2003 / 2004

La pàgina dels concursos de trasllats

En aquesta pàgina aniràs trobant tota la informació

Actualitzada a 15-06-04


Cos de mestres

Cossos de Secundària

 

13/05 resolució definitiva

publicada en DOGV de 24 de maig (veure)

veure en pàgina de Conselleria

 

veure en la nostra pàgina

annex V (apartat 6)

annex VI (desistiments)

annex III (readscripció)

annex IV (dret preferent)

llistat alfabètic de destinacions i denegacions

 

13/05 vacants definitives

 


R. provisional Publicada en DOGV de 30/03/04. veure


veure en aquesta pàgina
   Relació alfabética de tots els participants
   Apartat 6. relació ordenada per puntuació
   Apartat 5. dret preferent
   Apartat 3. readscripció centre

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano

 

Consulta de vacants en pàgina conselleria
 
Consulta en DOGV de 29 de març de 2004
 
veure en aquesta pàgina les places
amb tinerància (pdf)  -  sense itinerància (pdf)
 

02/02/04 llistat definitiu de participants i puntuació

Calendari dels procediments del concurs

Concurs i adscripció al 1er. cicle d’ESO a l’IES

del 13 al 29 de novembre de 2003

En 
valencià

Convocatòria en aquesta pàgina (76kb)

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV (11/11/03)

Convoc. en pàgina de Conselleria

 

En
castellano

Convocatòria en esta página (75kb)

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV (11/11/03)

Convoc. en página de Conselleria

Referències sobre llocs d'especial dificultad

Quadre resum del procés del concurs de trasllats 

model de rebut a presentar acompanyant a la instància i documents

fitxa perquè us feu el recompte del barem (pdf)

Pàgina dels concursos de la Confederació d'STEs

Pàgina de les Oposicions i Concursos del MECD 

 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés


 

resolució definitiva

publicat en DOGV de 15/06/04

en pàgina de conselleria per dni

veure en aquesta pàgina (pdf 2mb)
alfabètic          per puntuació

per a buscar, feu servir l'opció  de l'Acrobat

NOU  Relació definitiva de vacants

27/04  veure R. provisional en aquesta pàgina
alfabètica (1.9mb)     puntuació i especialitat (2.0mb)

 

8/04 participants del Concurs de Secundària, ordenat per especialitats i puntuació. (pdf 235 kb)

Informació elaborada per STEPV. En cas de no coincidència, la vàlida és la de Conselleria.
Teniu en compte que algunes persones disposem de més d'una especialitat, però en el llistat només ocupen posició en una d'elles. 

7/04 Consulta places vacants (604 kb pdf) 
veure en pàgina de Conselleria   veure en DOGV

7/04 resum de les places vacants per especialitats
Secundària i PFTP   EOI   Art-Disseny   Conservatoris

veure en pàgina de Conselleria

7/04 Llistat definitiu de participants


25/02/04 llistat provisional participants i puntuació

Reclamacions: deu dies hàbils. fins el 6 de març
reclamació: davant D. Territorial      davant C. Baremadora


Informe de la Mesa tècnica de 29-01-2004

Informació complementària

IES en els quals s'ha fet l'adscripció virtual i poden entrar en el concurs

IES en els quals s'ha fet l'adscripció virtual i no entraran en el concurs
Informe sobre el professorat funcionari a l'ensenyament secundari
Informe final de l'adscripció
 

del 15 desembre al 9 gener

En 
valencià

Resolució publicada - 560kb pdf

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV (12/12/03)

Convocatòria en pàgina de Conselleria

En
castellano

Resolución publicada - 560kb pdf

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV (12/12/03)

Convocatoria en página de Conselleria

Adscripció secundària

Pàgina dels concursos de la Confederació d'STEs

Pàgina de les Oposicions i concursos del MECD 

 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés


 


   
   

 

Mesa tècnica de concurs de trasllats de secundària 29-01-2004

Informació complementària

IES en els quals s'ha fet l'adscripció virtual i poden entrar en el concurs de trasllats 2004

IES en els quals s'ha fet l'adscripció virtual i no entraran en el concurs de trasllats 2004
Informe sobre el professorat funcionari a l'ensenyament secundari
Informe final de l'adscripció

Veure documents en pdf (60 kb)

Dijous dia 29 de gener de 2004 s'ha celebrat una Mesa Tècnica de concurs de trasllats de secundària.

L'objectiu de la Mesa era ajustar les plantilles de l'adscripció per publicar les plantilles per al Concurs de Trasllats.

L'Administració ha plantejat que la Mesa havia estat convocada massa prompte i que encara no tenia la informació necessària per abordar la negociació. Així doncs ens ha proposat una nova reunió per a d'ací uns 10 o 12 dies, no com a Mesa sinó com a grup de treball. No obstant això ens ha facilitat les dades finals de l'adscripció: nombre de professorat adscrit, professorat suprimit i amb pèrdua provisional de destinació, etc. A més a més, ens ha facilitat la plantilla definitiva per especialitats, el nombre de professorat en expectativa de destinació i les places que han quedat vacants després del procés d'adscripció.

El plantejament general ha estat que les places que han quedat vacants del procés d'adscripció s'han d'oferir en el concurs de trasllats, excepció feta dels centres no construïts a data 1 de setembre de 2004, però volen que parlem d'alguns centres que, al seu entendre, presenten problemes per poder treure tota la plantilla que ha sobrat de l'adscripció, i argumenten, a més a més, que les vacants poden ser modificades fins el dia que es publiquen al DOGV.

Des de l'STEPV-Iv hem dit que per modificar alguna de les vacants que han quedat del procés d'adscripció hem d'establir uns criteris. Que ara les vacants són públiques i que si cal modificar alguna cosa perquè hi ha situacions sobrevingudes després del procés d'adscripció cal portar-les a la Mesa i parlar-les, però cal establir uns criteris i pactar-los a la Mesa, no pot ocórrer ja mai més que apareguen i desapareguen vacants sense cap criteri i saltant-se els àmbits de negociació.

Per a l'STEPV els criteris haurien de ser, si més no, els següents:

-Manteniment dels perfils dels centres i de les places d'adscripció.

-Treure totes les vacants que han sobrat a l'Adscripció.

-No treure les vacants del centres virtuals a no ser que estiguen en funcionament a 1 de setembre de 2004, així doncs, necessitem informació sobre les infrastructures per poder saber quins centres estaran en funcionament el curs que ve.

-Dotació progressiva dels centres incomplets .que no tindran en el proper curs tots els grups que se'ls ha assignat en l'adscripció.

-Cal reservar places per als suprimits, PPD i per als que s'han adscrit als centres virtuals per poder garantir-los el treball del curs que ve a la localitat de destinació. En aquest cas, cal tenir en compte també les dades de jubilacions.

-Analitzar les problemàtiques puntuals sobrevingudes després del procés adscriptiu centre a centre, per veure els problemes que es plantegen i donar solucions intentant mantenir els criteris anteriors.

-

Administració:

-L'objectiu és treure el major nombre de places possibles i intentar que no quede professorat en expectativa de destinació.

-No s'han de proveir completament els centres incomplets.

-Volen incloure alguns centres virtuals, els que estaran en funcionament a 1 de setembre.

-Donaran informació sobre el professorat als centres virtuals.

-Cal mirar també les reclamacions a l'adscripció, i si en tenim alguna passar-li-les a l'Administració per poder-les estudiar.

-Les vacants dels PPD eixiran bloquejades.

-Comenten que hi ha professorat de Tecnologia i Informàtica, al qual se li va adjudicar plaça a l'últim concurs que planteja que no isquen totes les vacants perquè es veuen perjudicats.

Tots els sindicats plantegem que no es possible establir cap criteri objectiu per reservar places i que per tant és impossible atendre la petició.

