EL PLA DE PENSIONS DE LA GENERALITAT

aclariments

 

 

Per a una informació més detallada sobre el Pla,


Generalitat

Portal del Funcionari, (només des de l'intranet de la Generalitat)


Educació


Sanitat

 

 

 
Com, quan, per què?
Quan ha entrat en vigor el pla de pensions del personal de la Generalitat?
Cal renunciar al Pla de Pensions?
Cal fer aportacions personals al Pla de Pensions?
Com s'ha traslladat açò a la nostra nòmina?
Quines són les condicions de del Pla de Pensions?

La posició de la Intersindical Valenciana

 
Que va defensar STEPV (Intersindical Valenciana) quan l'acord de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana en novembre 2005:

Molta més informació de tot el procés en les pàgines sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat i de l'estat dels anys

2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2007 / 2008 / 2009 / 2010

 

   


   
   
 

Com, quan, per què?

El primer intent d'establir un pla de pensions per al personal empleat públic arranca en la negociació dels pressupostos de 2002 (octubre de 2001) en l'àmbit de l'administració de l'estat amb el suport de CCOO, UGT i CSIF i la majorotària oposició de la resta.

De l'administració de l'estat (primer amb el PP i després amb el PSOE) s'ha anat estenent a la resta d'administracions públiques amb l'assignació de partides prfessupostàries que no poden tenir una altra finalitat que la d'anar als fons de pensions.

En el País Valencià arranca amb l'acord de la Mesa General de la Funció Pública de novembre de 2005 per a l'elaboració dels pressupostos de 2006, aprovada amb l'única oposició d'Intersindical Valenciana.

És coneguda la postura d' Intersindical Valenciana pel que fa al Pla de Pensions, en el sentit que defensem la no obligatorietat de destinar fons als plans privats de pensions, preferint que els diners que hi van destinats es repartiren en les nòmines directes i no com a retribució diferida i la defensa del sistema públic de pensions.
Això no obstant, els diners que conformen el pla de pensions són vostres, de totes i tots, de manera que heu de conèixer quan i en quines situacions podeu recuperar-los.

 


 

 

Quan ha entrat en vigor el pla de pensions del personal de la Generalitat?

Quatre anys després de ser aprovat (final de 2005), el pla de pensions del personal al servei de la Generalitat s’ha posat en marxa de forma efectiva.

Amb la nòmina del novembre, l’administració ha ingressat les quanties corresponents en el fons de cada participant, segons el temps que s’ha treballat, i des de desembre el procediment es tramitarà cadames juntament amb la percepció de la nòmina.

Per a les persones que han treballat ininterrompudament des de 2006, les quantitats han quedat així: 2006, 95,04 euros; 2007, 97,92 euros; 2008, 101,64euros; 2009, 107,64euros (total: 402,24 euros).

La comissió promotora del pla ha decidit integrar- lo en el fonsPensiovalVII d'Aseval, del grup Bancaixa. La comissió ha aprovat la política d'inversions, així com la constitució d’una comissió d'estudi que haurà de proposar canvis abans de la reunió de la comissió de control.

 
ANY QUANTIA ANUAL PARTÍCIPS
2006 10.182.000 107.205
2007 10.949.000 111.854
2008 11.866.000 116.860
2009 12.989.000 120.785
Total 45.986.000  

 


 

 

Cal renunciar al Pla de Pensions?

Intersindical Valenciana recomana que cap persona renuncie al pla de pensions. Estaríem bons, si, a més de desviar un part de les nostres retribucions cap a un pla de pensions que el personal no ha demanat, damunt renunciarem a uns diners que són nostres, de totes i cadascuna de les persones que treballem en la Generalitat!

Les successives lleis de pressupostos de l'Estat, i les corresponents de la Generalitat, no permeten cap marge de maniobra per a poder destinar els diners del pla de pensions a uns altres usos, com ara cobrar-los en nòmina. En no ser possible, la renúncia al pla de pensions significa la pèrdua dels diners en favor de la resta de partícips. Això sí, si alguna persona ho fera, després es pot reenganxar, perdent els diners que li correspongueren en eixe parèntesi.

Per tant, ha de quedar clar que, tot i mantenir la seua oposició a lestabliment del pla de pensions, per entendre que els diners haurien d'haver incrementat les nòmines normals, Intersindical Valenciana considera que tothom ha de mantenir en el fons de pensions els diners que li corresponguen fins que un canvi de legislació permeta recuperar-los.

 


 

 

Cal fer aportacions personals al Pla de Pensions?

No. L'Administració ja ha fet i farà les aportacions corresponents.

Per a les persones que hagen treballat tots els dies des de 2006, les quantitats individuals són:
• 2006: 95,04
• 2007: 97,92
• 2008: 101,64
• 2009: 107,64
• Total: 402,24

 


 

 

Com s'ha traslladat açò a la nostra nòmina?

El professorat i la resta de funcionaris de la Generalitat Valenciana han vist que a la nòmina de novembre hi ha conceptes nous, relacionats amb el pla de pensions. Recordem que aquest pla es va acordar en 2006 però no s'ha fet efectiu fins la nòmina de novembre de 2009. Tanmateix, des de 2006 que s'està reservant un 0,3% de la massa salarial al pla de pensions, que s'han començat a abonar en novembre.

Així, tenim els conceptes de sempre:
Sou base, triennis, complement de destí, sexenni, específic lloc base, IRPF.

En novembre, hi apareixen aquests altres nous:

En ingressos

- Aportació pla de pensions: 8,97€ (aportació del mes de novembre, en desembre serà la mateixa i, a partir de gener, es recalcularà)
- Endarreriment aportació pla de pensions: 8,97€ (aportació del mes d'octubre)
- Aportació inicial al pla de pensions: 375,33€ (endarreriment des que es va posar en marxa en 2006)

En deduccions

- Retenció aportació plan de pensions: 8,97€ (corresponent al mes de novembre)
- Retenció endarreriment aportació: 8,97€ (corresponents al mes d'octubre)
- Retenció aportació inicial: 375,33€ (corresponents als ingressos dels anys 2006, 2007, 2008 i 9 mesos del 2009).

Les quantitats en ingressos i en deduccions són les mateixes perquè aquestes quantitats van íntegrament al fons de pensions i no a la nòmina. Tot el professorat que s'ha jubilat després de l'1 de febrer de 2006 té dret a l'ingrés de les quantitats que han estat aportades al pla de pensions. STEPV comunicarà al professorat afectat el procediment perquè li retornen les quantitats corresponents.

El professorat interí, que tenint dret, no ha percebut aquestes quantitats haurà de presentar reclamació individual a la Conselleria d'Educació. STEPV ha realitzat gestions davant la Direcció General de Personal perquè done una solució a aquest problema.

 


 

 

Quines són les condicions de del Pla de Pensions?

El DOCV de 30 de setembre de 2009 publica l'Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat, de 15 de juliol de 2008, pel qual s'aproven les especificacions del pla de pensions dels empleats de la Generalitat. És un document que convé tindre guardat i localitzat, ja que no se sap mai quan anem a necessitar utilitzar-lo.

Podeu llegir les especificacions del Pla (les condicions, el reglament), en el següent enllaç:

Especificacions del pla de pensions del personal de la Generalitat

Vegeu també

30/09/09   Publicades les condicions del Pla de Pensions

17/02/09   Aprovats els plecs de clàusules per al concurs del pla de pensions de la Generalitat
Afecta a 134 mil persones i ja compta amb més de 45 milions d'euros

 


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >