Més i millor educació
per a tota la ciutadania


 en castellano

 

MÉS I MILLOR EDUCACIÓ PER A TOTA LA CIUTADANIA

descarregar manifest en pdf

Atenció: la concentració és a les 11,30 hores davant l'Ajuntament de València, amb posterior manifestació cap a la Generalitat per fer entrega de les signatures i adhesions

 

L'educació és, al mateix temps, un dret constitucional bàsic que els poders públics han de garantir i el primer factor de progrés individual i social. A més, les transformacions socials, econòmiques i culturals experimentades per la nostra societat en els últims anys plantegen nous reptes i majors exigències a què és necessari donar resposta. Estos canvis requerixen, entre altres coses, que les administracions garantisquen a tota la ciutadania els mitjans per a fer realitat la formació i l'aprenentatge al llarg de la vida, requerixen que s'adopten les mesures necessàries perquè totes les persones que vivim i treballem a la Comunitat Valenciana, persones procedents de diferents països, de diferents ètnies, de diferents cultures, aprenguem a conviure.

En compte de fer front a estos nous reptes, les polítiques desenvolupades en estos últims anys pel Govern valencià del PP han suposat un deteriorament permanent del servei públic d'educació. Este permanent deteriorament està frustrant les expectatives de futur de nombrosos jóvens, fonamentalment dels que finalitzen l'educació obligatòria sense la qualificació i formació necessària per al seu desenvolupament personal i professional. Entre els diferents indicadors que demostren esta situació es poden assenyalar:

• La falta d'oferta pública en els nous barris de les ciutats en expansió, junt amb els barracons crònics que existixen en algunes poblacions.

• La quasi nul·la oferta d'educació infantil de 0 a 3 anys i les ràtios elevades en esta etapa educativa.

• La falta de suport en Primària per a atendre a les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat en aspectes bàsics com la lectura, l'escriptura o el càlcul.

• Un suport insuficient a la implantació dels programes d'ensenyament en valencià que garantisquen la continuïtat de l'alumnat en les distintes etapes educatives.

• La falta de biblioteques escolars adequades i l'escassa introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació

• L'escassa oferta dels serveis educatius que demanden les famílies: menjador escolar, horari d'obertura dels centres, oferta d'activitats complementàries.

• La concentració de l'alumnat amb més dificultats d'aprenentatge (especialment l'alumnat d'origen immigrant) en els centres públics, unit a la falta de suports específics per a atendre este alumnat.

• La tardança a cobrir les baixes del professorat, dels educadors per a l'alumnat amb necessitats educatives especials i del personal d'administració i servicis.

• La imatge, que de vegades, contribuïxen a magnificar els mitjans de comunicació, d'un increment de la violència escolar en els centres educatius, amb una Administració que lluny de resoldre els problemes posa en marxa el Pla PREVI (prevenció de la violència escolar), que només ha aconseguit incrementar la burocràcia en els centres.

• L'insuficient suport als centres ubicats en les zones rurals.

• La falta d'autonomia en els centres i la insuficiència de recursos econòmics i materials junt amb la falta dels mitjans personals adequats per a desenvolupar els seus projectes educatius.

• La inexistència d'una formació permanent del professorat adaptada a les noves necessitats per a poder atendre a la diversitat de l'alumnat escolaritzat.

• La insuficiència de programes específics en l'Educació Secundària per a poder atendre l'alumnat amb més dificultats, especialment a l'alumnat que rebutja la seua escolarització en els últims anys de l'educació obligatòria.

• L'escassa oferta d'estudis de batxillerat i formació professional. En la Comunitat Valenciana només el 59,3% dels alumnes continuen estudis al finalitzar l'educació obligatòria, 4 punts per davall de la mitjana espanyola i a 26 punts de distància de l'objectiu europeu per al 2010, que el 85% de la població tinga estudis de batxillerat o formació professional.

Este conjunt de factors ha provocat, entre altres coses, que en els últims 5 anys la Comunitat Valenciana ha liderat l'increment del fracàs escolar a Espanya, ha passat d'un 25.9% a un 34.1%. Hui, un de cada 3 jóvens valencians acaba l'escolaritat obligatòria sense el títol de graduat en Educació Secundària.

Les organitzacions i persones firmants d'este Manifest considerem necessari un canvi en la direcció de la política educativa que garantisca, entre altres, les qüestions següents:

• Necessitem disposar de centres dignes i acabar amb els barracons crònics, la qual cosa requerix un Pla de construccions escolars amb la dotació del sòl públic suficient per a adaptar el mapa escolar a les noves necessitats de la població.

• Cal intervindre a temps per a previndre el fracàs escolar, incrementant substancialment l'oferta de places públiques en Educació Infantil, desenvolupant des de l'Educació Primària activitats específiques de suport per a l'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge, i garantint en l'Educació Secundària una oferta educativa diversa per a poder atendre, des dels primers cursos, tant als que tenen més dificultats com als que tenen major capacitat i motivació per a aprendre.

• Tots els centres públics i concertats han de desenvolupar els programes necessaris perquè al finalitzar l'educació obligatòria tot l'alumnat puga expressar-se correctament en valencià i en castellà.

• És imprescindible un compromís decidit amb les famílies que permeta conciliar la vida laboral i personal, que fomente la participació dels pares i mares els centres al mateix temps que oferisca serveis de suport a les famílies.

• Cal garantir l'escolarització equitativa de l'alumnat amb especials dificultats entre tots els centres públics i concertats i dotar-los de l'autonomia i els recursos necessaris per a assegurar al màxim l'èxit de tot l'alumnat.

• Cal recolzar de forma clara al professorat, millorar les seues retribucions i afavorir el reconeixement social del seu treball.

• Cal adoptar mesures orientades a millorar la convivència en els centres, potenciant el diàleg de tots els sectors de la comunitat educativa i una major col·laboració entre les famílies i els centres educatius.

Per a aconseguir tots estos objectius és necessari un major compromís social amb l'educació, és necessari invertir més i millor en educació fins a aconseguir, com a mínim, la mitjana dels països de la Unió Europea.

Per tot això, les organitzacions i les persones firmants d'este Manifest exigim al Govern de la Generalitat que deixe de gastar-se els diners de tots els valencians en propaganda enganyosa, que deixe d'ignorar a la comunitat educativa, que deixe de fomentar la desigualtat entre els ciutadans i ciutadanes per a triar el centre que desitgen. Li exigim que deixe de reunir-se amb els governs del PP d'altres comunitats autònomes per a decidir el que cal fer a la Comunitat Valenciana i complisca amb la seua obligació com a Govern de tots els valencians. Li exigim que presente urgentment, als diferents representants de la comunitat educativa, el calendari d'implantació de la LOE, junt amb les partides pressupostàries necessàries per a poder resoldre els problemes assenyalats anteriorment i, per tant, poder oferir una educació de qualitat a totes les valencianes i tots els valencians.

Promouen el Manifest:

Confederació de mares i pares d'alumnes Gonzal Anaya; FAPA València; FAPA Enric Valor d'Alacant, FAPA Elx, FAPA Penyagolosa Castelló, Federació Escola Valenciana.
CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, STEPV-Iv; FE CCOO-PV, FETE-UGT-PV. 
PSPV-PSOE, EUPV, BLOC

 

Totes les adhesions individuals o col·lectives s'han de remetre per mail a: apasporlaeducacion@yahoo.es o entregar-les en mà a qualsevol de les organitzacions promotores del Manifest

 

NOM I COGNOMS

DNI (adhesió personal) 
o Nom de l'Organització (Adhesió col·lectiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODA LA CIUDADANÍA

descargar manifiesto en pdf

La educación es, al mismo tiempo, un derecho constitucional básico que los poderes públicos deben garantizar y el primer factor de progreso individual y social. Además, las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en los últimos años plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta. Estos cambios requieren, entre otras cosas, que las administraciones garanticen a toda la ciudadanía los medios para hacer realidad la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, requieren que se adopten las medidas necesarias para que todas las personas que vivimos y trabajamos en la Comunidad Valenciana, personas procedentes de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes culturas, aprendamos a convivir.

En lugar de hacer frente a estos nuevos retos, las políticas desarrolladas en estos últimos años por el Gobierno valenciano del PP han supuesto un deterioro permanente del servicio público de educación. Este permanente deterioro está frustrando las expectativas de futuro de numerosos jóvenes, fundamentalmente de los que finalizan la educación obligatoria sin la cualificación y formación necesaria para su desarrollo personal y profesional. Entre los diferentes indicadores que demuestran esta situación se pueden señalar:

-          La falta de oferta pública en los nuevos barrios de las ciudades en expansión, junto con los barracones crónicos que existen en algunas poblaciones.

-          La casi nula oferta de educación infantil de 0 a 3 años y las ratios elevadas en esta etapa educativa.

-          La falta de apoyo en Primaria para atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado en aspectos básicos como la lectura, la escritura o el cálculo.

-          Un apoyo insuficiente a la implantación de los programas de enseñanza en valenciano que garanticen la continuidad del alumnado en las distintas etapas educativas.

-          La falta de bibliotecas escolares adecuadas y la escasa introducción de las tecnologías de la información y la comunicación

-          La escasa oferta de los servicios educativos que demandan las familias: comedor escolar, horario de apertura de los centros, oferta de actividades complementarias.

-          La concentración del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje (especialmente el alumnado de origen inmigrante) en los centros públicos, unido a la falta de apoyos específicos para atender a este alumnado.

-          La tardanza en cubrir las bajas del profesorado, de los educadores para el alumnado con necesidades educativas especiales y del personal de administración y servicios.

-          La imagen, que en ocasiones, contribuyen a magnificar los medios de comunicación, de un incremento de la violencia escolar en los centros educativos, con una Administración que lejos de resolver los problemas pone en marcha el Plan PREVI (prevención de la violencia escolar), que solo ha conseguido incrementar la burocracia en los centros.

-          El insuficiente apoyo a los centros ubicados en las zonas rurales.

-          La falta de autonomía en los centros y la insuficiencia de recursos económicos y materiales junto con la falta de los medios personales adecuados para desarrollar sus proyectos educativos.

-          La inexistencia de una formación permanente del profesorado adaptada a las nuevas necesidades para poder atender a la diversidad del alumnado escolarizado.

-          La insuficiencia de programas específicos en la Educación Secundaria para poder atender al alumnado con mayores dificultades, especialmente al alumnado que rechaza su escolarización en los últimos años de la educación obligatoria.

-          La escasa oferta de estudios de bachillerato y formación profesional. En la Comunidad Valenciana solo el 59,3% de los alumnos continúan estudios al finalizar la educación obligatoria, 4 puntos por debajo de la media española y a 26 puntos de distancia del objetivo europeo para el 2010, que el 85% de la población tenga estudios de bachillerato o formación profesional.

Este conjunto de factores ha provocado, entre otras cosas, que en los últimos 5 años la Comunidad Valenciana ha liderado el incremento del fracaso escolar en España, ha pasado de un 25.9% a un 34.1%. Hoy, uno de cada 3 jóvenes valencianos acaba la escolaridad obligatoria sin el título de graduado en Educación Secundaria.

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto consideramos necesario un cambio en la dirección de la política educativa que garantice, entre otras, las siguientes cuestiones:

-          Necesitamos disponer de centros dignos y acabar con los barracones crónicos, lo que requiere un Plan de construcciones escolares con la dotación del suelo público suficiente para adaptar el mapa escolar a las nuevas necesidades de la población.

-          Hay que intervenir a tiempo para prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y garantizando en la Educación Secundaria una oferta educativa diversa para poder atender, desde los primeros cursos, tanto a quienes tienen mayores dificultades como a quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender.

-          Todos los centros públicos y concertados deben desarrollar los programas necesarios para que al finalizar la educación obligatoria todo el alumnado pueda expresarse correctamente en valenciano y en castellano.

-          Es imprescindible un compromiso decidido con las familias que permita conciliar la vida laboral y personal, que fomente la participación de los padres y madres los centros a la vez que ofrezca servicios de apoyo a las familias.

-          Hay que garantizar la escolarización equitativa del alumnado con especiales dificultades entre todos los centros públicos y concertados y dotarlos de la autonomía y los recursos necesarios para asegurar al máximo el éxito de todo el alumnado.

-          Hay que apoyar de forma clara al profesorado, mejorar sus retribuciones y favorecer el reconocimiento social de su trabajo.

-          Hay que adoptar medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo de todos los sectores de la comunidad educativa y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos.

Para lograr todos estos objetivos es necesario un mayor compromiso social con la educación, es necesario invertir más y mejor en educación hasta alcanzar, como mínimo, la media de los países de la Unión Europea.

Por todo ello, las organizaciones y las personas firmantes de este Manifiesto exigimos al Gobierno de la Generalitat que deje de gastarse el dinero de todos los valencianos en propaganda engañosa, que deje de ignorar a la comunidad educativa, que deje de fomentar la desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas para escoger el centro que desean. Le exigimos que deje de reunirse con los gobiernos del PP de otras Comunidades Autónomas para decidir lo que hay que hacer en la Comunidad Valenciana y cumpla con su obligación como Gobierno de todos los valencianos. Le exigimos que presente urgentemente, a los diferentes representantes de la comunidad educativa, el calendario de implantación de la LOE, junto con las partidas presupuestarias necesarias para poder resolver los problemas señalados anteriormente y, por tanto, poder ofrecer una educación de calidad a todas las valencianas y todos los valencianos.

Promueven el Manifiesto:

Confederación de madres y padres de alumnos Gonzalo Anaya; FAPA Valencia; FAPA Enric Valor de Alicante, FAPA Elx, FAPA Penyagolosa Castelló, Federació Escola Valenciana
CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical valenciana, STEPV-Iv; FE CCOO-PV, FETE-UGT-PV
PSPV-PSOE, EUPV, BLOC

Todas las adhesiones individuales o colectivas se han de enviar por mail a: apasporlaeducacion@yahoo.es o entregarlas en mano a cualquiera de las organizaciones promotoras del Manifiesto.

 

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI (adhesión personal) o Nombre de la Organización (Adhesión colectiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >