tornar a la pàgina dels concursos


ver la guia en castellano

  

Concurs de trasllats. Curs 2002-03

guia per a participar

 

Cossos de secundària


   

NORMATIVA

 

Publicació en DOGV núm. 4.366 de 28.10.2002
veure en pdf            veure en html

Convocatòria en pàgina de Conselleria

NORMATIVA BÀSICA QUE REGULA EL CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL


- L.O. 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE). 
- LLEI 30/1984, de mesures de reforma de la funció pública, modificada per la LLEI 23/1988, de 28 de juliol.
- LLEI 22/1993, de 29 de desembre.
- LLEI 42/1994, de 30 de desembre.
- LLEI Orgànica 9/1995, de 20 de novembre.
- DECRET LEGISLATIU del 24/10/95 del Consell de la Generalitat Valenciana.
- DECRET 315/1964, modificat per la LLEI 4/1990, de 29 de juny de 1990.
- R.D. 850/1993, de 4 de juny de 1993, i R.D. 2.112/1998, de 2 d'octubre.
- LLEI 24/1994, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen normes sobre concursos de provisió de llocs de treball per a funcionaris docents.
- R.D. 1.701/1991, de 29 de novembre, d'especialitats del Cos de Secundària.
- R.D. 1.635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat dels cossos de Professorat de Secundària i Professorat Tècnic d'FP a les noves especialitats de l’FP específica, modificat pels R.D. 2.042/1995, de 22 de desembre, i 2.050/1995, de 22 de desembre.
- R. D. 574/1991, de 22 d'abril, i R.D. 575/1991, de 22 d'abril.
- R.D. 1.027/1993, de 25 de juny, i R.D. 2.193/1995, de 28 de desembre, modificat pel R.D. 1.573/1996 i R.D. 777/1998, de 30 d'abril.
- R.D. 989/2000, de 2 de juny.

QUINES PLACES ES PODEN SOL.LICITAR?
VACANTS
FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ
PARTICIPANTS
CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
DRET PREFERENT
ANNEX I - BAREM
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
TRAMITACIÓ
    

QUI PARTICIPA?

- Professorat d’Ensenyament Secundari
- Professorat Tècnic de Formació Professional
- Professorat de les Escoles Oficials d’Idiomes
- Catedràtics de Música i Arts Escèniques
- Professorat de Música i Arts Escèniques
- Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
- Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny 

CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

Els concursants que obtinguen destinació definitiva estaran obligats a adquirir competència lingüística en valencià. 

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDARI?

- Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Matemàtiques, Anglés, Llengua Castellana, Valencià, etc., per als centres que figuren a l’Annex II de la Resolució i per a les places que s’indiquen a l’Annex VI-a).
- Els funcionaris que hagen adquirit una nova especialitat en els procediments convocats en 1994 i posteriors podran sol·licitar places d'aquesta nova especialitat amb dret preferent en el propi centre, i en competència amb la resta de participants en qualsevol altre centre.

PARTICULARITATS D'ALGUNES ESPECIALITATS 

  • A) PLACES DE CULTURA CLÀSSICA.
    Les pot demanar indistintament el professorat titular de Llatí o de Grec, però qui les trie estarà obligat a donar tant Llatí com Grec.

  • B) PLACES DE CATALÀ-VALENCIÀ
    Apareixen amb codis distints; per tant, si es vol demanar una plaça a Catalunya o ses Illes, s'ha de consignar el codi (Llengua i Literatura Catalana) de les resolucions d'aquestes administracions educatives. Si es vol demanar una plaça al País Valencià, s'ha de consignar el codi (Valencià) de la pròpia resolució.

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL?

Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Pràctiques Administratives i Comercials (segons la nova nomenclatura, Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials), Pràctiques d'Electricitat (Instal·lacions Electrotècniques), etc., per als centres que figuren a l’Annex II de la Resolució i per a les places que s’indiquen a l’Annex VI-b).

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES?

El professorat d'aquest cos, d'acord amb les especialitats de les quals siga titular, podrà sol·licitar les places dels centres que figuren a l'Annex III i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-c de la convocatòria.

QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS CATEDRÀTICS DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES?

Els catedràtics d'aquest cos, d'acord amb les especialitats de les quals siguen titulars, podran sol·licitar les places dels centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-d.

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES

El professorat d'aquest cos, d'acord amb les especialitats de les quals siguen titulars, podrà sol·licitar les places dels centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-e.

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?

El professorat d'aquest cos, d'acord amb les especialitats de les quals siguen titulars, podrà sol·licitar les places dels centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-f.

QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?

El professorat d'aquest cos, d'acord amb les especialitats de les quals siguen titulars, podrà sol·licitar les places dels centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-g.

 


VACANTS

A) QUINES VACANTS HAURIEN D'EIXIR?
Totes les que hi ha previstes en el sistema, segons la planificació educativa, en el moment de la convocatòria i, a més, les que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2002 per jubilacions o altres motius i les resultes del propi concurs en cada especialitat dins el País Valencià. A més a més, totes les dels centres de nova creació que hagen començat a funcionar durant el curs 2002-2003.

B) QUAN ES PUBLICARAN LES VACANTS?
Es publicaran les places per Centres i Especialitats (5-3-2003) amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats (31-3-2003).

 


FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ

- Només es podrà presentar una única instància, ajustada al model de l’Administració, acompanyada d’un full de serveis certificat pel centre o unitat administrativa a la qual estiga adscrita la persona concursant.
- Les peticions poden fer-se a centre o localitat, essent compatibles les dues modalitats.
- Drets preferents: les persones que facen ús del dret preferent a localitat hauran de consignar en primer lloc totes les places de la localitat on volen exercir el dret per ordre de preferència. A continuació inclouran la resta de places. Els que facen ús del dret preferent a centre hauran de consignar en la instància de participació en primer lloc el Codi del Centre i Especialitat a la qual correspon la vacant; podran incloure a continuació altres peticions. 
- S'ha d'acompanyar a la instància la documentació justificativa (originals o compulses) que es relaciona a l'Annex I referit al barem.

1. Funcionaris depenents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana

Si es va participar en el concurs del curs 2001-2002 es pot optar, fent-ho constar (Annex I-c), per:
- Demanar que et mantinguen la baremació del curs 2001-2002 i presentar únicament els mèrits nous.
- Demanar que et mantinguen la baremació del curs 2001-2002 excepte en els
apartats que s'especifiquen, tant per no estar d'acord amb el barem concret
d'eixe apartat com per aportar mèrits nous en eixe o en altres apartats
(aquesta opció és vàlida per apartats, i no per subapartats).
- Demanar que et tornen a baremar els mèrits que vas presentar el curs 2001-2002, sempre que no s'haja retirat la documentació, i afegir els mèrits nous.

Si no es va participar el curs 2001-2002, s'ha d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits.

2.- Funcionaris que depenen d'altres Administracions Educatives

Han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits.
- El termini de presentació d'instàncies serà del dia 29 d’octubre al 15 de novembre, ambdós inclosos.
- Totes les acreditacions que calga presentar s'hauran de tenir en la data que comprén aquest termini. 

 


PARTICIPANTS

A) PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

1. Funcionaris depenents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana
- Totes aquelles persones que es troben en servei actiu i tinguen dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
- Totes aquelles persones que es troben en situació de Serveis Especials (alliberats/-des, comissions de serveis, etc.) i tinguen també dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
- Totes aquelles persones que es troben en situació d'excedència voluntària. Ara bé, si es tracta d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar contemplada als apartats c) i d) de l'article 29.3 de la Llei 30/1984, han d' haver estat dos anys en esta situació a la finalització del present curs escolar.
- Totes aquelles persones que estiguen suspeses (sancionades) si en finalitzar el curs actual han complit la sanció.
- El professorat que vulga podrà sol·licitar places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta d'Administracions Educatives en els termes establerts per aquestes.

2.- Professorat que depén d'altres Administracions Educatives
El professorat d’altres Administracions Educatives que vulga demanar places al PV haurà d’haver obtingut el seu primer destí definitiu en l’àmbit de gestió de l’Administració Educativa en la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual va ser seleccionat, tret que en la convocatòria no s’establira l’exigència d’aquest requisit.
El professorat de Formació Professional i el professorat del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques d’altres Administracions Educatives ha de tenir en compte que al País Valencià ja s’ha fet l’adscripció a les noves especialitats LOGSE, R.D. 1.635/1995, de 6 d’octubre, per al professorat d’FP, i R.D. 989/2000, de 2 de juny, per al Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, i, per tant, han de consignar els codis de les especialitats, segons la Resolució del País Valencià.

B) PARTICIPACIÓ FORÇOSA

1. Funcionaris depenents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana
- Totes aquelles persones que tot i haver reingressat al servei actiu es troben en un destí de caràcter provisional en un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu, continuaran com a provisionals.
- Totes aquelles persones que des de l'excedència forçosa o suspensió de funcions hagen perdut el seu lloc de treball (lloc de destinació) des d’un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana i no tinguen destí provisional. Si no participen quedaran en situació d'excedència voluntària.
- Totes aquelles persones que hagen de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana des de l'estranger o que, tot i haver-ho fet en cursos anteriors, encara no tinguen destí definitiu. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu, continuaran com a provisionals.
- Totes aquelles persones que per sentència o supressió del seu lloc de treball (lloc de destinació) s'hagen quedat sense el seu destí definitiu. Si no concursen o no se'ls adjudica destí definitiu, se'ls adjudicarà un destí provisional en l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
Els llocs de treball (llocs de destinació) s'entenen suprimits quan hi ha supressió de centre sense crear-ne un altre o quan no ha estat substituït el lloc per un altre equivalent.
- Totes aquelles persones que estiguen com a provisionals (inclosos els opositors del 2001) en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu, quedaran com a provisionals.
- Totes aquelles persones que després d'haver perdut el seu lloc definitiu docent passaren a prestar serveis en altres llocs de l'Administració, que hagen estat cessades i hagen obtingut destí provisional en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
- Mai no es podran adjudicar amb caràcter forçós les places de Cultura Clàssica.
- Es podrà sol·licitar places d'altres Administracions Educatives sempre que complisquen els requisits i condicions establits en les respectives resolucions.
- Exempció de l'obligatorietat de concursar: Queda exceptuat de l’obligació de concursar el professorat del Cos de Mestres que té destinació definitiva en els actuals serveis psicopedagògics escolars i ha accedit al Cos de Secundària per l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, i opten por romandre al seu lloc de treball actual. Aquesta opció caldrà ser manifestada a través d’instància (Annex VII) segons els termes establerts en la convocatòria.

2.- Professorat que depén d'altres Administracions Educatives
El professorat que depén d'altres Administracions Educatives no està obligat a participar forçosament.

Sempre s'adjudicarà destinació segons les preferències que marca la LOGSE i les mateixes oposicions.

 


DRET PREFERENT

DRET PREFERENT A LOCALITAT

Poden fer ús del dret preferent a la localitat on van tindre l’última destinació definitiva les persones que provenen de l’exterior (R.D. 1.027/1993); Decret 70/1989, sobre regulació del personal docent en llocs de l’Administració Educativa, i totes aquelles que es troben en el 2n o 3r any d’excedència per maternitat. 

DRET PREFERENT A CENTRE

- El professorat que haja adquirit alguna nova especialitat en les convocatòries especials convocades en el 94 i posteriors, podrà fer ús d’aquest dret tan sols per una vegada. Haurà de consignar en primer lloc el Codi del Centre i l’Especialitat de la vacant.
- També té dret preferent a centre el professorat al qual se li ha suprimit el seu lloc de treball (lloc de destinació) sobre qualsevol aspirant per a vacants al mateix centre i sempre que reunisca els requisits per a eixa plaça. Ha de consignar en primer lloc el Codi del Centre i l’Especialitat de la vacant.
- Per a places objecte de desdoblament per als professors adscrits per l'Ordre de 19 de novembre de 1996 (Adscripció d'FP). El professorat adscrit mitjançant aquesta ordre a especialitats objecte de desdoblament podrà exercitar el dret preferent per una sola vegada a la resta d'especialitats en què es desdoblà l'especialitat antiga.
- Per a places objecte de desdoblament del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, Ordre de 18 de desembre de 2001 de la Conselleria de Cultura i Educació i Reial Decret 989/2000, de 2 de juny (Adscripció a Conservatoris). El professorat adscrit mitjançant aquesta ordre a especialitats objecte de desdoblament podrà exercitar el dret preferent, per una sola vegada, a la resta d'especialitats en què es desdoblà l'especialitat antiga.

 


RESOLUCIÓ DEL CONCURS

- Els concursos es resoldran atenent al barem de mèrits de l'Annex I.
- En cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran tot i atenent successivament a la major puntuació en cadascun dels apartats del barem i seguint l'ordre en el qual apareixen. Si continuara l'empat, s'atendrà a la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l'ordre en què apareixen en el barem. Si fóra necessari s'utilitzaria successivament, com a darrer criteri de desempat, l'any en què es va convocar el procediment selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el cos i la puntuació obtinguda. 
- L'Administració publicarà (als Serveis Territorials):
- Un llistat de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 10 dies hàbils.
- 31-03-2003. Una resolució provisional del concurs amb la relació de sol·licitants exclosos, amb indicació de les causes d'exclusió. A aquesta resolució es podran presentar reclamacions i/o renúncia en un termini de 7 dies a partir de la seua exposició. 
- 31-05-2003 (DOGV). Una resolució definitiva. 
- Les places adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables.
- La presa de possessió del nou destí serà l'1 de setembre de 2003.

 


ANNEX I-a) - BAREM

Existeix un bàrem específic (Annex I-b) per al Cos de Catedràtics i Professorat de Música i Arts Escèniques referit a mèrits acadèmics, formació i perfeccionament, que per raons d’espai no podem reproduir.

MÈRITS DOCENTS

1.1. Condició de Catedràtic

1.1.1. Per tenir adquirida la condició de catedràtic, 6 punts (0.16 per mes).
1.1.2. Per cada any d’antiguitat: 0.5 punts per any (0.12 per mes).

1.2. Antiguitat

1.2.1. Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos al qual correspon la vacant, 2 punts (0.16 punts per mes).
1.2.2. Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents del mateix o grup superior, 1.5 punts (0.12 punts per mes).
1.2.3. Per cada any com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents de grup inferior, 0.75 punts (0.06 punts per mes).
1.2.4. Per cada any com a funcionari en destí definitiu en el mateix lloc al centre des del qual es participa:

a) Pel primer i segon any: 2 punts per any.
b) Pel tercer any: 3 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 4 punts per any.
d) Pel sisé any: 5 punts.
e) Pel seté i vuité any: 4 punts per any.
f) Pel nové any: 3 punts.
g) Pel desé i següents: 2 punts per any.

1.2.5. Els funcionaris de carrera en expectativa de destí i els que participant per primera vegada amb caràcter voluntari opten per la puntuació corresponent a aquest subapartat en substitució de la corresponent al subapartat 1.2.4, 1 punt per any.
1.2.6. Places qualificades per l’Administració com a d’especial dificultat:

a) Pel primer i segon any: 1 punt per any.
b) Pel tercer any: 1.5 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 2 punts per any.
d) Pel sisé any: 2 punts.
e) Pel seté i vuité any: 2 punts per any.
f) Pel nové any: 1.5 punts.
g) Pel desé i següents: 1 punt per any.

MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)

1.3.1. Per doctorat i premis extraordinaris:

a) Pel títol de Doctor en la titulació al.legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, 5 punts.
b) Per premi extraordinari en el Doctorat de la titulació al.legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, 1 punt.
c) Per premi extraordinari en la titulació al.legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, 0.5 punts.
d) Pel títol de Doctor en altres llicenciatures: 3 punts.
e) Per premi extraordinari en altre Doctorat: 0.50 punts.
f) Per premi extraordinari en altres llicenciatures: 0.25 punts.

1.3.2. Altres titulacions universitàries:

a) Per titulacions de primer cicle: per la segona i la resta de Diplomatures, Enginyeries Tècniques, Arquitectura Tècnica o titulacions legalment equivalents i els estudis corresponents al primer cicle d'una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca.
b) Per titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats equivalents, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca per a cossos del Grup A.

1.3.3. Titulacions d’Ensenyaments de Règim Especial:

a) Pel grau mitjà de Música i Dansa, 1 punt.
b) Pel cicle elemental d’Idiomes, 1 punt.
c) Pel cicle superior d’Idiomes, 1 punt.

MÈRITS PER FORMACIÓ, PERFEC. i INNOVACIÓ (Màx. 5 punts)

1.4.1. Per cursos relacionats científicament o didàctica amb l'especialitat i per cursos relacionats amb l'organització escolar o les noves tecnologies aplicades a l'educació. Fins 4 punts (0.10 punts per cada 10 hores, o 10 hores per crèdit).
1.4.2. Per altres activitats de formació i perfeccionament inclosa la impartició de cursos, fins a 1 punt.
1.4.3. Per cada especialitat distinta de la d’ingrés adquirida en el procediment d’adquisició de noves especialitats regulat en el Títol III del Reial Decret 850/1993, 1 punt.

ALTRES MÈRITS (màxim 18 punts)

2.1. Publicacions (fins a 5 punts)

2.1.1. Per publicacions de caràcter didàctic, fins a 2.5 punts.
2.1.2. Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs, fins a 2.5 punts.
2.1.3. Per mèrits artístics: Per composicions estrenades, gravacions, concerts com a solistes o per premis en exposicions i en concursos, fins a 2.5 punts.

2.2. Valoració per treballs desenvolupats (fins a 10 punts)
Només es valoraran els càrrecs directius exercits com a funcionariat de carrera.

2.2.1 a) Per cada any exercint la direcció en centres públics corresponents a les vacants ofertades, 3 punts (0.25 punts per mes).
b) Per cada any exercint la direcció en Centres de Professors i Recursos o institucions anàlogues, 3 punts (0.25 punts per mes).
2.2.2. Per cada any exercint la vice-direcció, la subdirecció, la secretaria o caporalia d’estudis i assimilats de centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 2 punts (0.16 punts per mes).
2.2.3. Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 1 punt (0.08 punts per mes).
2.2.4. Per cada any exercint la Caporalia de Seminari o Departament o Divisió en centres públics, assessoria de formació permanent o direcció d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica, 0.5 punts (0.04 punts per mes).
2.2.5. Per cada any de serveis exercint càrrecs a l’Administració Educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual participa, 1.50 punts (0.12 per mes).

2.3. Coneixements de Valencià: Certificat de Capacitació (o Títol de Mestre de Valencià), 3 punts.

 


TRAMITACIÓ

Es pot sol·licitar rebut de la presentació de la instància. És recomanable la presentació d'una fotocòpia de la petició i certificar la seua presentació.
Si la sol·licitud no reunira les dades preceptives, s'haurà de requerir al o a la sol·licitant perquè subsane la seua falta en un termini de 10 dies.

< anar al començament | index ensenyament públic | tornar a concursos | Principal >