FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA

   
documents definitius de criteris de plantilles 
en valencià                en castellano

     


CRITERIS PER A L'ELABORACIÓ DE PLANTILLES DE PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA, ACORDATS EN MESA SECTORIAL DE 19-12-01

La implantació de la nova Formació Professional Específica determina l'aplicació d'aquelles mesures que afavorisquen la qualitat dels ensenyaments professionals i la seua adaptació a les necessitats del sistema productiu i de servicis de la nostra Comunitat, en el context d'una formació que, basada en la qualificació professional, proporcione als ciutadans unes capacitats professionals adaptades a la realitat social i del mercat de treball i per tant perfectament sincronitzades amb les polítiques actives d'ocupació de la Generalitat Valenciana. Al mateix temps ha de permetre als ciutadans de la nostra Comunitat disposar d'un mecanisme efectiu i eficaç en la seua formació permanent al llarg de tota la vida activa.

Entre les mesures que han d'afavorir esta millora de la Formació Professional Específica es troba l'organització de la xàrcia de centres públics docents amb l'adequació qualitativa i quantitativa de la seua plantilla docent en funció de la nova organització curricular prevista en el Mapa Escolar, que permeta determinar les necessitats educatives de l'oferta de Cicles Formatius prevista en el mapa, que ha de ser oberta, flexible i adaptable a les demandes canviants del mercat laboral i que possibilite la definició de les plantilles necessàries en este nivell formatiu.

El nou model de Formació Professional Específica que s'està implantant s'ha d'emmarcar en el II PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, entre els objectius del qual hi ha la creació del Sistema Nacional de Qualificacions que condicionarà tot el sistema d'adquisició de competències i que ha de permetre la formació al llarg de la vida a través de la integració de les tres modalitats de Formació Professional. Per tant es tracta de desenrotllar un Sistema Integrat de Formació i Inserció Professional que garantisca la qualitat de la formació professional, la seua avaluació i seguiment a través d'un projecte amb visió de futur i concretat per un sistema d'objectius ben equilibrat que done unitat, coherència i eficàcia a la planificació, ordenació i administració de la formació professional.

Este sistema integrat haurà de permetre la qualificació i acreditació, així com les correspondències i revalidacions entre les distintes modalitats i la mateixa pràctica laboral, amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques de la societat valenciana, facilitant al mateix temps l'adaptació de la FORMACIÓ PROFESSIONAL a les canviants demandes del mercat laboral i articulant les ofertes de formació amb les necessitats de la societat valenciana i del mercat de treball, a fi d'aconseguir una major qualificació de les persones per a una millor inserció laboral.

Tot això es troba previst en el PACTE VALENCIÀ PEL CREIXEMENT I L'OCUPACIÓ (PAVACE) firmat recentment pels agents socials i l'administració i que tindrà la seua concreció en el PLA VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL que es troba en fase de desenrotllament, que determinarà les característiques i actuacions pertinents per a aconseguir un bon sistema integrat de formació professional de qualitat, eficient, que permeta donar a conéixer als seus potencials usuaris l'abast i els beneficis d'un adequat sistema de qualificacions professionals que afavorisca el seu benestar i integració social, millorant la competitivitat de les empreses, desenrotllament econòmic i cohesió social.

 

CRITERIS DEL CÀLCUL DE PLANTILLES DOCENTS CORRESPONENTS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA

1. Formació de grups

A l’efecte de determinar la plantilla dels centres amb oferta de FPE, es considerarà un grup per cada un dels cicles formatius que tenen assignats en el Mapa Escolar, considerant que el grup haurà de disposar de la plantilla necessària per a permetre el desdoblament total o parcial d'aquells mòduls susceptibles de desdoblar (en funció del maneig de maquinària i útils que requerisquen una atenció més personalitzada a l'alumne, una major seguretat en el taller o laboratori o de la disponibilitat d'espais i material, així com del contingut pràctic del mòdul).

No obstant això, una vegada consolidat un segon grup per cicle, si és procedent, o bé un grup de cada un dels cicles formatius en horari no diürn i/o en la modalitat de distància, s'incrementarà la plantilla en el nombre de professors corresponents als grups. L'increment de grups vindrà determinat, si és procedent, per les necessitats formatives derivades de les previsions del teixit productiu i per tant de la seua inserció laboral.

2. Distribució de les hores lectives

En la distribució d'hores lectives del professorat s'atribuirà a cada especialitat docent del professorat el nombre d'hores que li corresponen en els distints mòduls professionals, segons l'atribució docent que marquen els Reials Decrets 1635/95 i 777/98.

3. Segona llengua estrangera

En aquells Cicles Formatius en què el currículum disposa d'hores lectives per a llengua estrangera, es podran atribuir hores a disposició del centre per a una segona llengua estrangera.

4. Distribució d'hores per càrrecs unipersonals

Les plantilles tindran en compte les hores de dedicació per càrrecs unipersonals

a) Les hores lectives dedicades a la funció directiva seran les que figuren en l'Acord de Plantilles d'Educació Secundària de 1999, i s'incrementaran, si és procedent, tenint en compte el total de grups d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

S'entén per unitats el nombre de grups de matrícula de les ensenyances d'ESO, Batxillerats, Cicles Formatius presencials i PGS.

b) En els IES amb oferta de Formació Professional Específica es contemplarà un cap de departament de família professional per cada una de les famílies professionals que s'impartisquen, amb una dedicació, dins de l'horari lectiu, de 3 hores setmanals En els casos que la complexitat del departament així ho aconselle, a causa d'una oferta molt diferenciada de cicles formatius en una família professional (Sanitària, Manteniment i Servicis a la Producció, Hostaleria i Turisme, Electricitat-Electrònica..), en el desenrotllament de les plantilles dels centres, es podrà incrementar la dedicació del cap de departament de família professional en 3 hores més.

c) En els IES en què la plantilla del centre tinga 15 hores setmanals de FOL (incloses les 3 hores de cap de departament), existirà un departament de formació i orientació laboral.

d) En els IES en què la plantilla del centre tinga 18 h setmanals (incloses les 3 hores de cap de departament), existirà un departament d'economia.

e) En els IES en què l’oferta siga almenys de 4 Cicles Formatius existirà un cap de departament de pràctiques, que tindrà una dedicació de 3 hores setmanals per a l'acompliment del càrrec. Si l'oferta del centre fóra de 8 o més cicles formatius tindrà una dedicació de 5 hores setmanals.

f) Els tutors de cada grup d'alumnes d'un Cicle Formatiu dedicaran, dins de l'horari setmanal (18 hores lectives), una hora per a realitzar tasques d'acció tutorial, dos hores complementàries per a coordinació i 6 hores setmanals (2 hores en primer curs i 4 hores en segon curs) per a la preparació, seguiment i avaluació de la Formació en Centres de Treball.

g) En els IES amb menys de 4 Cicles Formatius existirà un coordinador de cicles formatius, amb la finalitat de coordinar la realització de les pràctiques formatives en centres de treball i la relació amb l'entorn empresarial; quan els IES compten amb 4 o més famílies professionals també tindran un coordinador de cicles formatius amb la finalitat de col·laborar amb el cap d'estudis de FP i amb el cap del departament de pràctiques en l'establiment de les relacions empresa-institut i en el desenrotllament de les pràctiques formatives, amb una reducció en estos dos casos de 3 hores setmanals.

h) Per a atendre les necessitats dels nous requeriments de la Formació Professional Específica, la seua complexitat organitzativa, la diversitat entre uns Cicles i altres i l'adequació de la normativa a la Formació Professional Específica, en els IES en què s'impartisquen quatre o més Cicles Formatius corresponents a dos o més famílies professionals s'incorporarà un cap d'estudis de formació professional que ordenarà la impartició de la Formació Professional i dirigirà els òrgans unipersonals i de coordinació dels ensenyaments de Formació Professional, i que disposarà per a desenrotllar les dites funcions d'una dedicació horària de 14 o 10 hores setmanals, segons es tracte d'instituts de més de12 grups o 12 o menys grups.

5. Altres càrrecs

En els IES amb oferta de FPE es contemplarà per cada Família Professional un responsable d'equips i manteniment que a més comptarà amb la col·laboració del professorat que no ajude el tutor en la FCT mentre duren les pràctiques, en el cas d'alliberar en este temps hores lectives assignades d'algun mòdul del Cicle Formatiu. El dit responsable tindrà una dedicació de 2 a 4 hores setmanals en funció de la complexitat dels cicles formatius de les distintes famílies professionals.

6. Nombre d'alumnat per grup

Cada grup d'un Cicle Formatiu tindrà 30 alumnes com a màxim. Amb més de 18 alumnes es desdoblaran aquells mòduls susceptibles de desdoblaments i per a la constitució d'un grup es requerirà un mínim de 12 alumnes.

7. Creació de vacants

Una vegada atribuïdes les hores curriculars i les de desdoblament, si és procedent, així com les corresponents a cap de departament de família professional i tutoria, es crearà la primera vacant a partir de 12 hores setmanals en els centres de fins a 8 unitats de Cicles Formatius i en la resta dels centres es definirà a partir de 15 hores setmanals. La segona i successives vacants de cada especialitat quedaran definides a partir de 12 hores lectives setmanals, sempre que s'hagen completat les 18 hores lectives setmanals de la vacant o vacants anteriors.

8. Programes de Garantia Social

A fi de garantir una oferta suficient, que permeta a l'alumnat que no ha aconseguit els objectius de l'ESO rebre una formació adequada a la seua futura inserció professional i/o accés als estudis dels Cicles Formatius de grau mitjà de la FPE, en tots els IES que tinguen en el Mapa Escolar de FPE quatre o més cicles formatius, s'incrementarà la plantilla amb el professorat necessari per a atendre almenys un PGS relacionat amb els perfils professionals de les famílies professionals que s'impartixen. Els dits programes hauran d'estar relacionats amb el catàleg modular que s'establisca en el Sistema Valencià de Qualificació Professional.

En el cas d'aquells IES que no disposen de PGS podran presentar, en funció de l'atenció de les demandes de l'alumnat, els PGS necessaris per a tal fi, d'acord amb l'orde o resolució anual de convocatòria a l'efecte.

9. Prevenció de riscos laborals

a) L'equip directiu de cada IES amb ensenyaments de FPE integrarà en el conjunt de les seues activitats i decisions, els continguts propis de prevenció de riscos laborals que en el seu moment se'ls assigne, tant en els processos tècnics, organització del treball, com en les condicions en què este es preste,

b) Formació en matèria de prevenció de riscos laborals per a tot el professorat de FPE en l'horari laboral.

c) Donar informació i formació a tot el professorat que per primera vegada s'incorpora als centres.

d) Plans d'emergència en tots els centres amb ensenyances de FPE d'acord amb les prioritats que en el seu moment es dicten per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral.

e) Els centres docents hauran de complir la normativa general i específica en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Inclusió en els CEFIRE d'accions formatives relacionades amb la salut laboral i la pràctica docent; d'acord amb les recomanacions donades des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent.

g) Acomplir les activitats que en matèria de vigilància de la salut es preveuen en l'article 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals del sector docent i de forma especial les referides a la maternitat d'acord amb l'article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

h) Promoure des de l'administració educativa campanyes de sensibilització de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i l'elaboració de materials didàctics.

10. En compliment de l'acord de plantilles i condicions laborals de 25 de maig de 1999, l'administració negociarà el punt II.4 abans de la finalització del curs 2001-2002.

11. En compliment del que disposa el Decret 777/98, l'administració educativa es compromet abans de finalitzar el curs 2001-2002 al desenrotllament normatiu que permeta l'atribució docent dels funcionaris actuals a altres especialitats.

12. La formació del professorat de formació professional especifica

La Formació Professional Especifica capacita per a l'acompliment de les distintes professions que consten en el catàleg de títols d'estes ensenyances, facilita la formació inicial i permanent i propicia una polivalència professional que permet l'adaptació als canvis socials, econòmics i tecnològics que es produïxen al llarg de la vida professional.

La formació del professorat de Formació Professional Específica és un dels elements fonamentals per a aconseguir els objectius indicats anteriorment. Un pla anual de formació per a eixe professorat que respon a la detecció de les necessitats formatives i que dóna cabuda a un ampli ventall de modalitats de formació, facilita el desenrotllament professional dels docents acostant-los als principis i metodologies d'ensenyança-aprenentatge i investigació-acció. La finalitat última de la potenciació del desenrotllament professional dels docents és propiciar que l'alumnat adquirisca les capacitats terminals requerides, la relació amb les empreses representatives dels diferents sectors productius i de servicis, la necessària actualització cientificotecnològica d'acord amb les necessitats que es plantegen en les titulacions que impartisquen, així com el suficient coneixement dels recursos que posa al seu abast la societat de la informació i de la comunicació.

El pla anual de formació del professorat de Formació Professional Específica permet combinar adequadament els recursos humans, tècnics i materials, així com els econòmics al voltant de cada una de les famílies professionals, amb especial incidència sobre els cicles formatius més nous o que vagen a implantar-se de manera imminent. Les línies d'actuació que contempla eixe pla anual de formació són les següents:

a) Facilitar la realització per part de tot el professorat de Formació Professional Especifica de les "estades de professors en empreses de la Comunitat Valenciana": això permet l'actualització en aspectes tecnològics que només disposen les empreses, així com un major coneixement de les necessitats productives i de formació del futur, però pròxim, mercat laboral.

b) Constitució de grups de treball permanent de les diferents famílies professionals, la qual cosa fa possible un treball cooperatiu sobre els problemes o temàtiques més rellevants i d'interés als docents en la seua pràctica professional, amb la dinamització per part dels assessors de formació.

c) Cursos de formació dirigits al coneixement de les tècniques i dels nous processos productius que afecten els continguts dels diferents cicles formatius, es tracta, per tant, d'accions formatives encaminades a l'actualització producte dels canvis tecnològics en les diferents àrees productives i de coneixement.

d) Jornades i seminaris monogràfics que permeten d'una banda l'aprofundiment en tècniques, processos i continguts, així com l'intercanvi d'experiències sorgides al si dels grups de treball.

13. Formació del professorat per a l'adquisició de noves habilitacions

Plans de formació específica per al professorat de Formació Professional (professor de Secundària i professor tècnic de FP) que permeta l'habilitació d'una nova especialitat docent que possibilite acreditar els coneixements didàctics i tecnològics del dit perfil professional, així com aspectes relacionats amb el món empresarial del sector, dirigit al professorat que, havent exercit les seues funcions en l'antiga FP, no disposa de la titulació acadèmica específica que es requerix actualment i que tindrà caràcter voluntari per al professorat que disposa de la titulació requerida.

14. A fi de facilitar la competència professional de l'alumnat en valencià, la Conselleria de Cultura i Educació proporcionarà al professorat el material curricular necessari, a través de vocabularis tècnics de les distintes famílies professionals, així com la formació permanent del professorat a través de cursos d'actualització en valencià.


CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE PLANTILLAS DE PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, ACORDADOS EN MESA SECTORIAL DE 19-12-01

La implantación de la nueva Formación Profesional Específica determina la aplicación de aquellas medidas que favorezcan la calidad de las enseñanzas profesionales y su adaptación a las necesidades del sistema productivo y de servicios de nuestra Comunidad, en el contexto de una formación que, basada en la cualificación profesional, proporcione a los ciudadanos unas capacidades profesionales adaptadas a la realidad social y del mercado de trabajo y por tanto perfectamente sincronizadas con las políticas activas de empleo de la Generalitat Valenciana. Al mismo tiempo ha de permitir a los ciudadanos de nuestra Comunidad disponer de un mecanismo efectivo y eficaz en su formación permanente a lo largo de toda su vida activa.

Entre las medidas que deben favorecer esta mejora de la Formación Profesional Específica se encuentra la organización de la red de centros públicos docentes con la adecuación cualitativa y cuantitativa de su plantilla docente en función de la nueva organización curricular prevista en el Mapa Escolar, que permita determinar las necesidades educativas de la oferta de Ciclos Formativos prevista en el mapa, que debe ser abierta, flexible y adaptable a las demandas cambiantes del mercado laboral y que posibilite la definición de las plantillas necesarias en este nivel formativo.

El nuevo modelo de Formación Profesional Específica que se está implantando se debe enmarcar en el II PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL entre cuyos objetivos está la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones que condicionará todo el sistema de adquisición de competencias y que ha de permitir la formación a lo largo de la vida a través de la integración de las tres modalidades de Formación Profesional. Por lo tanto se trata de desarrollar un Sistema Integrado de Formación e Inserción Profesional que garantice la calidad de la formación profesional, su evaluación y seguimiento a través de un proyecto con visión de futuro y concretado por un sistema de objetivos bien equilibrado que dé unidad, coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y administración de la formación profesional.

Este sistema integrado deberá permitir la cualificación y acreditación, así como las correspondencias y convalidaciones entre las distintas modalidades y la propia práctica laboral, con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas de la sociedad valenciana, facilitando al mismo tiempo la adaptación de la FORMACIÓN PROFESIONAL a las cambiantes demandas del mercado laboral y articulando las ofertas de formación con las necesidades de la sociedad valenciana y del mercado de trabajo, con el fin de lograr una mayor cualificación de las personas para una mejor inserción laboral.

Todo ello se encuentra contemplado en el PACTO VALENCIANO POR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO (PAVACE) firmado recientemente por los agentes sociales y la administración y que tendrá su concreción en el PLAN VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL que se encuentra en fase de desarrollo, que determinará las características y actuaciones pertinentes para alcanzar un buen sistema integrado de formación profesional de calidad, eficiente, que permita dar a conocer a sus potenciales usuarios el alcance y los beneficios de un adecuado sistema de cualificaciones profesionales que favorezca su bienestar e integración social, mejorando la competitividad de las empresas, desarrollo económico y cohesión social.

Criterios del cálculo de plantillas docentes correspondien-tes a la Formación Profesional Específica.

1.- Formación de Grupos.

A efectos de determinar la plantilla de los centros con oferta de FPE, se considerará un grupo por cada uno de los ciclos formativos que tienen asignados en el Mapa Escolar, considerando que dicho grupo deberá disponer de la plantilla necesaria para permitir el desdoblamiento total o parcial de aquellos módulos susceptibles de desdoble (en función del manejo de maquinaria y útiles que requieran una atención más personalizada al alumno, una mayor seguridad en el taller o laboratorio o de la disponibilidad de espacios y material, así como del contenido práctico del módulo).

No obstante, una vez consolidado un segundo grupo por ciclo, en su caso, o bien un grupo de cada uno de los ciclos formativos en horario no diurno y/o en la modalidad de distancia, se incrementará la plantilla en el número de profesores correspondientes a dichos grupos. El incremento de grupos vendrá determinado en su caso, por las necesidades formativas derivadas de las previsiones del tejido productivo y por tanto de su inserción laboral.

2.- Distribución de las horas lectivas.

En la distribución de horas lectivas del profesorado se atribuirá a cada especialidad docente del profesorado el número de horas que le corresponden en los distintos módulos profesionales, según la atribución docente que marcan los Reales Decretos 1635/95 y 777/98.

3.- Segunda lengua extranjera.

En aquellos Ciclos Formativos en los que el curriculum dispone de horas lectivas para lengua extranjera, se podrán atribuir horas a disposición del centro para una segunda lengua extranjera.

4.- Distribución de horas por cargos unipersonales.

Las plantillas tendrán en cuenta las horas de dedicación por cargos unipersonales

a) Las horas lectivas dedicadas a la función directiva serán las que figuran en el Acuerdo de Plantillas de Educación Secundaria de 1999, y se incrementarán en su caso, teniendo en cuenta el total de grupos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Se entiende por unidades el número de grupos de matrícula de las enseñanzas de ESO, Bachilleratos, Ciclos Formativos presenciales y P.G.S..

b) En aquellos IES con oferta de Formación Profesional Específica se contemplará un Jefe de Departamento de Familia Profesional por cada una de las familias profesionales que se impartan, con una dedicación, dentro del horario lectivo, de 3 horas semanales En aquellos casos en que la complejidad del Departamento así lo aconseje, debido a una oferta muy diferenciada de ciclos formativos en una Familia Profesional (Sanitaria, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Hostelería y Turismo, Electricidad-Electrónica..), en el desarrollo de las plantillas de los centros, se podrá incrementar la dedicación del Jefe de Departamento de Familia Profesional en 3 horas más.

c) En aquellos IES en que la plantilla del centro contemple 15 horas semanales de F.O.L. (incluidas las 3 horas de Jefe de Departamento), existirá un Departamento de Formación y Orientación Laboral.

d) En aquellos I.E.S. en que la plantilla del centro contemple 18 h. semanales (incluidas las 3 horas de Jefe de Departamento), existirá un Departamento de Economía.

e) En aquellos IES en que su oferta sea de al menos 4 Ciclos Formativos existirá un Jefe de Departamento de Prácticas que tendrá una dedicación de 3 horas semanales para el desempeño del cargo. Si la oferta del centro fuese de 8 o más ciclos formativos tendrá una dedicación de 5 horas semanales.

f) Los tutores de cada grupo de alumnos de un Ciclo Formativo dedicarán dentro del horario semanal (18 horas lectivas), una hora para realizar tareas de acción tutorial, dos horas complementarias para coordinación y 6 horas semanales (2 horas en primer curso y 4 horas en segundo curso) para la preparación, seguimiento y evaluación de la Formación en Centros de Trabajo.

g) En aquellos I.E.S. con menos de 4 Ciclos Formativos existirá un Coordinador de Ciclos Formativos, con la finalidad de coordinar la realización de las prácticas formativas en centros de trabajo y la relación con el entorno empresarial; cuando los I.E.S cuenten con 4 o más Familias Profesionales también tendrán un Coordinador de Ciclos Formativos con la finalidad de colaborar con el Jefe de Estudios de FP y con el Jefe del Departamento de Prácticas en el establecimiento de las relaciones empresa-instituto y en el desarrollo de las prácticas formativas, con una reducción en ambos casos de 3 horas semanales.

h) Para atender las necesidades de los nuevos requerimientos de la Formación Profesional Específica, su complejidad organizativa, la diversidad entre unos Ciclos y otros y la adecuación de la normativa a la Formación Profesional Específica, en los IES en que se impartan cuatro o más Ciclos Formativos correspondientes a dos o más Familias Profesionales, se incorporará un Jefe de Estudios de Formación Profesional que ordenará la impartición de la Formación Profesional y dirigirá los órganos unipersonales y de coordinación de las enseñanzas de Formación Profesional, disponiendo para desarrollar dichas funciones de una dedicación horaria de 14 ó 10 horas semanales, según se trate de Institutos de más de12 grupos o 12 o menos grupos.

5- Otros cargos.

En los I.E.S. con oferta de F.P.E. se contemplará por cada Familia Profesional un Responsable de Equipos y Mantenimiento que además contará con la colaboración del profesorado que no ayude al tutor en la F.C.T. mientras duren las prácticas, en el caso de liberar en este tiempo horas lectivas asignadas de algún módulo del Ciclo Formativo. Dicho responsable tendrá una dedicación de 2 a 4 horas semanales en función de la complejidad de los ciclos formativos de las distintas familias profesionales.

6.- Número de alumnado por grupo.

Cada grupo de un Ciclo Formativo tendrá 30 alumnos como máximo. Con más de 18 alumnos se desdoblarán aquellos módulos susceptibles de desdobles y para la constitución de un grupo se requerirá un mínimo de 12 alumnos.

7.- Creación de vacantes.

Una vez atribuidas las horas curriculares y las de desdoble, si procede, así como las correspondientes a Jefe de Departamento de Familia Profesional y tutoría, se creará la primera vacante a partir de 12 horas semanales en los centros de hasta 8 unidades de Ciclos Formativos y en el resto de los centros se definirá a partir de 15 horas semanales. La segunda y sucesivas vacantes de cada especialidad quedarán definidas a partir de 12 horas lectivas semanales, siempre que se hayan completado las 18 horas lectivas semanales de la vacante o vacantes anteriores.

8.- Programas de Garantía Social.

Con el fin de garantizar una oferta suficiente, que permita al alumnado que no ha alcanzado los objetivos de la E.S.O. recibir una formación adecuada a su futura inserción profesional y/o acceso a los estudios de los Ciclos Formativos de Grado Medio de la F.P.E., en todos los I.E.S. que tengan en el Mapa Escolar de F.P.E. cuatro o más ciclos formativos, se incrementará la plantilla con el profesorado necesario para atender al menos un P.G.S. relacionado con los perfiles profesionales de las Familias Profesionales que se imparten. Dichos programas deberán estar relacionados con el catálogo modular que se establezca en el Sistema Valenciano de Cualificación Profesional.

En el caso de aquellos I.E.S. que no dispongan de P.G.S. podrán presentar, en función de la atención de las demandas del alumnado, el o los P.G.S. necesarios para tal fin, de acuerdo con la Orden o Resolución anual de convocatoria al efecto.

9.- Prevención de Riesgos Laborales

 1. El equipo directivo de cada I.E.S. con enseñanzas de F.P.E. integrará en el conjunto de sus actividades y decisiones, los contenidos propios de Prevención de Riesgos Laborales que en su momento se les asigne, tanto en los procesos técnicos, organización del trabajo, como en las condiciones en que éste se preste,

 2. Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para todo el profesorado de F.P-E en el horario laboral.

 3. Dar información y formación a todo el profesorado que por primera vez se incorpora a los centros.

 4. Planes de emergencia en todos los centros con enseñanzas de FPE de acuerdo con las prioridades que en su momento se dicten por la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral.

 5. Los centros docentes deberán cumplir la normativa general y específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

 6. Inclusión en los CEFIRES de acciones formativas relacionadas con la salud laboral y la práctica docente; de acuerdo con las recomendaciones encuadradas desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector docente.

 7. Dar cumplimiento a las actividades que en materia de vigilancia de la salud se contemplan en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del sector docente y de forma especial las referidas a la maternidad de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

 8. Promover desde la Administración Educativa campañas de sensibilización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la elaboración de materiales didácticos.

10.- En cumplimiento del acuerdo de plantillas y condiciones laborales de 25 de mayo de 1999, la Administración negociará el punto II.4 antes de la finalización del curso 2001-2002.

11.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 777/98, la Administración educativa se compromete antes de finalizar el curso 2001-2002 al desarrollo normativo que permita la atribución docente de los funcionarios actuales a otras especialidades

12.- La formación del profesorado de formación profesional especifica

La Formación Profesional Especifica capacita para el desempeño de las distintas profesiones que constan en el catálogo de títulos de estas enseñanzas, facilita la formación inicial y permanente y permanente y propicia una polivalencia profesional que permite la adaptación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se producen a lo largo de la vida profesional.

La formación del profesorado de Formación Profesional Específica es uno de los elementos fundamentales para lograr los objetivos indicados anteriormente. Un Plan Anual de Formación para ese profesorado que responde a la detección de las necesidades formativas y que da cabida a un amplio abanico de modalidades de formación, facilita el desarrollo profesional de los docentes acercándolos a los principios y metodologías de enseñanza - aprendizaje e investigación- acción. La finalidad última de la potenciación del desarrollo profesional de los docentes es propiciar que el alumnado adquiera las capacidades terminales requeridas, la relación con las empresas representativas de los diferentes sectores productivos y de servicios, la necesaria actualización científico - tecnológica acorde a las necesidades que se planteen en las titulaciones que impartan, así como el suficiente conocimiento de los recursos que pone a su alcance la sociedad de la información y de la comunicación.

El Plan Anual de Formación del profesorado de Formación Profesional Específica permite combinar adecuadamente los recursos humanos, técnicos y materiales, así como los económicos alrededor de cada una de las Familias Profesionales, con especial incidencia sobre los ciclos formativos más novedosos o que vayan a implantarse de manera inminente. Las líneas de actuación que contempla ese Plan Anual de Formación son las siguientes:

 1. Facilitar la realización por parte de todo el profesorado de Formación Profesional Especifica de "Estancias de profesores en Empresas de la Comunidad Valenciana": Ello permite la actualización en los aspectos tecnológicos que sólo disponen las empresas, así como un mayor conocimiento de las necesidades productivas y de formación del futuro, pero próximo, mercado laboral.

 2. Constitución de Grupos de Trabajo Permanente de las diferentes familias profesionales, lo cual hace posible un trabajo cooperativo sobre los problemas o temáticas más relevantes y de interés a los docentes en su práctica profesional, con la dinamización por parte de los asesores de formación.

 3. Cursos de formación dirigidos al conocimiento de las técnicas y de los nuevos procesos productivos que afecten a los contenidos de los diferentes ciclos formativos, se trata, por tanto, de acciones formativas encaminadas a la actualización producto de los cambios tecnológicos en las diferentes áreas productivas y de conocimiento.

 4. Jornadas y seminarios monográficos que permiten por un lado la profundización en técnicas, procesos y contenidos, así como el intercambio de experiencias surgidas en el seno de los grupos de trabajo.

13.- Formación del profesorado para la adquisición de nuevas habilitaciones

Planes de formación específica para el profesorado de Formación Profesional (Profesor de Secundaria y Profesor Técnico de F.P.) que permita la habilitación de una nueva especialidad docente que posibilite acreditar los conocimientos didácticos y tecnológicos de dicho perfil profesional, así como aspectos relacionados con el mundo empresarial de dicho sector, dirigido al profesorado que, habiendo desempeñado sus funciones en la antigua F.P., no dispone de la titulación académica específica que se requiere actualmente y que tendrá carácter voluntario para el profesorado que dispone de la titulación requerida.

14.- Con el fin de facilitar la competencia profesional del alumnado en valenciano, la Consellería de Cultura y Educación proporcionará al profesorado el material curricular necesario, a través de vocabularios técnicos de las distintas Familias Profesionales, así como la formación permanente del profesorado a través de cursos de actualización en valenciano.


< tornar a pàgina anterior / ensenyament públic / pàgina principal >