Des de l'STEPV-Iv recordem que tot el professorat que va obtenir una plaça a l'últim concurs està en la mateixa situació, i que en la negociació de l'adscripció ja havíem apuntat el problema i una possible solució, però la proposta de l'STEPV-Iv no va ser recolzada per ningú, ni administració ni la resta de sindicats. La proposta consistia en incloure una última fase en el procés d'adscripció, que sota el concepte de reubicació interna d'efectius, permetera la mobilitat de tot el funcionariat docent del País Valencià. Aquesta proposta no fou ni discutida, simplement fou rebutjada tot argumentant que podia tenir problemes legals.

A més a més, ens han entregat un esborrany d'Ordre de Necessitats Educatives Especials i hem acordat treballar-la en grup de treball per dur-la més endavant a la Mesa Sectorial.

PRECS i PREGUNTES

Hem demanat documentació sobre :

-Normativa pagament mestres ESO. Instruccions signades pel Director General de Personal

-Graelles d'Adscripció.

Hem exigit l'obertura de Borses d'aquelles especialitats que faça falta (valencià...), perquè s'està cridant a gent d'altres especialitats per cobrir les substitucions que es generen.

València, 29 de gener de 2004

 


 

LLISTATS DEFINITIUS / LISTADOS DEFINITIVOS
CONCURS DE TRASLLATS DE MESTRES 2003 - 2004 / CONCURSO DE TRASLADOS DE MAESTROS 2003 - 2004

veure en pàgina de Conselleria

LLISTAS / LISTADOS:
S'ha publicat les relacions de les puntuacions DEFINITIVES dels participants en el Concurs de Trasllats al Cos de Mestres, curs 2003/2004.

1.- Apartat 6. Concurs de trasllats. Relació dels participants, amb expressió de la puntuació que els correspon per cadascun dels apartats i subapartats del barem.

2.- Relació, de ser el cas, de peticions que van ser rebutjades.

3.- Apartat 3. Readscripció al centre per als adscrits als llocs als quals es refereix l'art. 10.4 de l'ordre de 23-01-97 (transitoris)

4.- Apartat 5. Dret Preferent, ordenats per grups segons la prioritat assenyalada en la norma primera, de la base I d'aquesta convocatòria. En aquesta relació es fa esment exprés de la puntuació que correspon a cadascun dels participants.

Contra esta exposició no cap cap reclamació i caldrà esperar a que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.
La consulta corresponent a peticions té simplement caràcter informatiu.

 

   

CALENDARI DELS PROCEDIMENTS DEL CONCURS DE TRASLLATS

Procediment

Característiques

Termini i reclamacions

Publicació de participants
i la puntuació de barem

 • A les Direccions Territorials i als taulers web.

 • Ordenats per convocatòries.

 • Amb la puntuació parcial i total obtinguda.

 • I el llistat de peticions rebutjades i el motiu.

 • 7 dies hàbils des de l’endemà.

 • Reclamacions sobre barem, peticions rebutjades i errors d’omissió i dades.

 • Cal presentar la documentació relacionada amb l’apartat reclamat.

Publicació de Vacants

 • A les Direccions Territorials i als taulers web.
 • Les vacants i les resultes almenys que es produïsquen fins el 31 de desembre 03.
 • Té una funció informativa.

Adjudicació provisional
de destinacions

 • A les Direccions Territorials i als taulers web.
 • La publicació es fa per ordre alfabètic i per ordre de puntuació.
 • S’hi contempla: dades personals del participant, la seua puntuació total, la destinació d’origen i l’adjudicada.
 • El llistat de participants en la convocatòria de readscripció a Centre es publica separadament.
 • 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació.
 • S’hi reclamen destinacions concretes, tot i que s’hi faça fonamentant-se en un error de barem.
 • Cal presentar la documentació que justifique el dret a reclamar la destinació o destinacions.
 • Així mateix, s’hi poden presentar els desistiments al Concurs en els casos de participació voluntària.

Adjudicació definitiva 
de destinacions

 • Es publica al DOGV.
 • Se sol aportat en aquesta fase del Concurs les vacants provinents de les jubilacions LOGSE.
 • Les destinacions adjudicades són irrenunciables.
 • Sols es pot renunciar-hi, si s’obté una altra destinació a l’Adscripció a l’IES i es renuncia a l’anterior abans del 31 VII 04 o s’ha obtingut destinació als Concursos convocats per altres Administracions Educatives amb competències.

 

Concurs general de trasllats i adscripció al 1er. cicle d’ESO a l’IES

Per a aquells col·lectius de mestres que es troben davant la convocatòria del Concurs General de Trasllats i, a més, estan a l’espera de la convocatòria, que es farà segurament al mes de Maig/Juny de 2.004, de l’Adscripció de plantilles del Cos de Mestres al 1er. Cicle d’ESO als IES, han de tindre en compte els següents plantejaments:

 • Que a la convocatòria publicada al DOGV d’11 de Novembre de 2.003, s’hi especifica que aquells funcionàris/àries docents que participen al Concurs de Trasllats i després ho fan a l’Adscripció, tindran fins el 31 de juliol de 2.004 per renunciar a la resolució definitiva dels Trasllats si també els adjudiquen plaça a l’Adscripció. Si no ho fan, en aquestes circumstàncies descrites, la resolució de Trasllats invalidarà la resolució de l’Adscripció (Apartat VIII, subapartat 31, pàgina 27160 DOGV).

 • Per tant, i atenent la normativa exposada abans, és una possibilitat perquè un/una funcionari/funcionària docent puga aspirar a dues destinacions definitives, tenint sempre la possibilitat de renunciar a una de les dues adjudicacions de vacants, la de Concurs o la d’Adscripció, mitjançant el ressort que regula la convocatòria de Concurs de Trasllats.

 • Que, en aquells casos en què s’hi tracte de mestres adcrits/ites al 1er. Cicle d’ESO transitori al col·les i no obtenen plaça a l’IES mitjançant l’Adscripció perquè ha sigut un altre o altra company/a de Primària o Educació Infantil que ho fa, eixes places que s’hi creen en desocupar-se seran considerades vacants que a les adjudicacions per a suprimits del mes de juliol podran ser reclamades pels suprimits adcrits a eixe Centre educatiu i tindran la categoria de destinacions definitives sense haver de participar en cap procediment posterior.

 • Que les vacants d’un centre educatiu originades per la jubilació LOGSE d’algun membre del Claustre, seran aportades segurament al Concurs de Trasllats en la seua Resolució Definitiva i, com a conseqüència, podran ser reclamades pels/per les funcionaris/funcinàries docents que hagen participant en aquest Concurs de Trasllats. Les vacants produïdes a Educació Infantil o/i Primària com a resultat de l’Adscripció seran ofertades, com ja s’ha dit, als procediments d’adjudicació posteriors al Concurs (suprimits, comissió de servei, mestres provisionals i professorat interí).
   


 

resum concurs de trasllats mestres

 


 


 

LLOCS D’ESPECIAL DIFICULTAT:

CURS

DOGV

CORRECCIÓ

90/91

19-11-90

 

91/92

24-02-92

13-05-92

92/93

28-12-92

 

93/94

20-12-93

28-03-94

94/95

27-01-95

 

95/96

02-01-96

 

96/97

21-04-97

 

97/98

17-03-98

26-03-98

98/99

15-06-99

Atenció modifica la 5/299

99/00

23-12-99

 

00/01

15-02-01

 

01/02

31-01-02

21/11/01

01/02

09/11/01

 

02/03

31/01/03

17/10/03

26/03/03

07/04/03

03/04

22/08/03

 

Condicions dels Centres per a ser considerats d’especial dificultat:

- Ser centre CAES o,
- Tindre menys de 8 unitats i pertànyer a un PAEP.
- Ser escola unitària (1 unitat) o,
- Escoles Llar
- CRAs:Llocs itinerants o aularis amb menys de 3 unitats.
- Centres de Formació de Persones Adultes, constituïts per tres o menys de 3 unitats.


  Pàgina dels Concursos del curs 2002/2003
  Pàgina dels Concursos del curs 2001/2002
  Pàgina dels Concursos del curs 2000/2001

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >