arranjament escolar
per al curs 2008-09


 
05/05/08 Dilluns, 5 de maig de 2008   Núm 5.755
ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 28 de març de 2008, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat . [2008/5495]
 
11/04/08

Publicat en DOCV l'arranjament escolar 07/08

ORDE de 28 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2008/4217] (pdf 5.675KB)Divendres, 11 d'abril de 2008     Núm 5.740

La present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar-hi directament un recurs contenciós
administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:
– El recurs de reposició ha d’interposar-se davant el conseller d’Educació, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació.
– El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà al de la seua publicació.

 

 
22/12/07

STEPV esmenarà la proposta en favor de l’escola pública
Conselleria presenta una planificació educativa que no atén les demandes
de la comunitat educativa

Quadre RESUM (Alacant, Castelló, València, País Valencià)
Propostes de modificació als centres d’infantil, primària i educació especial presentades per la Conselleria per enviar i notificar als Consells Escolars Municipals
03/12/07

Document de criteris 2008-2009.  versió en castellà i en valencià 

Esmenes presentades per STEPV-Iv al projecte 

Valoració sindical: 
STEPV esmena la proposta de planificació educativa en favor de l’escola pública

Guia per fer al·legacions a l’arranjament escolar 2008-2009


 


veure arranjament cursos:  2005/06  04/05   03/04   02/03   01/02   00/01   99/00

 

 

 


 

STEPV esmenarà la proposta en favor de l’escola pública

La Conselleria presenta una planificació educativa que no atén les demandes de la comunitat educativa

Un any més la Conselleria d'Educació ha presentat el document de creacions i supressions d'unitats escolars en les etapes educatives d'infantil, primària i primer cicle de l'ESO i centres d’Educació  Especial.

Les al·legacions, tant de la Junta de Personal docent no universitari com dels consells escolars s’han de presentar amb anterioritat al dia 22 de gener de 2008.

En la negociació dels criteris, l’administració no ha fet cas de les propostes i suggeriments de millora fets pel sindicat.

Les propostes presentades pel sindicat són:

  • reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil i Educació Especial,
  • adequació de la ràtio dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres,
  • manteniment dels centres i unitats en les zones rurals,
  • trasllat definitiu de tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman en els col·legis públics de Primària dèsset anys després de la promulgació de la LOGSE ,
  • modificació de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats,
  • dotació de personal d'administració en tots els centres públics,

STEPV-Iv ha defensat un canvi substancial en la concepció de la planificació educativa. L'educació pública ha de ser una prioritat per a la Generalitat Valenciana i l'ensenyament privat ha de ser subsidiari del públic i no a l'inrevés. L'Administració Educativa ha d'invertir més recursos en la xarxa pública, reduir les ràtios, millorar les plantilles, mantenir els centres en les zones rurals, dotar de personal complementari (auxiliars de gestió, bibliotecaris,...), adequar els centres i, augmentar els diners per a les despeses de funcionament.

Ja que l’administració no va acceptar cap proposta en la negociació dels criteris, STEPV-Iv es posarà a treballar centre a centre, a través de la Junta de Personal i dels Consells Escolars per mantenir i ampliar el  nombre d’unitats que necessita l’escola pública, ja que el sindicat considera la proposta de planificació educativa no respon a les necessitats educatives que té la societat valenciana i posa en evidència la política educativa del Govern valencià, que afavoreix, novament, l'ensenyament privat en detriment del públic.

22 desembre 2007

 


 

STEPV esmena la proposta de planificació educativa en favor de l’escola pública

Un any més la Conselleria d'Educació ha dut a la mesa sectorial el document de criteris de creacions, i supressions d'unitats escolars en les etapes educatives d'infantil, primària i primer cicle de l'ESO.

En la negociació, l’admnistració no ha fet cas de les propostes i suggeriments de millora fets pel sindicat

Les propostes presentades pel sindicat són:

- reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d'Educació infantil i Educació Especial,

- adequació de la ràtio dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l'alumnat d'aquestes etapes i centres,

- trasllat definitiu de tot l'alumnat de primer cicle de l'ESO que encara roman en els col·legis públics de Primària dèsset anys després de la promulgació de la LOGSE ,

- modificació de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats,

- dotació de personal d'administració en tots els centres públics,

STEPV-Iv ha defensat un canvi substancial en la concepció de la planificació educativa. L'educació pública ha de ser una prioritat per a la Generalitat Valenciana i l'ensenyament privat ha de ser subsidiari del públic i no a l'inrevés. L'Administració Educativa ha d'invertir més recursos en la xarxa pública, reduir les ràtios, millorar les plantilles, dotar de personal complementari (auxiliars de gestió, bibliotecaris,...), adequar els centres i, augmentar els diners per a les despeses de funcionament.

En no haver acceptat aquestes propostes, STEPV-Iv considera la proposta de planificació educativa no respon a les necessitats educatives que té la societat valenciana i posa en evidència la política educativa del Govern valencià, que afavoreix, novament, l'ensenyament privat en detriment del públic.

  


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >