stepv55.gif (3507 bytes)

PERMISOS I EXCEDÈNCIES

IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyança Privada Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics

  

ver en castellano

El marc general de la normativa al voltant de permisos i excedències es troba al IV Conveni Colectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingut total o parcialment amb fons públics, als articles 36, punts 1 al 6, article 37, 38, 39, 40, 41 i 42 per als permisos i els articles 43, 44, punts 1 al 3, article 45, punts 1 i 2, i articles 46, 47 i 48 per a les excedències, i d’altra banda, a les modificacions de l’Estatut dels Treballadors (ET), arreplegades a la Llei 39/1999 de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadoras.

Per facilitar la sol·licitut d’aquests drets dels treballadors/es de l’ensenyament privat concertat, us adjuntem models d’instàncies per demanar-les a l’empresa, recordant-vos que sempre que s’entrega una sol·licitud, heu de quedar-vos amb una còpia segellada i signada pel representant de l’empresa. 

models de sol.licitud de permisos i excedències

descarregar cartell en valencià (pdf)      descargar cartel en castellano (pdf)
    

 

 

Cada relació recorreguda en qualsevol sentit des de el treballador/a suposa un grau de consanguinitat o afinitat, aleshores així: Familiars de 1er. grau: pares, sogres, fill/es, cònjuge, nora i gendre. Familiars de 2on. grau: fills/es del cònjuge, avis (tant directes com polítics), germans/es, cunyats/des, i nets/es. Familiars de 3er. grau: oncles, ties, i nebots/des. Familiars de 4rt. grau: cosins/es.

           

Permisos

Motiu

Article

Documentació

Duració

Observacions

Matrimoni

Art.36.1

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació
(ex.: Llibre de Família)

15 dies

Retribuït.

Naixement o mort de fill/a. Malaltia greu, hospitalització o mort del cònjuge o de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

Art. 36.2

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació
(ex.: Certificat Mèdic)

3 dies, 5 per a desplaçaments superiors a 150 km.

Retribuït.

Trasllat del domicili habitual

Art. 36.3

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació

1 dia

Retribuït.

Boda d'un parent fins a segon grau de consanguinitat/afinitat

Art. 36.4

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació

1 dia

Retribuït.

Per al compliment d'un deure de caràcter públic o personal

Art. 36.5

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació

Temps indispensable

Retribuït. Sol constar en normes legals o convencionals la duració determinada, així com la seua possible compensació econòmica.

Per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part

Art. 36.6

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació

Temps indispensable

Retribuït. Els exàmens i tècniques han de realitzar-se dins de la jornada laboral.

Assumptes Propis

Art. 37

Avís o sol·licitud prèvia (15 dies)

15 dies

No retribuït. No pot ser coincident amb el d'un altre treballador/a, del mateix nivell o branca de grup. Pot fraccionar-se en dos períodes.

Maternitat, adopció, acolliment permanent o preadoptiu o risc durant l'embaràs.

Art. 38

Avís o sol·licitud prèvia i Justificació

16 setmanes
(o temps indispensable)

Retribuït.

Lactància

Art. 39

Avís o sol·licitud prèvia

1 hr. Diària fins als 9 mesos del xiquet/a

Retribuït. No poden simultaniejar-lo pare i mare.

Cura de familiars que no puguen valdre's per si mateixos

Art. 40

Avís o sol·licitud prèvia
(Reincorporació integra: 15 dies d'antelació.)

Reducció de jornada d'un terç a la mitat

Reducció proporcional de salari. No pot simultaniejar-se pel mateix subjecte causant.
Personal docent, finalització al començament del curs escolar.

Cursos organitzats per l'empresa

Art. 41

 

Duració del mateix

Retribuït. L'empresa ha d'abonar, matricula, desplaçaments i residència.
Es facilitarà accés per a l'aprenentatge de la llengua de la Comunitat.

Exàmens oficials

Art. 42

Avís o sol·licitud prèvia. Justificació de matricula i assistència

Temps indispensable

Retribuït.

 

Excedències

Motiu

Article

Documentació

Duració

Observacions

Per designació o elecció per a un càrrec públic

Art. 41.1

Documentació Acreditativa
Incorporació en 30 dies

Temps indispensable

Excedència forçosa. No retribuïda. Sempre que impossibilite l'assistència al treball.

Per a exercici de funcions sindicals

Art. 41.2

Documentació acreditativa
Incorporació en 30 dies

Temps indispensable

Excedència forçosa. Retribuïda. Sempre que es tinga representativitat suficient en l'àmbit del Conveni.

Per a perfeccionament professional

Art. 41.3

Documentació Acreditativa
Incorporació en 30 dies

Temps indispensable

Excedència forçosa. No retribuïda. Mínim 10 anys d'exercici actiu en la mateixa empresa. 4 anys si és conseqüència d'adequació a innovacions educatives de l'empresa.

Cura de familiars que no puguen valdre's per si mateixos

Art. 45.1

Documentació Acreditativa
Incorporació en 30 dies

Temps indispensable

Excedència especial. No retribuïda. Excepte canvis substancials del motiu de concessió, la finalització coincidirà amb el començament del curs escolar.

Cura de fills (naturals, adopció o acolliment permanent o preadoptiu)

Art. 45.2

Documentació Acreditativa
Incorporació en 30 dies

Màxim 3 anys

Excedència especial. No retribuïda. No poden simultaniejar-lo pare i mare.

Excedència Voluntària

Art. 47

Sol·licitud per escrit
(Sol·licitud reincorporació mínim 1 mes previ)

Mínim 1 any, màxim 5 anys

No retribuïda. Antiguitat mínima d'un any i 4 anys anteriors sense excedència.
Dret a reingrés només en cas de vacant en especialitat o categoria laboral.


PERMISOS

 

Legislación

Documentación

Duración

Observaciones

Matrimonio

Art.36.1

Aviso o solicitud previa y Justificación

15 días

Retribuido.

Nacimiento o fallecimiento de hijo/a. Enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento del cónyuge o de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad

Art. 36.2

Aviso o solicitud previa y Justificación

 

3 días.
5 para desplazamientos superiores a 150 km.

Retribuido.

Traslado del domicilio habitual

Art. 36.3

Aviso o solicitud previa y Justificación

1 día

Retribuido.

Boda de un pariente hasta segundo grado de consanguinidad/afinidad

Art. 36.4

Aviso o solicitud previa y Justificación

1 día

Retribuido.

Para el cumplimiento de un deber de carácter público o personal

Art. 36.5

Aviso o solicitud previa y Justificación

Tiempo indispensable

Retribuido. Suelen constar en normas legales o convencionales la duración determinada, así como su posible compensación económica.

Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto

Art. 36.6

Aviso o solicitud previa y Justificación

Tiempo indispensable

Retribuido. Dichos exámenes y técnicas deben realizarse dentro de la jornada laboral.

Asuntos Propios

Art. 37

Aviso o solicitud previa con 15 días de antelación.

15 días

No retribuido. No puede ser coincidente con el de otro trabajador/a, del mismo nivel o rama de grupo. Puede fraccionarse en dos periodos.

Maternidad, adopción, acogimiento permanente o preadoptivo o riesgo durante el embarazo.

Art. 38

Aviso o solicitud previa y Justificación

16 semanas (o tiempo indispensable)

Retribuido. Obligatoriamente seis semanas después del parto para la madre, las restantes antes o después del parto tanto el padre o la madre.

Lactancia

Art. 39

Aviso o solicitud previa

1 hr. diaria hasta los 9 meses del niño/a

Retribuido. No pueden simultanearlo padre y madre.

Cuidado de familiares que no puedan valerse por si mismos

Art. 40

Aviso o solicitud previa con 15 días de antelación.

Reducción de jornada de un tercio a la mitad

Reducción proporcional de salario. No puede simultanearse por el mismo sujeto causante dos o mas trabajadores de la misma empresa.
Personal docente, finalización al comienzo del curso escolar.

Cursos organizados por la empresa

Art. 41

Aviso o solicitud previa. Justificación de matrícula y asistencia.

Duración del mismo

Retribuido. La empresa debe abonar, matricula, desplazamientos y residencia.
Se facilitará acceso para el aprendizaje de la lengua de la Comunidad.

Cursos de perfeccionamiento

Art. 41

Solicitud previa y matricula.

Tiempo indispensable

Retribuido. El empresario dará el visto bueno.

Exámenes oficiales

Art. 42

Aviso o solicitud previa. Justificación de matricula y asistencia

Tiempo indispensable

Retribuido.

       

EXCEDENCIAS

 

Legislación

Documentación

Duración

Observaciones

Por designación o elección para un cargo público

Art. 44.1

Documentación Acreditativa

Tiempo indispensable

Excedencia forzosa. No retribuida. Siempre que imposibilite la asistencia al trabajo. Solicitar el reingreso 30 días antes.

Para ejercicio de funciones sindicales

Art. 44.2

Documentación acreditativa

 

Tiempo indispensable

Excedencia forzosa. Retribuida. Siempre que se tenga representatividad suficiente en el ámbito del Convenio. Solicitar el reingreso 30 días antes

Para perfeccionamiento profesional

Art. 44.3

Documentación Acreditativa

Tiempo indispensable

Excedencia forzosa. No retribuida. Mínimo 10 años de ejercicio activo en la misma empresa. 4 años si es consecuencia de adecuación a innovaciones educativas de la empresa. Solicitar el reingreso 30 días antes

Cuidado de familiares que no puedan valerse por si mismos

Art. 45.1

Documentación Acreditativa

Tiempo indispensable

Excedencia especial. No retribuida. Salvo cambios sustanciales del motivo de concesión, la finalización coincidirá con el comienzo del curso escolar. Solicitar el reingreso 30 días antes.

Cuidado de hijos (naturales, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo)

Art. 45.2

Documentación Acreditativa

Máximo 3 años

Excedencia especial. No retribuida. No pueden simultanearlo padre y madre. Solicitar el reingreso 30 días antes.

Excedencia Voluntaria

Art. 47

Solicitud por escrito

Mínimo 1 año, máximo 5 años

No retribuida. Antigüedad mínima de un año y 4 años anteriores sin excedencia.
Derecho a reingreso solo en caso de vacante en especialidad o categoría laboral. Solicitar el reingreso 30 días antes.

El trabajador que disfrute de excedencia forzosa o especial, tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, cómputo de la antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure, y a reincorporarse al mismo centro de trabajo una vez terminado el período de excedencia

Nota. Recordar que siempre que se entrega una solicitud, debéis quedaros con una copia sellada y firmada por la empresa.


Excedència especial (art. 45)
Excedència voluntària (art. 47)
Excedència forçosa (art. 44)
LPermís per lactància
Llicència per maternitat 
Permís pel matrimoni propi
Permís per naixement, malaltia, accident, mort
Permís per trasllat del domicili habitual
Permis per matrimoni parents  (fins 2on grau)
Permís per deure de caràcter públic i personal
Permis per preparació al part
Permís per necessitats personals (no retribuït)
Reducció de la jornada
Reingrés després d'excedència

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE:

Que he d’atendre un familiar fins al segon grau de consaguinitat o afinitat, per raons d’edat, accident o malaltia, que es troba en situació de no poder valdre’s per ell/a mateix i no desenvolupa cap activitat retribuïda.

Que he d’atendre un fill/a per naturaleça, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, en els termes de la legislació vigent.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedida l’EXCEDÈNCIA ESPECIAL requerida per atendre el fet abans exposat, d’acord amb el que extableix l’article 45 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

_________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE:

  • Que compte amb un any d’antigüitat en la susdita empresa.

  • Que no he gaudit d’aquesta excedència voluntària als darrer quatre anys.

  • Que, a hores d’ara, no puc fer-me càrrec del servei al qual estic destinat/ada com a Mestre/a o Professor/a de/d’ ______________________ a l’esmentat centre per les següentes raons:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedida l’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA des de _______________ fins a ____________________, d’acord amb el que estableix l’article 47 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics

_________________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE:

Que he estat dessignat/da, triat/da per exercir un càrrec públic, la qual cosa impossibilita l´assistència al centre.
Que estat designat/da pel sindicat _________________, per realitzar funcions d’àmbit provincial o superior.
Que em dedicaré al perfeccionament profesional durant un curs escolar, complint els requisits exigits.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedida l’EXCEDÈNCIA FORÇOSA requerida per atendre el fet abans exposat, d’acord amb alló establert a l’article 44 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

__________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que amb data _______________ va nàixer el/la meu/a fill/a segons acredita el certificat de naixement i el llibre de familia i em trobe en situació de lactància de menor de nou mesos i opte per:

El pare En ________________________________ gaudesca d’aquest permís per estar tot dos en situació laboral activa.

Gaudir d’un hora d’absència del treball amb motiu de la lactància del menor.

Gaudir de dues mitjes hores amb motiu de la lactància del menor.

Sustituir les possibilitats anteriors per una reducció de la meua jornada en mitj hora amb la mateixa finalitat.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permís per lactància d’un fill menor de 9 mesos, segons allò disposat en l’article 39 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

  • Data d’inici del permís: dia _____ mes ___________ any ______

  • Data de finalització: dia ____ mes ___________ any ______

___________________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que em trova al ___________ mes d’embaraç, segons acredita el certificat metge adjunt, expedit pel facultatiu/va.

Dctor./a. _________________________________________, que pertany a:

LaSeguretat Social
La companyia ________________________

Opta perquè el pare En __________________________________ gaudesca de les setmanes de la llicència compreses entre el dia ________________ i el dia ____________________.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedida la llicència per part de 16 setmanes o 18 setmanes en cas de part múltiple, segons allò disposat a l’article 48, apartat 4rt de l’Estatut dels Treballadors, en la seua modificació redactada per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

  • Data d’inici de la llicència: dia _______ mes ____________ any ______

  • Data probable del part: dia _______ mes _____________ any _______

__________________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE:

Que contrauré matrimoni amb data __________________,

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permís de 15 dies per matrimoni a partir de la data exposada, segons allò disposat en l’article 36, apartat 1 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

_____________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que amb data ___________,

Va naixer el meu fill/a
Va morir el meu fill/a
Va patir malaltia greu el meu/a _______________
Va sofrir accident greu el meu/a _________________
Va estar hospitalitzat el meu/a _______________
Va morir el meu/a ______________

Que, per aquest motiu, necesite desplaçarme mes de 150 Km de la meua localitat

Per la qual cosa:

DEMANE: el permís de tres dies, cinq dies en cas que el desplaçament siga superior a 150 Km, segon allò establert al article 36, apartat 2, del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

_____________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que amb data ____________________ procediré al trasllat del meu domicili habitual.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permis d’un dia amb data __________pel motiu exposat, d’acord amb alló establert en l’article 36.3 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

________________, a ___ de/d’ _________________ de ______

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que amb data ___________________ contraurà matrimoni el meu/a seu/a _________________, parent, fins segon grau de consanguinitat i/o d’afinitat.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permís d’un dia per a l’assistència a aquest acte, d’acord amb alló establert a l’article 36.4 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

___________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

     anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que amb data __________________ tinc que complir un deure de caràcter públic i personal

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit permís pel temps indispensable per dur a terme aquest deure inexcusable, d’acord amb alló establert en l’article 36.5 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

_____________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que durant el dies ___________________________, de _______ a _______ hores, he d’assistir a:

- Realització d’exàmens prenatals
- Tècniques de preparació al part

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permís escaient per l’exposada assistència, d’acord amb alló establert a l’article 36.6 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

____________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que per necessitats personals vull fer ús d’alguna d’aquestes possibilitats de permís no retribuït:

___ díes ininteromputs, que abastirán des de ___________ a ___________ .

2 períodes de temps que abastiran des de ____________ a ___________des de tot i que sumats no superan el màxim permitit de 15 dies .

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el permís exposat, d’acord amb alló establert a l’article 37 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics.

_____________________, a _____ de/d’ _____________ de ____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

      anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que em trobe en situació d’atendrer a:

Menor de 6 anys
Familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

que per raons d’edat, accident o malaltia que no poden valdres per si mateixos, i que no desenvolupen activitat retribuïda.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedida la reducció de jornada assenyalada amb la disminució proporcional del meu sou:

Reducció 1/3 de la jornada

Reducció ½ de la jornada

segons allò disposat en l’article 40 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb Fons Públics

___________________, a _____ de/d’ ____________ de _____

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

   anar al començament

En/Na/N’ _______________________________________, major d’edat, amb D.N.I. nº _______________, i amb domicili a efectes de notificació ____________________________________________, de ____________, C.P. _________, que presta els seus serveis al centre___________________ __________________________, de/d’ _________________, respectuosament

EXPOSE: Que després d’haver gaudit de

Excedència forçosa
Excedència especial
Excedència voluntaria

desde________________a___________________, em trobe en situació de reingresar a l’empresa amb les funcions asignades abans de l’esmentada excedència.

Per la qual cosa,

DEMANE: Que em siga concedit el reingrés, sol·licitat dins del termini establert legalment, d’acord amb allò que estableix l’article 46 del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics

___________________, a _____ de/d’ ____________ de _____

 

Signat:

AL TITULAR DEL CENTRE ___________________________________

< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >