Serveis Psicopedagògics Escolars 

   

  tornar a    de tot l'ensenyament públic

 
CONCLUSIONS
II jornada SPEs del  STEPV-Iv

   
23/09/08

STEPV exigeix que es dote als SPEs dels professionals necessaris
La Conselleria d’Educació restringeix l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials


06/05/08

Negociació SPEs: l’administració no es compromet a estabilitzar les plantilles actuals i convocarà una nova reunió


10/01/08

BOE 10/01/08. Nomenament funcionariat de carrera SPEs - torn especial

19/11/07 Convocatoria d’assemblees. Serveis Picopedagogics Escolars (SPES)
08/03/07

STEPV presenta un recurs en relació a l'exempció de la prova de valencià de les oposicions de secundària-torn especial (SPEs)

15/02/07

Admesos -exclosos concurs-oposició Psicologia i Pedagogia  i reclamació

09/05/06

Negociació de SPEs en la Mesa Sectorial. Informe del 9 de maig

11 maig, Assemblees informatives SPEs

14/04/06

La LOE dóna una solució al professorat de psicopedagogia escolar dels SPEs

02/02/06

STEPV-Iv aposta pel desenvolupament del sistema actual d'atenció logopèdica i psicopedagògica.

26/01/06

Mesa Sectorial de SPES de 26 de gener 2006
STEPV-Intersindical Valenciana aposta per la continuïtat del Decret 131/94 que regula els SPES

01/06

II jornada de serveis psicopedagògics escolars del STEPV-Iv

15/11/05

-STEs-i presenta de nou l'esmena que fa referència a la integració del col.lectiu de psicopedagogs/es.
-Negociacions del model de Serveis Psicopedagògics Escolars

18/05/05

STEs-i presenta una enmienda al anteproyecto LOE, por el olvido del colectivo SPEs

03/05/05

Reflexions de la ronda d'assemblees en els SPEs

22/02/05

STEs-i reclama que es culmine el procés d'integració dels psicopegagogs/gues d'equips psicopedagògics en el cos de secundària

PROJECTE. Orden de .....  por la que se convoca proceso selectivo para el acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, turno especial, especialidad psicología y pedagogía, de los funcionarios del cuerpo de maestros que desempeñan, con carácter definitivo, plazas de psicología y pedagogía en los servicios psicopedagógicos escolares, dependientes de esta conselleria.

14/09/04

El col.lectiu de persones que hi treballen a SPEs es reuneixen amb els sindicats de la mesa sectorial per a mostrar el rebuig a les mesures de la Conselleria d'Educació

03/09/04

Convocatòria d'assemblees 7,8 i 9 de setembre

28/08/04

Conselleria d'Educació actua a esquenes de la Mesa Sectorial
Remodelen les plantilles dels SPES en estiu, mentre en la mesa sectorial no presentaren cap proposta

27/05/04

Conselleria negociarà les plantilles dels SPES

27/01/04

Conselleria congela les plantilles de treballadors socials dels Serveis Psicopedagògics

07/11/03

El personal que hi treballa als SPEs, davant la negociació amb la conselleria, demana la continuïtat del model i estabilitat en els llocs de treball

16/10/03

-La Consellería d'educació negociarà la situació dels SPES

10/06/03

- El director general assegura que estudiarà el model d’Andalusia
- Professionals dels SPES exigeixen la conovocatòria d’oposicions

11/03/03

Integració al grup "A". Informe Mesa Sectorial 11 de març

12/02/03

Integració dels psicopedagogs/gues de SPE al grup "A". La situació a febrer 2003

25/03/02

Psicopedagogia SPES: El document base del MECD és innegociable i no aporta solucions

21/03/02

Psicopedagogia SPES: La Conferència Interautonòmica d’Educació dona per tancada la integració directa del cos "B" al "A"

8/02/02

L' STEPV-IV s'oposa a la solució que contempla la Llei 24/2001 per a l'accés dels psicopedagogs dels SPEs al grup A. 

28/01/02

Accés al grup A del p. de psicopegagogia dels SPES. ASSEMBLEA 6 febrer

14/11/01

Confederación de STEs: El gobierno quiere legislar contra el parlamento en los SPEs. 

07/11/01

L'STEPV-Iv rebutja de ple el projecte de llei que imposa una oposició als/les psicopedagogs/es dels SPEs per accedir al cos "A".

06/11/01

Les plantilles dels SPEs no compleixen la llei

11/5/01

Els SPEs per a quan?

18/02/01

L'Administració es nega a parlar dels SPEs

01/12/00

Proyecto de Ley Psicopedagogos . Corts Espanyoles

 

 

 

 

STEPV exigeix que es dote als SPEs dels professionals necessaris

La Conselleria d’Educació restringeix l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials

L’administració educativa ha interromput tractaments d’audició i llenguatge d’un gran nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials diagnosticats de Transtors Generalitzats del Desenvolupament, Síndrome de Down, Deficiències Intel·lectual, Síndrome Asperger, Síndrome X Fràgil, Retard Simple de Llenguatge, disfèmies, disfonies… en detriment del seu dret. D’aquesta manera està restringint al màxim l’atenció a l’alumnat amb problemes de llenguatge i es merma les funcions prioritàries de la intervenció logopèdica que són desenvolupar habilitats de comunicació, estructurar el pensament i estimular el llenguatge imprescindible per aconseguir el desenvolupament personal i una integració escolar.

La LOE regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necesitats educatices especials (NEE) i, al Pais Valencià, està recollit en l’Ordre de 16 de juliol del 2001 i l’Ordre del 14 de març, on es fan patents els principis d’integració, normalització escolar i els drets dels alumnes a rebre atenció en audició i llenguatge (AL) per part dels SPEs (Serveis Psicopedagògics Escolars), si presenten patologies catalogades en la Llei.

Malgrat tot, molts centres d’infantil i primària han vist disminuïda l’atenció logopèdica respecte del curs passat, encara que tenen les mateixes necessitats i els mateixos o més alumnes amb NEE. Això ha fet que els SPEs tinguen més alumnat i més centres a atendre però no solament no s’ha incrementat la plantilla sinó que en alguns casos s’ha vist reduïda.

Segons les dades de què disposa el Sindicat alguns SPEs com el de Xàtiva, han vist la plantilla reduïda i altres com el d’Ontinyent, Vinaròs o alguns de València que han incrementat l’alumnat i els centres que han d’atendre.

STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació que no desatenga aquest alumnat tan necessitat i que dote els SPEs dels professionals necessaris per atendre a tot l’alumnat diagnosticat pels SPEs i la inspecció educativa que requeresquen d’aquests serveis. Si no s’incrementen les plantilles o, encara pitjor, si es retallen, s’està atemptant contra el dret que té l’alumnat amb necessitats educatives especials de ser atés adequadament, tal i com recull la normativa en vigor.

23 de setembre de 2008

 


 

Negociació SPEs: l’administració no es compromet a estabilitzar les plantilles actuals i convocarà una nova reunió

veure quadre resum de la situació de les plantilles - maig 2008

 

El dia 6 de maig s’ha celebrat una mesa tècnica per analitzar la situació de les actuals plantilles dels SPEs. En la reunió estaven presents representants de les dues direccions generals (ordenació i personal) i els sindicats amb representació a la mesa sectorial.

L’administració ha entregat un document que constata l’actual provisionalitat de les plantilles. En l'especialitat de psicopedagogia el percentatge d'habilitacions –respecte a les places de catàleg– és del 45% i en l’especialitat d’Audició i Llenguatge supera el 52%, és a dir, actualment hi ha més places habilitades que de catàleg. A més, la graella constata que hi localitats com Alacant, Almoradí, Borriana i Castelló que tenen més de 30 professionals d’aquestes dues especialitats i ens han informat que estan valorant la possibilitat de desdoblar aquests SPEs per apropar el servei als centres.

L’administració ha reconegut que la situació actual no és una bona ni per als professionals que hi treballen, ni per al servei que s’hi presta ni per al professorat que hi vol accedir per concurs de trasllats.

Des de l’STEPV-Iv hem exigit compromisos concrets per transformar les actuals plantilles en estables i hem demanat l’aplicació de criteris objectius per transformar, abans del proper concurs de trasllats, el major nombre de vacants possible. A més, igual que s’ha fet en altres col·lectius hem demanat poder fer un concurs previ per al professorat que ja està definitiu. També hem valorat positivament que, prèvia negociació en la mesa sectorial, alguns dels actuals SPEs es puguen desdoblar i se’n creen de nous, perquè això consolidaria el sistema i milloraria l’atenció si a més es transformaren les places habilitades en places de catàleg.

L’administració no ha volgut agafar cap compromís concret per estabilitzar les plantilles i ha argumentat que això era una decisió política, que la futura Llei Valenciana d’Educació tindria un apartat dedicat al model d’atenció psicopedagògica, que tenien un projecte d’implantació experimental de creació de centres d’especialitats i que necessitaven una altra reunió per continuar parlant.

El sindicat ha demanat que es posara data a la convocatòria de les totes les meses sectorials necessàries per negociar tota la normativa que relacionada en el desdoblament del centres actuals i en la creació de centres experimentals. A més hem incidit en què en el proper concurs de trasllats l’estabilització de les plantilles ha d’estar solucionat.

València, 6 de maig de 2008

 


Convocatoria d’assemblees - Serveis Picopedagogics Escolars (SPES)

Ja fa més d’un any en què se celebrà l’última mesa de negociació específica sobre SPEs. 
En aquella reunió la Conselleria manifestà la intenció de desplegar el Decret 131/94 i es comprometé a incrementar i/o consolidar/estabilitzar una part de les plantilles dels SPEs. 

Les propostes de l’Administració van ser:

- Les places de Psicopedagogia i d’Audició i Llenguatge s’anirien incorporant als concursos de trasllats previa negociació d’una ordre per fixar les plantilles.

- En regularitzar els llocs de treball en els SPEs, els llocs de treball en IES de psicopedagogia escolar es transformarien en llocs de treball de Professorat de l'especialitat de Psicologia i Pedagogia.

- Els llocs d’audició i llenguatge seguirien com fins ara, combinant els llocs dels SPEs i els habilitats i compartits en els Col.legis Públics. Sempre, mantenint els llocs actuals dels SPEs però fent de plantilla els llocs de treball d’AiL en centres per a la seua posterior provisió.

- En aquesta ordre vindrien els criteris objectius per a la creació dels llocs de treball en SPEs, i tot el seu posterior desenvolupament, organització, funcionament, coordinació, horaris, etc. 

El sindicat considera que cal una negociació per resoldre la problematica dels SPES i donar resposta a les necessitats del sistema educatiu i del personal que hi traballa. A m’es cal denunciar que una part del servei públic s’està privatitzant. Per tant, cal pressionar l’administració perquè es pose a treballar, convoque les meses de negociació i complesca tots els seus compromisos.

Així doncs, per a parlar d'aquestos temes convoquem les següents ASSEMBLEES 

ALACANT, 
dimarts, 27 de novembre a les 18.30 h.
Seu de STEPV-Iv, Glorieta P. Vicente Mogica, 5, 12a 

VALÈNCIA, dimecres 28 de novembre, a les 18 h.
Seu de STEPV-Iv, Juan de Mena, 18.

GANDIA Servei Pscopedagògic Escolar, dijous 29 de novembre a les 16 h.

XÀTIVA, dijous 29 de novembre a les 15 h IES Simarro

CASTELLÓ Servei Pscopedagògic Escolar, dijous 13 de desembre a les 16.30 h.

BORRIANA Servei Pscopedagògic Escolar, dimarts 11 de desembre a les 16 h.


STEPV presenta un recurs en relació a l'exempció de la prova de valencià de les oposicions de secundària-torn especial (SPEs)

El Sindicat ha presentat un recurs a l'annex III, per l'exempció de la prova de valencià, de l'ordre de 19 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per a l'accés al cos de professors de secundària, torn especial.

El recurs s'ha presentat per no estar en la relació de titulacions per estar exempts de fer la prova de valencià la titulació de Filologia Catalana.

Què vol el sindicat?
Que aquelles persones que tinguen aquesta titulació estiguen exempts de fer la prova de valencià. El sindicat ha presentat recursos similars a totes les convocatòries de concursos-oposicions dels darrers anys. Tots els recursos els hem guanyat sense que açò afectarà a la realització de les proves ni a la relació final dels aspirants seleccionats.

 


Admesos -exclosos concurs-oposició Psicologia i Pedagogia  i reclamació

Dijous, 15 de febrer de 2007   Núm 5.451

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2006, de la conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el concurs-oposició per a l'accés al cos docent de professors d'Ensenyament Secundari, especialitat de Psicologia i Pedagogia, torn especial disposició transitòria quinzena de la Llei Orgànica d'Educació

NOTA INFORMATIVA:
En la resolució publicada hi ha un error de persones que no estan admeses. Hem realitzat les consultes pertinents i l'Administració ha reconegut l'existència de l'error i el corregiran. Així i tot, recomanem a les persones que estan afectades, presenten la reclamació pertinent (descarregar ara) en el termini que s'indica (10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació -15/2/2007-), per a evitar problemes en el cas que no es corregisca l'error.

 


Informe Mesa Tècnica Educació SPES 09/05/06

 

La Conselleria d'Educació va fer la següent proposta:

 • Primerament, va deixar molt clar, que el model que hi ha és el que hi ha i per tant, no hi ha cap intenció per part de l’administració de canviar-lo. Doncs, la intenció de Conselleria és el desplegament del Decret 131/94.
 • Després, la Direcció General d’ensenyament es comprometre a incrementar i/o consolidar/estabilitzar una part de les plantilles dels SPEs. És a dir, del nombre de llocs de treball d’un SPEs amb professorat provisionalitat es traurien a Concurs el 20% d’aquestes places, de les ocupades per professorat provisional, evidentment sense comptar les que ja estan ocupades per personal definitiu. En aquest apartat s'inclouen les places de Psicopedagogia i d’Audició i Llenguatge.
 • Aquesta proposta comporta que prèviament s’haja de negociar una Ordre per a fixar les plantilles dels SPEs per a després procedir a la seua provisió mitjançant Concurs de Trasllats. Això vol dir que per al proper Concurs de Trasllats es pràcticament impossible que estiga publicada l’ordre en el DOGV.
 • Al regularitzar els llocs de treball en els SPEs, els llocs de treball en IES de psicopedagogia escolar es transformarien en llocs de treball de Professorat de l'especialitat de Psicologia i Pedagogia sense cap dependència amb els SPES.
 • Pel que fa als llocs d’audició i llenguatge seguir com fins ara, combinant els llocs dels SPEs i els habilitats i compartits en els Col.legis Públics. Sempre, mantenint els llocs actuals dels SPEs però fent de plantilla els llocs de treball d’AiL en centres per a la seua posterior provisió.
 • Així, en aquesta ordre vindrien els criteris objectius per a la creació dels llocs de treball en SPEs, i tot el seu posterior desenvolupament, organització, funcionament, coordinació, horaris, etc. Al final de l’informe us adjunte la normativa en vigor en els SPEs.

A més a més, la Conselleria d'Educació planteja:

 • El catàleg de llocs de treball d’SPEs està suspés per sentència. S’ha de negociar un de nou (ordre) i no estarà per al CGT del curs vinent. El Sindicat no ho comparteix.
 • Defensa ajornar la provisió mitjançant el CGT pels efectes de la transitòria de la LOE. Sobre aquest tema pas del B al A psicopedagogs, les intencions de l’administració són esperar a les orientacions, instruccions del MEC sobre el tema però s’han de complir uns terminis i a més, la intenció és de fer un procés el més senzill possible. Així la convocatòria serà abans de d’agost, encara que el procés es desenvolupe en novembre i/o desembre.
 • Lògicament, s'utilitza, com excusa, la regularització d’aquest personal per a traure el tema del complement d’especialista dels SPEs ja que a partir d’ara tot el personal serà del Cos de Professors de Secundària de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia. Diuen que com el complement econòmic es va fixar per a compensar la diferència entre el grup B i el grup A, hauria de deixar-se de pagar. Això sí, es preservaran els drets individuals, és a dir, aquelles persones que tenen una sentència seguiran cobrant-lo.
 • Fins i tot, van apuntar la possibilitat que en l’ordre aparega el canvi del nom del complement econòmic, passaria d’anomenar-se complement de l’SPEs a un altra forma com complement compensatori, etc.; per a poder seguir pagant-lo a uns treballadors i a uns altres no, inclosos els nous definitius. Nosaltres no compartim aquesta argumentació.

Finalment, es compromet l’administració a portar per a la propera Mesa que podria ser cap al 20 de juny o en eixa setmana la proposta de la consolidació del 20% quantificada, amb nombre de places, distribució territorial, etc.

Postura sindical

 • Cal saber la quantificació de la proposta per poder valorar-la, nombre de llocs de treball que suposaria, etc. Encara que sabem que els llocs de treball dels SPEs són majoritàriament ocupats per provisionals i interins, caldria saber el nº per saber-ne l’impacte en el professorat i en el servei. En tot cas, consolidar només el 20% de les places ocupades provisionalment és insuficient.
 • Es deuria avançar el calendari per poder forçar la màquina en la negociació per a poder eixir en el pròxim concurs.
 • No estem d’acord en el tema del complement econòmic.
 • Tampoc s’està d’acord amb la generalització dels llocs de treball d’Audició i llenguatge als centres, considerem que el servei s'ha de prestar des dels SPES.
 • Se li recorda a l’administració que hi ha personal que treballa en SPEs que depén de la Conselleria de Justícia i Administració Públiques, com són els assistents socials i d’altres, i hi ha el compromís de la Conselleria de gestionar aquest personal.
 • Així, se li demana que haurà d’acabar de desenvolupar el decret 131/94 i crear els equips multiprofessionals.
 • Les necessitats i les demandes del sistema educatiu ara no són les mateixes que en l’any 94 i per tant, s’haurà d’incrementar les plantilles amb nous llocs de treball, com són; fisioterapeuta, ATS, metge, etc.

Normativa en vigor SPEs

 • Decret 131/94 Regulació SPEs
 • Ordre 10/03/95, regula les funcions dels SPEs
 • Resolució 1/07/96, instruccions organització, el Pla i la memòria

Resolució 02.09.02 Instruccions principi curs SPEs

 


ASSEMBLEES INFORMATIVES

El proper 9 de maig està prevista una nova mesa de negociació sobre els SPEs. En la reunió el Sindicat demanarà la negociació de les plantilles i la provisió reglamentària dels llocs de treball.

Convoquem ASSEMBLEES per a parlar d'aquestos temes

DIA : Dijous 11 de maig  HORA: 18.00 h

CASTELLÓ:   Seu de STEPV-Iv
c/Marqués de Valverde,8 -Castelló
 
ALACANT:     Seu de STEPV-Iv
Glorieta P. Vicente Mogica, 5, 12a -Alacant

VALÈNCIA : Locals sindicals STEPV-Iv Universitat de València
Col.legi Major Lluis Vives. Av. Blasco Ibàñez, 21   -València


La LOE dóna una solució al professorat de psicopedagogia escolar dels SPEs

La disposició transitòria quinzena de la Llei Orgànica de l'Educació contempla un sistema d'accés per als mestres que ocupen plaça de psicopedagogia escolar de SPE i que encara no han regularitzat la seua situació accedint al cos de professorat de Secundària.

El sistema d'accés aprovat consistirà en un concurs-oposició, torn especial, que constarà de dos fases, una de mèrits i l'altra la presentació d'una memòria.

Aquest procediment selectiu s’ha de fer abans de tres mesos després d'aprovada la LOE.

STEPV-Iv valora positivament aquest sistema aprovat per les Corts Espanyoles i creu que, encara que no és una integració directa, és una bona solució per al personal afectat. El Sindicat ha estat durant aquests anys lluitant per aconseguir una solució per a aquest col·lectiu, i ha participat en tots els processos legislatius tant de la LOCE com de la LOE, presentant esmenes, entrevistant-se amb els partits polítics i el personal afectat, per tant ens congratulem que d'una vegada quede resolt aquest problema.

Ara cal que tant el MECD com la Conselleria de Cultura, Educació i Esports obriguen un procés de negociació per fer efectiu el manament de les Corts Espanyoles.

Per altra banda, el proper 9 de maig està prevista una nova mesa de negociació sobre els serveis psicopedagògics escolars. En la reunió el Sindicat demanarà la negociació de les plantilles i la provisió regalmentària dels llocs de treball.

València, 12 d’abril de 2006.

TEXT DE LA DISPOSICIÓ: LOE

Disposición transitoria decimoquinta. Maestros con plaza en los servicios de orientación o de asesoramiento psicopedagógico.

1.-Las Administraciones educativas que no hubieren regularizado la situación administrativa para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de psicología y pedagogía, mediante el concurso-oposición, turno especial, previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología o Pedagogía, han venido desempeñando plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión, obtenidas por concurso público de méritos, en los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico, deberán convocar en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley un concurso-oposición, turno especial, de acuerdo con las características del punto siguiente.

2. El citado concurso-oposición, turno especial, constará de una fase de concurso en la que se valorarán, en la forma que establezcan las convocatorias, los méritos de los candidatos, entre los que figurarán la formación académica y la experiencia docente previa. La fase de oposición consistirá en una memoria sobre las funciones propias de los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico. Los aspirantes expondrán y defenderán ante el tribunal calificador la memoria indicada, pudiendo el tribunal, al término de la exposición y defensa, formular al aspirante preguntas o solicitar aclaraciones sobre la memoria expuesta.

3. Quienes superen el proceso selectivo quedarán destinados en la misma plaza que vinieren desempeñando y, a los solos efectos de determinar su antigüedad en el cuerpo en el que se integran, se les reconocerá la fecha de su acceso con carácter definitivo en los equipos psicopedagógicos de la Administración educativa.

 

STEPV-Iv aposta pel desenvolupament del sistema actual d'atenció logopèdica i psicopedagògica.

El Sindicat posa de manifest els problemes i les possibles solucions.

 

Per al Sindicat els equips han de tenir un caràcter multiprofessional i d'acció interdisciplinària, basats no sols en la intervenció davant de les necessitats plantejades, si més no ha d'oferir un servei de detecció primerenca i de prevenció. El Sindicat considera que açò està arreplegat en el Decret 131/94 que regula el Serveis Psicopedagògics Escolars i que, per tant, cal desplegar-lo en la seua totalitat. A més a més, s'ha de fer un pas endavant en l'especialització creant de noves i si és el cas noves estructures, però sense perdre de vista que han d'estar dintre dels SPE.

D'altres assumptes que cal posar en marxa són: la incorporació d'altres professionals, l'establiment de plans de formació del professorat, campanyes d'informació perque la comunitat educativa siga conscient de la important tasca que els equips fan dins del sistema educatiu o la modernització de les estructures dotant-les de mitjans humants i tècnics.

El personal implicat ha de participar en el projecte educatiu, formant part del procés de programació, desenvolupament i avaluació, amb els mateixos drets que la resta.

Per altra part, s'ha d'avançar cap a l'establiment del cos únic i la funcionarització docent de tot el personal, així el sistema es cohesionarà i homologarà.

Per últim, quan a l'estructura del sistema i de la intervenció logopèdica i psicopedagògica, aquest estaria bassat en tres nivells d'intervenció: departament d'orientació als centres, equips de zona i equips especialitzats de suport

PROPOSTES DE TIPUS LABORAL:

 • Unes plantilles estables. Establiment d'un catàleg de llocs de treball i una provisió normalitzada dels mateixos.

 • Reordenació del mapa dels equips psicopedagògics escolars amb un augment del nombre d'equips i de les plantilles que millore les ratios actuals.

 • Incorporar altres tipus de professionals com ara personal sanitari o fisioterapéutes.

 • Dependència orgànica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de tot el personal que treballa als equips.

 • Plans de formació adequats amb participació del sector en la seua el·laboració dins del seu horari laboral.

 • Unificar la situació administrativa del personal que treballa als SPE.

 • Establiment d'estudis i plans encaminats a preservar la salut laboral dels membres dels equips i departaments d'orientació.

PROPOSTES DE RECURSOS

 • Desplegar el decret 131/94 en el tercer nivell d'especialització, creant uns serveis especialitzats, sectoritzats que poguen funcionar com a centres de recursos.

 • Millora de les plantilles, instal.lacions i mitjants tècnics: admnistratius, informàtics, locals adequats, pàgina web...

 • Simplificació de les tasques burocràtiques i administratives que hipotequen molt l'activitat dels membres dels equips.

 • Pla d'avaluació formativa i de qualitat dels Serveis Psicopedagògis Escolars des de dins dels propis equips.

Participar en los processos de planificació, investigació, desenvolupament i avaluació tant als centres, com als programes establerts al País Valencià.

 


Mesa Sectorial de SPES de 26 de gener 2006

STEPV-Intersindical Valenciana aposta per la continuïtat del Decret 131/94 que regula els SPES.

El Sindicat demana el seu desplegament per a millorar les condicions.

 

En la reunió celebrada hui, dijous 26 de febrer, la Conselleria d'Educació no ha presentat cap document per al debat. Ha comunicat que venia a escoltar les propostes que feren els sindicats. Així i tot, ha dit que tenien previst simplificar les tasques administratives i plantejar Programes. També han comunicat ni la LOCE ni el projecte de LOE canvien de forma important les funcions ni la situació dels SPES.

STEPV-Iv ha plantejat que l'actual Decret 131/94 que regula els Serveis Psicopedagògigs Escolars dóna resposta a les noves situacions que s'han anat plantejant en els centres educatius en els darrers anys. A més a més, ha presentat les seues propostes:

- Constitució d'equips constituïts per plantilles estables, amb un catàleg de llocs de treball i una provisió normalitzada dels mateixos.

- Revisió de la distribució geogràfica dels SPES de zona, per poder reduir el nombre de centres a atendre.

- Dotació d'altres especialistes, així com l'establiment d'unitats especialitzades de suport com contempla el Decret abans referit.

- Millora dels mitjans tècnics.

- Simplificació de les tasques

- Participació en els processos d'avaluació i formació tant en la seua 'elaboració com en la seua realització

- Unificació del personal en la seua situació administrativa i que tot ell depenga orgànicament de la Conselleria d'Educació.

- Coordinació amb els Gabinets Psicopedagògics Municipals.

- Manteniment dels llocs de treball de mestres especialistes d'Audició i Llenguatge als SPES.

- Millora les condicions de la itinerància i les condicions laborals.

La Conselleria ha dit que, en principi, no té previst canviar el Decret i que prenen nota de tot el que s'ha dit per part de les organitzacions sindicals. Posteriorment, elaboraran un document i convocaran, novament, la Mesa Sectorial d'Educació. El Sindicat han demanat que abans de l'acabament del curs quede acabada la negociació per poder traure, el curs següent, les places al concurs de trasllats.

Per altra banda, l'Administració ha informat que esperarà a la publicació de la LOE per a tractar sobre l'accés dels professorat especialista en psicopedagogia escolar, que perteneix al cos de mestres, al cos de professorat de secundària.

València 26 de gener de 2006

 


Conclusions

II JORNADA DE SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEL STEPV-Iv

L'orientació i els Serveis Psicopedagògics Escolars. Propostes de futur

València - 14 de gener de 2006

documents

documents Model Canaries
i Andalúcia
Model
Castella La Manxa
Model
Galícia
legislació
Estat Espanyol
DECRET 131/1994, pel
qual es regulen els SPEs
Model intervenció 
V. Prieto
Sobre la intervenció 
X. Agustí

El sector aposta pel desenvolupament del sistema actual d'atenció psicopedagògica.

Es posen de manifest els problemes i les possibles solucions.

La II Jornada de Serveis Psicopedagògics Escolars del STEPV-Iv ha reunit a València a vora cent persones per a parlar de la problemàtica què els afecta en aquests moments. Han participat professionals de tots els sectors implicats de l'ensenyament públic, amb l'assistència de membres de Gabinets Municipals i d'escoles concertades.

S'ha fet un repàs als diferents models de l'Estat Espanyol i s'ha analitzat de forma més pormenoritzada els sistemes sense serveis externs amb una atenció basada en personal del propi centre.

En diferents ponències s'ha fet un repàs al nostre sistema, en les que s'ha posat a les clares quines són algunes de les propostes per a millorar qualitativament l'atenció psicopedagògica al País Valencià. Al mateix temps s’aprofita l’ocasió per a peresenter la pàgina web creada pel sindicat dins de l'aula virtual on es posen a l'abast de les persones implicades en el sector una sèrie d'eines de treball.

Amb la participació de l'Administració, per veu del Cap de Servei d'Orientació Escolar, s'ha debatut en taula redona la situació actual i les propostes de futur.

Els models sense SPE

En primer lloc María Guerreiro, psicopedagoga d'IES en Viveiro (Lugo) ha fet un balanç de varis anys després d'eliminar els serveis externs i no ha pogut ser més clar el missatge: el sistema no funciona.

Es plantegen les problemàtiques en tres nivells:

Un primer nivell en què queda de manifest la manca de formació del professorat; no és contempla en el seu horari la preparació de les tutories i la coordinació amb el departament d'orientació és insuficient. No queda aclarida l'orientació com una funció docent.

En un segon nivell el departament d'orientació no està dotat dels recursos suficients, les ratios són ambigües. No queden clares les adscripcions dels centres més menuts en un territori de gran dispersió de la població.

En els centres de primària no es demana als orientadors com a requisit la llicenciatura de psicopedagogia o equivalents i i no és contempla la figura del mestre d’audició i llenguatge; l’atenció no esta generalitzada i quan és requerida és deriva al sector privat.Tampoc la dels treballadors socials.

I en un tercer nivell equips d'orientació específica està format per un reduït membre d'especialistes d'àmbit provincial, no té un sistema de provisió de les baixes i treballa en precari.

Felipe Moraga, membre del STE de Castella la Manxa i persona que ha viscut durant el curs passat el canvi de sistema en aquesta comunitat autònoma ha explicat de primera ma com s'ha fet. Explica com el sector no ha estat consultat de forma adequada i com un model relativament recent (2003) ha estat substituït sense una avaluació seriosa i una suficient experimentació. Es valora de forma molt positiva l'augment de plantilles, encara que s'ha perdut la perspectiva d'equip.

El nou sistema no dona una bona resposta a l'escola rural i encara que millor dotat que el de Galícia pateix dels mateixos defectes.

L'orientació i els Serveis Psicopedagògics Escolars. Propostes de futur

Xavier Agustí, orientador de l'IES Campanar de València, presenta una visió crítica de la situació aportant solucions molt interessants en la que parla d'una professió en construcció que s'ha configurat a partir de les necessitats als centres escolars.

Fa un balanç provisional el qual afirma que l'orientació educativa ha sigut reconeguda com un dret de l'alumnat, i està integrada en l'ordenació general del Sistema Educatiu. La generalització del servei, no obstant, ha vingut acompanyada d'una pèrdua de cohesió i identitat en el col·lectiu. Ha perdut reconeixement orgànic en l'administració educativa i amb una manca de directius tècnics institucionals.

Posteriorment mostra una sèrie circunstàncies que cal superar:

La inestabilitat en el seu sistema de provisió, la reducció percentual dels recursos, la intervenció molt individualitzada dels seus membres en els centres que condicionen la qualitat de la intervenció. L'heterogeneïtat formativa i destins dels professionals que ho integren i que tenen la mateixa funció d'intervenció psicopedagògica produïx formes d'intervenció a vegades contraposades o contradictòries. Els SPES i els departaments d'orientació han constituït en els últims anys pilars bàsics del canvi en el sistema educatiu en els processos d'integració, compensació educativa i de resposta a la diversitat.

Entra a fer un repàs per tots els estaments que formen part del sistema, tant centres, com alumnat, professorat i administració per a posteriorment plantejar propostes clares que redundarien en una millora del sistema:

Increment dels recursos i fixació de la ratio, estabilitat en els llocs de treball, una revisió del model d'intervenció en els centres, un pla de formació, la integració i participació real en les estructures col·legiades dels centres, la creació d'equips especialitzats, un pla d'avaluació i qualitat per als serveis psicopedagògics fet des de dins i amb la participació activa dels seus membres, una pàgina corporativa en Internet per als SPE per a facilitar la unificació de protocols i programes i finalment un major compromís professional.

A més marca els que, al seu judici, han de ser els principis d'intervenció dels equips: l'assessorament psicopedagògic es mostra com un mig al servei de la individuació de l'ensenyament, la intervenció es planteja des d'una perspectiva sistèmica, el constructivisme ha de ser el model de referència en els processos d'aprenentatge i orientació, s'ha d'incorporar la interculturalitat com una nova dimensió a l'orientació, l'assessorament psicopedagògic es realitza en un context concret, l'escola,i ha de ser útil a ella perquè puga fer front a les finalitats socialment encomanades.

Vicent Prieto, psicopedagog de SPE presenta un estudi molt exhaustiu de totes aquelles tasques que les noves situacions en què es troben immerses els centres escolars han anat configurant un perfil professional molt complex, i que ha fet que no es puga donar una resposta especialitzada a la diversitat de problemàtiques que requereixen de la seua intervenció.

Segons Vicent, els principis bàsics han de ser partir de les demandes de l'Administració, centres i professionals, l'eficàcia en la intervenció, l'especialització dels professionals, la continuïtat en la intervenció i la flexibilitat en l'organització.

Aboga per la unificació de totes les persones implicades, tant les que actualment estan en els departaments d'orientació, SPE i centres passaren a formar part d'uns nous equips que s'estructurarien en una distribució geogràfica similar a l'actual, però que internament estarien formats per especialitats: difucultats de l'aprenentatge, psicologia clínica, recolzament a centres i transtorns del desenvolupament.

Aquest nous equips tindrien dos tipus d'intervenció:

Una individual basada en l'avaluació, intervenció seguiment i assessorament; i altra grupal basada en programes aplicables.

El nou model que intervindria tant en infantil, primaria i secundària.

Conclou afirmant que redundaria en una major qualitat, eficàcia, satisfacció professional, reconeixement social i es donaria un major servei públic.

Taula rodona

Coordinada per Ismael Díez, psicopedagog i amb la intervenció de Vicent Bueno, cap de servei d'Orientació escolar de la Conselleria de Cultura, Ciència i Esport; Vicent Prieto; Paqui Navarro, mestra d'audició i llenguatge i Pepa Motos, treballadora social.

Vicent Bueno fa una presentació del sistema Valencià i diu que ell no te coneiximent de que L’Administració prepare un canvi de l‘actual model està estudiant l'establiment de programes. Informà que aquestes propostes s'havien el·laborat en unes jornades amb algunes persones membres dels SPE (no coneguem com han estat convocades). També parlà de la necessitat de reduïr la burocràcia en la tasca diària dels professionals dels equips.

Paqui Navarro parlà del paper del logopeda (audició i llenguatge) dins del SPE, en un equip multiprofessional i d'acció interdisciplinar. Ressalta la tasca de prevenció i detecció primerenca de les necessitats educatives especials en l'àrea de llenguatge i comunicació. Així com l’ importància de la seua aportació/participació en l'avualuació logopèdica com part de l'informe psicopedagògic i el posterior seguiment del tractament i evolució de les patologies des d'infantil fins el batxillerat. També recorda les tasques dedicades a, L'assessorament i coordinació interna i externa. Desprès nomena els principis general d’actuació: funcionalitat i sistematització de l’intervenció, destacant la gran rendibilitat que suposa l'establiment de criteris objectius per la intervenció en tota la zona d'influència.

Pepa Motos entre altres coses, ressalta la necessària i diferenciada intervenció des de el Treball Social en el sistema educatiu (no confondre ni equiparar amb intervencions que pugem dur a cap professionals de altres institucions externes al sistema educatiu, per exemple els serveis socials municipals), cosa que donat la no estructuració equilibrada en quant a les plantilles fa que des de el SPE no se puga arribar a oferir una atenció de qualitat a tots els centres del sector.

El futur

Els equips han de tenir un caràcter multiprofessional i d'acció interdisciplinària, basats no sols en la intervenció davant de les necessitats plantejades, si més no ha d'oferir un servei de detecció primerenca i de prevenció. Pensem que tot està replegat en el Decret 131/94 i que cal desplegar-lo en la seua totalitat.

Sembla que s'ha de fer un pas endavant en l'especialització creant noves especialitats i si és el cas estructures, però sense perdre de vista que han d'estar al servei dels SPE.

La incorporació d'altres professionals i amb l'establiment de plans de formació del professorat seriosos. Campanyes d'informació per que la comunitat educativa siga conscient de la important tasca que els equips fan dins del sistema educatiu.

Modernització de les estructures dotant-les de mitjans humants i tècnics.

Els/les professionals implicats/des han de participar en el projecte educatiu, formant part del procés de programació, desenvolupament i avaluació, amb els mateixos drets que la resta.

S'ha d'encaminar a l'establiment del cos únic i la funcionarització docent de tot el personal, de manera que el sistema s'homologue i es cohesione.

Per últim com a principi direm que l'esquema del que es consideraria un sistema útil és el que es forma a partir de tres nivells:

Departament d'orientació als IES

Equips de zona

Equips especialitzats de suport

Aquestes qüestions es resumirien en les següents propostes:

 • Cal que els equips estiguen constituïts per unes plantilles estables per la qual cosa cal establir un catàleg de llocs de treball i una provisió normalitzada dels mateixos. En aquests moments la provisionalitat no permet la continuïtat dels programes i de les intervencions. La situació actual dóna una mala imatge dels equips i, en definitiva, de l'ensenyament públic.

 • S'ha de reodenar el mapa dels equips psicopedagògics escolars amb un augment del nombre d'equips i de les plantilles que millore les ratios actuals. En vint anys les variacions han estat mínimes, els equips estan molt dimensionats i la distribució geogràfica ha de revisar-se.

 • Les noves necessitats, l'augment de tasques i l'aplicació del programes aconsellen incorporar altres tipus de professionals com ara personal sanitari, fisioterapéutes, psicòlegs clínics...

 • Desplegar el decret 131/94 en el tercer nivell d'especialització , creant uns serveis especialitzats, sectoritzats que poguen funcionar com a centres de recursos. Hi hague alguna proposta en aquest sentit per exemple: especialització en atenció primerenca, en sensorials, motòrics, transtors de desenvolupament, conducta.

 • Regulació funcional del servei com una unitat administrativa i am una xàrcia funcional dels serveis psicopedagògics amb instal·lacions apropiades i medis administratius. S'ha d'establir d'enllaços estables de comunicació i d'una web interactiva. En definitiva una estructura organitzada per donar i rebre informació

 • Simplificació de les tasques burocràtiques i administratives que hipotequen molt l'activitat dels membres dels equips.

 • Pla d'avaluació formativa i de qualitat dels Serveis Psicopedagògis Escolar des de dins dels propis equips.

 • Participar en los processos de planificació, investigació, desenvolupament i avaluació tant als centres, com als programes establerts al País Valencià.

 • Plans de formació adequats amb participació del sector en la seua el·laboració.

 • Que totes les places de personal dels equips depenguen orgànicament de la Conselleria, amb un sistema de provisió i substitució similar al del professorat.

 • Unificar la situació administrativa dels treballadors/es en els SPE i departaments d'orientació.

 • Es proposa l'establiment d'estudis i plans encaminats a preservar la salut laboral dels membres dels equips i departaments d'orientació. La diversitat de tasques a fer als centres i la quantitat de demandes diverses que tenen els professionals influeix en un alt nivell d'estrés.

 


-
 

PERSONES A QUI S'ADREÇA: 
Orientadors i orientadores d'IES, psicopedagogs i psicopedagogues dels SPE i de gabinets municipals, mestres d'Audició i Llenguatge, treballadors i treballadores socials i professorat en general.

   FITXA D'INSCRIPCIÓ (pdf)         

LLOC: Sala d'actes del sindicat STEPV-Iv a València, c/ Juan de Mena, 18

PROGRAMA:
09 h Lliurament de material.
09.30 h Presentació de la jornada.
10 h Ponència i Debat: “Distintes formes d'abordar l'orientació psicopedagògica”
Maria Guerreiro – Orientadora IES María Sarmiento, Viveiro (Lugo)
Felipe Moraga – Orientador STE- Castella-la Manxa.
12 h Descans.
12.30 h Ponència i debat: “La intervenció psicopedagògica als centres escolars valencians” Psicopedagog/a a determinar.
14 h Descans.
15.30 h Ponència: “Alternatives per al debat” Vicent Prieto – Psicopedagog SPE V-10
16.30 h Taula redona: “L'orientació i els Serveis Psicopedagògics Escolars. Propostes de futur”
Presenta i coordina:Ismael Díez -Psicopedagog i Director SPE Sagunt
Participen:Un representant de l'Administració,
Vicent Prieto (Psicopedagog SPE V-10), Paqui Navarro (Mestra d'Audició i Llenguatge SPE V-02), una treballadora social a determinar, un orientador/a IES a determinar.

INSCRIPCIÓ: Seus STEPV.   INFORMACIÓ: Seus STEPV    -    tomas.moreno@stpv.org.   - Tel. 620208048. A la web del Sindicat.
Aquesta activitat es presentarà a la Conselleria d'Educació Cultura i Esport per a la seua homologació per 10 crèdits dins del Pla de Formació del Professorat 2006.

 


1.-STEs-i presenta de nou l'esmena que fa referència a la integració del col.lectiu de psicopedagogs/es.

La Confederació d' STEs va presentar a l'avantprojecte de la LOE una esmena que malauradament no va ser incorporada en el projecte de llei, per la qual cosa hem tornat a presentar-la en la fase de tramitació parlamentària als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

2.-Negociacions del model de Serveis Psicopedagògics Escolars

En el protocol de negociacions de la Mesa sectorial d'Educació figurava que es tractaria la negociació dels SPEs durant el tercer quadrimestre de 2005. A hores d'ara no està contemplat el calendari de negociació d'aquest punt. A més molts dels temes del curs passat estan encara esperant per a ser negociats.

València, 15 de novembre de 2005

 


STEs-i presenta una enmienda al anteproyecto LOE, por el olvido del colectivo SPEs

Hemos propuesto al MEC incluir una nueva Disposición transitoria con el siguiente texto:

"Integración de los funcionarios de los Equipos Psicopedagógicos en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía.

1. En enero del año 2005 se integrarán en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Psicología y Pedagogía los funcionarios procedentes del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología y/o Pedagogía, obtuvieron plazas por concurso público de méritos en los equipos psicopedagógicos de la Administración Educativa, que ocupan dichas plazas de Grupo "A" de forma definitiva después de haber renunciado a sus plazas de maestro de Grupo "B", siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que ocupen plaza del Grupo A en un equipo psicopedagógico de la Administración Educativa de forma definitiva.

b) Que en su momento hayan renunciado a su plaza de maestro del Grupo B.

c) Que obtuvieran plaza en los equipos psicopedagógicos de la administración educativa por concurso público de méritos y que se hallaban en posesión del ´título de licenciado en Psicología y/o Pedagogía en el momento de la convocatòria por la que accedieron a sus actuales puestos de trabajo.

2. Los funcionarios a que se refiere esta Ley continuarán desempeñando los destinos que tengan asignados en el momento de su integración y quedarán en lo sucesivo sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de trabajo docentes.

3. A efectos de determinar su antigüedad en el nuevo cuerpo en el que se integran se les reconocerá la fecha de su acceso con carácter definitivo en los equipos psicopedagógicos de la administración educativa.

4. La administración educativa competente elaborará la relación nominal de los funcionarios a los que se refiere este precepto y cuya integración se propone, a efectos de la expedición del correspondiente título administrativo.

5. A efectos de movilidad territorial de estos funcionarios, los servicios prestados por los mismos con anterioridad a su nombramiento como funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, serán valorados de acuerdo con lo que se establezca en las convocatorias específicas que a tal fin se aprueben por la administración educativa competente.

6. Este artículo tiene su base en lo dispuesto en los artículos 103.3 y 149.1, 18.º de la Constitución, así como en las disposiciones adicionales primera, uno y decimoquinta, dos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.»

Breve motivación de la propuesta.

Regularizar la situación administrativa de estos funcionarios, cuya necesidad de normalización ya ha sido puesta de manifiesto por distintas resoluciones jurídicas y aprobada por unanimidad, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, a través de las pertinentes resoluciones políticas.

Por otro lado, cabe señalar que durante el debate de la LOCE, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó la enmienda nº 973 pidiendo la integración directa y el reconocimiento de la antigüedad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de este profesorado.

Madrid, 19 de mayo de 2005

Secretariado Confederal de STES-i

 


Reflexions de la ronda d'assemblees en els SPEs

El col.lectiu de persones que hi treballen als SPEs després d'una ronda d'assemblees celebrades al llarg de tot el País Valencià ha reflexionat sobre les problemàtiques del sector. 

S'ha parlat sobre la situació actual de l'accés del cos de mestres al de secundària. En aquests moments el Sindicat a través de la Confederació de STEs te encetades dues vies de treballs: per una banda ha demanat un decret d'integració a tot el Estat i per altra hem presentat una esmena a la LOE en el mateix sentit.

Un altre assumpte és la negociació sobre el model de servei i  que està, segons el protocol de negociacions amb la Conselleria, en el calendari per al primer quadrimestre del curs 2005/6. Per aquesta negociació hem renovat les nostres reivindicacions que se concreten en:

-Desenvolupament del decret 131/94 que regula els SPEs

-Potenciació dels equips multiprofessionals d'orientació i atenció extern amb:

  • Augment de les places d'audició i llenguatge adscrites als SPEs i no als centres.

  • Generalitzacilo de les plantilles de treballadors/es socials

  • Creació de places d'altres professionals

-Millora de les condicions de treball per als professionales que desenvolupenla seua tasca amb caràcter d'itinerància:

  • Reducció del número de Kilòmetres.

  • Increment del pagament per kilometratge

  • Increment de la reducció horària per itinerància

  • Buscar mecanismes d'amortització i adquisició dels vehicles i de l'assegurança.

Mentre aquesta normativa no es negocia, el col.lectiu demana que aquest curs no es facen canvis encoberts com els que es produiren el curs passat (que a més han estat un fracàs estrepitós)per la descoordinació creada i la poca operativitat. 


STEs-i reclama que es culmine el procés d'integració dels psicopegagogs/gues d'equips psicopedagògics en el cos de secundària

La Confederació de STEs-i s'ha dirigit als distints grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats i al Ministeri d'Educació perquè es culmine el procés d'integració dels funcionaris dels Equips Psicopedagògics, que pertayen al cos de mestres, en el Cos de Professors d'Ensenyament Secundari , especialitat de Psicologia i Pedagogia.

A l'octubre del 2000 el Grup Socialista va presentar una proposició de llei perquè es duguera a terme este procés, que va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris excepte el Popular. Posteriorment, al desembre del 2001 es va presentar una proposta de modificació del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'Orde Social en el mateix sentit, que va tornar a ser rebutjada pel PP, que al contrari va establir un sistema de concurs-oposició que només ha servit per a crear més confusió i per a judicializar la situació.

En l'actualitat, i després de diverses integracions produïdes per sentències judicials o decisions de les comunitats autònomes o per Concurs Oposició queden en el cos B un total de 221 professionals, repartits entre la Comunitat Valenciana, Canàries, Andalusia, Castella-La Manxa, Navarra i Extremadura. Es dóna així un clar cas de greuge comparatiu, per les persones que han sigut integrades en el cos A estant en la mateixa situació, i amb conseqüències també a l'hora d'ordenar els obligatoris processos de mobilitat.

Secfretariat Confederal STEs-i


La Conselleria d'Educació remodela les plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPEs) a esquenes de la Mesa Sectorial.

El col.lectiu de persones que hi treballen a SPEs es reuneixen amb els sindicats de la mesa sectorial per a mostrar el rebuig a les mesures de la Conselleria d'Educació

Els sindicats STEPV-IV, CCOO, FETE-UGT, CSI-CSIF i ANPE junt a la representació de tots els SPEs de Castelló, València i Alacant s'han reunit en les capitals de les tres províncies durant la setmana pasada. Han valorat l'actuació de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport durant aquest estiu, que de forma unilateral i sense mediar cap negociació, ha introduït canvis en les plantilles dels serveis psicopedagics, que ha fet que gran part dels professionals de la logopedia (adució i llenguatge) han canviat de centre i que altres han tingut que canviar d'especialitat i han estat substituits per personal interí i provisional. Molts/es logopedes han hagut d'abandonar els cassos d'atenció a l'alumnat que portaven des de fa anys. Per altra banda els SPES tenien feta ja la programació del curs vinent.

Així com no s'ha consultat a les direccions dels SPES, representats de AMPA ni Consells Escolars Municials.

Les assemblees de forma unànim demanen que es torne a la situació anterior, de manera que es restableixca la negociació en la Mesa Sectorial durant el primer trimestre contemplant entre altres temes les plantilles, els criteris i ambit territorial del servei.

El col.lectiu es decanta per potenciar els equips d'orientació i intervenció psicopedagògica externa d'un clar caràcter multiprofessional amb plantilles estables i concursos de trasllats amb professionals adscrits a àrees especialitzades dins de cada zonal, amb el personal necessari segons la distribució geogràfica dels centres, tipus de centre, de barriada, etc

Castelló, Valencia i Alacant, 14 de setembre de 2004

STEPV-IV CCOO FETE-UGT CSI-CSIF ANPE

 


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES

SERVEIS PSICOPEDAGÒGIGS ESCOLARS- SPEs

Durant el mes de juliol s'han produït canvis en les plantilles de mestres d'audició i llenguatge dels serveis psicopedagògics escolars (SPEs) sense cap tipus de negociacions ni amb els sindicats, ni els afectats, ni les diireccions dels equips. Per a parlar d'aquest tema i dels contactes que hem tingut amb l'Administració convoquem assemblees conjuntes de tots els sindicats de la Mesa Sectorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Exposició de la situació i accions que s'han realitzat

 2. Mesures a prendre per part del col.lectiu i dels sindicats

 3. Preguntes i suggeriments.

LLOCS I HORARIS DE LES ASSEMBLEES

 • DIA 7 - 11 hores - València. Seu de FETE-UGT-València

 • DIA 8 - 11 hores - Alacant. SPE A-1 c/Arzobispo Loaces nº 9 -b

 • DIA 9 - 17,30 hores - Castelló. Biblioteca pública RAFALAFENA

Castelló, Alacant, València, 3 de setembre de 2004

STEPV-IV FE-CCOO FETE-UGT CSI-CSIF ANPE


Conselleria d'Educació actua a esquenes de la Mesa Sectorial

Remodelen les plantilles dels serveis psicopedagògics escolars (SPEs) en estiu, mentre en la mesa sectorial no presentaren cap proposta.

Conselleria mostra una altra vegada el seu tarannà antidemocràtic, actuant unilateralment. En la reunió celebrada el dia 30 de Juliol amb els sindicats, a petició d'aquests, el Director General d'Ensenyament,  J. Vicent Felip reconegué aquesta situació assumint personalment la responsabilitat d'haver fet els canvis sense haver negociat anteriorment amb els representats del professorat.

La Direcció General d'Ensenyament ha variat la prestació del servei d'audició i llenguatge, passant places dels SPES a centres educatius, la qual cosa ha fet que les persones que prestaven aquest servei han estat canviades per altres, i per altra banda, representa un canvi de model d'atenció.

El model no ha estat negociat amb els sindicats, que si presentaren propostes, mentres l'Administració irresponsablement no tenia cap idea cara a la mesa sectorial, a més a més de no disposar de la informació sobre la plantilla actual.

S'han habilitat 37 llocs de treball en centres educatius i s'han passat 34 llocs de SPES a centres si l'SPE prestava servei a un sol centre amb un/a professional. Les places habilitades han passat totes a centres educatius.

Un altre criteri utilitzat és el de compartir centres si hi han més d'un centre de la mateixa localitat (en 55 casos) deixant de prestar el servei l'SPE, passen a ser compartits. Aquest criteri afecta a 89 unitats.

En total han passat per tots els conceptes 50 logopedes de SPEs a centres educatius.

A pesar de reconèixer que ha estat fet de forma incorrecta la transformació, al no estar negociada, la situació es fa irreversible, perquè els professionals ja han estat desplaçats i les places s'han donat en els actes d'adjudicació a provisionals, opositors i interins.

La Conselleria s'ha compromés a negociar aquesta situació a partir del primer trimestre del curs 2004/5, la qual cosa el STEPV-Iv veu positivament, però en aquests moments pensem que s'ha de canviar a la situació anterior encara que siga amb altres persones, doncs els SPES ja havien fet les seues programacions i seguiment dels casos tractats, i que aquests canvis s'han de fer, si cal, amb el temps necessari per a programar les actuacions.

28/08/04


Conselleria negociarà les plantilles dels SPES

La Conselleria d’Educació ha manifestat a través de la mesa tècnica del dia 20 de maig de 2004 la intenció de establir unes ratios noves per a les plantilles dels SPEs.  A pesar de no haver presentat ninguna proposta si ha fet constar que es desenvoluparà el decret 131-94 que regula aquest servei. Es convocarà una mesa tècnica per al proper mes de Juny. Els sindicat ha manifestat que si no es presenta cap  proposta per l’administració nosaltres proposarem la nostra idea de unes plantilles adaptades a la nova situació dels centres i a les noves competències d’aquest servei.


El sistema educatiu necessita cada volta més la presència de professionals de Treball Social

Conselleria congela les plantilles de treballadors socials dels Serveis Psicopedagògics

Mentre augmenta la població immigrant i els programes d’Acció Compensatòria necessitats d’una major intervenció familiar i comunitària, Conselleria ha congelat les plantilles de treballadors socials, uns professionals que desenvolupen la seua tasca als Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) i que han de resoldre problemàtiques diverses en els àmbits familiars, els ajuntaments i els propis centres.

Paral·lelament a la intervenció social, la demanda d’educació especial dels SPE provoca que aquests professionals hagen de realitzar un ampli ventall d’informes sobre beques, menjadors, educació especial, dictàmens d’escolarització, sancions, maltractaments, jutjats, fiscalia i un llarg etcètera. Els treballadors i treballadores socials també participen en l’eradicació de l’absentisme escolar, l’assessorament de les tutories, la informació sobre els recursos socioeducatius i les situacions específiques sòcio-familiars amb incidència en la vida escolar.

La realització d’aquestes i d’altres tasques fan imprescindible un estudi de necessitats que aborde de manera rigurosa una negociació de ràtios adequades i un increment considerable de les plantilles de treballadors socials.

MESA SECTORIAL:

El proper dia 3 de febrer es negociarà la convocatòria de l'oposició amb un torn especial per als psicopedagogs del cos de mestres. El Sindicat demanarà que es convoque de la manera més favorable per als afectats.

La mesa sectorial per a tractar del model de SPES, està ajornada i no ens han comunicat quan es parlarà del tema.


El personal que hi treballa als SPEs, davant la negociació amb la conselleria, demana la continuïtat del model i estabilitat en els llocs de treball

El col.lectiu de persones que hi treballen als Serveis Psicopedagògics Escolars del País Valencià a través de les assemblees han fet constar que consideren el model actual de SPES absolutament vàlid i que allò que és urgent en aquests moments és establir unes plantilles adequades i estables, amb criteris objectius.

L'estabilitat de les plantilles passa per solucionar la problemàtica de l'accés dels/de les mestres que ocupen plaça de psicopedagogs/gues al cos de secundària, doncs encara queden més de setanta persones en aquesta situació, i a la resta de l'estat aquest problema està arreglat per sentències judicials o sistemes d'accés. Per tant el col.lectiu demana que s'arbitre al País Valencià una via per a l'accés.

El Sindicat STEPV-Iv aposta per uns equips psicopedagògics miltiprofessionals, d'atenció externa, amb un àrea geogràfica d'atenció, amb plantilles estables. Per tant demanem de forma urgent l'establiment de ratios que facen possible un catàleg de llocs de treball per a ser coberts amb un concurs de trasllats.

Per altra banda el el Seminari de Logopedes reunit en el CEFIRE de València ha fet constar a aquest sindicat les seues reivindicacions respecte a la situació d'aquests professionals als SPES, el.laborant un escrit amb les seues reivindicacions, les quals coincideixen bàsicament amb les conclusions de les assemblees de SPES.

València 3 de novembre 2003


La Conselleria d'Educació negociarà la situació dels SPES

El proper dia 18 de novembre es tractarà en la MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ la problemàtica dels SPEs. La Conselleria ha anunciat que farà una proposta respecte al model d'intervenció psicopedagògica.

El sindica va demanar en la reunió de portaveus celebrada el passat 7 d'octubre, la negociació de les reivindicacions dels SPEs així co de provisió de llocs de treball vacants mitjançant el concurs de trasllats a convocar en els propers dies. La resposta del director general d'Ensenyaments Josep Vicent Felip, va ser que prèviament s'ha de negociar el model d'intervenció dels serveis i posteriorment el catàleg dels llocs de treball i la seua provisió.

Davant aquesta situació l'STEPV es reitera en les seues tesis, no està d'acord a modificar l'actual decret, pel que va al model d'intervenció, ja que va ser consensuat en gran part amb els sindicats i el personal dels SPEs.

El sindicat considera queurgeix desenvolupar un reglament orgànic basat en el Decret 131/94 de 5 de juliol de la Generalitat Valenciana i cal establir un catàleg de places que haurà de facilitar la mobilitat del col.lectiu que hi treballa i la provisió de llocs de treball mitjançant el concurs de trasllats.

D'altra banda el col.lectiu de psicopedagogs/gues del cons de mestres que presta serveis als SPE continua sense rebre cap resposta per part de l’Administració educativa a la seua situació. El col.lectiu reivindica des de fa molt de temps la seua integració en el cos de Professorat de Secundaria, com ha estat reconegut a altres companys de la resta de l’Estat a través de sentències judicials. En eixe sentit, cal assenyalar que moltes autonomies han desenvolupat un sistema d'accés basat en la Llei d'acompanyament als presupostos (l’article 45 de la LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social). Mentrestant, ací al País Valencià, l'Administració Educativa es nega a abordar aquesta situació.

COBRAMENT DE COMPLEMENT DELS SPE:
Tot el personal que treballa als SPEs, siga quin siga el cos al qual pertanyen té dret a percebre el complement de SPE que actualment és de 310,14 euros al mes. Si no el cobreu heu de presentar reclamació a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana. A les seus disposem de models diferenciats per al personal segons que siguen psicopedagogs-gues o mestres d'audició i llenguatge. Si la resposta és negativa o no rebeu contestació en tres mesos poseu-vos en contacte amb el sindica (Tomàs Moreno 620 20 80 48).

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES PER A TRACTAR D'AQUESTS TEMES

ORDRE DEL DIA:
-1 SITUACIÓ DEL COL.LECTIU DE PSICOPEDAGOGS-ÒGUES
-2 SITUACIÓ DEL COL.LECTIU DE MESTRES D'AUDICIÓ I LLENGUATGE
-3 SITUACIÓ DEL COL.LECTIU DE TREBALLADORS/ES SOCIALS
-4 POPOSTES A LA MESA SECTORIAL

ALACANT: dia 28 d'octubre a les 18 hores- Dimarts
SPE A-1, A-7 c/Arzobispo Loaces, 9 baix. 03003 ALACANT
                                              
VALÈNCIA:dia 27 d'octubre a les 18 hores - Dilluns
Seu STEPV-Iv c/ Juan de Mena 18. 46008 VALÈNCIA


El director general assegura que estudiarà el model d’Andalusia
Professionals dels SPES exigeixen la conovocatòria d’oposicions

L'STEPV-IV es va reunir amb el director general de Recursos Humans el dia 10 de juny per a abordar la convocatòria extraordinària de l’oposició per als/les psicopedagogs/gues del cos B que ocupen plaça de A. El Sindicat ha fet constar l’interès de les persones afectades de fer una oposició, segons el model d’Andalusia, que ha celebrat oposicions durant el mes de maig, pel procediment establert a la Llei d’Acompanyament als pressupostos de 2002. El director general ha fet constar que en juny citarà els ensenyants afectats i els sindicats una vegada haja recabat informació sobre la convocatòria d’Andalusia i estudiarà la seua eventual aplicació al País Valencià.

El Sindicat ha mostrat la preocupació per la situació del professorat d’Audició i Llenguatge que no pot accedir a places per concurs de trasllats, una situació que provoca que es cobreixen per comissions de serveis i en alguns casos , el professorat es veja obligat a canviar d’especialitat per a poder treballar proper del seu domicili. La problemàtica és molt semblant entre el professorat de psicopedagogia ja que l’última promoció d’aquests professors no ha pogut obtenir destinació a pesar de la gran quantitat de vacants existents en el sistema, que no es cobreixen per aquest procediment.

10/06/03


Integració al grup "A". Inmforme Mesa Sectorial 11 de març

Dimarts dia 11 de març s’ha tractat en mesa sectorial d’educació la problemàtica de l’accés al cos "A" dels/les psicopedagogs/gues dels SPE. S’ha plantejat per part de tots els sindicats la convocatòria de l’oposició, segons l’article 45 de la LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social i en els termes que s’ha fet a Andalusia on ja s’ha publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Junta d’Andalusia (BOJA).

La Direcció General de Personal ha fet constar que si aquesta convocatòria no té cap impediment legal que podria ser assumida per la Conselleria com a model al País Valencià. El Director General ha dit que esperarien uns dies per a veure com es desenvolupen les reunions al MEC i que en tot cas abans del dia 10 d’Abril es convocaria una reunió entre la Direcció General de Personal, els sindicats de la mesa sectorial i una delegació del sector.

El sindicat STEPV.Iv valora positivament la postura de l’Administració i espera que el Govern Central no pose cap impediment a la convocatòria d’Andalusia, doncs és una bona manera de solucionar el problema endèmic del sector i que serviria per a desbloquejar altres problemàtiques de plantilles als Serveis Psicopedagògics Escolars (SPEs).

València a 11 de març de 2003


Integració dels psicopedagogs/gues de SPE al grup "A".

La situació a febrer 2003

El col.lectiu de psicopedagogs/gues dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) del País Valencià continua sense rebre cap resposta per part de l’Administració Educativa a la seua situació. Aquest col.lectiu reivindica des de fa molt de temps la seua integració al cos A, com ha estat reconegut a altres companys de la resta de l’Estat a través de sentències judicials.

Fent un poc d’història recordem que el Ministeri d’Educació ha presentat diferents projectes d’integració que s’han estavellat a les Corts Espanyoles en l’últim moment. L’any 2001 es va publicar a la LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social un article que habilitava una oposició en els següents termes:

Artículo 45. Acceso de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que desempeñan plazas de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Uno. Las administraciones educativas competentes podrán convocar un concurso-oposición, turno especial, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza secundaria, especialidad psicología y pedagogía, en el que solo podrán participar los funcionarios del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología o Pedagogía, desempeñen plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión, obtenidas por concurso público de méritos, en los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico.

Dos. El concurso-oposición a que se refiere el número uno se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula la movilidad entre los cuerpos docentes y la adquisición de la condición de catedrático. En la fase concurso se valorará especialmente el tiempo de servicios en los destinos que desempeñan.

Tres. Quienes superen el procedimiento selectivo quedarán destinados en la misma plaza que vinieran desempeñando

La Conselleria al cap de pocs mesos presenta als sindicats una proposta d’oposició que no consideraven que portara cap novetat respecte al que ja es tenia a través de les convocatòries normals d’oposició. Des d’aleshores no s’havia produït en cap comunitat cap novetat en el sentit de fer servir aquest article per a convocar una oposició especial. Però en els últims mesos s’han establert negociacions entre els sindicats i les diferents administracions autonòmiques perquè es realitzara la convocatòria extraordinària: Catalunya, la Rioja, Andalusia, etc… Algunes d’aquestes negociacions han donat possibilitats que van molt més enllà de la proposta que ens va fer al País Valencià la Direcció General de Personal, com ara la d’Andalusia (que està a punt de se publicada en el BOJA) en la qual la prova consisteix en la presentació d’un projecte, de la mateixa manera qu a Catalunya, on la part científica es defensaria a través d’un supòsit pràctic. A Canàries s’han reunit els sindicats amb el Director General de Recursos Humans on s’ha fet constar per part de la Consejeria que si es publica a Andalusia ells ho farien de forma semblant. Tambè estan previstes converses en els propers dies en Castella la Manxa.

Els afectats durant el mes de desembre es varen reunir amb els sindicats CCOO i STEPV.iv a Gandia i varen mostrar el seu interés que si aquestes propostes tiraren avant, s’establiren conversacions amb la nostra Administració perquè se celebrara al País Valencià aquesta convocatòria extraordinària.

El sindicat STEPV-Iv dona suport a aquesta iniciativa i en el moment que puguem reprendre el diàleg amb l’Administració, trencat en aquests moments per la postura intransigent de la Conselleria en els temes que fan referència a les plantilles i retribucions, mostrarem a la Direcció General de Personal que aquestes solucions són possibles i que d’aquesta manera entrarien en via de solució del problema que des de fa molt de temps impossibilita la mobilitat del professorat de psicopedagogia; no sols d’aquells que estan ocupant aquestes places, sinó d’aquells que han aprovat l’oposició lliure i no poden accedir-hi.

València, 12 de febrer de 2002


Psicopedagogia SPES: El document base del MECD és innegociable i no aporta solucions

El document base que ha donat el MINISTERI D'EDUCACIÓ a les diferents Comunitats Autònomes per a la realització del torn especial d'oposició per als/les psicopedagogs/gues dels Serveis Psicopedagògics (SPES) és innegociable e impresentable. NO aporta cap solució, doncs es limita a copiar textualment les bases de l'oposició normal.
Aquest sindicat ha fet constar en nombroses ocasions que aquesta solució plantejada pel govern espanyol no acabarà amb la problemàtica, si més no potser que complique més encara la situació.
Al País Valencià ens trobem discriminats respecte a tot l'estat, doncs el 85% dels psicopedagogs/gues estan integrats per sentències o estan apunt d'integrar-se, a més a més del reconeixement de l'antiguitat des de l'ingrés al SPE. La resta del 15% es concentra pràcticament al País Valencià.
El sindicat STEPV-Iv no negociarà sobre la base d'aquest document presentat pel MEC, i està a l'espera d'altres alternatives presentades per l'Administració Autonòmica Valenciana.

Recordem que per al proper dia 17 d'abril a les 18,30 hores els sindicats STEPV-IV, CCOO, ANPE, UGT, CSIF hem convocat ASSEMBLEA d'afectats a la Seu de València del sindicat STEPV-Iv

València a 25 de març de 2002


Psicopedagogia SPES: La Conferència Interautonòmica d’Educació dona per tancada la integració directa del cos "B" al "A"

Elsresponsables de personal de totes les comunitats autònomes han rebutjat la proposta del País Valencià d’integrar directament al professorat de psicopedagogia dels SPEs que ocupen una plaça de "A" i són del con "B" en el cos de secundària. La raó d’aquesta negativa és que no volen obrir una porta per altres sectors de l’Administració.

El Ministeri d’Educació presenta una ordre marc per a convocar l’oposició segons allò que es regula a l’article 45 de la llei d’Acompanyament a Pressupostos. La Conselleria per tant dóna per tancada la integració directa i planteja la convocatòria d’una mesa tècnica amb totes les forces sindicals per a tractar aquest tema.

Informem també que a Catalunya el Tribunal Superior de Justícia ha fallat la integració directa amb efectes retroactius per als demandants.

El nostre sindicat considera que l’oposició no dóna per tancat el problema i que en tot cas després d’acabat tot el procés segur que queden persones sense integrar en el cos "A", la qual cosa en situarà en una situació sense eixida.

Si més no en aquests moments només tenim la possibilitat de negociar el model d’oposició dins de les poques possibilitats que en dona l’esmentat article 45 a través de la mesa tècnica. L’altra alternativa seria acudir als tribunals.

Per a parlar d’aquest tema i prendre una postura davant de l’administració es convoca una reunió intersindical (STEPV-Iv, CCOO, ANPE, FETE-UGT,CESI-CSIF) amb tot el col.lectiu d’afectats per al proper dia 17 d’abril, dimecres, a les 18,30 hores a la seu del sindicat STEPV-Iv c/ Juan de Mena 18, València.

València 21 de març de 2002


L' STEPV-IV s'oposa a la solució que contempla la Llei 24/2001, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre social (Llei d'Acompanyament dels Pressupostos) per a l'accés dels psicopedagogs dels SPEs al grup A. 

Els/Les psicopedagogs/gues dels SPES afectats per la norma establerta a la Llei d’acompanyament a pressupostos es reuniren el dia 6 de març a l’Institut Lluís Vives de València i acordaren el següent:

Rebutjar el concurs/oposició que es planteja com a solució a la problemàtica de l'accés al grup "A", doncs no recull l’esperit de la proposició no de llei aprovada per unanimitat pel Congrés dels Diputats, que incomprensiblement el Govern desautoritza. Aquesta llei dona la possibilitat a les Comunitats Autònomes de convocar una oposició, la qual no varia en absolut de la que ja existeix cada vegada que es convoquen oposicions a secundària i que està regulada en el decret 575/91 per a l’accés dels professors del cos B al cos A, que consisteix en un concurs/oposició.

Aquest col·lectiu presentarà les pertinents peticions per a que es reforme esta normativa en el sentit abans esposat i que es produeixca la integració en els termes que aprovà el Congrés dels Diputats en la proposició no de llei.

En aquest moments al País Valencià queden per integrar encara un bon nombre de professionals, mentre que a la resta de l’estat està pràcticament solucionat, en alguns casos amb lleis que fan la integració directa, com en el País Basc i en altres per sentències judicials.

Per províncies els afectats per aquesta normativa serien:

Castelló 11
Alacant 46
València 68
_____________
Total 125

TELÈFON DE CONTACTE: 620208048


Accés al grup A del p. de psicopegagogia dels SPES. ASSEMBLEA

Com tots i totes sabeu les Corts Espanyoles aprovaren el dia 27-12-2001 la "LEY 24/2001 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL" que preveu un sistema d’accés per als/les picopedagogs/gues dels SPES que no recull les nostres reivindicacions i ignora l’acord d’integració aprovat per unanimitat a les mateixes Corts. Tampoc no s’han tingut en compte les esmenes presentades per l’oposició.

Cal analitzar la situació que es presenta a partir de la nova normativa i la seua aplicació al País Valencià. Per tot això convoquem a l’assemblea que celebrarem en la data, lloc i hora que tot seguit detallem:

ASSEMBLEA sobre ACCÉS AL GRUP "A" PSICOPEDAGOGS/GUES DELS SPES
DIA : dimecres 6-2-2002
HORA: 18.00
LLOC: SALÓ D’ACTES
"INSTITUT LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA"
C/ San Pablo , 4 VALÈNCIA
( ENFRONT ESTACIÓ DEL NORD)

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

 

B.O.E, dilluns 31 de desembre de 2001, núm 313
TÍTULO III
Del personal al servicio de las administraciones públicas
CAPÍTULO I
Personal funcionario y estatutario
Sección 1ª CUERPOS Y ESCALAS

Artículo 45. Acceso de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que desempeñan plazas de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Uno. Las administraciones educativas competentes podrán convocar un concurso-oposición, turno especial, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza secundaria, especialidad psicología y pedagogía, en el que solo podrán participar los funcionarios del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados en Psicología o Pedagogía, desempeñen plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión, obtenidas por concurso público de méritos, en los servicios de orientación o asesoramiento psicopedagógico.

Dos. El concurso-oposición a que se refiere el número uno se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril, por el que se regula la movilidad entre los cuerpos docentes y la adquisición de la condición de catedrático. En la fase concurso se valorará especialmente el tiempo de servicios en los destinos que desempeñan.

Tres. Quienes superen el procedimiento selectivo quedarán destinados en la misma plaza que vinieran desempeñando.


El gobierno quiere legislar contra el parlamento

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo nº 33 "Acceso de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que desempeñan plazas en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria", considera que el gobierno pretende legislar contra la voluntad unánime del congreso expresada a través de la Proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 1.999

Por esta razón la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) ha pedido a la Sra. Ministra de Educación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso presenten una enmienda de sustitución al artículo 33 de la citada ley para que se convoque por el sistema de promoción interna, un concurso con carácter excepcional, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Psicología y Pedagogía, de determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros que ocupan plazas del Grupo A de forma definitiva; la prueba debería consistir en un proyecto relacionado con su rol profesional, tal y como indicaba la citada proposición no de ley.

Los STEs esperamos que el Congreso sea consecuente con lo aprobado unánimemente y enmienden la propuesta del gobierno en el sentido expresado más arriba.

Carta enviada al 
GRUPO PARLAMENTARIO DE _______________
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MADRID

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo 33 "Acceso de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que desempeñan plazas en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria", desea hacerle llegar su opinión al respecto.

Consideramos que el gobierno pretende legislar contra la voluntad unánime del congreso expresada a través de la Proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 1.999

Por esta razón la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) le pide que presente una enmienda de sustitución al artículo 33 de la citada ley para que se convoque por el sistema de promoción interna, un concurso con carácter excepcional, para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Psicología y Pedagogía, de determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros que ocupan plazas del Grupo A de forma definitiva; la prueba deberá consistir en un proyecto relacionado con su rol profesional.

Esperando que considere procedente el presentar la enmienda que le solicitamos, reciba un cordial saludo:

Augusto Serrano Olmedo, por el Secretariado de la Confederación de STEs

14/11/01


L'STEPV-Iv rebutja de ple el projecte de llei que imposa una oposició als/les psicopedagogs/es dels SPEs per accedir al cos "A".

Els afiliats i afiliades en una ronda d'assemblees, que s'han cel.lebrat en aquestes últimes setmanes al llarg de tot el País Valencià, han mostrat la seua disconformitat amb el plantejament del Govern d'Espanya per a solucionar el problema del personal adscrit als SPES i que ocupa una plaça de psicopedagog/a en propietat i pertanyen al cos de mestres.

El govern en l'article 33 de la llei d'Acompanyament del Pressupostos planteja una oposició pura i dura, amb una convocatòria única i que seria igual que l'actual d'accés del cos B al A en el seu procediment.

Aquesta no és la solució, doncs aquest procediment ja existeix i continuen ocupant la seua plaça amb caràcter definitiu com a membres del cos de secundària.

Fent història recordem que les Corts Espanyoles aprovaren per unanimitat una proposició no de llei el dia 28 de setembre de 1999 en la qual s'integrava automaticament a aquestos/es professionals directament al cos de secundària.

Pocs mesos després el Govern de l’Estat donava a estudi un decret en aquest sentit, el qual va morir en el calaix de l'oblit. Posteriorment es presentà un altre projecte del PSOE per a la seua aprovació a de les Corts, però no obtingué l'aprovació per part del PP. El nostre sindicat és partidari d'aquesta solució; doncs en el seu moment fou aprovada per tots els partits polítics i és de totes la que solucionaria el problema de forma definitiva, donant pas posteriorment a poder avançar en altres problemàtiques que afecten a la resta de professionals que treballen als Serveis Psicopedagogs escolars.

No obstant i tenint en consideració la postura del Partit Popular en aquest tema, nosaltres proposem una esmena al Títol III, capítol I, article 33 en el qual es parla de l'oposició plantejant una promoció interna mitjançant un CONCURS amb caràcter excepcional per a l'accés al cos A. Que aquests/es funcionaris/es continuaren ocupant la plaça en la qual estigueren adscrits en l'actualitat i per últim amb efectes d'antiguetat en el cos de Professors de Secundària de data d'accés amb caràcter definitiu en els Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagogia.


Les plantilles dels SPEs no compleixen la llei

La Conselleria no compleix amb les ratios que s'estipulen al DECRET 131/94 que regula els SPES. De forma generalitzada, amb excepcions, no es pot dir que els SPES estiguen dotats de forma adequada, és més, en alguns casos la Conselleria ha eliminat llocs de treball en un any en què els SPES tenen més protagonisme als temes d'ACCIÓ CONPENSATORIA.

En una enquesta passada a finals del curs passat, els SPES ens contesten sol.licitant un augment molt considerable de les seues plantilles. A mode d'orientació posarem uns percentatges aproximats:

Psicopedagogs/es........................... 35 % de necessitats d'augment
Audició i llenguatge......................... 20 % " "
Treballadors/es socials................. 60 % " "

A les comarques del sud s'ha notat una millora en aquest curs, però a la resta del País no ha canviat molt el mapa, i en alguns casos s'han de multiplicar els esforços d'aquests professionals.

Demanem un DESENVOLUPAMENT urgent del decret 131, l'establiment d'unes plantilles amb criteris objectius i la possibilitat de concursar a aquestes places i que siga efectiva la movilitat del professorat.

En aquest sentit el SINDICAT STEPV, treballarà els propers mesos estretament amb aquest col.lectiu per a trobar un model d'SPES que done solució a tots els problemes que en aquests moments troben per a desenvolupar la seua tasca (model d'intervenció, itineràncies, plantilles, accés al cos de secundària, catàleg de places, concurs de trasllats...).


Els SPEs per a quan?

La Conselleria es nega de forma sistemàtica a negociar un model de serveis psicopedagogis escolars – (SPEs) que ens done les claus del futur quant al seu funcionament, plantilles, entre altres. L’STEPV ha fer constar reiteradament en les propostes d’un calendari de negociacions que el problema s’ha d’abordar amb la màxima urgència. L’administració ha ajornat la negociació per al curs vinent. Així i tot els representants de l’STEPV mantenen en aquests moments reunions amb els directors generals implicats en el procés pera a plantejar les seues postures respecte al funcionament dels SPEs.

El Sindicat està polsant l’opinió dels afectats a través d’una enquesta enviada a tots el SPEs del País Valencià i que està donant les claus de les necessitats d’aquests centres. Cal augmentar les plantilles d’una forma considerable, sobretot la dels treballadors/es socials que caldria incrementar-la en mes d’un 60%. Però trambé la de psicòlegs i logopedes. Urgeix desenvolupar un reglament orgànic basat en el Decret 131/94 de 5 de Juliol de la Generalitat Valenciana que regula els SPEs, i no anar cap a la derogació o la reforma, dons aquesta legislació sembla constituir un bon marc per a ser desenvolupada. Cal esperar que en breu es solvente el problema de la integració dels/les psicólegs/ues en el cos de secundària, doncs cal fer efectiva la Proposició no de llei aprovada a les Corts Espanyoles que ha estat subjecte de diferents preguntes parlamentàries de alguns partits i dos projectes de llei.

Caldria determinar uns models d’intervenció que eliminen l’ambigüitat existent que fa que en aquests moments l’equip de logopedes puga estar en centres de Secundària o en SPEs depenent de decisions conjunturals i no d’un pla d’intervenció. La negociació s’havia de produir en el marc de la mesa sectorial quan s’estableixquen els augments extraordinaris de plantilles per a psicòlegs, pedagogia terapèuticas i audició i llenguatge. Cal establir el catàleg de places que haurà de facilitar la mobilitat del col.lectiu i la provisió per un concurs de trasllats.

Finalment, cal regular la itinerància de tots els sectors per tal d‘eliminar algunes de les inquietuds que produides per no tenir clares questions com els accidents, itineraris, indemnitzacions.

El Sindicat continuarà en la línia de forçar l’Administració a negociar, dialogar amb els afectats i fer arribar als responsables d’educació la nostra postura respecte d’aquest servei, vital per al sistema educatiu.

TOMÀS MORENO (Responsable Nacional del SPEs- STEPV)


L'Administració es nega a parlar dels SPEs

L'Administració valenciana no vol ni sentir parlar de negociar els temes que tenen a veure amb els Serveis Psicopedagògics Escolars. El Decret que regula els SPEs data de l'any 1994 i, des d'aleshores, cap representant de l'Administració ha volgut seure amb els sindicats per encarar la negociació. Per què?.

Segurament, perquè l'actual govern no està d'acord amb el Decret i pretén una modificació total dels actuals SPEs. D'açò n'hi ha bona cosa escrita al programa electoral del partit que ens governa, però no s'ha tractat, ni oficialment ni oficiosament.

L'STEPV-IV no està d'acord a modificar l'actual Decret, ja que va ser consensuat en gran part amb els sindicats, tot i que hi ha alguns aspectes amb els quals no estàvem d'acord, com la situació en què va deixar els Gabinents Municipals o el fet de no solucionar els problemes laborals d'alguns col.lectius. Amb tot, pel que fa al model, es va poder arribar a un grau de consens important.

La posició de l'STEPV-IV passa per desplegar el Decret immediatament perquè la situació dels serveis no pot romandre com fins ara. S'ha de negociar, en primer lloc, la seua plantilla (l'actual data de 1992, amb xicotetes variacions); i també cal una normativa pròpia per a la seua organització i funcionament. I tot açò s'ha de fer abans de l'acabament de l'actual curs escolar, per poder encarar en següent amb els problemes resolts.

Per altra banda, l'STEPV-IV exigeix la solució de l'accés dels "psicopedagogs" al Cos de Secundària. La situació laboral d'aquest col·lectiu no pot continuar com està fins ara. El Govern ha d'afrontar la situació amb resolució i regular l'accés d'aquest personal al Cos de Secundària, sense més dilacions.

València, 19 de febrer de 2001


Proyecto de Ley Psicopedagogos presentat pel PSOE a les Corts Espanyoles. 

Amb data 1-12-00, el Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts contesta la pregunta escrita del Diputat Jordi Jané i Guasch. (CiU) afirmant que està en estudi el projecte d'integració, amb caràcter extraordinari i per una sola vegada. 

última hora: no ha estat aprovada per les Corts Espanyoles en la sessió celebrada el dimarts 19 de desembre al votar en contra PP i UPN i a favor la resta de grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >