OPOSICIONS 2002 - fase de pràctiques


  

GUIA PRÀCTICA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES . Model de l'informe final (valencià i castellano)


Algunes informacions d’interés que figuren a al resolució que regula la fase de pràctiques.


Regulació de la fase de pràctiques. Dimarts, 5 de novembre de 2002  DOGV N 43719


Nomenament de funcionaris en pràctiques. Dijous, 24 d’octubre de 2002. DOGV N 4364

 


 

GUIA PRÀCTICA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES 

 
REGULACIÓ

Resolució de 14 d’Octubre de 2.002, publicada al DOGV de 5 XI 02 número 4.371

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA CONSTITUÏDA EN CADA D.T.

 • El cap de la unitat d’inspecció, que actuarà com a president.
 • Dos inspectors d’Educació i dos directors de Centre, designats pel director territorial, que actuaran com a vocals.
 • El cap de la Secció de Gestió de Personal o funcionari en qui delegue, que actuarà com a secretari.

 
COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS QUALIFICADORES

 • Organitzar les activitats d’incerció en el lloc de treball.
 • Nomenar professors tutors
 • Avaluar els aspitants en acabar el procés.
 • Resoldre els dubtes que es plantegen en aplicació de la present resolució.

 
TUTORS/TUTORES DE PRÀCTIQUES

 • Seran nomenats preferentment entre els professors del Centre.
 • Han de tindre almenys 5 anys de serveis.
 • Han de demostrar especial dedicació i eficiència en el seu treball professional.

 
TASQUES DEL TUTOR/TUTORA DE PRÀCTIQUES

 • Assessorar i informar sobre els següents aspectes de la programació general anual:

Projecte educatiu: elaboració i procés d’aplicació, projecte curricular d’etapa: elaboració i procés adequació, criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris, memòria administrativa: document d’organització del centre (DOC), estadística, instal·lacions, equipament, etc, organització i funcionament dels òrgans de govern, participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

 • Assistir almenys a dos sessions de classe mensuals que impartisca el funcionari en pràctiques, observar el seu treball i orientar-lo/la.
 • Emetre un informe al final de la fase de pràctiques valorant els aspectes que figuren a l’annex d’aquesta resolució.


 ACTIVITATS EN EL LLOC DE TREBALL

Desenvolupar activitats tutelades per professor/a tutor/a relacionades amb la programació d’aula i l’avaluació dels alumnes i també amb la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació, coordinació del centre i tutoria d’alumnes.

 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Consistiran en una acció formativa d’almenys 20 hores de durada en les modalitats formatives de cursos, seminaris, grups de treball o denominacions assimilades entre les convocades pel Servei de Formació del Professorat o els CEFIRES, la qual estarà centrada en aspectes generals del currículum o en aspectes de didàctica específica de l’especialitat d’accés dels aspirants. La durada d’aquesta acció formativa serà considerada com a activitats complemetàries i es computarà com a tal la que es duga a terme en període comprés entre el 2 IX 02 all 15 III 03. La certificació d’acreditació del Servei de Formació del Professorat o del CEFIRE serà obligatòria per obtindre l’apte en la fase de pràctiques.

 
INFORME FINAL

Els aspirants elaboraran un informe final en el qual hi faran constar el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Aquest informe serà lliurat a la comissió qualificadora en acabar la fase de pràctiques.

INFORME FINAL DE LAS PRÁCTICAS            INFORME FINAL DE LAS PRÀCTIQUES

 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA

 • Informe del professor/a tutor/a de pràctiques (Model annex).
 • Informe del Director del Centre (Model annex).
 • Certificat d’acreditació de l’activitat formativa realitzada.
 • Informe final elaborat pels aspirants.
 • Informes dels inspectors durant les seues visites als funcionaris en pràctiques.

 
ELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DECLARATS "NO APTES"

Podran incorporar-se amb els seleccionats de la promoció següent per repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques.

 
ALGUNS TERMINIS

 • Amb caràcter general , per als funcionaris en pràctiques que s’hagen incorporat fins el dia 15 IX 02 i hagueren prestat serveis efectius durant un període de 6 mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 III 03.
 • Les comissions qualificadores podran disposar d’un termini de 20 dies a partir del 15 III 03 per redacta l’acta final.
 • Aquells funcionaris en pràctiques que a data de 15 III 03 no hagen prestat serveis efectius com a mínim 3 mesos, hauran de considerar-se "no aptes". Aquells que justifiquen degudament davant la DGP les circumstàncies que els han impedit completar els serveis efectius mínim se’ls aplicarà la Resolució de 24 IX 02, apartat 5è, de la DGP.

 

PROFESSORAT DE PRÀCTIQUES.

REGULACIÓ FASE DE PRÀCTIQUES CURS 2002-2003

Us adjutem resolució de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació que s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 5-11-2002  Nº43719.

Per més informació poseu-vos en contacte amb les seus del Sindicat


RESOLUCIÓ DE 14 D'OCTUBRE DE 2002, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DELS ASPIRANTS SELECCIONATS EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DE MESTRES, PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONVOCATS PER LES ÓRDENS DE 8 DE MAIG DE 2002.

Per sengles órdens de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, es convocaren procediments selectius per a l’ingrés en els cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escéniques i professors tècnics de Formació Professional, i s'establix en ambdòs órdens l'obligació de realitzar un periode de pràctiques que formarà part del procés selectiu i que tindrà per objecte comprovar Paptitud per a la docéncia dels aspirants seleccionats. En les dos órdens de convocatória s'establix que mitjançant resolució del director general de Personal es desenrotllarà el procediment d'esta fase.

En conseqüència, esta Direcció General resol el següent:

Primer

Les pràctiques realitzades des de la seua incorporació pels aspirants seleccionats en els processos selectius per a l’ingrés en els cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de 24 de setembre de 2002, del director general de Personal, i també les pràctiques d'aquells que després del corresponent ajornament legal estiguen en condicions de ser avaluats, seran qualificades per les comissions, la composició i el procediment d'actuació de les quals s'establix continuació:

l. En cada direcció territorial es constituirà una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cos de mestres, i també una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. Estes comissions estaran integrades per:

El cap de la Unitat d'Inspecció, que actuarà com a president.

Dos inspectors d'Educació i dos directors de centre, designats pel director territorial, que actuaran com a vocals.

El cap de la Secció de Gestió de Personal o funcionari en qui delegue, que actuarà com a secretari.

El director territorial proveirà les substitucions dels membres d'esta comissió que per causes justificades hi hagen de causar baixa.

Els funcionaris en pràctiques que hagen prestat servicis en centres de diferents direccions territorials seran avaluats per la comissió qualificadora de la direcció territorial corresponent a l’últim centre de destinació.

2. Les comissions qualificadores organitzaran les activitats d'inserció en el lloc de treball de la fase de pràctiques, nomenaran els professors tutors i avaluaran els aspirants en acabar el procés, i resoldran, si s'escau, els dubtes que es plantegen en aplicació del que s'ha disposat per la present resolució.

Segon

1. Els tutors seran nomenats preferentment entre els professors del centre on l'aspirant desenrolle les pràctiques, i s'haurà de tindre en compte que posseisquen, almenys, cinc anys de servicis, sempre que siga possible, i que demostren especial dedicació i eficiència en el seu treball professional.

2. Les funcions del professor tutor consistiran a assessorar i informar els funcionaris en pràctiques sobre els aspectes de la programació general anual següents:

Projecte educatiu: elaboració i procés d'aplicació.

Projecte curricular (d'etapa): elaboració i procés d'adequació. Criteris pedagògics per a l’elaboració d'horaris.

Memòria administrativa: document d'organització del centre (DOC), estadística, instal.lacions, equipament, etc.

Organització i funcionament dels òrgans de govern. Participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

Per al correcte desenrotllament d'estes funcions, el professor tutor haurà d'assistir, almenys, a dos sessions de classe mensuals de les que impartix el funcionari en pràctiques i, al mateix temps que observa el seu treball amb el alumnes, l'orientarà en tot allò que li presente dificultat o que requerisca d'una atenció especial.

3. Al final del període de pràctiques, el professor tutor emetrà un informe en què expresse la seua valoració sobre els aspectes que es contenen en l'annex d'esta resolució, i també altres dades que hi considere d'interés, i el remetrà a la comissió qualificadora.

Tercer

1. Les activitats d'inserció en el lloc de treball, a qué es referixen sengles órdens de 8 de maig de 2002, consistiran en el desenrotllament d'activitats tutelades pel professor tutor en relació amb la programació d'aula i l'avaluació dels alumnes, i també amb la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria d'alumnes.

2. Les activitats de formació a qué es fan referència en les esmentades órdens de convocatòria consistiran en una acció formativa, d'almenys 20 hores de durada, en les modalitats formatives de cursos, seminaris, grups de treball o denominacions assimilades entre les convocades en la seua oferta general pel Servici de Formació del Professorat i pels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana (CEFIRE) i centrada bé en aspectes generals del currículum (estructura del sistema educatiu, elaboració de projectes educatius i curriculars, atenció a la diversitat, programació docent, processos d'avaluació dels aprenentatges, educació en valors i temes transversals, etc.) o sobre aspectes de didàctica específica de l'especialitat d'accés; dels aspirants seleccionats. La durada d'esta acció formativa serà considerada com a activitats complementàries en l'horari del funcionariat en pràctiques i es computarà com a tal la que es duga a terme en el període comprés entre el 2 de setembre de 2002 i el 15 de marg de 2003.

L'acreditació, mitjangant certificació expedida pel cap del Servici de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE convocant de l’activitat realitzada pel funcionari en pràctiques, serà obligatòria per a poder obtindre la qualificació d'apte en la fase de pràctiques.

3. Els aspirants elaboraran un informe final en el qual faran constar el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Este informe serà lliurat a la comissió qualificadora en acabar la fase de pràctiques.

Quart

1. La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació dels aspirants a partir del informes emesos pel professor tutor, el director del centre i l’acreditació mitjançant la certificació expedida pel cap del Servici de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE de l’activitat formativa realitzada. Els informes del professor tutor i del director del centre s'ajustaran als models que figuren en l'annex d'esta resolució i s'expressaran en el termes «satisfactori» o «no satisfactori».

En esta valoració tindra en compte, igualment, l'informe elaborat pels aspirants. El judici de la comissió qualificadora s'expressarà en termes de «apte» o «no apte» i quan la qualificació siga de «no apte», esta haurà de ser motivada.

Els inspectors que formen part de la comissió qualificadora podran realitzar visites a cadascun dels funcionaris en práctiques, a fi d'aportar el seus informes al procés d'avaluació, i a este efecte hi precisaran aquells aspectes que puguen presentar alguna mena de dubte en 1'actuació dels candidats.

2. La comissió qualificadora traslladará al director territorial la relació de funcionaris en práctiques amb la qualificació obtinguda i la remetrá a la Direcció General de Personal.

3. Els funcionaris en pràctiques declarats «no apte» podran incorporar-se amb els seleccionats de la promoció següent per a repetir, per una sola vegada, la fase de pràctiques en els termes que s'establixen en les respectives órdens de convocatòria de 8 de maig de 2002.

Cinqué

Les comissions hauran de constituir-se dins el termini de cinc dies hàbils comptats a partir del sendemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La constitució de les comissions no es podrà realitzar sense la presencia de tots els membres que la integren, llevat que hi concórreguen circumstàncies especials, l’apreciació de les quals correspondrà al director territorial. De l’acte de constitució s'estendrá l’acta corresponent.

Les comissions, en el termini de cinc dies després de la seua constitució, remetran l’acta a la qual s'al.ludix en el paràgraf anterior a la Direcció General de Personal.

Les comissions no podran redactar acta definitiva de «apte» o «no apte» sense la presència, almenys, del president, el secretari i la meitat de la resta dels membres de la comissió. En qualsevol cas, si després de constituir-se la comissió, raons de força major o causes imprevistes determinaren la impossibilitat de la compareixença d'algun dels membres, s'haurà de posar tals extrems en coneixement del director territorial.

Sisé

Amb caràcter general, per als funcionaris en pràctiques que s'hagen incorporat fins el dia 15 de setembre i hagueren prestat servicis efectius durant un període de sis mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 de marg del present curs escolar.

Sense perjudici del que disposa l'apartat seté d'esta resolució, les comissions podran disposar d'un termini de vint dies a partir del 15 de maig per a redactar l’acta final. Si les comissions qualificadores ho estimen necessari, podran elaborar un informe complementari sobre el desenrotllament de les seues actuacions. Ambdòs documents; l’acta i l’informe, si n'hi ha, seran enviats a la Direcció General de Personal.

Aquells funcionaris en pràctiques que a data de 15 de maig de 2003 no hagen prestat servicis efectius com a mínim tres mesos, hauran de considerar-se no aptes. No obstant aixó, en el cas que un aspirant no poguera completar el mínim de servicis efectius establit per a esta fase del procés selectiu per causes degudament justificades i valorades per la Direcció General de Personal, no podran ser qualificats per la comissió de valoració i es considerarà ajornada la seua incorporació a dita fase, amb els mateixos efectes que els aspirants als quals se'ls va concedir ajornament per a la seua realització en l’apartat cinqué de la Resolució de 24 de setembre de 2002, dé la Direcció General de Personal.

