Informe sobre l'ensenyament en valencià - 2004


 veure informe de l'any 2003

 

Nous horitzons per a l'ensenyament en valencià

 
 
 

Consideracions sobre l’informe

 

Introducció

 

Programes d'ensenyament en valencià
    Model d'ensenyament en valencià
    Model d'Incorporació Progressiva

 

Nous horitzons per a l'ensenyament en valencià

 

Conclusions

 

A tall de cloenda

 

 

 


Consideracions sobre l’informe

Idees generals

 • Enguany es compleixen 25 anys que els primers centres públics començaren l’ensenyament en valencià. CP Sant Jaume d’Almoines i CP Censal de Castelló. Ara per ara, considerem que l’abast del treball realitzat a favor de l’ensenyament en valencià ha estat poc significatiu, si analitzem que només arriba al 20% de l’alumnat.
 • Al llarg d’aquestos anys sempre s’han fet anàlisis quantitatius del creixement de l’ensenyament en valencià, quants centres, quants alumnes, etc., però no anàlisis qualitatius.
 • Anàlisi dels Programes Bilingües: PIP, PEV i PIL.
 • L'aprovació de la LOQE i el seu desenvolupament, obligatorietat de l’augment de les hores de castellà al 1r Cicle de Primària, segurament s'ajornarà per possibilitar un procés de reflexió, anàlisi i d'un nou acord per al sistema educatiu. Per tant, és el moment propici perquè la comunitat educativa valenciana òbriga un procés de debat i diàleg per tal de corregir les mancances i els desequilibris que ara presenta l’ensenyament en valencià i dissenyar el futur que volem per a l’escola pública, popular i valenciana.
 • Les dades que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports facilita tots els anys sobre la incidència de l’ensenyament en valencià presenta les següents mancances:
  • Comptabilitza per centres en lloc de fer-ho per línies que oferten un programa d’ensenyament en valencià, és a dir, un centre públic de dues línies que desenvolupa un PEV i un PIP es comptabilitzat com a PEV, però no comptabilitza la línia en castellà (PIP).
  • Pel que fa a l’alumnat, compta tots els alumne del centre, quan el programa d’ensenyament en valencià, PEV i/o PIL, només afecta a un nivell, dos, etc., és a dir, l’ensenyament en valencià en aqueix centre només abasta els nivells d’Ed. Infantil 3 i 4 anys.

 


Introducció

En l'Informe sobre l'ensenyament en valencià de l'any 2003 s'assenyalaven els desequilibris notables que presenta l'ensenyament en valencià arreu del País Valencià:

 • "L’ensenyament en valencià continua augmentant, però amb una desacceleració, i amb desequilibris notables. Aquesta no es produeix perquè s’estiga a punt d’arribar al sostre d’implantació.

 • S’està creant la tendència a configurar una mena de doble xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concertat privat en castellà.

 • La distribució territorial és molt irregular quan es tracta dels centres públics: mentre a la província d’Alacant són el 42%, en la de Castelló són el 81,73% i en la de València el 68%.

 • La normativa d’admissió de l’alumnat no sols no contribueix a la continuïtat dels programes d’ensenyament en valencià entre un tram educatiu i el següent, sinó que l’entrebanca: l’adscripció entre centres de Primària i de Secundària, sovint no preveu que l’alumnat puga continuar en el programa bilingüe en què s’ha iniciat l’escolarització. Però el problema és molt més greu quan es tracta d’ensenyaments postobligatoris: la diversificació en quatre modalitats de Batxillerat i en nombrosos cicles formatius en la Formació Professional és sistemàticament obviada per la Conselleria a l’hora de planificar la continuïtat de l’ensenyament en valencià."

Les dades d'aquest curs segueixen confirmant la desacceleració i els desequilibris abans esmentats.

 

Centres públics
i privats concertats

Alumnat

Curs

Primària

Secundària

Primària

Secundària

94/95

511

86

55.981

8.546

95/96

559

99

63.790

10.487

96/97

603

118

72.400

14.013

97/98

622

138

80.615

17.113

98/99

634

177

88.151

21.747

99/00

644

193

96.171

25.247

00/01

650

213

102.250

30.320

01/02

655

222

106.528

30.891

02/03

671

241

112.164

35.133

03/04

691

259

116.009

36.921

A tot això, l'aprovació de la LOQE i el seu desenvolupament, segurament s'ajornarà per possibilitar un procés de reflexió, anàlisi i d'un nou acord per al sistema educatiu. Per tant, és el moment propici perquè la comunitat educativa valenciana òbriga un procés de debat i diàleg per tal de corregir les mancances i els desequilibris que ara presenta l’ensenyament en valencià i dissenyar el futur que volem per a l’escola pública, popular i valenciana.

Programes d'ensenyament en valencià

La Llei d'Ús en el seu articulat diu referint-se a l'ensenyament "(...) Al final dels cicles educatius, i qualsevol que haja sigut la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà" (art. 19.2).

Per a acomplir això l’Administració valenciana va optar per la combinació de dos models: el d’incorporació progressiva (PIP) i el d'ensenyament en valencià (PEV i PIL).

Model d'ensenyament en valencià

PEV: Adreçat a xiquets i xiquetes majoritàriament valencianoparlants. S’utilitza el valencià com a llengua principal en la instrucció. Es prestigia la llengua pròpia de l'alumnat, s’augmenta la competència lingüística i també s'assoleix un bon domini del castellà. En els centres d’Educació Secundària el programa s’adreça tant a l’alumnat valencianoparlant com castellanoparlant.

PIL: Dissenyat per a xiquets i xiquetes majoritàriament castellanoparlants, les famílies dels quals opten voluntàriament per una escola en valencià, perquè així s’integren lingüísticament des de l’inici de l’escolaritat.

PEV/PIL

Primària

Secundària

Alacant

167

63

Castelló

148

43

València

376

153

TOTAL

691

259

Model d'Incorporació Progressiva

PIP: En els centres ubicats en les poblacions de predomini lingüístic valencià que no apliquen el Programa d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Immersió Lingüística, s'adoptarà el Programa d'Incorporació Progressiva, en el qual la llengua base d'aprenentatge serà el castellà. El Disseny Particular del Programa d'Incorporació Progressiva inclourà, com a mínim, dues àrees no lingüístiques.

PIP

Primària

Secundària

Alacant

238

70

Castelló

34

39

València

367

143

TOTAL

639

252

La coexistència de tots dos models en el sistema educatiu valencià ha estat, i és alta en tot el territori de predomini lingüístic valencià. No hi ha la possibilitat, des del punt de vista legal i normatiu, d’un ensenyament monolingüe. Els centres educatius i l'alumnat que hi assisteix han d’utilitzar el valencià com a llengua vehicular en un mínim de dues àrees no lingüístiques.

La perspectiva no és tan satisfactòria pel que fa als centres ubicats en poblacions de predomini lingüístic castellà, els quals realitzen programes de sensibilització lingüística.

Les dades quantitatives que ens proporciona tots els anys l'administració, ens informa que els centres que apliquen els programes d'ensenyament en valencià (PEV i/o PIL) se xifra al voltant del 50%, però només comprén el 20% de l'alumnat de tot el País Valencià.

Ara bé, estan acomplint aquests programes el que la Llei d'Ús fixava? Únicament els programes del model d'ensenyament en valencià, és a dir PEV i PIL, garanteixen que l'alumnat en acabar els seus estudis obligatoris tinguen la mateixa competència oral i escrita en valencià i castellà. Per tant, el model d'incorporació progressiva (PIP) ha fracassat en el seu intent d'aconseguir els objectius que la Llei d'Ús marcava. Així i tot, la seua presència al sistema educatiu valencià és alta, ja que desenvolupen aquest programa el 50% de centres.

Recentment, l'IVAQE ha fet públic els resultats de l'avaluació realitzada en 14 col·legis del País Valencià on es desenvolupen programes plurilingües (PEBE), els resultats de l'estudi assenyalen que els alumnes que segueixen programes d'ensenyament en valencià PIL/PEV obtenen millors resultats, fins i tot en l'àrea de castellà, que els escolaritzats en Programes d'Incorporació Progressiva. Així, l'IVAQE planteja una sèrie de recomanacions com la generalització de l'aplicació dels programes d'ensenyament en valencià enriquits a l'Ed. Infantil i, l'augment d'hores de valencià en àrees no lingüístiques en els Programes d'Incorporació Progressiva.

Nous horitzons per a l'ensenyament en valencià

Per tant, davant de la imminent obligatorietat de la incorporació de l'anglés en el 1r Cicle de Primària, cal una adequació dels models d'ensenyament en valencià i d'incorporació progressiva i llurs programes.

Al llarg d'aquests vint anys, els programes del model d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) han demostrat la seua eficàcia i eficiència per tal de garantir els objectius que la Llei d'Ús fixava. Llavors, la integració de l'anglés en l'estructura d'aquests programes, no ha suposat cap pèrdua en el seu nivell de rendiment, ja que en el País Valencià s’ha introduït des d’Ed. Infantil en els Programes d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE).

Contràriament, el model d'Incorporació Progressiva (PIP) no ha aconseguit aquests objectius. Per tant, la integració de l'anglés en la seua estructura, pot afeblir encara més la qualitat d'aquest programa. Llavors, es fa urgent una nova reestructuració del PIP o la seua substitució pels programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL).

Conclusions

Després de 25 anys d'ensenyament en valencià i davant de la paradoxa que ens ofereix el sistema educatiu valencià, on els programes PEV/PIL, aconsegueixen els objectius marcats per la legislació vigent, però només se'n beneficien el 20% de l'alumnat i el 50% de centres.

Així mateix, els canvis que el País Valencià ha experimentat amb la introducció de les noves tecnologies, l’arribada constant de població amb altres llengües, la presència dels mitjans de comunicació sobretot en castellà i anglés, etc.

Cal exigir a l'Administració valenciana actual, actuacions urgents per tal de dotar de qualitat el sistema educatiu valencià:

 • A les zones valencianoparlants:

  • Substitució dels PIP, en un termini de tres cursos, per programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) a tots els centres públics, tant de Primària com de Secundària.

  • Promoure i potenciar plans d'acollida. En aquests moments de forta afluència migratòria de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, és més important que mai l’acolliment d’aquestes persones en condicions de dignitat oferint-los i facilitant-los l’accés als recursos bàsics de benestar, però també del coneixement del valencià com a llengua pròpia.

  • Promoure l'aplicació dels Plans de Normalització Lingüística dels centres sostinguts amb fons públics.

  • Establir com a requisit el tractament del valencià per als Projectes d'Ed. Compensatòria, Innovació i Investigació Educativa.

 • A les zones castellanoparlants:

  • Entenem el concepte d'Exempció del valencià com un dret a rebutjar el saber, la cultura, una llengua.

  • Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ensenyament en i del valencià a tota la societat.

  • Plans especials de Formació lingüísticotècnica per al professorat d'aquestes zones.

  • Introducció progressiva a tots els centres sostinguts amb fons públics, de Primària i Secundària, de Programes d'Incorporació Progressiva, on a més del valencià, s'estudien tres àrees no lingüístiques en valencià al llarg de l'escolaritat obligatòria.

A més, l'ensenyament en valencià darrerament està sofrint continus atacs que el desprestigien socialment. Cal esmentar, per significatius, els casos de censura del lèxic, dels materials curriculars i d’autors; proscripció de la titulació superior de les universitats valencianes; els Reials Decrets que desenvolupen la LOQE amb l'obligatorietat de l'augment de l'ensenyament en castellà; la prohibició a Gandia que totes les escoles facen ensenyament en valencià, malgrat que la comunitat educativa així ho demana; la decisió de diferenciar els títols de català i valencià en les EOI; la versió diferenciada de valencià del BOE i de la web del Ministeri d'Administracions Públiques; la castellanització, acompanyada de la banalització més barroera, dels mitjans de comunicació públics; i el bandejament del valencià pel mateix govern valencià en les seues intervencions públiques i administratives.

 


A tall de cloenda

Vint-i-cinc anys després que les primeres escoles públiques, el CP Censal de Castelló i el CP Sant Jaume d'Almoines, començaren el projecte d'oferir a les seues respectives comunitats educatives l'ensenyament en valencià. Moltes coses han passat al llarg d'aquestos anys, l'extensió de l'ensenyament en valencià ha tingut èpoques de forts increments sobretot en l'escola pública però, ara estem davant d'un període de fort estancament. Així, després de 25 anys hem assolit la fita d'estendre l'ensenyament en valencià al 20% de l'alumnat del sistema educatiu valencià.

Ara bé, aquesta data ens ha de fer reflexionar, ja que si és manté aquesta progressió en l'extensió de l'ensenyament en valencià, ens caldrà un segle per poder arribar a la fita del 100% de l'alumnat, la qual cosa exigeix encetar un nou període amb nous projectes, noves idees i sobretot amb molta més força.

Aquest nou període ha d'estar capitalitzat per la qualitat que ofereix l'ensenyament en valencià. Ara bé, al País Valencià s’han realitzat pocs estudis avaluatius sobre els programes bilingües. L’IVECE ha realitzat dos estudis:

  • Curs 2000, una mostra de 1228 alumnes de 4t d’ESO, en 36 centres públics i 18 privats, repartits en zones de predomini lingüístic castellà i valencià.

Resultats: El nivell de rendiment escolar de l’alumnat que ha estudiat en programes bilingües és molt superior en totes les matèries als que no han cursat programes bilingües.

  • Curs 2003-2004, avaluació en 14 centres que ofereixen experimentalment el Programa Bilingüe Enriquit, des d’Educació Infantil 3 anys.

Resultats:

   1. Rendiment lingüístic de l’alumnat "molt positiu i equilibrat" en els centres de PEBE, des de la Immersió Lingüística.
   2. Major rendiment en les tres llengües del currículum, amb l’anglès incorporat.
   3. Millor aprenentatge del valencià.

Recomanacions:

  1. Generalitzar l’aplicació del PEBE a l’Educació Infantil.
  2. Impartir en valencià en Educació Infantil, un mínim de 10 hores setmanals, per assegurar un adequat coneixement del valencià, per a seguir l’àrea de Ciències, Geografia i Història (abans Coneixement del Medi), des de 1r de primària.
  3. 3.Metodologia constructivista en l’aprenentatge de la lecto-escriptura, per tal d’afavorir les transferències lingüístiques en les tres llengües del currículum.

A més, cal constatar que el Sistema Educatiu Valencià està a nivell europeu, en quant a Planificació Educativa, en oferta de Programes Bilingües però molt deficitari en quant a la seua aplicació.

Per tant, davant d'aquesta situació que ens trobem, cal engegar mesures urgents, tant en el plànol institucional com en el plànol educatiu. Així en el plànol institucional, cal refer la Llei d'Ús per tal que l'Educació Bilingüe siga assumida com a model educatiu propi de tot el sistema educatiu valencià.

En el plànol educatiu, cal realitzar estudis avaluatius dels rendiments dels programes bilingües, i un rellançament de les tesis que justifiquen la qualitat de l'educació bilingüe. Així mateix, L’Educació Bilingüe ha de procurar un enfocament didàctic i metodològic adequat. El Sistema Educatiu Valencià ha de disposar de professorat competent en les dues llengües oficials i amb la preparació didàctica adient per poder oferir un ensenyament de qualitat amb un tractament integrat de llengües. L’Educació Bilingüe ha de saber afrontar el repte del Multilingüisme i ha de ser el motor de la Innovació Didàctica.

Al mateix temps, cal prendre mesures per corregir els desequilibris que ara presenta l'ensenyament en valencià com són; desequilibri territorial en la seua implantació, la configuració d'una doble xarxa educativa pública en valencià i concertada-privada en castellà i la continuïtat dels programes d'ensenyament en valencià a Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyaments Especialitzats. Així, algunes actuacions podríem ser les següents:

 • Substitució dels PIP, en un termini de tres cursos, per programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) a tots els centres públics, tant de Primària com de Secundària.
 • En tots els IES deu haver, si més no, un programa d'ensenyament en valencià (PEV).
 • Promoure i potenciar plans d'acollida. En aquests moments de forta afluència migratòria de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, és més important que mai l’acolliment d’aquestes persones en condicions de dignitat oferint-los i facilitant-los l’accés als recursos bàsics de benestar, però també del coneixement del valencià com a llengua pròpia.
 • Promoure l'aplicació dels Plans de Normalització Lingüística dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Plans especials de Formació lingüísticotècnica per al professorat de les zones novalencianoparlants.
 • Introducció progressiva a tots els centres sostinguts amb fons públics, de Primària i Secundària, de les zones novalencianoparlant, de Programes d'Incorporació Progressiva, on a més del valencià, s'estudien tres àrees no lingüístiques en valencià al llarg de l'escolaritat obligatòria.
 • Introducció en el concert educatiu com a requisit per obtenir-lo el desenvolupament de Programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL).

 


País Valencià, 25 d'abril de 2004

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >