Celebrat a Xàtiva el debat sobre sindicalisme i renovació pedagògica aprovat pel congrés de l’STEPV

 

Sindicalisme i Renovació Pedagògica

 

DECLARACIÓ DE XÀTIVA

12 de juny de 2004

 

Parlar de sindicalisme a l'ensenyament és parlar també de la necessitat de lluitar per canviar l'ensenyament. Per això, l’últim congrés de l’STEPV-IV va aprovar l'organització d'una conferència sobre Sindicalisme i Renovació Pedagògica. La conferència, celebrada el 12 de juny de 2004 a la ciutat de Xàtiva amb la participació de seixanta ensenyants arribats des de distintes comarques valencianes, va aprovar una Declaració que resumeix els principals acords de la sessió.

 

 

1. Reafirmem el recolzament als projectes de centre, que materialitzen innovacions educatives a partir de les pràctiques de la renovació pedagògica juntament amb la reivindicació d’un ensenyament públic, democràtic, popular i valencià.

Potenciem, des de criteris públics i democràtics una avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Seguirem promovent el debat ideològic als centres, amb reflexions i deliberacions sobre la  pràctica docent.

Defensem una escola alternativa per teoritzar aquesta pràctica, per a avançar. amb la convergència amb altres moviments socials progressistes, en l’elaboració de teories alternatives i en l’estudi de les teories pedagògiques d’avantguarda que influïsquen en la pràctica transformadora.

 

2. Considerem que els Moviments de Renovació Pedagògica són organitzacions autònomes amb les quals s’ha de confluir en distints aspectes: accions i pràctiques de renovació pedagògica comunes; elaboració i edició de materials que reflecteixen les pràctiques dels centres docents; elaboració de pàgines webs; recollida i difusió d’experiències de renovació pedagògica.

 

3. El Sindicat establirà amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià fòrmules de col·laboració per a promoure projectes de renovació pedagògica als centres educatius i per a establir espais de discussió que possibiliten la realització de campanyes conjuntes.

 

4. Els plans de l’Escola de Formació de l’STEPV-Iv inclouran els següents obtectius i trets:

A) Donar resposta a les necessitats i demandes que  puga tenir la nostra afiliació i la resta de treballadores i treballadors.

B) Generar canvis socials.

C) Tindre una orientació autònoma, creativa i crítica.

D) Mantindre una coherència entre el pensament i la pràctica.

E) Promoure anàlisis i reflexions col·lectives.

F) Impulsar l’intercanvi de pensaments i experiències.

G) Potenciar i dinamitzar el debat pedagògic.

H) Tindre una orientació contrahegemònica.

I) Funcionar de manera cooperativa.

J) Generar xarxes.

K) Potenciar la democràcia participativa i la societat civil.

L) Impulsar una escola valenciana

A més a més, els plans de formació:

A) Contribuiran a fer visibles i a potenciar pràctiques alternatives i a dinamitzar els debats pedagògics als centres.

B) Participaran, en matèria de formació, en espais plurals de l’esquerra envers la consecució del model d’escola propi.

 

5.- STEPV-Iv reafirma que la formació permanent o continua ha de ser considerada com un dret i com un deure de totes les treballadores i de tots els treballadors. És obligació de l'Administració posar tots els mitjans al seu abast perquè la formació es realitze dins de l'horari laboral; perquè estiga a prop dels centres de treball; perquè arribe a tothom i no excloga ningú per la seua situació administrativa o contractual; perquè siga de qualitat i gratuïta.  En aquest sentit, no compartim ni l’estructura antidemocràtica ni el model de formació que es desenvolupa des dels CEFIREs.  El Sindicat reitera la necessitat de confluir en fórmules i estructures basades en els Plans Teritorials Unitaris (1)

 

6. Ens comprometem amb l’escola valenciana. STEPV-Iv establirà amb la  Federació Escola Valenciana fòrmules de col·laboració per tal de dur endavant projectes de renovació pedagògica als centres i per a establir espais de discussió que permeten la realització de campanyes conjuntes.

 

7.- L'Àrea de Política Educativa i Renovació Pedagògica impulsarà un model de treball participatiu i descentralitzat –almenys en les tres circumscripcions intercomarcals–, de manera que per aquesta via, i amb el compromís de les persones militants en Moviments de Renovació Pedagògica, es realitzen debats i accions dintre i fora de l’organització sindical. Una part important d'aquest treball s’orientarà cap a l’elaboració de propostes per al seu desenvolupament, tant de l'Escola de Formació, com de l’Àrea de Comunicació del Sindicat. L'Àrea de Política Educativa i Renovació Pedagógica promourà inicicatives per permetre la transversalitzar del treball orientat a la renovació pedagògica en determinats àmbits, com ara les Àrees de la Dona i de Salut laboral.

 

(1) Proposta desenvolupada en les Jornades de la Federació d’MRP del País Valencià de 1995: http://www.intersindical.org/stepv/peirp/fppfmrppv.rtf

Tornar a Política Educativa i Renovació Pedagògica