Seté

Els funcionaris en pràctiques que fins al 15 de maig de 2003 hagen prestat servicis per un temps inferior a sis mesos, estos servicis els seran computats, comptant-los a partir de la incorporació al centre, a l’efecte de completar l'esmentat període. A este efecte, les comissions es consideraran constituides amb caràcter permanent fins a l'avaluació dels funcionaris en pràctiques a què fa referència el present apartat i lliuraran les actes finals corresponents en el termini de cinc dies a partir de l’últim de cada mes.

Huité

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que preceptua l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valenciá, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d'un mes a comptar des del sendemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir del sendemà de la seua publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime convenient.

Valénciá, 14 d'octubre de 2002

SIGNAT: DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL


ANNEX I

Funcionaris en pràctiques:
Centre públic:

Indicadors per a l'informe del professor o professors tutors

Satisfactori

No satisfactori

1. Compliment de la programació de l'equip o equips de o del departament didàctic, d'acord amb el projecte cicle curricular (d'etapa).

2. Aplicació d'estratègies metodològiques adequades i del model d'avaluació contínua i formativa.

3. Adaptació de la programació als alumnes del seu grup o grups (prpgamació d'aula i pràctica docent) .

4. Participació en les distintes activitats de l'equip o equips de cicle o del departament didàctic.

5. Atenció la diversitat de l'alumnat, particularment amb els que presenten necessitats educatives especials, si pertoca.

6. Capacitat de treball en equip.

I

 

Data i signatura:


Funcionari en pràctiques:
Centre públic:

Indicadors per a l’informe del director/de la directora del centre

Satisfactori

No satisfactori

1. Compliment de l'horari personal.

2. Integració en el claustre de professors i en la comunitat educativa.

3. Participació en les activitats del centre, tant si són escolars com si són extraescolars i complementàries.

4. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i famílies

Data i signatura:

  

 


Nomenament de funcionaris en pràctiques

DOGV núm. 4.364. Dijous, 24 d’octubre de 2002

veure en html     veure en pdf

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2002, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per lde 8 de maig de 2002. [2002/11109]

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2002, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 8 de maig de 2002. [2002/11110]

Algunes informacions d’interés que figuren a al resolució que regula la fase de pràctiques

La Resolució de 14 d’octubre de 2002, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, publicada al DOGV nº 4.371 del 5 de novembre de 2002 regula la fase de pràctiques dels funcionaris i funcionàries en pràctiques seleccionats a les convocatories d’oferta pública d’ocupació de 2002.

En aquesta Resolució es determina que el període de pràctiques finalitza el 15 de març, i entre d’altres coses que es confeccionarà un informe final.

En cada direcció territorial es constituirà una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cos de mestres, i també una comissió qualificadora dels funcionaris en pràctiques del cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. Les comissions estaran integrades per:

El cap de la Unitat d'Inspecció, que actuarà com a president; dos inspectors d'Educació i dos directors de centre, designats pel director territorial, que actuaran com a vocals; el cap de la Secció de Gestió de Personal o funcionari en qui delegue, que actuarà com a secretari.

Els tutors seran nomenats preferentment entre els professors del centre on l'aspirant desenrolle les pràctiques, i s'haurà de tindre en compte que posseisquen, almenys, cinc anys de servicis, sempre que siga possible, i que demostren especial dedicació i eficiència en el seu treball professional. Les funcions del professor tutor consistiran a assessorar i informar els funcionaris en pràctiques sobre els aspectes de la programació general anual següents:

-Projecte educatiu: elaboració i procés d'aplicació.

-Projecte curricular (d'etapa): elaboració i procés d'adequació. Criteris pedagògics per a l’elaboració d'horaris.

-Memòria administrativa: document d'organització del centre (DOC), estadística, instal.lacions, equipament, etc.

-Organització i funcionament dels òrgans de govern. Participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

Per al correcte desenrotllament d'estes funcions, el professor tutor haurà d'assistir, almenys, a dos sessions de classe mensuals de les que impartix el funcionari en pràctiques i, al mateix temps que observa el seu treball amb el alumnes, l'orientarà en tot allò que li presente dificultat o que requerisca d'una atenció especial.

Al final del període de pràctiques, el professor tutor emetrà un informe en què expresse la seua valoració sobre els aspectes que es contenen en l'annex de la resolució, i també altres dades que hi considere d'interés, i el remetrà a la comissió qualificadora.

Les activitats d'inserció en el lloc de treball consistiran en el desenrotllament d'activitats tutelades pel professor tutor en relació amb la programació d'aula i l'avaluació dels alumnes, i també amb la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria d'alumnes.

Les activitats de formació consistiran en una acció formativa, d'almenys 20 hores de durada, en les modalitats formatives de cursos, seminaris, grups de treball o denominacions assimilades entre les convocades en la seua oferta general pel Servei de Formació del Professorat i pels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana (CEFIRE) i centrada bé en aspectes generals del currículum (estructura del sistema educatiu, elaboració de projectes educatius i curriculars, atenció a la diversitat, programació docent, processos d'avaluació dels aprenentatges, educació en valors i temes transversals, etc.) o sobre aspectes de didàctica específica de l'especialitat d'accés; dels aspirants seleccionats. La durada d'esta acció formativa serà considerada com a activitats complementàries en l'horari del funcionariat en pràctiques i es computarà com a tal la que es duga a terme en el període comprés entre el 2 de setembre de 2002 i el 15 de marg de 2003.

L'acreditació, mitjançant certificació expedida pel cap del Servei de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE convocant de l’activitat realitzada pel funcionari en pràctiques, serà obligatòria per a poder obtindre la qualificació d'apte en la fase de pràctiques.

Els aspirants elaboraran un informe final en el qual faran constar el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Este informe serà lliurat a la comissió qualificadora en acabar la fase de pràctiques.

La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació dels aspirants a partir del informes emesos pel professor tutor, el director del centre i l’acreditació mitjançant la certificació expedida pel cap del Servei de Formació del Professorat o pel director o directora del CEFIRE de l’activitat formativa realitzada. Els informes del professor tutor i del director del centre s'ajustaran als models que figuren en l'annex en la resolució i s'expressaran en el termes «satisfactori» o «no satisfactori».

En esta valoració tindra en compte, igualment, l'informe elaborat pels aspirants. El judici de la comissió qualificadora s'expressarà en termes de «apte» o «no apte» i quan la qualificació siga de «no apte», esta haurà de ser motivada.

Amb caràcter general, per als funcionaris en pràctiques que s'hagen incorporat fins el dia 15 de setembre i hagueren prestat serveis efectius durant un període de sis mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 de març del present curs escolar. Les comissions podran disposar d'un termini de vint dies a partir del 15 de maig per a redactar l’acta final.

Aquells funcionaris en pràctiques que a data de 15 de maig de 2003 no hagen prestat serveis efectius com a mínim tres mesos, hauran de considerar-se no aptes. No obstant aixó, en el cas que un aspirant no poguera completar el mínim de serveis efectius establit per a esta fase del procés selectiu per causes degudament justificades i valorades per la Direcció General de Personal, no podran ser qualificats per la comissió de valoració i es considerarà ajornada la seua incorporació a dita fase.

Els funcionaris en pràctiques que fins al 15 de maig de 2003 hagen prestat serveis per un temps inferior a sis mesos, estos serveis els seran computats, comptant-los a partir de la incorporació al centre, a l’efecte de completar l'esmentat període. A este efecte, les comissions es consideraran constituides amb caràcter permanent fins a l'avaluació dels funcionaris en pràctiques a què fa referència el present apartat i lliuraran les actes finals corresponents en el termini de cinc dies a partir de l’últim de cada mes.

ANNEX I

Funcionaris en pràctiques:

Centre públic:

Indicadors per a l'informe del professor o professors tutors

Satisfactori

No satisfactori

1. Compliment de la programació de l'equip o equips de o del departament didàctic, d'acord amb el projecte cicle curricular (d'etapa).

 

 

2. Aplicació d'estratègies metodològiques adequades i del model d'avaluació contínua i formativa.

 

 

3. Adaptació de la programació als alumnes del seu grup o grups (prpgamació d'aula i pràctica docent) .

 

 

4. Participació en les distintes activitats de l'equip o equips de cicle o del departament didàctic.

 

 

5. Atenció la diversitat de l'alumnat, particularment amb els que presenten necessitats educatives especials, si pertoca.

 

 

6. Capacitat de treball en equip.

 

I

Data i signatura:


Funcionari en pràctiques:
Centre públic:

Indicadors per a l’informe del director/de la directora del centre

Satisfactori

No satisfactori

1. Compliment de l'horari personal.

 

 

2. Integració en el claustre de professors i en la comunitat educativa.

 

 

3. Participació en les activitats del centre, tant si són escolars com si són extraescolars i complementàries.

 

 

4. Capacitat de relació i comunicació amb els alumnes i famílies

 

 

Data i signatura:

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >