctiques de Formació Professional, el mòdul de 10 hores (atenció a la diversitat) i el de 2 hores (recursos de formació) seran substituïts per dos mòduls de 6 hores de Formació Professional Específica, impartits pel CEFIRE de Xest en dues sessions de matí.

La durada d’esta acció formativa serà considerada com a activitats complementàries en l’horari del funcionari en pràctiques i es computarà com a tal a partir de la publicació d’esta resolució en el DOGV fins el 15 de març de 2004.

La distribució d’aquest funcionariat docent en pràctiques, per a la realització del mencionat curs, anirà a càrrec del Servei de Formació del Professorat a través de la seua xarxa de CEFIRE.

L’acreditació de l’activitat formativa realitzada, mitjançant certificat expedit pel cap del Servei de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE corresponent, serà obligatòria per a poder obtindre la qualificació d’apte en la fase de pràctiques.


4. INFORME FINAL

Els aspirants elaboraran un informe final en el qual faran constar el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Aquest informe serà lliurat a la comissió qualificadora en acabar la fase de pràctiques.

L’STEPV-Iv proporcionarà en les Assemblees un guió per a l’elaboració de aquest INFORME FINAL


5. AVALUACIÓ

La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació dels aspirants a partir del informes emesos pel professor tutor, el director del centre i l’acreditació mitjançant la certificació expedida pel cap del Servei de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE de l’activitat formativa realitzada. Els informes del professor tutor i del director del centre s'ajustaran als models que figuren en l'annex en la resolució i s'expressaran en el termes «satisfactori» o «no satisfactori».

En aquesta valoració tindrà en compte, igualment, l’INFORME FINAL elaborat pels aspirants. El judici de la comissió qualificadora s'expressarà en termes de «APTE » o «NO APTE» i quan la qualificació siga de «NO APTE », aquesta haurà de ser motivada.


INFORME DEL PROFESSORAT TUTOR

Funcionaris en pràctiques:___________________Centre públic:________________

Indicadors per a l'informe del professor o professors tutors

Satisfactori

No satisfactori

1. Acompliment de la programació de l'equip o equips de o del departament didàctic, d'acord amb el projecte cicle curricular (d'etapa).

 

 

2. Aplicació d'estratègies metodològiques adequades i del model d'avaluació contínua i formativa.

 

 

3. Adaptació de la programació als alumnes del seu grup o grups (programació d'aula i pràctica docent) .

 

 

4. Participació en les distintes activitats de l'equip o equips de cicle o del departament didàctic.

 

 

5. Atenció la diversitat de l'alumnat, particularment amb els que presenten necessitats educatives especials, si pertoca.

 

 

6. Capacitat de treball en equip.

 

I

Data i signatura:


INFORME DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

Funcionari en pràctiques:___________________Centre públic:________________

Indicadors per a l’informe del director/de la directora del centre

Satisfactori

No satisfactori

1. Acompliment de l'horari personal.

 

 

2. Integració en el claustre de professors i en la comunitat educativa.

 

 

3. Participació en les activitats del centre, tant si són escolars com si són extraescolars i complementàries.

 

 

4. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i famílies

 

 

Data i signatura:

Els funcionaris en pràctiques declarats "NO APTES" podran incorporar-se amb els seleccionats de la següent promoció per a repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques.


6. DURACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

5.1. Període ordinari de pràctiques

Amb caràcter general, per als funcionaris en pràctiques que s'hagen incorporat fins el dia 15 de setembre i hagueren prestat serveis efectius durant un període de sis mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 de març del present curs escolar. Les comissions podran disposar d'un termini de vint dies a partir del 15 de març per a redactar l’acta final.

6.2. Situacions excepcional per a completar el període de pràctiques

Aquells funcionaris en pràctiques que a data de 15 de març de 2004 no hagen prestat serveis efectius com a mínim tres mesos, hauran de considerar-se no aptes. No obstant això, en el cas que un aspirant no poguera completar el mínim de serveis efectius establit per a esta fase del procés selectiu per causes degudament justificades i valorades per la Direcció General de Personal, no podran ser qualificats per la comissió de valoració i es considerarà ajornada la seua incorporació a dita fase.

Els funcionaris en pràctiques que fins al 15 de març de 2004 hagen prestat serveis per un temps inferior a sis mesos, dits serveis els seran computats, comptant-los a partir de la incorporació al centre, a l’efecte de completar l'esmentat període. Per a la qual cosa, les comissions es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins a l'avaluació dels funcionaris en pràctiques a què fa referència el present apartat i lliuraran les actes finals corresponents en el termini de cinc dies a partir de l’últim de cada mes.

  

REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS DEL PROFESSORADO SELECCIONADO EN LA OPOSICIÓN DE 2003

ALGUNAS INFORMACIONES DE INTERÉS QUE FIGURAN EN LA RESOLUCIÓN QUE REGULA LA FASE DE PRÁCTICAS

La Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports (publicada el 29-10-2003 DOGV núm 4618) regula la fase de prácticas de los funcionarios y funcionarias en prácticas seleccionadas en las convocatorias de oferta pública de empleo de 2003.

En esta Resolución se determina que el período de prácticas finaliza el 15 de marzo, y entre otras cosas que se confeccionará un informe final.

1. COMISIÓN CALIFICADORA

En cada dirección territorial se constituirá una comisión calificadora de los funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros, y también una comisión calificadora de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional. Las comisiones estarán integradas por:

El jefe de la Unidad de Inspección, que actuará como presidente; dos inspectores de educación y dos directores de centro, designados por el director territorial, que actuarán como vocales; el jefe de la Sección de Gestión de Personal o funcionario en quien delegue, que actuará como a secretario.


2. PROFESORADO TUTOR

Los/las tutores/tutoras serán nombrados/das preferentemente entre los profesores del centro donde el/la aspirante desarrolle las prácticas, y deberá tenerse en cuenta que posean, al menos, cinco años de servicios, siempre que sea posible, y que demuestren especial dedicación y eficiencia en su trabajo profesional.

2.1. Funciones

Las funciones del profesor o de la profesora tutora consistirán en asesorar e informar a los funcionarios en prácticas sobre los aspectos de la programación general anual siguientes:

-Proyecto educativo: elaboración y proceso de aplicación.

-Proyecto curricular (de etapa): elaboración y proceso de adecuación.

-Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

-Memoria administrativa: documento de organización del centre (DOC), estadística, instalaciones, equipamiento, etc.

-Organización y funcionamiento de los órganos de gobierno.

-Participación de la comunidad educativa y coordinación didáctica.

Para el correcto desarrollo de estas funciones, el/la profesor/a tutor/a tendrá que asistir, al menos, a dos sesiones de clase mensuales de las que imparte el/la funcionario/a en prácticas y, al mismo tiempo que observa su trabajo con el alumnado, le orientará en todo aquello que le presente dificultad o que requiera una atención especial.

Al final del período de prácticas, el/la profesor/a tutor/a emitirá un informe en el que exprese su valoración sobre los aspectos que se contemplan en el anexo de la resolución, y también otras informaciones que considere de interés, y lo remitirá a la comisión calificadora.


3. ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS

Las actividades de inserción en el puesto de trabajo consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas por el profesorado tutor relativa a la programación de aula y la evaluación del alumnado, y también con la información sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, participación y coordinación del centro, con especial atención a la tutoría del alumnado.

3.1. actividad formativa

Las actividades de formación a las que se hace referencia en las mismas órdenes de convocatoria consistirán en un curso modular, común para todos los funcionarios docentes en prácticas, que convocará el Servicio de Formación del Profesorado a través de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunidad Valenciana.

La distribución de este funcionariado docente en prácticas, para la realización del mencionado curso, correrá a cargo del Servicio de Formación del Profesorado a través de su red de CEFIRE.

La actividad formativa consistirá en un curso de 40 horas de duración distribuidas en los siguientes módulos:

  • 15 horas: Prevención de riesgos laborales (dos sesiones en sábados)
  • 10 horas: Atención a la diversidad: tratamiento al alumnado inmigrante...
  • 7 horas: Habilidades de comunicación
  • 6 horas: Organización del Centre y Acción Tutorial
  • 2 horas: Recursos de Formación y materiales complementarios

Para el profesorado en prácticas de les especialidades de Formación Profesional, el módulo de 10 horas (atención a la diversidad) y el de 2 horas (recursos de formación) serán sustituidos por dos módulos de 6 horas de Formación Profesional Específica, impartidos por el CEFIRE de Xest en dos sesiones de mañana.

La duración de esta acción formativa será considerada como actividades complementarias en el horario del funcionario en prácticas y se computará como tal a partir de la publicación en DOGV de la resolución hasta el 15 de marzo de 2004.
La acreditación de la actividad formativa realizada, mediante certificación expedida por el jefe del Servicio de Formación del Profesorado, o por la Dirección del CEFIRE correspondiente, será obligatoria para poder obtener la calificación de apto en la fase de prácticas.


