ACORD RETRIBUTIU - HOMOLOGACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC

Comunicat sindical unitari.      15 de desembre
PRINCIPI D’ACORD I CONSULTA AL PROFESSORAT
        16 de desembre. Valoració de l'STEPV-Iv

D'acord amb la valoració positiva dels claustres que han participat en la consulta, amb un 73% de vots favorables, s'ha signat l'acord.

Comunicat sindical unitari.      10 de desembre
Comunicat sindical unitari.      30 de novembre
Comunicat sindical unitari.      24 de novembre
Comunicat sindical unitari.      12 de novembre
L'estat de les negociacions.   11 de novembre
Comunicat sindical unitari.
     5 de novembre
     5 de novembre
Les retribucions del professorat.    2 de novembre. Informe
Comunicat sindical unitari.     28 d'octubre de 1999
Comunicat sindical unitari.     25 d'octubre de 1999
Comunicat sindical unitari.     22 d'octubre de 1999
Comunicat sindical unitari.     14 d'octubre de 1999
Comunicat sindical unitari.     5 d'octubre de 1999

 

PROPOSTA D'ACORD RETRIBUTIU DEL PROFESSORAT VALENCIÀ

COMUNICAT SINDICAL CONJUNT

ANPE, CSI-CSIF, FE CCOO PV, FETE-UGT, STEPV-iV

 

Avui, 14 de desembre, hem arribat els sindicats de la Mesa Sectorial d'Ensenyament a un principi d'acord retributiu en concepte d'homologació del complement específic.

L'acord es pot resumir en els següents punts:

1.- Augment linial mensual per a tots els cossos docents 18.587 pessetes.
Que suposa un augment en el Complement Específic al final del període (l'any 2003) de
       223.044 pta.

I un específic final anual de :

Primària 711.996
PTFP 714.252
P. Secundària 718.260
Cond. Catedràtic 806.712

2.- Terminis d'aplicació:

                    2000 ----- 4.000 pta. mensuals
                    2001 ----- 7.000     "  "
                    2002 ----- 4.000     "  "
                    2003 ----- 3.587    "  "

3.- En els últims tres anys s'incrementarà cada quantitat amb la previsió de l?IPC.

4.- Clàusula de revisió:

En el 3r trimestre de l'any 2002, l'Administració i el Sindicats es reuniran, en el marc de la Mesa Sectorial, a la fi d'estudiar les possibles desviacions retributives que pogueren produir-se amb altres comunitats autònomes, amb retribucions semblants a les nostres, relatives a la quantitat fixa dels complements específics i, en el seu cas, negociar les mesures compensatòries que es consideren oportunes i que s'aplicarien en el 2.003.

5.- Aquest acord es considera independent del augments que es pacten amb caràcter general per als empleats públics en la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana.

Els cinc sindicals de la Mesa Sectorial (ANPE, CSI-CSIF, F.E.-CCOO-PV, FETE-UGT, STEPV-Iv) hem arribat a un principi d'acord sobre homologació retributiva del complement específic del professorat valencià.


Valorem positivament aquest principi d'acord perque:

Les quantitats acordades situen el complement específic del professorat valencià al mateix nivell que les comunitats autònomes d'un sistema retributiu i fiscal similar que més cobren, com són ara Madrid i Cantabria. Per tant, aquesta no és una "homologació a la mitjana" (com pretenia la Conselleria) sino que ens situen a la capçalera dels que més cobren de la resta de l?Estat (que ha estat sempre la nostra posició)

Les quantitats acordades es revaloritzaran anualment en funció de l'IPC previst cada any per a no perdre valor.

Conté una cláusula de salvaguarda que suposa una revisió en el 3er. trimestre del 2002 (per a aplicar al 2003) per si hi han desviacions respecte altres comunitats motivades per nous acords.

És un acord independent respecte alló que es pacte a la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana per al conjunt d'empleades i empleats públics.

En resum, hem alcançat els objectius sindicals que han motivat aquesta negociació que no eren altres que aconseguir l'homologació retributiva del professorat valencià al de la resta de l'Estat.

Els sindicats hem acordat establir un procés de consulta al professorat fins les 14 hores del dimecres 22 de decembre, per la qual cosa us proposem que convoqueu assemblees i/o claustres per a que us pronuncieu i valoreu aquest principi d?acord.

Us adjuntem un model d'acta que teniu que emplenar i fer arribar a les següents adreces de correu electrònic, fax, o qualsevol altre mitjà al vostre abast:

* ANPE: anpecs@interbook.net (FAX: 96 352 52 94)
* CSI-CSIF: ense46@csi-csif.es (FAX: 96 351 24 27)
* CCOO-PV: ensenyament@pv.ccoo.es (FAX: 96 388 21 06)
* FETE-UGT: spublica@snet.es (FAX: 96 388 40 68)
* STEPV-IV: stepv@intersindical.org (FAX: 96 392 43 34)

    


MODEL DE CONSULTA

PROPOSTA D'ACORD SOBRE HOMOLOGACIÓ RETRIBUTIVA DEL COMPLEMENT ESPECIFIC DEL PROFESSORAT

 

Acta del Claustre/Assemblea del centre.................................................................

Localitat ...........................................

Província ...........................................

Data .........................................

Reunit el Claustre/Assemblea del Professorat del centre referit i després d'haver debatut el contingut de la proposta d?acord sobre homologació retributiva del complement específic del professorat, el resultat de la consulta ha estat el següent:

Prof. del centre:..................................................

Assistents: .................

Prof. que recolza la proposta: .................

Prof que rebutja la proposta: .................

Abstencions: ................

Observacions: ............

 

Us preguem que envieu aquesta acta abans de les 14h. del dia 22 de desembre de 1999 a qualsevol de les anteriors adreces de correu electrònic o números de fax-.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


PRINCIPI D’ACORD I CONSULTA AL PROFESSORAT.         16 de desembre

Valoració principi acord homologació salarial.


La negociació del complement específic del professorat

L'objectiu d'aquesta negociació era aconseguir l'equiparació del professorat valencià amb el d'altres territoris de l'Estat, una vegada que el procés de transferències en matèria educativa des del MEC a les
Comunitats Autònomes (Aragó, Illes Balears, Cantabria, La Rioja, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Extremadura, Astúries…) havia provocat la negociació d'augments del complement específic en quasi totes elles i l'assoliment d'acords. És també el cas d'Andalusia, que ja tenia les competències transferides, on s'arriba primerament a un acord en aquest sentit. És així com al País Valencià ens havíem quedat a la cua en matèria retributiva.
Per aconseguir l'equiparació, els sindicats de la Mesa Sectorial vam plantejar unitàriament la negociació el curs passat. Passa el temps i, damunt de les eleccions autonòmiques, assolim un compromís amb l'Administració mitjançant el qual es fixava el 30 de setembre de 1999 com a data límit per arribar a un acord. Després d'un procés de negociació llarg, amb moments de tensió, tancaments i concentracions de delegades i delegats sindicals, on s'ha evidenciat que certs sectors de l'Administració
tenien interés a deixar la negociació en punt mort i s'oposaven a reconèixer el treball del professorat valencià, el 14 de desembre, amb d'altres interlocutors per part de l'Administració, vam arribar a un
principi d'acord.

El principi d'acord consisteix en:

1. Un augment linial mensual per a tots els cossos docents de 18.587 pessetes en el complement específic, la qual cosa suposa, al final del període d'aplicació, en el 2003, 223.044 pessetes anuals. D'aquesta manera s'arribarà a unes quantitats, en pessetes actuals, de 711.996 pessetes en el Cos de Mestres; 714.252 pessetes per al Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional; 718.260 pessetes per al Cos de Professorat de Secundària i de 806.712 per a professorat amb la condició de catedràtic.
D'aquesta forma s'aconseguex l'objectiu que ens vàrem fixar al principi de la negociació perquè el professorat valencià estiguera entre els millors pagats de l'Estat, ja que sols ens superaran aquelles comunitats autònomes que tenen un sistema retributiu diferent i un règim fiscal propi (Canàries,
País Basc i Navarra).

2. Els terminis d'aplicació seran: 4.000 pessetes l'any 2000; 7.000 pessetes, l'any 2001; 4.000 pessetes, l'any 2002 i 3.587 pessetes, l'any 2003. En els últims tres anys, s'incremantarà cada quantitat amb la
previsió de l'IPC.

3. Una clàusula de revisió que diu: "en el tercer trimestre de l'any 2002, l'Administració i els sindicats es reuniran, en el marc de la Mesa Sectorial, a la fi d'estudiar les possibles desviacions retributives que
pugueren produir-se amb d'altres comunitats autònomes, amb retribucions semblants a les nostres, relatives a la quantitat fixa dels complements específics i, en el seu cas, negociar les mesures compensatòries que es consideren oportunes i que s'aplicarien en el 2003".
Aquesta clàusula és important per evitar noves diferències salarials per nous acords o per futures desviacions en algunes de les Comunitats Autònomes que encara no l'han iniciada (encara resten per negociar:
Catalunya, Galicia, Astúries i Extremadura). La clàusula seria efectiva a 1 de gener del 2003.

4. Hi ha altra clàusula per la qual "aquest acord es considera independent dels augments que es pacten amb caràcter general per a les empleades i empleats públics en la Mesa de Negociació de la Generalitat Valenciana".
L'existència d'aquesta clàusula és important per evitar discriminacions del professorat en les negociacions que es puguen produir en la Mesa General.
En aquest sentit, l'STEPV-Iv continua exigint la convocatòria immediata de la Mesa General de la Funció Pública per a negociar les retribucions dels 85.000 empleats públics i per tant, manté la convocatòria de totes les mobilitzacions acordades unitàriament pels diferents sindicats.

L'STEPV-Iv ha convocat, junt a la resta de sindicats, un procés de consulta entre el professorat valencià per saber quina és la seua opinió respecte del principi d'acord. Aquest procés és vinculant per al nostre sindicat i, per tant, condicionarà la nostra signatura de l'acord.

Això no obstant, valorem positivament el resultat de la negociació ja que s'ha aconseguit que l'Administració acceptara les reivindicacions sindicals i els nostres objectius que no eren altres que el professorat valencià estigués equiparat al de la resta de l'Estat. Ara, una vegada aconseguida aquesta equiparació, la següent fase de la negociació de retribucions que caldrà desenvolupar al llarg dels propers anys, així com en la futura negociació de l'Estatut de la Funció Pública Docent, ha de ser la
modificació de l'actual sistema retributiu basat en els sexennis, per un altre més just i menys discriminador. Abans, i amb caràcter d'urgència, caldrà acordar un calendari de negociació sobre tots els temes que han estat paralitzats en els darrers mesos, com ara el desplegament i compliment dels Acords de Plantilles, el desplegament normatiu, la provisió de llocs de treball… és a dir, donar eixides a la problemàtica real dels centres i del professorat.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


LA CONSELLERIA D' EDUCACIÓ NO COMPAREIX A LA MESA SECTORIAL CONVOCADA PELS SINDICATS D'EDUCACIÓ

10 de desembre de 1999

 Els sindicats d'Educació ( ANPE, CSIF, FE-CC.OO P.V, FETE-UGT PV I STEPV-Iv) s'han personat en la Mesa Sectorial a fi i efecte de desbloquejar les negociacions sobre l'equiparació retributiva dels docents del País valencià amb la resta de l'Estat.

