Pressupostos d'educació 2012


2012, l’any de la privatització de l’ensenyament

20/12/2011| STEPV

El proper divendres 23 de desembre les Corts Valencianes aprovarà els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2012. STEPV analitza tot seguit els pressupostos educatius que hi contenen.

La Conselleria d’Educació gestiona el 33% dels pressupostos de la Generalitat Valenciana i, en conjunt, hi ha un increment del 5,82% sobre el pressupost del 2011. Tanmateix, aquest increment no beneficia l’ensenyament públic i confirma la retallada de professorat que s’està produint des del curs passat tal com es pot comprovar en el Capítol I corresponent a les despeses de personal. Primària té assignat 977.406.580€, el que suposa una reducció d'un 0,23% respecte l'any 2011. En Secundària i resta de cossos, l’assignació és d’1.196.418.030€, un 2,99% menys que en 2011. Això equival als més de 1.200 docents que STEPV denuncia que s’han retallat des del curs passat.

CAPÍTOL I. Despeses de personal (milers d’euros)

Etapa 2009 2010 2011 2012 Dif. 2011/12 %
Ed. Primària 1.021.579,70 1.021.579,70 979.679,08 977.406,58 -2.272,50 -0,23
Ed. Secundària 1.283.953,18 1.322.062,57 1.233.327,59 1.196.418,03 -36.909,56 -2,99
Total 2.305.532,88 2.343.642,27 2.213.006,67 2.173.824,61 -39.182,06 -1,80

En el capítol II, de despeses de funcionament dels centres, hi ha uns increments del 23,63% en primària i del 22,78% en secundària respecte de 2011. Tanmateix, els centres estan patint uns retards en els cobraments d’aquestes partides que posen en perill el funcionament diari dels centres com ha denunciat el Sindicat a principi de curs arran de les enquestes fetes als centres. Conselleria deu el segon quadrimestre de 2011 als centres de primària i secundària i el trimestre del present curs. A més, no tot aquest diners va als centres. La Direcció General d’Ordenació i Centres destina diverses quantitats (de les que no es dóna informació pública) per a cobrir altres despeses que no són pròpiament els de funcionament dels centres i que a causa de la gestió integral del pressupost mai s'arriba a saber quin és la seva veritable destinació (publicitat, premsa i escola, publicacions, contractes amb empreses de serveis...).

CAPÍTOL II. Quadre evolució de les despeses de funcionament dels centres públics (milers d’euros)

Etapa 2009 2010 2011 2012 Dif. 2011/12 %
Ed. Primària 79.378,24 75.949,93 75.949,93 99.451,66 23.501,73 23,63
Ed. Secundària 95.145,34 93.203,89 93.203,89 120.703,89 -27.500 22,78
Total 174.523,58 169.153,82 169.153,82 220.155,55 51.001,73 23,16

Quant a les construccions de centres públics CIEGSA perd un 43% del seu pressupost (96.620.800€ menys que l’any 2011) i té un deute acumulat de 2.200 milions d’euros. La partida destinada per a 2012 és només de 128 milions d’euros per a la construcció de centres públics. La Conselleria ha apostat per fomentar la cessió de sòl públic per a construir centres concertats i preveu construir-ne 30 centres seguint aquest model al final de la legislatura, que la Conselleria anomena eufemísticament Centres d’Iniciativa Social. Aquesta iniciativa comporta un pas més en la política de privatització de l’ensenyament que ha comptat amb el rebuig frontal de STEPV i de desmantellament de l’ensenyament com a servei públic.

Impuls a la privatització de l’ensenyament

Les despeses en concerts educatius en Infantil, Primària, Educació Especial han augmentat en 5 milions d’euros. També s’han incrementat en la mateixa quantitat en ESO, després que aquestes partides s’han mantingut falsament congelades durant tres anys (s’incrementaven amb modificacions posteriors dels pressupostos). Per contra, han disminuït lleugerament aquestes inversions en els cicles formatius i en el batxillerat. En global, els increments en concertació s’incrementen en 8.931.100€. Les modificacions que es realitzen posteriorment a l’aprovació dels pressupostos fan difícil una anàlisi acurada de la inversió real en concerts educatius. Aquesta estratègia de l’administració és totalment intencionada i calculada per evitar les crítiques a la política de privatització de l’ensenyament que porta duent a terme el Partit Popular des de l’any 1995 en què arriba al palau de la Generalitat.

CAPÍTOL IV. Quadre de les despeses en concerts educatius

Etapa 2008 2009 2010 2011 2012 Dif. 2011/12 %
EI / Prim / EE 301.672.000 301.672.000 301.672.000 301.672.000 306.672.000 5.000.000 1,6
ESO 224.235.000 224.235.000 224.235.000 224.235.000 229.235.000 5.000.000 2,1
Cicles FP Grau superior 26.005.000 27.710.040 27.710.040 26.710.040,00 26.210.040 -500.000 -1,9
Batxillerat 20.808.000 22.091.980 22.091.980 22.659.930,00 22.091.030,00 -568.900 -2,5
TOTAL 572.720.000 575.709.020 575.709.020 575.276.970 584.208.070 8.931.100 1,52

L’experiència d’aquests últims anys fa que qüestionem la fiabilitat d’aquests pressupostos. En aquests darrers dos anys s’han modificat, a través del DOCV, moltes partides per a retallar-les (en allò que afecta a l’ensenyament públic i al valencià) o augmentar-les (en allò que afecta a les concertacions), com es pot comprovar en la relació detallada que annexem.

El procés de privatització no és nou, però el govern valencià ha aprofitat el context de crisi econòmica que estem atravessant per a donar-li un nou impuls amb la construcció dels CIS, però també amb una retallada sense precedents en què l’ensenyament concertat n’ha quedat al marge. Segons les estadístiques del Ministeri d’Educació en el curs 2010/11, ha crescut en 22.864 l’alumnat de la pública i només hi ha hagut un augment de 68 unitats per atendre’ls (només en primària perquè en secundària s’han perdut 241 unitats) i una retallada de 628 docents (dades de final de curs). Per contra, l’alumnat de concertada ha augmentat en 10.872, la meitat que en la pública, i en canvi les unitats concertades han augmentat en 426 (158 més que en la pública, més del doble) i el professorat ha crescut en 456.

  Pública Privada-Concertada
  2010/11 2009/10 Diferència 2010/11 2009/10 Diferència
Alumnat 676370 653506 22864 335978 325106 10872
Unitats 22802 22734 68 10917 10491 426
Professorat 52226 52854 -628 17728 17272 456

STEPV denuncia, per tant, la doble vara de mesurar a l’hora d’aplicar unes retallades que el Sindicat considera innecessàries en l’ensenyament. Aquestes retallades únicament en la pública i la pretensió de construir més centres concertats i menys públics, confirmen l’objectiu del govern valencià de desmantellar els serveis públics per a privatitzar-los, en consonància amb les polítiques neoliberals que s’han imposat arreu d’Europa per a fer front a la crisi.

Front a tot això, STEPV reivindica unes polítiques i uns pressupostos que servesquen per atendre totes les necessitats del servei públic d'educació, tant en la dignificació de les condicions laborals del professorat com en la millora de la dotació dels recursos per a l'atenció de l'alumnat. En canvi, la proposta del govern del Partit Popular incideix en les retallades en l’escola pública i el foment de la privatització. Aquesta aposta suposa potenciar un model educatiu elitista que servesca per reproduir la divisió social del treball, seleccionant les persones que han d'ocupar després els diferents llocs de treball i càrrecs socials, i contribuir decisivament a consolidar les estructures socials imperants i a difondre els valors i la ideologia del sistema.

Per tot això, STEPV anima a la comunitat educativa a participar en les concentracions previstes per a demà a les 19h davant els ajuntaments de diversos municipis valencians (Castelló, València, Gandia, Elx i Dénia) contra la privatització de l’ensenyament i, en concret, en rebuig a la cessió de sòl públic per a construir centres concertats.

Consulta en PDF l'annex amb les modificacions pressupostàries de 2010 i 2011

  • boto_espai
  • Comenta-ho a

Llei de pressupostos

Publicada la llei de pressupostos de 2012

LLEI 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012.