OPOSICIONS A CATALUNYA 2003

  

Tota la informació de les oposicions de Catalunya
primària - secundària, places, sol.licituds, ...

i també a USTEC·STEs       


   

Convocatòria
en Diari Oficial

  

places

DOGC núm. 3801 - 16/01/2003
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ ENS/19/2003, de 13 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

Publicada en el DOGC núm. 3801 - 16/01/2003 la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.
 El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de gener al 5 de febrer 2002 
   
Oposicions

Convocatòria de 2003


1. Ingrés/accés

1.1. Procediments

L Ingrés lliure.
E Accés a un cos de grup superior.
A Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.
R Reserva per a aspirants amb disminucions.

1.2. Cossos

• Mestres.
• Professors d'ensenyament secundari.
• Professors tècnics de formació professional.
• Professors d'escoles oficials d'idiomes.

1.3. Especialitats

• Per al cos de mestres: educació física, música, educació infantil i educació especial: pedagogia terapèutica.

• Per al cos de professors d'ensenyament secundari: anglès, tecnologia, assessoria i processos d'imatge personal, hoteleria i turisme, informàtica, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics.

• Per al cos de professors tècnics de formació professional: cuina i pastisseria, manteniment de vehicles, mecanització i manteniment de màquines, producció en arts gràfiques, sistemes i aplicacions informàtiques.

• Per al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: alemany, àrab, francès i anglès.

1.4. Places

Per a l'ingrés lliure: 341.
• Cos de mestres: 227.
• Cos de professors d'ensenyament secundari: 74.
• Cos de tècnics de formació professional: 29.
• Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 11.

Per a l'accés a un cos d'un grup superior:
• Cos de professors d'ensenyament secundari: 85.

Per a l'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació:
• Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 11.

Reservades a aspirants amb disminucions:
• Cos de mestres: 13.
• Cos de professors d'ensenyament secundari: 9.
• Cos de tècnics de formació professional: 1.

1.5. Requisits

Per a l'ingrés lliure:
• Nacionalitat: espanyola, de la Unió Europea o assimilada.
• Edat: major de 18 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
• Titulació per al cos de mestres: mestre, diplomat de professorat d'EGB o mestre d'ensenyament primari.
• Titulació per als cossos de professors d'ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent a efectes de docència.
• Titulació per al cos de professors tècnics de formació professional: diplomat universitàri, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent a efectes de docència
• Altres: vegeu la resolució de convocatòria.

Per a l'accés a un cos d'un grup superior:
• Situació administrativa: ser funcionari de carrera d'un cos docent de grup B,
• Condicions: estar en possessió d'alguna de les titulacions exigides per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari i haver prestat serveis un mínim de sis anys com a funcionari de carrera en el seu cos d'origen.

Per a l'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació:
• Situació administrativa: ser funcionari de carrera d'un cos docent del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual s'aspira ingressar.
• Condicions: estar en possessió d'alguna de les titulacions exigides per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.


2. Adquisició de noves especialitats

2.1. Procediments

N Adquisició de noves especialitats.

2.2. Cossos

• Mestres.
• Professors d'ensenyament secundari.
• Professors tècnics de formació professional.

2.3. Especialitats


Les mateixes que consten al procediment d’ingrés lliure.


3. Sol·licituds

3.1 Sol·licituds d’admissió
Per al cos de mestres i cos de tècnics de formació professional: model exclusiu on l’aspirant ha d’assenyalar un dels dos cossos.
- Sol·licitud d’admissió als procediments selectius d’ingrés i d’accés a la funció pública docent i d’adquisició de noves especialitats
- Instruccions per formalitzar la sol·licitud
Per al cos de professors d’ensenyament de secundari i cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: model exclusiu on l’aspirant ha d’assenyalar un dels dos cossos.
- Sol·licitud d’admissió als procediments selectius d’ingrés i d’accés a la funció pública docent i d’adquisició de noves especialitats
- Instruccions per formalitzar la sol·licitud

3.2 Sol·licituds de valoració de documents i fulls d’autobaremació
Per al procediment d’ingrés:
- Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisíó de places de funcionaris docents corresponent al procediment d’ingrés
- Full d’autobaremació de mèrits
- Full a formalitzar pel Tribunal
Per al procediment d’accés a un cos de grup superior:
- Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisíó de places de funcionaris docents corresponent al procediment d’accés a un cos de grup superior
- Full d’autobaremació de mèrits
- Full a formalitzar pel Tribunal
Per al procediment d’accés a altres cossos del mateix grup i nivell de complement de destinació:
- Sol·licitud de valoració de documents per a la realització de proves per a la provisíó de places de funcionaris docents corresponent al procediment d’accés a altres cosos del mateix grup i nivell de complement de destinació
- Full d’autobaremació de mèrits
- Full a formalitzar pel Tribunal

3.3 Termini: del 17 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos.

3.4 Forma: amb el model de sol·licitud que es troba a disposició dels interessats a les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament; també es pot imprimir des d'aquesta web.

3.5 Lloc: una vegada formalitzades les sol·licituds, s'hauran de presentar a les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament.

• BARCELONA-CIUTAT: Av. del Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona, tel. 93-443-95-00.

• BARCELONA-COMARQUES: C/ de Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 93-481-60-00.

• BAIX LLOBREGAT-ANOIA: C/ Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 93-685-94-50.

• VALLÈS OCCIDENTAL: Av. del Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 93-748-44-55.

• GIRONA: C/ Ultònia, 13, 17002 Girona, tel. 972-48-30-00.

• LLEIDA: Ptge. Pompeio, 4, 25006 Lleida, tel. 973-22-86-50.

• TARRAGONA: C/ de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977-25-14-40.

• TERRES DE L’EBRE: C/ del Poeta Vicenç Garcia, 3, 1r, 43500 Tortosa, tel 977-44-87-11.


4. Pagament

La sol·licitud incorpora el sistema RIN com a sistema habitual de pagament, el qual podrà fer-se efectiu:
- En qualsevol de les oficines de “la Caixa”.
- En terminals ServiCaixa o mitjançant transacció electrònica, en ambdós casos utlitzant una tarjeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària, d’acord amb el tipus de sol·licitud escollit.

Model exclusiu per al cos de mestres i cos de professors tècnics de formació professional. Import de la taxa: 35,45 euros.
Model exclusiu per al cos de professors d’ensenyament secundari i cos de professors d’escoles oficials d’idiomes. Import de la taxa: 45,10 euros.

De manera excepcional, quan no s’utlitizi el sistema habitual, es podrà fer transferència bancària al compte corrent de “la Caixa” 2100-3000-11-2201661873.


5. Informació

A les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament, al Servei de Gestió de Professorat de la Direcció General de Recursos Humans: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, tel. 93-400-69-00, al Telèfon d'Atenció Ciutadana 012 i al Teleservei de TV3.

Resolució ENS/19/2003, de 13 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats. [Text íntegre

  

   

distribució per cossos:

C

Cos

N

597

Mestres

240

590

Professors d’ensenyament secundari

168

591

Professors tècnics de formació professional

30

592

Professors d’escoles oficials d’idiomes

22

La distribució d’aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si s’escau, és la següent:

A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

EES

Educació especial:pedagogia terapèutica

14

1

15

PEF

Educació física

47

3

50

INF

Educació infantil

142

8

150

PMU

Música

24

1

25

 

Totals

227

13

240

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

10

9

1

20

TEC

Tecnologia

40

36

4

80

503

Assessoria i processosd’imatge personal

2

2

4

506

Hoteleria i turisme

3

3

6

507

Informàtica

5

4

1

10

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

4

4

8

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

5

4

1

10

524

Sistemes electrònics

8

6

1

15

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

8

6

1

15

 

Totals

85

74

9

168

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

6

6

609

Manteniment de vehicles

5

5

611

Mecanització i manteniment de màquines

6

6

623

Producció en arts gràfiques

3

3

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

9

1

10

 

Totals

29

1

30

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Codi

Especialitat

A

L

T

133

Alemany

4

4

8

134

Àrab

2

1

3

192

Francès

1

2

3

193

Anglès

4

4

8

 

Totals

11

11

22

 


tornar a començament / treball / ensenyament públic / inici stepv