 El Conseller d'Educació, una vegada més, ha donat prova de la seua manca de tarannà negociador, no compareguent a la convocatòria de l'esmentada Mesa. Hem d'assenyalar la diferent actitud del Conseller d'Educació amb altres Consellers, que si han convocat i presidit les seues respectives Meses Sectorials, possibilitant acords amb els representants dels treballadors.

 Per la seua part el Conseller Tarancón demostra, amb la seua actitud, un menyspreu als més de 40.000 treballadors i treballadores de l'ensenyament públic del País Valencià.

 Els sindicats denunciem aquesta situació i, fent ús de la nostra responsabilitat i amb l'ànim d'aplegar a un acord satisfactori per al conjunt del col·lectiu, que tinga com a base la proposta formulada el dia 29 de novembre pel propi Director General de Personal i recollida en l'acta de la Mesa Sectorial cel·lebrada aquest mateix dia, convoquen una nova reunió de la Mesa Sectorial per al proper dimecres 15 de desembre, a les 11 del matí.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ TRENCA UNILATERALMENT
LA NEGOCIACIÓ DE RETRIBUCIONS DEL PROFESSORAT VALENCIÀ

30 de novembre de 1999

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit hui per a continuar la negociació de les retribucions del professorat que ahir, a proposta de l'Administració, va quedar temporalment suspesa.

És necessari recordar que a la Mesa d'ahir l'Administració havia acceptat la proposta sindical d'elevar fins a les 712.000 pessetes anuals el complement específic dels docents valencians. No obstant això, quedaven per determinar els terminis (encara que la pròpia Conselleria va avançar que podrien ser quatre, amb una distribució des de l’any 2000 al 2003 de 5.000, 5.000, 5.665 i 3.000 pessetes) i una clàusula de revisió del possible acord.

A la reuninó de hui, sorprenentment, la Conselleria no sols no ha avançat cap al possible acord sinó que ha retrocedit cap a una oferta absolutament inacceptable que les organitzacions sindicals hem rebutjat. La nova proposta era la següent:

-Un complement específic de 676.000 pessetes (36.000 pessetes menys que l’oferta d’ahir!)

-Pagament en tres terminis (2.000, 10.000 i 3.665), amb la qual cosa el primer termini rebaixava en 3.000 pessetes l'oferta anterior.

-Revisió salarial "a la mitjana de les comunitats autònomes d'igual sistema retributiu" en el 2.002 a pagar en el 2.003 (cosa que condemna als docents valencians a la "segona divisió" salarial els pròxims quatre anys)

Aquesta és la segona vegada que la Conselleria retira, a la baixa, la seua proposta anterior i la segona vegada que el Conseller Tarancón incompleix el compromís de presidir la Mesa Sectorial d'Educació per tancar la negociació.

Les organitzacions sindicals (ANPE, CSI-CSIF, F.E. de CCOO-PV, FETE-UGT-PV i STEPV-IV) denuncien una nova burla cap al professorat valencià i els seus representants, la qual cosa demostra la falta total de desig real de negociació per part de la Conselleria d'Educació que ha suposat, de fet, la ruptura unilateral de la Mesa per part de l'Administració.

Així doncs, convoquem a tots els mitjans de comunicació a una roda de premsa aquesta vesprada, a les 17.30 hores a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Av. Campanar, 32) per a explicar la posició sindical de forma més àmplia.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ ACABA SENSE ACORD. 24 de novembre

L’Administració rebutja la proposta dels sindicats i continua proposant que el professorat valencià continuarà sent un dels pitjors pagats de l’Estat.

Els sindicats ANPE, FE.CC.OO.PV, CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv convoquen la manifestació en defensa de l’ensenyament públic que es celebrarà a València demà dijous 25 de novembre a les 19 hores a la Plaça de Sant Agustí.


La Mesa celebrada hui, dimecres 24 de novembre, ha acabat sense acord al rebutjar l’Administració totes i cadascuna de les propostes que han presentat els sindicats ANPE, FE.CC.OO.PV, CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv.
Els sindicats proposen un augment retributiu que suposa l’equiparació de les retribucions del professorat valencià a les retribucions del professorat de les Comunitats Autònomes que més cobren, execeptuant les règim fiscal diferent o 21.000 pessetes en tres anys. En les dos propostes els sindicats proposen una clàusula de revisió per compensar possibles desviacions de les retribucions al llarg dels dels propers anys.
Donada la posició intransigent de l’Administració, els sindicats s’han autoconvocat per a continuar la Mesa Sectorial d’Educació, el proper dilluns dia 29 de novembre a les 10,30 hores.
Per tant, els resultats finals de la negociació resten en mans del conseller Manuel Tarancón perquè complesca amb el seu compromís de desbloquejar-la millorant tant la quantitat final com els terminis del pagament d’aquesta quantitat.
En cas de no donar una resposta positiva a les reivindicacions sindicals els sindicats es veurien obligats a convocar mesures de pressió.
Davant la situació de la negociació, els cinc sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació participaran en la manifestació convocada per la Plataforma per l’Enseyament Públic.
Per altra part, els sindicats han exigit que la Conselleria d’Educació presente un calendari de negociació de tots els temes pendents que englobe a les quatre Direccions Generals.

València, 24 de novembre de 1999


ANPE F.E.CC.OO.PV CSI-CSIF FETE-UGT-PV STEPV-Iv

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >COMUNICAT SINDICAL UNITARI. 12 de novembre

SE REUNEN LOS CINCO SINDICATOS DE LA MESA SECTORIAL CON EL CONSELLER DE EDUCACIÓN

Los sindicatos mantienen su propuesta retributiva. El Conseller contestará en una semana

Tras el bloqueo de la negociación sobre retribuciones producido el pasado martes 9 de noviembre, los sindicatos exigieron una reunión con el Conseller de Educación para tratar de avanzar en la negociación.

En el día de hoy, ha tenido lugar dicha reunión de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial, (ANPE, FE CCOO PV, CSI-CIF, FETE UGT PV, STEPV- Iv) con el Conseller de Educación Manuel Tarancón.

Los sindicatos le han expuesto su posición sobre la negociación de las retribuciones del profesorado valenciano, que no puede ser inferior a las cantidades alcanzadas por acuerdos habidos en otras comunidades autónomas y que además tiene que contener una cláusula de revisión ante posibles nuevos acuerdos retributivos en otras comunidades.

Para los sindicatos el posible acuerdo retributivo debe ser más amplio en el sentido de contener medidas que incidan directamente en la calidad de la enseñanza pública.

Ante la posición de los sindicatos, el Conseller se ha comprometido a repensar su propuesta y los plazos de aplicación. En este sentido ha pedido un plazo de una semana para tratar de dar una respuesta. Mientras tanto se han paralizado las distintas negociaciones mientras no se realice una nueva reunión para tratar sobre retribuciones

Los sindicatos esperan que tras esta semana se modifique la posición y actitud de la Conselleria, concretándose en una nueva propuesta en la línea de equiparación retributiva.

El lunes día 15 de noviembre, los delegados y delegadas sindicales realizarán una asamblea en la plaza de Manises y presentarán sus reivindicaciones a Presidencia de la Generalitat.

ANPE, FE CCOO PV, CSI-CSIF, FETE UGT PV, STEPV Iv

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


L'ESTAT DE LES NEGOCIACIONS

València, 11 de novembre de 1999

La proposta d’equiparació retributiva que fa l’STEPV-Iv és d’un augment de 21.000 pessetes mensuals en el complement específic i una clàusula de revisió de les retribucions l’any 2002. Aquest augment es pagaria en tres anys, comptadors des de l’1 de gener del 2000. El complement específic quedaria en 740.000 pessetes anuals.

La situació de la negociació està actualment bloquejada per l’actitud intransigent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que fa una proposta totalment inacceptable. Se’ns proposa una augment de 15.665 pessetes mensuals a pagar en quatre anys. El complement específic resultant seria 676.000 pessetes anuals.

No podem acceptar aquesta proposta perquè suposaria que el professorat valencià continuaria sent dels pitjors pagats de l’Estat.

Abans d’iniciar-se el procés d’equiparació retributiva que té lloc en el conjunt de l’Estat, les nostres retribucions ocupaven un lloc que ens situava per davant del professorat del territori gestionat pel MEC (Cantàbria, Astúries, Castella-Lleó, Castella La Manxa, Madrid, Aragó, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Ceuta, Melilla i Múrcia ) que cobraven 399.948 pessetes anuals pel Complement Específic, i el d’Andalucia, amb 400.884 pessetes anuals. Per davant de nosaltres estaven: Canàries (1.109.308), País Basc (842.256), Navarra (826.465), Galícia (564.924) i Catalunya (557.064).

La quantia del nostre complement específic és, actualment, de 488.952 anuals.

Ara, després de les negociacions obertes en matèria retributiva en algunes de les Comunitats Autònomes que abans estaven gestionades pel MEC, com en d’altres que ja tenien competències en matèria educativa des dels anys 80, o bé per efecte de les propostes d’algunes Administracions, la situació s’ha modificat substancialment, amb uns augments del complement específic que van des de 20.000 a 26.000 pessetes mensuals, a pagar en tres o quatre anys.

Què proposa l’Administració al professorat valencià ? Què ens quedem els tercers per la cua en el conjunt de l’Estat.

Com ha arribat a fer-nos aquesta proposta ? Ha buscat una fórmula, gens rigorosa, per la qual arriben a una suposada "media nacional", fixada en 676.665 pessetes anuals. Els càlculs els fan tenint en compte sols 8 comunitats autònomes, les que els interessa. No entren en els càlculs ni Canàries, ni País Basc, ni Navarra, ni...

Per què no acceptem aquesta proposta ? Nosaltres partint de la base que per a fer els càlculs s’han de contemplar les retribucions de tot el professorat de l’Estat, sense excepcions. Per tant, el nostre objectiu és que les retribucions del professorat valencià s’equiparen a les de les CC.AA. que més cobren. La situació retributiva de l’Estat quedaria, quan s’acaben d’aplicar els diferents acords, així:

Canàries ..............1.109.308 pessetes anuals (sense haver fet cap revisió salarial).
País Basc.................842.256 .
Navarra....................826.465.

 

PAÍS VALENCIÀ: 740.000 (AMB LA PROPOSTA SINDICAL. ES REVISARIA L’ANY 2002).

Cantabria.................711.948 (acord signat: STEC, ANPE, CCOO, CSIF i UGT)
Madrid.....................711.948 (acord signat: STEM, ANPE, CSIF, CCOO i UGT)
La Rioja..................699.948 (acord signat: UGT, CSIF, STAR, no STE)
Múrcia.....................687.948 (acord signat: STERM, ANPE, CCOO, CSIF i UGT)

 

PAÍS VALENCIÀ: 676.932 (AMB L’OFERTA DE LA CONSELLERIA).

Castella i Lleó.........675.948 (acord signat: CCOO i CSIF)
Illes Balears.............641.676 (no hi ha acord, s’apliquen quantitats com a anticipació d’un futur acord)
Andalusia.................640.884 (acord signat: CCOO, ANPE, CSIF i UGT)
Aragó.......................639.948 (acord signat: CCOO, UGT i CSIF)
Galícia.....................564.924 (encara s’ha d’encetar la negociació)
Catalunya................557.064 (encara s’ha d’encetar la negociació)
Castella La Manxa...399.948 (en negociació, els ofereixen 25.000, el que equivaldria a 699.948)
Astúries....................399.948 (encara s’ha d’encetar la negociació)
Extremadura.............399.948 (en negociació, els ofereixen 23.000)

La pregunta que ens fem és: l’Administració Valenciana vol reconèixer el treball que fa el professorat valencià, com han fet altres administracions, o menysprea la seua tasca oposant-se a que s’equipare a les comunitats autònomes que millor retribueixen el seu professorat?.

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència té la paraula per desbloquetjar la negociació. També nosaltres, el professorat i els sindicats hem de ser ferms i no consentir que ens continuen menyspreant. Volem estar a la cua de les retribucions de l’Estat ?. De segur que no. Després de dos mesos de negociació, ha arribat l’hora de mobilitzar i pressionar a l’Administració per aconseguir els nostres objectius.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


COMUNICAT SINDICAL UNITARI. 5 de novembre

LA INTRANSIGÈNCIA I LA FALTA DE RESPOSTA DE L'ADMINISTRACIÓ PROVOCA QUE SE SUSPENGA LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Malestar entre els sindicats docents pel bloqueig de la negociació de retribucions i concurs de trasllats

Els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació, ANPE, CSI-CSIF, FE CCOO PV, FETE-UGT PV, STEPV-Iv, han decidit posposar la negociació col·lectiva fins a rebre una resposta de l'Administració a la proposta formulada pels cinc sindicats sobre retribucions.

Després de veure com una vegada més l'Administració incomplia l'acord verbal a què es va arribar amb el conseller d'Educació, el passat 28 d'octubre, on es va adquirir el compromís de convocar per a hui una Mesa Sectorial per a tractar el tema de les retribucions, i una altra paral·lela per a tractar els concursos de trasllats de primària i secundària, i atés que l'administració incomplia el pacte acordat i no tenia previst tractar hui el tema de retribucions, de forma unitària els cinc sindicats hem decidit tractar en primer lloc el tema de retribucions, i en segon lloc el tema dels concursos.

Respecte a les retribucions, l'administració no ha modificat la seua última proposta. Des de la part sindical s'ha realitzat una contraproposta que consistia en un acord a tres anys, tot acceptant-hi, inicialment la quantitat oferida per la Conselleria per al primer any, però amb revisions anuals que al final dels tres anys permeteren que els docents de la Comunitat Valenciana cobraren el mateix que els de Cantàbria, Madrid, Catalunya, Galícia, etc.. D'aquesta manera els docents valencians estarien entre els millors pagats de tot l'Estat Espanyol.

La intransigència i la falta de capacitat de decisió dels representants de l'administració ha produït que se suspenga la mesa en aqueix punt de l'ordre del dia. Els sindicats emplacem l'administració i els responsables que tinguen capacitat de decisió, perquè donen una resposta abans del dimarts dia 9 de novembre. A partir d'aquesta data, i si no s'ha arribat a un acord, els sindicats decidiran les mobilitzacions i mesures de pressió que es prendran, i que es faran públiques el mateix dimarts a les 12 h. a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

València, 5 de novembre de 1999

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


La negociació de les retribucions del professorat. 2 de novembre

Com s’ha arribat a la situació actual

L'any 1991, fruit d'una negociació dels sindicats amb l'Administració, el nostre sindicat va ser l’únic en no signar-ho, es va arribar a un acord retributiu pel qual el complement específic dels docents valencians es va fixar, després de les succesives actualitzacions, en 488.952 ptes. anuals per a primària i 491.598 per a secundària. Mentre, al MEC, l’acord va ser de 399.948, a Andalucia de 400.884 per a primària i 405.156 per secundària, a Catalunya de 557.064, a Galícia de 564.924, al Pais Basc de 842.256 per a primàra i 900.480 per secundària, a Navarra de 826.465 per a primària i 901.598 a secundària i a Canàries de 1.109.304 a primària i 1.041.876 a secundària. En aquesta darrera comunitat autònoma tot el món cobra la mateixa quantitat de diners. A la resta de comunitats, a excepció de País Basc i Navarra que tenen un sistema retributiu propi, cal afegir el pagament d’una quantitat en funció dels sexennis i de les activitats de formació.
És a dir, els docents valencians de primària teniem una diferència anual al nostre favor de 89.004 ptes. respecte a les comunitats que no tenien transferències i de 88.068 respecte a Andalucia; i una diferència en contra de 68.112 ptes. respecte a Catalunya, 75.972 amb Galícia, 490.116 amb el País Basc, 337.513 amb Navarra.
Mentres que les diferències entre els docents de secundària eren de 91.260, respecte a les comunitats que no tenen transferències i de 86.052 respecte a Andalucía, sempre al nostre favor; i una diferència en contra de 65.856 ptes. respecte a Catalunya, 73.716 amb Galicia, 409.272 amb em País Basc, 410.390 amb Navarra.
Per tant, un dels factors a tindre en compte a l'hora de quantificar un augment de retribucions ha de ser mantindre la nostra situació dins del conjunt de les autonomies, però retallar diferències amb aquelles que van per davant. I d’altre, la modificació de l’actual sistema retributiu basat en els sexennis, sistema injuts i discriminatori.
Com a conseqüència dels acords signats per algunes organitzacions sindicals, en cap cas pels STEs, els docents del territori MEC, Andalusia i País Valencià són els pitjors pagats de l’Estat.

La situació en 1999

L'1 de gener de 1999 va començar el procés de transferències en matèria educativa des del MEC a les CC.AA. que en eixa data no les tenien, alhora que comencen processos negociadors en aquestes comunitats per homologar el complement específic amb la mitjana de l’Estat.
Així, doncs, ens trobem que Madrid, Aragó, Cantàbria, La Rioja, Castella-Lleó i Múrcia, han arribat a acords, uns s'apliquen des de l'1 de juliol d'enguany, d’altres des de l’1 d'octubre i d'altres entraran en vigor l'1 de gener del 2000.
Per altra banda, a les Illes Balears no arriben a un acord i el govern aplica unilateralment, a compte d'un futur pacte, unes quantitats anuals (veure quadre).
Per altre costat, Castella-La Manxa ja es troba negociant, mentre que Astúries i Extremadura no han començat la negociació. Catalunya i Galícia tampoc no han començat el procés negociador.

CC.AA.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

SEC.

PRI.

SEC.

PRI.

SEC.

PRI.

SEC.

PRI.

SEC.

PRI.

SEC.

PRI.

ARAGÓ

TERRITORI
GESTIONAT PEL
MINISTERI
EDUCACIÒ
I
CIENCIA

399.948

399.948

399.948

495.948

495.948

543.948

543.948

591.948

591.948

639.948

639.948

ASTURIES

399.948

399.948

S’ha d’encetar la negociació

CANTABRIA

555.948

555.948

633.948

633.948

711.948

711.948

711.948

711.948

711.948

711.948

CASTELLA LA MANXA

399.948

399.948

En procés de negociació, a hores d’ara la Consejeria les ofereix 25.000, que els posaria en 699.948

CASTELLA-LLEÓ

399.948

399.948

482.748

482.748

565.548

565.548

675.948

675.948

675.948

675.948

EXTREMADURA

399.948

399.948

S’ha d’encetar la negociació

LA RIOJA

519.948

519.948

609.948

609.948

699.948

699.948

699.948

699.948

699.948

699.948

MADRID

555.948

555.948

633.948

633.948

711.948

711.948

711.948

711.948

711.948

711.948

MURCIA (1)

399.948
515.148

399.948
515.148

515.148
601.548

515.148
601.548

601.548
659.148

601.548
659.148

659.148
687.948

659.148
687.948

687.948

687.948

SES ILLES (2)

 

497.676

497.676

545.676

545.676

593.676

593.676

641.676

641.676

641.676

641.676

ANDALUCIA

405.156

400.884

405.156

400.884

465.156

460.884

525.156

520.156

585.156

580.884

645.156

640.884

PAIS VALENCIÀ

491.208

488.952

491.208

488.952

512.952

512.952

En negociació. Última propuesta 15.665 és a dir 676.932

CATALUNYA

557.064

557.064

557.064

557.064

S’ha d’encetar la negociació

GALICIA

564924

564.924

564.924

564.924

S’ha d’encetar la negociació

NAVARRA

901.598

826.465

901.598

826.465

               

PAIS BASC (3)

900.480

842.256

900.480

842.256

               

CANARIES

1041876

1109303

1041876

1109303

               

(1) Els increments s’apliquen amb efectes 1 d’octubre de cada any. La primera linia correspon a gener-setembre
(2) No hi ha acord. El govern aplica aquestes quantitats en concepte d’anticipació a un futur acord.
(3) Pendent de l’aplicació de sentència, possible increment entre 5.000 i 6.000 mensuals.

Davant d’aquest panorama,
quina quantitat demanar?
        La mitjana, però...
        quina mitjana?

1. Les quantitats que marquen diferències profundes i molt rellevants perquè els docents. a hores d’ara, pertanyen al mateix cos estatal.
Canàries        1.109.308
Pais Basc        842.256
Navarra            826.465

2. Quantitats ja negociades.
Madrid            711.948
Múrcia            687.948
Cantàbria        711.948
La Rioja          699.948
Aragó             639.948
Castella-Lleó   675.948
Andalucia       640.884

Per altra part, hi ha processos oberts que no sabem com poden quedar: Astúries, 711 o 640.000?. Extremadura, 711 o 640.000?. D’altres, com Castella-La Manxa sabem, per l'oferta feta per la seua Consejería, que, com a mínim, estaran en 699.948 ptes.
Un altre interrogant important és què passarà a Catalunya i Galícia. A Catalunya els sindicats demanen, d’eixida, 35.000 pessetes mensuals. També al País Basc s’ha iniciat un procés de negociació.
Com que no tenim eixes dades per poder efectuar els càlculs, deixem de costat aquestes comunitats, les que no tenen acord, i fem una aposta, tot i sabent que és arriscada, per demanar la mitjana calculada amb les CC.AA. que tenen pacte tancat, aquelles que causen els desequilibris més importants, a més de mantindre la diferència al nostre favor que ja vam aconseguir l’any 91 i que va situar les nostres retribucions entre les del territori gestionat pel MEC i Andalucia i les CC.AA. (històriques) i Canàries, i que ens servirà de matalàs per poder mitigar els futurs acords de Catalunya i Galícia, previsiblement superiors.
Els càlculs serien els següents:
754.066 (mitjana de les CC.AA.)+ 88.000 (dif. Acord 1991) = 842066 ptes. anuals (quantitat que hauria de cobrar tot el professorat valencià).
Açò suposaria un augment anual de 353114 ptes. Mensualment serien 29.426 ptes.
En aquest càlcul hem deixat fora les Illes per tractar-se d'una quantitat a compte d’un futur acord. No obstant, si introduïm aquesta dada les xifres serien:
743.848 (mitjana de les CC.AA.)+ 88.000 (dif. Acord 1991)) ptes. anuals = 831.848 (quantitat que hauria de cobrar tot el professorat valencià). Açò suposaria 342.896 anuals i 28.574 mensuals.
En definitiva, vam demanar inicialment 30.000 ptes. per deixar al professorat valencià on hi era a 31-12-98, per davant de les CC.AA. que eren abans el territori MEC i Andalucia.
Aquesta proposta, després de quatre meses de negociació, l’hem concretada totes les organitzacions sindicals en un augment retributiu de 21.000 ptes mensuals en tres anys i una clàusula de revisió l’any 2002. Hi hagueren noves diferències. Tot açò independentment dels augments salarials anuals. Amb aquesta proposta compliriem els objectiu fixats en aquesta negociació i ens situariem per davant de totes les CC.AA. que ja han signat acords. Sols quedarien per davant nostre Canàries, País Basc i Navarra, que tenen altres sistemes retributius i que marquen les diferències. Si tornara a haver una descompensació salarial per negociacions en algunes CC.AA., s’activaria la clàusula de revisió. En eixe moment caldria iniciar la negociació de la modificació del sistema retributiu.

La proposta de l’Administració

En juny de 1999, l’Administració reconeix la diferència retributiva dels docents valencians respecte a altres CC.AA. i signa un document on s’emplacen Administració i totes les organitzacions sindicals a tancar la negociació del complement específic abans de concloure el mes de setembre de 1999.
Aquest acord es incomplit per l’Administració quan ens convoca per primera vegada el mateix dia 30 de setembre.
El primer intent passa sense cap proposta per part de la Conselleria, i ens emplacen a una mesa tècnica que es va realitzar el 5 d’octubre de 1999 on l’Administració fa una proposta de 76.000 ptes d’increment anual, a aplicar en 3 anys, a raó de 24.000 ptes per any, 2.000 ptes al mes, que ens situaria en un complement específic de 564.952 ptes. Els sindicats en bloc (ANPE, CSIF, FETE-UGT, CCOO i STEPV-Iv) ens vam posicionar en contra i vam coincidir a qualificar la proposta com una burla als docents valencians.
El 20 d’octubre continuà la negociació i l’Administració va arribar a igualar Andalucía, és a dir, un complement especific de 640.932 ptes, que suposaria un augment anual de 151.980 ptes, que al mes serien 12.665 ptes d’increment. Tots els sindicats ens posicionàrem en contra.
El 22 d’octubre l’Administració reconeix que hi ha distintes formes de calcular la mitjana i ens reparteix un document amb distintes possibilitats, entre d’altres:
- Andalucia + Canaries + Catalunya + Galicia + Navarra + Pais Basc + Pais Valencià = 703.808.
- Cantabria + Aragó + Rioja + Madrid + Murcia + Castella-Lleó + Balears + Andalucia = 676.281.
Arribem al 25 d’octubre i l’Administració ens proposa un complement específic resultat de calcular la mitjana de les CC.AA. que han tancat acords. Açò suposaria un increment de 15.665 ptes mensuals, és a dir, 676.000 ptes., molt lluny de les 21.000 ptes mensuals que reivindiquem totes les organitzacions sindicals.

Davant d’aquesta situació de bloqueig, els sindicats considerem que la negociació l’ha d’assumir el propi Conseller. El 28 d’octubre, el Conseller Manuel Tarancón, es va reunir amb els sindicats. En aquesta reunió cadascuna de les parts en vàrem reafirmar en les nostres posicions. En concret, els sindicats han demanat un augment en el complement específic de 21.000 pessetes mensuals i el conseller va proposar 15.665 pessetes mensuals. Per tant, no hi ha apropopament de posicions. Tot continua com estava.
Sols s’aocrda convocar una nova Mesa Sectorial d’Educació per a la setmana del 2 al 5 de novembre. Per a nosaltres té que haver un canvi de posició i d’actitud de l’Administració. En cas contrari caldrà convocar mesures de pressió.


Comunicat sindical unitari. 28 d'octubre de 1999

El conseller d'Educació, Manuel Tarancón, s'ha entrevistat amb els representants sindicals d'ANPE, CSI-CSIF, FE.CC.OO.PV, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv per a tractar sobre les retribucions del professorat valencià.
En aquesta reunió cadascuna de les parts s'ha reafirmat en les seues posicions inicials. En concret, els sindicats han demanant un augment en el complement específic de 21.000 pessetes mesnuals i el conseller ha proposat una augment de 15.665 pessetes mensuals. Per tant, no hi ha hagut apropament de posicions.
Sols s'ha acordat la convocatòria d'una Mesa Sectorial d'Educació per a la propera setmana, probablement el divendres, 5 de novembre, on es reprenga la negociació. És a dir, hi haurà un periode de reflexió, transcorregut el qual, els sindicats esperen que l'Administració valenciana faça una oferta en la línia de les reivindicacions sindicals.
En cas contrari, les organitzacions sindicals valoraran la situació i decidiran les actuacions a seguir.

València, 28 d'octubre de 1999

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


COMUNICAT SINDICAL UNITARI. 25 d'octubre de 1999

La Mesa Sectorial d'Educació, celebrada hui, dilluns 25 d'octubre, per a tractar sobre les retribucions del professorat ha acabat sense acord. En aquesta reunió, l'Administració ha fet una oferta consistent en un augment de 15.665 pessetes mensuals en el Complement Específic, és a dir, 676.000 pessetes anuals per aquest concepte. El primer termini consistiria en un augment de 2.000 pessetes mensuals, amb efectes d'1 de gener del 2000.
La proposta ha estat rebutjada per la totalitat de les organitzacions sindicals per considerar-la insuficient, ja que els docents valencians continuarien sent dels pitjors pagats de l'Estat, per darrere dels de La Rioja (699.948 ptes.), Cantabria (711.948 ptes.), Madrid (711.948 ptes.), Múrcia (687.948 ptes.) i de les Comunitats Autònomes de Navarra (826. 465), País Basc (979.068 ptes.) o Canàries (1.109.304 ptes.) on el professorat cobra quantitats superiors. En canvi, ens equiparariem a Castella-Lleó (675.948) i sols passariem per davant d'Aragó (639.948 ptes.) i Andalusia (640.000 ptes.). Encara queden per negociar les retribucions del professorat de Catalunya, Galicia, Astúries, Extremadura, Castilla La Manxa
i Balears.
Els sindicats ANPE, CSI-CSIF, FE.CC.OO.PV, FETE-UGT i STEPV-Iv han insistit en la seua proposta de 21.000 pessetes mensuals, a pagar en tres anys, i amb una clàusula de revisió al darrer any. La proposta sindical suposa la mitjana del conjunt de l'estat.
Davant la paràlisi produïda aquest matí a la Mesa Sectorial pel desacord manifest, els representants sindicals s'han entrevistat amb el Cap del Gabinet del Conseller per explicar-li personalment la situació de bloqueig i demanar-li una entrevista urgent amb el conseller Manuel Tarancón per tal de desbloquejar la negociació.

València, 25 d'octubre de 1999

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


COMUNICAT SINDICAL UNITARI. 22 d'octubre de 1999

En la Mesa Sectorial celebrada hui, dia 22 d'octubre de 1999 sobe les retribucions del professorat no s'ha arribat a cap acord Administració-Sindicats, encara que hi ha hagut alguna aproximació en els criteris referents a aceptar la mitjana dels complements específics de les distintes Comunitats Autònomes com a fòrmula del càlcul.
La principal discrepància, a hores d'ara, és que l'Administració es nega a incloure, a l'hora de fer la mitjana en aquesta fòrmula de càlcul, els complements específics de les CCAA. de Canàries, País Basc i Navarra.
Les organitzacions sindicals mantenim un front comú que consisteix en obtenir la mitjana dels complements específics de totes les CCAA, sense excloure'n cap. Açò significaria un increment mensual d'unes 21.000 pessetes de les quals s'hauria de negociar els terminis de pagament i una clàusula de revisió al final del procés.
Tots els sindicats considerem necessari que la negociació ha d'acabar abans de la presentació dels Pressupostos a la Mesa General de la Funció Pública i hem acordat continuar la Mesa Sectorial de hui el proper dilluns dia 24
d'octubre a les 13 hores.
Des de la part sindical es considera que el termini de negociació s'està acabant i hem instat a l'Administració perquè modifique la seua postura i presente una proposta en la línia de les reivindicacions sindicals. En cas contrari convocarem mesures de pressió.

València, 22 d'octubre de 1999

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


COMUNICAT SINDICAL UNITARI. Dia 14 octubre

ELS SINDICATS PRESSIONEN PER ACCELERAR LES NEGOCIACIONS DE LES RETRIBUCIONS DEL PROFESSORAT VALENCIÀ.

Els sindicats ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT.PV, FE-CCOO.PV i STEPV-Iv, s’entrevistaren ahir amb la Sotssecretària de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per tal de manifestar-li la preocupació pel retard en la negociació de les retribucions i exigir-li una nova proposta que satisfaga les reivindicacions sindicals que suposen un increment retributiu no inferior a la resta de Comunitats Autònomes.
Prèviament va haver-hi un ple extraordinari de la Junta de Personal Docent de valència on es debatiren les propostes sindicals i on els delegats i delegades acordaren exigir a l’Administració un calendari de reunions tancat per tal de no dilatar innecessàriament la negociació.
La Sotsecretària es va comprometre a convocar la propera Mesa Sectorial per al dia 20 d’Octubre.
Els sindicats no vam acceptar cap proposta inferior als increments que s’han pactat en altres comunitats, ja que això suposaria un menyspreu al professorat valencià.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >


COMUNICAT SINDICAL UNITARI. 5 d'octubre

Els sindicats ANPE,CSI-CSIF,FE-CC.OO-PV,FETE-UGT-PV i STEPV-iv han demanat explicacions a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per l'impagament de les nòmines al Professorat ja que un nombre molt considerable d'aquest col.lectiu no ha cobrat les nòmines corresponents al mes de Setembre exigint la personació del Director General de Règim Econòmic en la Mesa de Negociació que ha tingut lloc aquest matí.El Director General de Règim Econòmic ha informat als representants sindicals que està negociant un crèdit amb una entitat bancària per a que aquesta puga avançar el pagament de les nòmines.

Respecte a les retribucions la Consellería ha fet una proposta inicial que ha estat rebutjada per totes les organitzacions sindical ja que l'ha considerada clarament insuficient i molt allunyada de les reivindicacions sindicals.Aquesta proposta consistia en un augment mensual del complement específic de sis mil pessetes a pagar en tres anys. Els sindicats han partit d'una proposta que suposa un augment lineal de trenta mil pessetes mensuals.

Al llarg d'aquesta negociació la Direcció de Personal ha variat la seua proposta inicial augmentant-la sense arribar als mínims exigibles pels sindicats ni en la quantitat final ni en els terminis de pagament ni en el compromís d'una revisió final per les possibles desviacions motivades per una futura descompensació salarial respecte a altres comunitats autònomes.Els sindicats esperen una nova proposta de la Consellería que suposen un apropament de posicions en els temes abans esmentats.La Consellería tornarà a convocar una Mesa de negociació els propers díes.

València 5 d'Octubre de 1999.

   <  Tornar al començament Tornar a Pàgina Principal  >