4. INFORME FINAL

Los aspirantes elaborarán un informe final en el que harán constar el trabajo realizado durante el período de prácticas, las dificultades que han encontrado y los apoyos que han recibido. Este informe será entregado al término de la fase de prácticas a la comisión calificadora.

El STEPV-Iv proporcionará en les Asambleas un guión para la elaboración de este INFORME FINAL


5. EVALUACIÓN

La comisión calificadora realizará la evaluación de los aspirantes a partir de los informes emitidos por el profesorado tutor, la dirección del centre y la acreditación mediante la certificación expedida por el director o directora del CEFIRE de la actividad formativa realizada. Los informes del profesorado tutor y de la dirección del centre se ajustarán a los modelos que figuren en el anexo en la resolución y se expresarán en los términos «satisfactorio» o «no satisfactorio».

En esta valoración se tendrá en cuenta igualmente, el INFORME FINAL elaborado por los aspirantes. El juicio de la comisión calificadora se expresará en términos de "APTO" o "NO APTO" y cuando la calificación sea de "NO APTO", ésta habrá de ser motivada.


INFORME DEL PROFESOR TUTOR

Funcionarios en prácticas:_____________________Centro público:_____________

Indicadores para el informe del profesor o profesores tutores

Satisfactorio

No satisfactorio

1. Cumplimiento de la programación del equipo o equipos de ciclo o del departamento didáctico, de acuerdo con el proyecte de ciclo curricular (de etapa).

 

 

2. Aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y del modelo de evaluación continua y formativa.

 

 

3. Adaptación de la programación a los alumnos de su grupo o grupos (programación de aula y práctica docente) .

 

 

4. Participación en las distintas actividades del equipo o equipos de ciclo o del departamento didáctico.

 

 

5. Atención la diversidad del alumnado, particularmente con los que presenten necesidades educativas especiales, en su caso.

 

 

6. Capacidad de trabajo en equipo.

 

I

Fecha y firma:


INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Funcionario en prácticas:__________________Centro público:________________

Indicadores para el informe del director/de la directora del centro

Satisfactorio

No satisfactorio

1. Cumplimiento del horario personal.

 

 

2. Integración en el claustro de profesores y en la comunidad educativa.

 

 

3. Participación en les actividades del centro, tanto si son escolares como si son extraescolares y complementarias.

 

 

4. Capacidad de relación y comunicación con los alumnos y familias

 

 

Fecha y firma:


 Los funcionarios en prácticas declarados "NO APTOS" podrán incorporarse con los seleccionados de la siguiente promoción para repetir, por una sola vez, la fase de prácticas en los términos que se establecen en las respectivas Órdenes de convocatorias


6. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

6.1. Período ordinario de prácticas

Con carácter general, para los funcionarios en prácticas que se hayan incorporado hasta el día 15 de septiembre y hubieran prestado servicios efectivos durante un período de seis meses, las prácticas se consideraran concluidas el día 15 de marzo del presente curso escolar. Las comisiones podrán disponer de un plazo de veinte días a partir del 15 de marzo para redactar el acta final.

6.2. Situaciones excepcionales para completar el período de prácticas

Aquellos funcionarios en prácticas que el de 15 de marzo de 2004 no hayan prestado servicios efectivos como mínimo tres meses, se considerarán "no aptos". No obstante, en el caso de que un aspirante no pudiera completar el mínimo de servicios efectivos establecido para a esta fase del proceso selectivo por causes debidamente justificadas y valoradas por la Dirección General de Personal, no podrán ser calificados por la comisión de valoración y se considerará aplazada su incorporación a dicha fase.

Los funcionarios y les funcionarias en prácticas que a fecha del 15 de marzo de 2004 hayan prestado servicios por un tiempo inferior a seis meses, estos servicios les serán computados, contándolos a partir de la incorporación al centre, al efecto de completar dicho período. Para ello, las comisiones se considerarán constituidas con carácter permanente hasta la evaluación del funcionariado en prácticas a que hace referencia el presente apartado y entregarán las actas finales correspondientes en el plazo de cinco días a partir del último de cada mes.

 


Regulació de la fase de pràctiques

Veure en aquesta pàgina
publicació en DOGV 4.618 (Dimecres, 29/10/03) 

 


Nomenament de funcionaris en pràctiques

veure nomenament en DOGV 15/10/03
veure nomenanment en aquesta pàgina:
   (DOGV 15/10/03) nomenanment funcionaris en pràctiques - mestres
   (DOGV 15/10/03) nomenanment funcionaris en pràctiques - secundària

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >