STEPV-Iv INFORMA

50 mesures per al compromís pel valencià

 

Els partits, sindicats, entitats cíviques, culturals i acadèmiques que signem el compromís per la llengua considerem que és urgent adoptar una sèrie de mesures perquè el valencià tinga un ple ús dins de la nostra societat i es convertisca en un element de cohesió i d’identificació col·lectiva.

L’anàlisi de la realitat valenciana que inspira el document es basa en el dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura (13 de juliol de 1998), en autoritzats estudis sociolingüístics, en els pronunciaments de la Mesa per l’Ensenyament en Valencià i en la legislació que empara els drets lingüístics. A partir d’aquesta anàlisi, considerem que tant a les Balears i a Catalunya, dins del nostre àmbit lingüístic, com al País Basc, a Navarra i a Galícia, les respectives llengües pròpies tenen millor tracte que el valencià a casa nostra. Cada dia més, el valencià perd presència en la vida pública sobretot perquè els poders polítics han abandonat les seues responsabilitats.

Les mesures que a continuació defensem són pragmàtiques i realistes, i incideixen en la realitat diària dels ciutadans. Així mateix, tenen en compte els canvis que el País Valencià ha experimentat amb la introducció de les noves tecnologies, l’arribada constant de població amb altres llengües, la presència dels mitjans de comunicació sobretot en castellà i anglés, etc.

Davant d’aquests canvis, el valencià es troba indefens i si no adoptem mesures per assegurar-ne l’ús social es degradarà formalment i es convertirà en un instrument de comunicació residual.


Informacions de la Mesa per l'Ensenyament en Valencià

 STEPV-Iv

propostes de suport a presentar als
- Consells Escolars de centre,
- Consells Escolars Municipals i
- Juntes de Personal i C. d'Empresa

Si l'aproveu, comuniqueu-ho, 
bé a la Federació d'Escola Valenciana: www.fev.org, o bé al nostre correu: stepv@intersindical.org

documents en word


Associacions cíviques:
Confederació D’associacions De Pares i Mares Gonçal Anaya
La Mesa Per L’ensenyament En Valencià
Escola Valenciana, Federació D’associacions Per La Llengua
Institució acadèmica

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Sindicats:
CCOO-PV
UGT
INTERSINDICAL VALENCIANA
Partits polítics:
PSPV
EUPV
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
ESQUERRA VERDA
ERPV


50 mesures per al compromís pel valencià

Els col·lectius que signem el document ens comprometem a defensar les mesures davall indicades dins dels nostres àmbits de competència, a instar els agents socials a assumir-les i a tractar que s’incorporen a l’acció de govern.

En l’àmbit polític...

 1. Promulgar normes legals que afavorisquen actuacions encaminades a la defensa, ús i promoció del valencià.

 2. Incentivar fiscalment aquells sectors privats que s’incorporen al procés de normalització lingüística.

 3. Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals, provincials o comarcals de promoció de l’ús del valencià.

 4. Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós, i sense exclusions, amb les diferents varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori lingüístic.

 5. Crear un servei d’assessorament i defensa jurídic en matèria de drets lingüístics integrat en la Sindicatura de Greuges.

 6. Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació i consulta.

 7. Adscriure, a Presidència de la Generalitat, la Direcció General de Política Lingüística per garantir la valoració política que mereix i per ampliar el seu àmbit d’actuació, que no es pot limitar a l’educació i la cultura.

 8. En l’àmbit administratiu...

 9. Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les administracions públiques.

 10. Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera que l’ús oral i escrit del valencià en tots els actes judicials tinga plena normalitat.

 11. Dotar tots els àmbits de l’administració de serveis lingüístics.

 12. Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de formació per a tots els treballadors i treballadores de l’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis públics.

 13. Aconseguir l’homologació recíproca dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’àmbit lingüístic.

 14. Promoure des de l’administració pública l’elaboració d’estudis sociolingüístics i actualitzar-los periòdicament.

 15. En l’àmbit social...

 16. Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüística al si de sindicats, empreses, organitzacions patronals i altres tipus d’entitats.

 17. Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en entitats bancàries i d’estalvi, en organitzacions socioeconòmiques i en entitats esportives.

 18. Fer una crida a totes les confessions religioses perquè donen un impuls decidit al procés de valencianització, sobretot en la relació amb els fidels.

 19. Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels diferents col·lectius cívics.

 20. Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del valencià impulsades per associacions musicals, excursionistes, esportives, artístiques, etc.

 21. Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública.

 22. Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets lingüístics.

 23. Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià en l’estranger, especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes.

 24. Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes amb què compartim la llengua pròpia.

 25. En l’àmbit de la comunicació...

 26. Garantir la plena valencianització de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) i de les connexions territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, tant les públiques com privades.

 27. Incentivar l’ús del valencià en mitjans de comunicació locals, mancomunals i comarcals.

 28. Assegurar la formació lingüística adequada dels treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació, especialment dels presentadors i presentadores.

 29. Proporcionar programes educatius i d’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals.

 30. Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’àmbit lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt d’aquest.

 31. Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.

 32. Crear canals culturals i de divulgació científica amb programes en què la llengua parlada es combine amb els subtítols, tots dos en valencià.

 33. Fomentar la creació d’un programari informàtic propi en valencià i prioritzar-ne l’ús.

 34. Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper o digital.

 35. Donar suport a l’edició del llibre en valencià.

 36. Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.

 37. Afavorir la planificació d’ofertes culturals i lúdiques que ajuden a valencianitzar el món del teatre, el cinema, les activitats d’oci, els mitjans audiovisual, etc.

 38. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.

 39. En l’àmbit educatiu...

 40. Aconseguir una escola realment valenciana i en valencià.

 41. Garantir la total normalització lingüística de l’administració educativa.

 42. Garantir l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant públics com concertats.

 43. Garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins a la universitària, i en totes les modalitats d’ensenyament que imparteixen.

 44. Exigir la catalogació bilingüe dels llocs de treball d’educació secundària.

 45. Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.

 46. Exigir que la inspecció educativa vetle pel compliment de les normes que regulen els programes d’educació bilingüe i per la correcta aplicació del requisit i la capacitació lingüística.

 47. Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d’educació bilingües i els seus resultats.

 48. Garantir el recursos i els mitjans necessaris perquè les universitats capaciten lingüísticament per a exercir la funció docent en valencià en qualsevol nivell educatiu.

 49. Assegurar l’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.

 50. Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.

 51. Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les iniciatives i actuacions que impulsen a fi d’aconseguir una escola pública, valenciana i de qualitat.

 52. Dotar els serveis d’ensenyament en i del valencià (Junta Qualificadora, Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’ensenyament en valencià…) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per a desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.

 53. Elaborar plans i programes d’iniciació, coneixement i ús en valencià per a adults, tenint en compte, especialment els immigrants.

 54. Elaborar plans i xarxes d’activitats extraescolars que reforcen l’aprenentatge del valencià.< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >