23/11/10

 País Valèncià:

Oposicions 2009 - Oferta d’ocupació 2009

 

Resta de l'estat en pàgina STES-i

Oferta de empleo público 2009

oposicions 2009

Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus

 

TEMARIS en la pàgina
de la Junta d'Andalusia

 

tornar a treball

pàgina de Conselleria

Veure oposicions 2008


Seccions

que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


 

INFORMACIONS

 

BOE: Orden EDU/3005/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 6 de mayo de 2009.

BOE: Orden EDU/3004/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de mayo de 2009.

NOTA - RECORDATORI: Sexennis

Si ja tens 6 anys de serveis prestats de treball docent has de sol·licitar que l’administració els reconega a efectes retributius, és a dir, de nòmina, els períodes de serveis efectius i acumulatius computables a l’apartat de sexennis, els funcionaris de carrera.
 


Secundària - DOCV Divendres, 01 d'octubre de 2010 - N.6.367

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos de professors d'E. Secundària, EOI, PTFP, convocats per Orde de 6 de maig de 2009.


Mestres - DOCV Dijous, 30 de setembre de 2010 - N.6.366

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 6 de maig de 2009. [2010/10482]

Aptes per haver rebut la dita avaluació de la comissió qualificadora: annex I
No aptes per haver rebut la dita avaluació de la comissió qualificadora: annex II
Ajornament legal als aspirants relacionats: annex III

Aprovar l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 6 de maig de 2009, respecte dels aspirants declarats aptes en la fase de pràctiques i remetre’l al Ministeri d’Educació, perquè procedisca al seu nomenament i a l’expedició dels corresponents títols de funcionaris de carrera de conformitat amb la puntuació obtinguda, i això amb efectes d’1 de setembre de 2010.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà al de la seua publicació, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa

 


 

22/10/09

Guia de la Fase de pràctiques

en valencià   -   en castellano


 

Material de suport

 

- DOCV regulació Fase de Pràctiques
- La fase de pràctiques pas a pas: Presentació  i resum (veure informe detallat en assemblees informatives) 
- Orientacions per a elaborar l'informe final
- Instància per a fer l'entrega de l'informe final a registre
- Model reclamació triennis: Mestres    resta de Cossos docents
- Indicadors avaluació practiques
- Resum del barem actual de CGT:  mestres    Secundària


   
15/10/09

Conselleria pagarà finalment els triennis corresponents al funcionariat en pràctiques
La campanya de STEPV dóna els seus fruits
 
 


 

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del Cos de Mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009.

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per l'Orde de 6 de maig de 2009.


07/10/09

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el Cos de Mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats.


02/10/09

Oposició del 2009: Conselleria es nega a reconèixer al professorat en pràctiques el dret a percebre les retribucions corresponents als triennis que venien cobrant com a funcionariat interí


   
 

Oposicions 2009. Incorporació a borses                    mestres     /    secundària


   
 

Models de reclamació:   mestres     cossos secundària


Resultats

Consulta resultats obtinguts (per DNI) pag Conselleria
Llistats alfabètics
  mestres   -  secundària  - EOI   (pdf)
Llistats per especialitat
  mestres   -  secundària  - EOI   (pdf)


 

Assignació definitiva de places per tribunal (tots els cossos)


   
 

Assemblees aprovats oposicions 2009
Alacant  dijous 23 de juliol

Seu del Sindicat

13h

Alcoi  dijous 23 de juliol
Elx  dijous 23 de juliol
Castelló dimecres 22 de juliol
Benicarló dijous 23 de juliol
València dijous 23 de juliol
Alzira  dimecres 22 de juliol
Gandia dijous 23 de juliol
Xàtiva dijous 23 de juliol

 
09/07/09

-- DOCV 09/07/09. CORRECCIÓ d'errades per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos:   Mestres  / Secundària, FP, EOI...

RESOLUCIÓ per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció de professors de Secundària, EOI, FO...


 

Assignació de places per tribunal
amb informe definitiu de persones presentades

 Resolució

 mestres

 secundària

 FProfessional

 EOIdiomes

   
 

Informe definitiu de persones matriculades
ràtios per especialitat i Direcció Territorial


 

resultat de la prova de llengües oficials en
consulta d'admesos definitiva


29/06/09

DOCV 29/06 - Canvi de membres en alguns tribunals sec-FP


 

L’acte de presentació serà el dia 1 de juliol 2009, a les 10:00 hores, als llocs que es relacionen en els annexos de les resolucions publicades 23 de juny


23/06/09

Publicació en DOCV de les llistes definitives d'admesos i exclosos

--- RESOLUCIÓ - Mestres - UBICACIÓ DE TRIBUNALS
--- RESOLUCIÓ - E. Secundària, EOI i PTFP - UBICACIÓ DE TRIBUNALS
 

Llistats definitius mestres

LLISTA D'ADMESOS Annex I mestres
LLISTA D'ADMESOS Annex III primària
LLISTA D'EXCLOSOS Annex I mestres
LLISTA D'EXCLOSOS Annex III mestres
 

Llistats definitius secundària

LLISTA D'ADMESOS Annex I secundària
LLISTA D'ADMESOS Annex III secundària
LLISTA D'EXCLOSOS Annex I secundària
LLISTA D'EXCLOSOS Annex III secundària


19/06/09

LLista de tribunals en DOCV amb presidències
mestres           cossos de secundària


Resultat sorteig de tribunals 09 (relació completa)
 
Informe global i per especialitats i tribunal
mestres     cossos de secundària


15/06/09

 RESOLUCIÓ per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials


 

CALENDARI POSSIBLE MESTRES
- 5 JUNY: Publicació en DOCV llistat provisional admesos i exclosos (els llistats no apareixen al DOCV). Reclamacions fins al 17 de juny.
- La prova de valencià és el 25 de juny a les 16h.
- La prova de castellà per a estrangers és el 26 de juny a les 10h.
- 10 JUNY: Sorteig tribunals oposicions
- A partir 18 de juny en DOCV: Pot eixir publicat el llistat definitiu d’admesos i exclosos. Eixirà la informació de cada opositor, tribunal que li ha tocat i lloc d’actuació. Es confirmarà la data i hora de la prova escrita.
- 1 Juliol: Possible data de la prova escrita que ha comunicat la Conselleria d'Educació.
- Fins al 21 de juliol: Realització de la Fase d’Oposició


08/06/09

Conselleria publica les llistes de matriculats i deixa fora una part important de les persones matriculades:
    Informe de matriculació del cos de mestres
    Informe de matriculació dels cossos de secundària


 

RESOLUCIÓ de 5/06/09 (DOCV 8/06/09)
llistes provisionals d'admesos i exclosos cossos de Secundària, PTFP, EOI. i convocatòria per a la prova de coneixements d'idiomes. Reclamacions, fins el 19/06/09

admesos  [annex 1]   [annex 2]   exclosos  [annex 1]   [annex 2]


 

RESOLUCIÓ 5/06/09 (DOCV 5/06/09).
Llistes provisionals d'admesos i exclosos Cos de Mestres i convocatòria per a la prova de coneixements d'idiomes. Reclamacions, fins el 17/06/09.

admesos  [annex 1]   [annex 2]   exclosos  [annex 1]   [annex2]


 

CONVOCATÒRIA 2009
Tota la informació

 

GUIA, assemblees informatives, tràmits, tribunals...

 
  DOCV 27/05 CORRECCIÓ d'errades - Secundària, EOI, PTFP

DOCV 27/05 CORRECCIÓ d'errades - cos de Mestres
15/05/09

STEPV reclama planificació i consens en la introducció de llengües en el sistema educatiu
El Sindicat presentarà recurs contra les convocatòries d’oposicions


 

Guia previa de les oposicions 2009
Novetats i qüestions rellevants (pdf)


05/05/09

L’administració, a proposta sindical, distribuirà les places d’oposició per tribunals
Conselleria incompleix la sentència del Suprem i no reconeix la titulació de Filologia Catalana en les convocatòries d’oposicions


30/04/09

 Projectes de convocatòria d'oposicions (Mesa 5 maig)
                    mestres            secundària


20/04/09

Publicada en DOCV l'oferta d'ocupació pública 2009


08/04/09

Informacions prèvies: Publicació del Decret, Ordres de convocatòria, Places per Tribunals, Exercici de caràcter Pràctic


19/02/09

Mesa Sectorial sobre Oferta Pública de Treball


11/02/09

Mesa Sectorial sobre Oferta Pública de Treball


04/02/09
04/02/09

Conselleria convocarà 500 places de càtedres
      veure també Les places de càtedres segons la LOE


20/01/09

STEPV, AFID i CAT consideren insuficient la informació aportada per a poder analitzar les places reals del sistema educatiu
Conselleria d’Educació només concreta l’oferta pública d’ocupació del cos de mestres


19/01/09

Publicada en el BOE 19/01/09 (veure) la prórroga de temaris
El BOE ha publicat (19 gener) una Ordre en la qual s'estableix que, en las convocatories de l'any 2009 para ingrés, accés i adquisició de noves especialitats, seran d'aplicació els temaris actualment vigents que corresponguen a cada cos i especialitat.


23/12/08

Conselleria no concreta l’oferta d’ocupació pública docent 2009
STEPV, AFID i CAT continuen exigint la negociació sobre les condicions laborals del professorat interí


 

 

 

   
   

 

 

Conselleria pagarà finalment els triennis corresponents al funcionariat en pràctiques

La campanya de STEPV dóna els seus fruits

La Conselleria s’havia negat fins ara a reconèixer al professorat que aprovada les oposicions i estava en situació de funcionari en pràctiques el dret a percebre les retribucions corresponents als triennis que venien cobrant com a funcionariat interí, incomplint així l’article 10.3 de les ordres de convocatòria d’oposicions.

STEPV va iniciar el curs passat una campanya per a reivindicar que al professorat opositor del 2008 –i ara del 2009- que, com a interins, tenien reconeguts triennis, se'ls reconeguera el dret a percebre durant la fase de pràctiques la remuneració corresponent més els triennis reconeguts.

Doncs bé, la Conselleria ha anunciat avui en Mesa Sectorial que el professorat en pràctiques d’enguany, és a dir, els opositors del 2009, cobraran els triennis durant la fase de pràctiques sempre i quan s’acullen a l’article 10.3 esmentat que diu:

“Els aspirants que havent superat les fases del concurs i oposició ja estiguen prestant servicis remunerats en l’administració com a funcionaris de carrera, interins o com a personal laboral, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que d’acord amb la normativa vigent els corresponga, hauran de formular opció per la percepció de remuneracions, durant la seua condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, modificat pel Reial Decret 213/2003, de 21 de febrer”.

STEPV es congratula de l’èxit de la campanya i que finalment l’administració aplique la seua pròpia normativa i desbloquege una situació injusta que es venia arrossegant des dels darrers anys.

Adjuntem l’enllaç als models de reclamació de la campanya reivindicativa:

Model de reclamació triennis funcionaris en pràctiques

15 d’octubre de 2009

 


 

 

Oposició del 2009: Conselleria es nega a reconèixer al professorat en pràctiques el dret a percebre les retribucions corresponents als triennis que venien cobrant com a funcionariat interí

STEPV inicià el curs passat una campanya per a reivindicar que al professorat opositors del 2008 que, com a interins, tenien reconeguts triennis, se'ls reconeguera el dret a percebre durant la fase de pràctiques la remuneració corresponent més els triennis reconeguts.

Conselleria d'Educació continua sense voler reconèixer aquest dret. Qüestió que altres comunitats ja han reconegut.

STEPV ha preparat dos models (arxius adjunts) per a reclamar el pagament dels triennis durant la fase de pràctiques, un per als cossos de secundària i altre per al cos de mestres, els quals us adjuntem.


Per major informació crideu al sindicat o al vostre permanent comarcal.
 


 

   
 

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS 2009

   
 

Termini de presentació d'instànciesfins al 4 de juny de 2009 inclòs

 

Paral·lelament a la presentació de la instància, heu de sol·licitar en la D.T. corresponent
el full de serveis per a poder presentar-la després en la fase de mèrits.

   
 

GUIA 2009

 

GUIA DE LES OPOSICIONS 2009

 
 

DOCV  Divendres, 15 de maig de 2009   Núm 6.014
-- ORDRE per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'EOI i PTFP.
-- ORDRE per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats

 
 

Veure en DOCV:
Convocatòria Mestres  -  Convocatòria Secundària, EOI, i PTFP

 
 

Pàgina de Conselleria

 
 

Sol·licitud per a formar part del tribunal

 
 

-- Sol.licitud i pagament bancari
-- Tramitació telemàtica (amb firma electrònica i titular de compte)

 
 

-- Codis de les especialitats convocades
-- Titulacions que eximixen de les proves de coneixements dels idiomes
-- Instruccions per a instància en paper autocopiatiu

 
 

Convocatòria d'assemblees

 

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer, 28-4art 27 de maig 18:15 h.
Xàtiva Seu STEPV-Iv. Portal Lleó, 8-2 26 de maig 17:30 h.
València Seu STEPV-Iv. Juan de Mena 18 26 de maig 17:30 h.
Gandia Seu STEPV-Iv. San Pasqual, 13-1-dta. 26 de maig 17:30 h.
Ontinyent C.P. Lluís Vives 27 de maig 13:30 h.
Castelló Seu STEPV-Iv, Marqués de Valverde, 8 27 de maig 18 h.
Benicarló Seu STEPV-Iv, Plaça Ajuntament, 3 27 de maig 18 h.
La Vall d'Uixó C.P. La Moleta 26 de maig 13 h.
Alacant Seu STEPV-Iv  Poeta Vicente Mogica, 5-12 26 de maig 18:00 h.
Alcoi Seu STEPV-IV C/ Oliver, 1-5º 26 de maig 18:00 h.
Elx Seu STEPV-IV  C/ Maximilià Thous, 121 26 de maig 18:00 h.
   

 

 

Guia previa de les oposicions 2009
Novetats i qüestions rellevants (pdf)


   

 

 

INFORME DEFINITIU PERSONES MATRICULADES

   

 

 

 COS DE MESTRES

TRIBUNALS

Especialitats

Alacant

Castelló

València

Total

Places convo
cades

Ràtios

Alacant

Castelló

València

Total

EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE

71

46

213

330

80

4,1

1

1

4

6

EDUCACIÓ INFANTIL

777

256

1220

2253

440

5,1

11

4

19

34

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

803

319

1092

2214

200

11,1

12

5

17

34

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: MÚSICA

67

0

137

204

40

5,1

3

0

4

7

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA

176

0

186

362

50

7,2

1

0

3

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

171

52

277

500

250

2,0

3

1

5

9

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

196

57

350

603

140

4,3

3

1

6

10

 

2261

730

3475

6466

1200

5,6

34

12

58

104

 

 COS DE SECUNDÀRIA

TRIBUNALS

Especialitats

Alacant

Castelló

València

Total

Places convo
cades

Ràtios

Alacant

Castelló

València

Total

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

0

0

142

142

4

35,5

0

0

3

3

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

0

0

28

28

3

9,3

0

0

1

1

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

0

0

19

19

2

9,5

0

0

1

1

BIOLOGIA I GEOLOGIA

261

76

431

768

30

25,6

4

1

6

11

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

0

0

148

148

4

37,0

0

0

2

2

DIBUIX

122

0

388

510

25

20,4

2

0

6

8

ECONOMIA

68

0

142

210

15

14,0

1

0

3

4

EDUCACIÓ FISICA

159

61

239

459

30

15,3

2

1

4

7

FILOSOFIA

88

0

171

259

15

17,3

1

0

3

4

FISICA I QUIMICA

148

109

249

506

20

25,3

2

2

4

8

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

191

82

315

588

18

32,7

2

1

4

7

FRANCÉS

0

0

165

165

15

11,0

0

0

3

3

GEOGRAFIA I HISTORIA

463

152

644

1259

60

21,0

6

2

8

16

GREC

0

0

41

41

5

8,2

0

0

1

1

HOSTALERIA I TURISME

0

0

115

115

4

28,8

0

0

2

2

INFORMÀTICA

186

85

266

537

60

9,0

3

1

4

8

ANGLÉS

378

142

387

907

80

11,3

5

2

6

13

LLATÍ

0

0

57

57

5

11,4

0

0

1

1

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

310

80

435

825

60

13,8

4

1

6

11

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

139

48

242

429

60

7,2

2

1

4

7

MATEMÀTIQUES

185

62

258

505

70

7,2

3

1

4

8

MÚSICA

70

0

197

267

10

26,7

1

0

4

5

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

0

0

22

22

2

11,0

0

0

1

1

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

0

0

16

16

2

8,0

0

0

1

1

PROCESSOS SANITARIS

0

0

48

48

3

16,0

0

0

1

4

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

159

67

347

573

30

19,1

2

1

5

8

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

0

0

57

57

3

19,0

0

0

1

1

TECNOLOGIA

328

121

504

953

50

19,1

4

2

7

13

TOTAL

3255

1085

6073

10413

685

15,2

44

16

96

156

 

COS DE PROFESSORAT TÈCNIC d'FP

TRIBUNALS

Especialitats

Alacant

Castelló

València

Total

Places convo
cades

Ràtios

Alacant

Castelló

València

Total

ESTETICA

0

0

57

67

5

13,4

0

0

1

1

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT D’EQUIPS TERMICS I DE FLUIDS

0

0

68

68

10

6,8

0

0

1

1

INSTAL·LACIONS ELECTROTECNIQUES

0

0

119

119

10

11,9

0

0

2

2

MANTENIMENT DE VEHICLES

45

0

103

148

5

29,6

1

0

2

3

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MAQUINES

0

0

73

73

5

14,6

0

0

1

1

PERRUQUERIA

0

0

71

71

5

14,2

0

0

1

1

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

67

0

188

255

10

25,5

1

0

3

4

PROCESSOS COMERCIALS

0

0

64

64

6

10,7

0

0

1

1

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

71

0

199

270

15

18,0

1

0

3

4

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

58

0

119

177

15

11,8

1

0

3

4

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

0

0

89

89

4

22,3

0

0

1

1

TOTAL

241

0

1150

1401

90

15,6

4

0

19

23

 

 PROFESSORAT D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

TRIBUNALS

Especialitats

Alacant

Castelló

València

Total

Places convo
cades

Ràtios

Alacant

Castelló

València

Total

ALEMANY

0

0

43

43

2

21,5

0

0

1

1

ANGLÉS

50

0

89

139

20

7,0

1

0

2

3

FRANCÉS

0

0

38

38

3

12,7

0

0

1

1

TOTAL

50

0

170

220

25

8,8

1

0

4

5

   

 


 

   
 

Informe de matriculació dels cossos de secundària

Conselleria ha publicat la llista sense incorporar una part important de les persones que ha presentat la instància de matriculació en les oficines dels diferents “PROP” comarcals o en registres diferents dels dels Serveis Territorials de la Conselleria.
El percentatge de persones que falta per incorporar a les llistes publicades pot estar un 20% i un 25% del total de la llista.

Què faig si no estic en la llista?
instància de reclamació

 

INFORME PROVISIONAL PERSONES MATRICULADES 2009 COS DE SECUNDÀRIA

ESPECIALITATS

Alacant

Castelló

València Total P. convocades Ràtio
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

24

14

71

109

4

27,3

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

5

3

15

23

3

7,7

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

4

1

11

16

2

8,0

BIOLOGIA I GEOLOGIA

229

62

363

654

30

21,8

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

35

10

76

121

4

30,3

DIBUIX

109

35

308

452

25

18,1

ECONOMIA

60

21

89

170

15

11,3

EDUCACIÓ FISICA

143

51

206

400

30

13,3

FILOSOFIA

74

15

142

231

15

15,4

FISICA I QUIMICA

129

105

205

439

20

22,0

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

157

70

264

491

18

27,3

FRANCÉS

66

14

67

147

15

9,8

GEOGRAFIA I HISTORIA

416

142

553

1111

60

18,5

GREC

16

2

16

34

5

6,8

HOSTALERIA I TURISME

28

8

61

97

4

24,3

INFORMÀTICA

169

75

233

477

60

8,0

ANGLÉS

336

126

347

809

80

10,1

LLATÍ

18

2

27

47

5

9,4

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

282

75

373

730

60

12,2

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

120

45

186

351

60

5,9

MATEMÀTIQUES

166

58

214

438

70

6,3

MÚSICA

52

25

133

210

10

21,0

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

7

1

12

20

2

10,0

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

1

0

11

12

2

6,0

PROCESSOS SANITARIS

5

1

26

32

3

10,7

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

145

65

291

501

30

16,7

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

13

7

29

49

3

16,3

TECNOLOGIA

275

105

430

810

50

16,2

TOTAL

3084

1138

4759

8981

685

13,1

 

INFORME PROVISIONAL PERSONES MATRICULADES 2009 COS DE P. TÈCNIC d'FP

ESPECIALITATS

Alacant

Castelló

València Total P. convocades Ràtio
ESTETICA

20

4

35

59

5

11,8

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT D’EQUIPS TERMICS I DE FLUIDS

25

6

26

57

10

5,7

INSTAL·LACIONS ELECTROTECNIQUES

26

7

64

97

10

9,7

MANTENIMENT DE VEHICLES

40

15

73

128

5

25,6

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MAQUINES

20

6

38

64

5

12,8

PERRUQUERIA

18

2

40

60

5

12,0

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

57

12

145

214

10

21,4

PROCESSOS COMERCIALS

15

3

31

49

6

8,1

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

56

24

136

216

15

14,4

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

51

17

88

156

15

10,4

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

60

3

11

74

4

18,5

TOTAL

388

99

687

1174

90

13,0

 

INFORME PROVISIONAL PERSONES MATRICULADES 2009 - P. ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ESPECIALITATS

Alacant

Castelló

València Total P. convocades Ràtio
ALEMANY

9

2

27

38

2

19,0

ANGLÉS

47

11

66

124

20

6,2

FRANCÉS

9

3

18

30

3

10,0

TOTAL

65

16

111

192

25

7,7

 


 

 

Informe de matriculació del cos de mestres

Conselleria publica les llistes de matriculats en les oposicions de mestres i deixa fora unes 2000 persones

Es tracta d’una nova negligència dels actuals gestors educatius

Què faig si no estic en la llista?
instància de reclamació

 

INFORME PROVISIONAL PERSONES MATRICULADES 2009 COS DE MESTRES

ESPECIALITATS

Alacant

Castelló

València Total P. convocades Ràtio
E. ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE 67 43 198 308

80

3,9
E. INFANTIL 736 235 1102 2073

440

4,7
E. PRIMÀRIA 748 306 959 2013

200

10,1
E. PRIMÀRIA: MÚSICA 58 19 104 181

40

4,5
E. PRIMÀRIA:EDUCACIÓ FÍSICA 158 28 134 320

50

6,4
E. PRIMÀRIA: ANGLÉS 164 49 248 461

250

1,8
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 191 56 310 557

140

4,0
  2122 736 3055 5913

1200

5,1

Informació elaborada per STEPV a partir de la llista provisional publicada el dia 5 de juny de 2009.
La ràtio i el nombre de persones matriculades, canviarà  quan es publique la llista definitiva

 

La Conselleria d’Educació ha publicat la llista provisional de persones inscrites en les oposicions del cos de mestres i dels cossos de secundària. Segons informacions obtingudes pel Sindicat, encara falta incorporar en aquestes llistes totes les persones que han entregat la instància en les oficines dels diferents PROP comarcals o en altres registres diferents dels Serveis Territorials de la Conselleria. El percentatge de persones que falta per incorporar a les llistes publicades està entre un 20% i un 25% del total de la llista.

Aquesta situació provoca que els opositors i opositores que no estan a la llista, tot i haver presentat la matrícula i pagat les taxes, no tenen l’opció de reclamar perquè no saben si estan ben matriculats o no. S’han de fiar de que eixiran correctament matriculats directament en la llista definitiva, quan ja no hi ha possibilitat de reclamar.
El retard en la publicació de la convocatòria d’oposicions ha provocat la precipitació en la publicació de llistes i l’endarreriment en la realització de les proves –que començaran el 2 de juliol i s’allargaran fins el dia 21–. Cal recordar que, en anys anteriors, al voltant del 21 de juliol ja estava tot resolt i començava l’adjudicació de places. Per acabar d’agreujar aquesta situació, a la Direcció General de Personal se li ha ocorregut implantar les adjudicacions telemàtiques en el mes de juliol, en compte de les presencials que sempre han garantit que el professorat i el centres inicien el curs amb normalitat el dia 1 de setembre. Per això, STEPV, AFID i CAT han convocat una concentració el proper dimarts 9 de juny per protestar davant d’aquesta nova imposició de la Conselleria i demanar el manteniment dels actes presencials.

Tot plegat és una mostra més de la negligència de l’equip de govern de la Conselleria d’Educació. Des que van entrar els actuals gestors educatius, a més de les imposicions i les ocurrències, s’ha instaurat un model de gestió que consisteix en el retard sistemàtic en la publicació de normatives imprescindibles, no sols per garantir els drets de les persones implicades, sinó també per garantir el normal funcionament del centres.

A hores d’ara, i acabat el període de matriculació de l’alumnat, encara no s’ha publicat tota la normativa referent a la implantació i desplegament de la LOE. Estan per publicar, entre d’altres:

  • les instruccions d’inici de curs que han d’acabar de desplegar la LOE en 5é i 6é de primària i han de garantir l’ensenyament de les llengües estrangeres des d’infantil fins l’acabament de la primària
  • la normativa sobre programes plurilingües,
  • la nova organització dels batxillerats i les optatives,
  • la normativa d’organització de les Escoles Oficials d’Idiomes,

A més, encara no s’han nomenat els directors i directores que han de posar en marxa el proper curs escolar, en un nou i injustificable retard.

STEPV insisteix en què la Conselleria d’Educació necessita un nou equip de gestors que pose un poc de seny al desgavell continuat i que establesca les bases per encetar un nou curs amb la tranquil•litat i serenitat que necessita l’educació valenciana. Per això, el Sindicat insisteix en què els màxims responsables educatius, el conseller Font de Mora i la Secretària Autonòmica, Concha Gómez, han de dimitir o ser cesats immediatament.

6 de juny de 2009

 


 

 

STEPV reclama planificació i consens en la introducció de llengües en el sistema educatiu

El Sindicat presentarà recurs contra les convocatòries d’oposicions

Ahir, el Conseller d’Educació, va signar un conveni amb l’ambaixada xinesa per a impartir el xinés mandarí de forma experimental en el sistema educatiu valencià el curs 2010/11. STEPV considera que la introducció de noves llengües és un objectiu de qualsevol sistema educatiu. Tanmateix, la situació lingüística al sistema educatiu, pel que fa a la normalització del valencià, encara està lluny d’assolir els objectius marcats per la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i les directrius europees en matèria de llengües pròpies.

El Sindicat ve denunciant any rere any aquesta situació deficitària i demandant a l’administració un impuls decidit en la normalització del valencià en el sistema educatiu per tal que l’alumnat estiga preparat convenientment per a adoptar qualsevol llengua estrangera.

L’obstinació del Conseller d’Educació d’introduir l’anglés –i ara el xinés- a marxes forçades i sense un estudi seriós de la situació, una planificació acurada i un consens amb la comunitat educativa, només pot comportar que seriosos problemes (com ja ha passat amb EpC en anglés) en la introducció de noves llengües. I, com era previsible, perjudicis per a la normalitat del valencià en el sistema, com confirma el cas de les tres escoles que el curs que ve iniciaran el programa experimental plurilingüe a costa de les línies en valencià.

STEPV ha demanat obrir un debat seriós i ampli entre experts, la comunitat educativa i l’administració, per a analitzar la situació de les llengües al País Valencià, corregir els desequilibris d’un sistema bilingüe, detectar les necessitats i planificar correctament la introducció de llengües. Tanmateix, res de tot això s’ha fet.

Ara, el conseller anuncia que es contractarà nou professorat alié al sistema educatiu per a impartir xinés en 30 centres el curs 2010/11. Com sempre, la Mesa Sectorial d’Educació és l’última en assabentar-se d’aspectes que han de ser negociats prèviament amb els sindicats perquè afecten les seues condicions laborals. STEPV espera, per tant, que es negocie en Mesa Sectorial aquestes condicions laborals i que, si es consolida en el sistema aquesta nova optativa, es cree la borsa de treball corresponent per a normalitzar la situació d’aquest professorat.

A més, el programa experimental ha d’oferir les mateixes condicions que la normativa d’optatives existent, publicada en maig de 2008, com per exemple la limitació a 15 alumnes mínim per a poder oferir l’optativa, mesura que va comptar amb l’oposició de STEPV.

Recurs contra les convocatòries d’oposicions

Com es temia el Sindicat, el DOCV d’avui ha publicat les ordres de convocatòria d’oposicions sense tindre en compte la titulació de Filologia Catalana per a l’exempció de la prova de coneixements de valencià. Després de 15 sentències del TSJ valencià i d’una sentència del Tribunal Suprem que obliguen a afegir aquesta titulació, l’incompliment per part del conseller Font de Mora, signant de les ordres, confirma novament el menyspreu cap a la llengua i els seus titulats universitaris per part de la nostra administració.

Per aquest motiu, i tal com es va anunciar, els serveis jurídics del Sindicat presentaran un nou recurs contra les ordres i estan estudiant la possibilitat de d’acusar al Conseller d’Educació de prevaricació, per obviar les sentències que l’obliguen a incloure aquesta titulació.

Les ordres es poden consultar a:
Cossos Secundària: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/15/pdf/2009_5301.pdf
Cos de Mestres: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/15/pdf/2009_5300.pdf

15 de maig de 2009

 


 

 

L’administració, a proposta sindical, distribuirà les places d’oposició per tribunals

Conselleria incompleix la sentència del Suprem i no reconeix la titulació de Filologia Catalana en les convocatòries d’oposicions

La Conselleria d’Educació ha portat hui a la Mesa Sectorial les dues ordres de convocatòria d’oposicions per al 2009, la del Cos de Mestres i la dels cossos de Professorat Tècnic de Formació Professional, Professorat de Secundària i Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes (enguany no s’han convocat places per al Professorat d’Ensenyaments Artístics).

La principal novetat de les 2.000 places convocades (1.200 del cos de mestres i 800 de la resta de cossos) és el repartiment de places per tribunals. A partir d’aquesta convocatòria, després de realitzada la primera fase de l’oposició, l’administració assignarà les places per tribunals en funció del nombre de persones que han realitzat la primera prova.

STEPV afirma que l’esmena acceptada homogeneïtzarà els criteris dels tribunals a l’hora d’avaluar les proves, ja que en els últims anys el Sindicat havia denunciat que tribunals d’una mateixa especialitat havien adjudicat les places de manera desproporcionada.

Altres novetats a remarcar són l’entrega dels mèrits una vegada publicada la llista de persones aprovades, la possibilitat d’inscriure’s telemàticament i la reserva del 7% de les places per a les persones discapacitades.

No s’han admés altres reivindicacions com la reducció del nombre d’especialitats amb prova pràctica, la incorporació de l’informe d’avaluació de la tasca docent del professorat interí, d’acord amb el nou Reial Decret d’accés (tal com fan en altres comunitats autònomes) i la creació d’un tribunal baremador de mèrits en cada província que puntue exclusivament els mèrits de la fase d’oposició.

D’altra banda, les ordres de convocatòria tampoc no contemplen, novament, la titulació de Filologia Catalana com a titulació que permet l’exempció de la prova de coneixements del valencià, amb la qual cosa la Conselleria continua incomplint la quinzena de sentències del Tribunal Superior de Justícia Valencià i la darrera del tribunal Suprem, que obliguen que hi conste.

Si, finalment, les convocatòries es publiquen en el DOCV sense que conste aquesta titulació el Sindicat es reserva el dret de denunciar per prevaricació als responsables de l’administració que les firmen.

STEPV afirma també que serem l’última comunitat autònoma en negociar i publicar les convocatòries, ja que l’administració ha endarrerit la negociació innecessàriament.


Conselleria retira l’ordre de plurilingüisme

D’altra banda, també s’ha tractat en la Mesa Sectorial l’ordre de plurilingüisme que ja va ser tractada en Mesa Tècnica la setmana passada. Finalment, l’administració retira l’ordre tal com demanava STEPV i l’ha convertit en una norma específica per a tres centres (un per cada província) que desenvoluparan el programa experimental de plurilingüisme.

5 de maig de 2009

 


 

 

8 d'abril. Informacions importants sobre oposicions al PV: Publicació del Decret, Ordres de convocatòria, Places per Tribunals, Exercici de caràcter Pràctic

 

- Publicació del Decret

El Decret d’Oferta d’Ocupació Pública encara no s’ha publicat. El Ple del Consell l’aprovarà el proper divendres dia 17 d’abril. Els dies següents es publicarà en el DOCV.

- Negociació de les Ordres de convocatòria

Fins que no estiga aprovat el Decret no es convocaran les meses de negociació sobre les ordres de convocatòria. La reunió es farà entre el 21 i el 24 d’abril.

- Places per Tribunals

L’administració ha informat, com a novetat important de les dues convocatòries, que la nova normativa contemplarà la distribució de places per tribunal. La redacció que s’està fent és semblant a la de la convocatòria d’Andalusia.
Si finalment és concreta aquesta novetat, cal recordar que aquesta ha estat una reivindicació històrica de STEPV, i l’any passat vam elaborar dos documents, un del cos de mestres i un altre dels cossos de secundària, que estudiaven les places que havia adjudicat cada tribunal i que corroborava les nostres tesis. El document constatava que tribunals d’una mateixa especialitat havien adjudicat places d’una manera totalment desproporcionada.

- Especialitats amb Exercici de caràcter Pràctic

L’administració ha informat que mantindrà l’exercici pràctic en les mateixes especialitats que l’any passat ja el tenien.
Pel que fa a especialitats de secundària que no estaven en la convocatòria de l’any passat (Economia i Processos Sanitaris) encara no ens ha donat contestació sobre si la tindran o no. Cal recordar que STEPV està en contra de la decisió de la conselleria d’establir proves pràctiques més enllà del que estableix el Reial Decret 276/2007.
Pel que fa a les especialitats de Professorat Tècnic d’FP que no estaven en la convocatòria de l’any passat, entenem que totes tindran Exercici de caràcter Pràctic.

8 d'abril 2009

 


 

 

Mesa Sectorial sobre Oferta Pública de Treball

Dijous, 19 de febrer, s’ha celebrat la mesa sobre el decret que aprova l’Oferta Pública de Treball de la Conselleria d’Educació.
STEPV ha denunciat que la Conselleria havia fet públic als mitjans de comunicació la seua proposta de places d’oposicions i que, per tant, la donava per tancada prèviament a la reunió. Per tant, la Mesa Sectorial ha estat un pur tràmit en què l’administració no ha acceptat cap proposta sindical que modifiqués l’oferta, com es temia el Sindicat i, efectivament, així ha estat. Per tant l’oferta provisional ha passat a ser definitiva sense cap modificació. Es pot consultar ací.

19 febrer 2009

 


 

 

Mesa Sectorial sobre Oferta Pública de Treball

La Mesa per a tancar l'Oferta Pública de Treball tindrà lloc el proper dijous 19 de febrer pel matí. La Conselleria ho ha comunicat avui, 11 de febrer, i s'ha ratificat en l'oferta facilitada als sindicats les passades setmanes i que podeu consultar en aquesta pàgina.

12 febrer 2009

 


 

 

Conselleria convocarà 500 places de càtedres

En la reunió de 4 de febrer amb la Conselleria sobre l'oferta pública d'ocupació per a 2009, es va informar que es convocaran 500 places per a càtedres (480 de Secundària i 20 d'EOI). Aquestes places es repartiran per especialitats i el procediment no necessàriament coincidirà amb la convocatòria d'oposicions dels cossos de mestres i de secundària. També es va informar que el procediment consistirà, bàsicament, en un concurs de mèrits, tot i que no es van aportar més detalls.

Les places de càtedres segons la LOE

 


 

 

Sobre l’oferta d’ocupació pública

Davant les intoxicacions i manipulacions del sindicat CSI-CSIF sindicat que no té representació en la mesa sectorial d’educació i que per tant no té cap capacitat de negociació, STEPV-Iv vol manifestar el següent:

  • L’oferta d’ocupació pública 2009 encara no ha passat per cap mesa negociadora, per tant, STEPV-Iv encara no ha fet cap valoració sobre aquesta.

  • Les informacions que hi ha penjades a les WEBs sindicals les ha donat la Direcció General de Personal, en reunions en les quals CSI-CSIF no estava present en no tenir representativitat, i per tant, aquest sindicat no pot saber què ha dit l’STEPV-Iv en aquestes reunions.

  • Històricament STEPV-Iv, ha lligat les ofertes d’ocupació pública a l’estabilitat i continuïtat en el treball del professorat interí, i per això, sempre ha demanat ofertes acurades a aquesta premissa. Per tant, el sindicat mai ha demanat increment i/o decrement de les places proposades per l’administració, sinó que sempre ha defensat que l’oferta s’ajustara a la continuïtat en el treball i a l’accés del professorat interí.

  • La votació a la qual es refereix CSI-CSIF no es va produir en cap àmbit de negociació amb l’administració, sinó en un òrgan de participació sindical. Tot i això, CSI-CSIF amaga que tots el sindicats (inclòs STEPV) van votar a favor d’una altra resolució més àmplia que no quantificava el nombre de places que calia convocar, sinó que demanava una oferta major que la que en aquests moments està plantejant l’administració, sense entrar al detalls de les places ja que açò depén d’informacions (planificació educativa, jubilacions, etc.) que a hores d’ara no tenim

La resolució aprovada diu:

La Junta de Personal exigeix a la Conselleria d`Educació
1.- Concreció, a la major brevetat possible, de l`oferta d`oposicions d`enguany i la seua distribució per especialitats que permeten a les persones que estan preparant-se l`oposició puguen concretar i planificar la seua vida laboral.
2.- Una planificació i oferta fins al 2011, negociada al si de la Mesa Sectorial per a que tota la societat valenciana sàpiga , veritablement, la intenció del Govern valencià d’invertir en la dotació del professorat que l`escola pública necessita. Al mateix temps, aquesta oferta fins al 2011 servirà perquè les persones amb intenció d`accedir a la funció pública docent pugen preparar-se adequadament.

STEPV considera lamentable que un sindicat com CSI-CSIF, que històricament ha anat de la mà de l’administració, es dedique ara a rebolicar el centres educatius i el professorat amb missatges com els de la catalogació lingüística o com els de l’oferta d’ocupació pública per recuperar un protagonisme que el professorat li ha negat en les últimes eleccions sindicals.

- La informació que la conselleria ha donat als sindicats (STEPV, ANPE, CCOO i UGT) com a proposta d’oferta d’ocupació pública per a 2009 és la següent:

COS DE MESTRES (ratificada per Conselleria)
 

COS DE MESTRES

EDUCACIÓ INFANTIL

440

E. PRIMÀRIA: MÚSICA

40

E. PRIMÀRIA: EDUCACIÓ FÍSICA

50

EDUCACIÓ ESPECIAL: AUDICIÓ I LLENGUATGE

80

E. PRIMÀRIA: IDIOMA ESTRANGER: ANGLÉS

250

E. PRIMÀRIA: IDIOMA ESTRANGER:FRANCÉS

0

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

140

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

200

TOTAL

1200

COS DE CATEDRÀTICS

Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria: 488
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas: 12

veure també    Les places de càtedres segons la LOE

COSSOS DE SECUNDÀRIA (ratificada per Conselleria)
 

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ALEMANY

2

ANGLÉS

20

FRANCÉS

3

TOTAL

25

 

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

4

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

3

ASSESSORIA I PROC. IMATGE PERSONAL

2

BIOLOGIA I GEOLOGIA

30

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

4

DIBUIX

25

EDUCACIÓ FÍSICA

30

FILOSOFIA

15

FÍSICA I QUÍMICA

20

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

18

FRANCÉS

15

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

60

GREC

5

INFORMÀTICA

60

ANGLÉS

80

LLATÍ

5

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

60

VALENCIÀ

60

MATEMÀTIQUES

70

MÚSICA

10

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (antiga PSICOLOGIA I PEDAGOGIA)

30

TECNOLOGIA

50

ECONOMIA

15

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

2

HOSTALERIA I TURISME

4

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

2

PROCESSOS SANITARIS

3

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

3

TOTAL

685

 

PROFESSORAT TÈCNIC DE FP

ESTÈTICA

5

INSTAL·LACIONS I MANT. DE E. TÈRMICS I DE FLUÏDS

10

MANTENIMENT DE VEHICLES

5

MECANITZAT I MANTENIMIENT DE MÀQUINES

5

PROCEDIMIENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

10

PROCESSOS COMERCIALS

6

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

15

TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS IMATGE I SO

4

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

10

PERRUQUERIA

5

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

15

TOTAL

90

 

   

 

 

STEPV, AFID i CAT consideren insuficient la informació aportada per a poder analitzar les places reals del sistema educatiu

Conselleria d’Educació només concreta l’oferta pública d’ocupació del cos de mestres

La Conselleria d’Educació ha proposat 2.000 places per a la pròxima convocatòria d’oposicions de 2009 que es distribueixen de la manera següent, segons els cos docent:

Mestres: 1.200 places.
Secundària: 685 places.
Professorat Tècnic de FP: 90 places.
Escola Oficial d’Idiomes: 25 places.
Ensenyaments artístics: 0 places.

A banda, es convocaran enguany places de catedràtics amb la distribució següent: 488 per al cos de secundària i 12 per a EOI.

Tanmateix, l’administració només a concretat la distribució per especialitats en el cos de mestres i ha ajornat per a dimecres 28 de gener la distribució de la resta de cossos docents.

Un any més, la Conselleria no ha vinculat l’oferta d’ocupació pública a un pacte d’estabilitat, millora i qualitat del treball de professorat interí com ve exigint STEPV, AFID i CAT en els darrers anys. D’altra banda, el Sindicat considera insuficient la informació aportada per a poder analitzar les places reals del sistema educatiu (vacants, jubilacions, planificació educativa i previsió de creixement del sistema educatiu, etc.) i així poder calcular l’oferta d’ocupació pública d’aquest any i seqüenciar la de les properes convocatòries.

En resum, els tres sindicats demanen que la negociació siga real i objectiva, amb informació suficient i contrastada, i que no parcialitze una negociació que ha de ser global. 

20 de gener de 2009

 


 

 

Conselleria no concreta l’oferta d’ocupació pública docent 2009

STEPV, AFID i CAT continuen exigint la negociació sobre les condicions laborals del professorat interí

La Conselleria ha informat, en la mesa tècnica d’avui, que convocarà 2.000 places d’oposicions docents sense més concreció que, d’aquestes, 1200 es repartiran entre totes les especialitats del cos de mestres, i les altres 800 entre la major part d’especialitats de secundària i algunes especialitats de professorat tècnic d’FP i d’escoles oficials d’idiomes.

A més, s’ha informat també sobre la voluntat de complir la LOE pel que fa a la convocatòria de càtedres, i anar convocant periòdicament places dels distints cossos i especialitats de secundària. Aquest curs, la primera proposta és de 500 places.

L’administració educativa també ha comunicat que, ara per ara, no està en disposició de fer convocatòria ni de professorat d’escoles d’art, ni de conservatoris ni d’inspecció educativa.

STEPV-Iv, junt a AFID i CAT, han exigit més transparència en la informació donada, l’establiment de criteris objectius a l’hora de fer l’oferta (creacions, planificació educativa, jubilacions, previsió del concurs de trasllats estatal, etc.) i la transformació en definitives de les places creades pel distints programes educatius (PAE, PASE, PROA, PQPI, etc.)

Aquests sindicats consideren que, juntament amb l’oferta d’ocupació pública, cal negociar també l’estabilitat i condicions laborals del professorat interí i que, l’administració ha incomplit tots els seus compromisos pel que fa a aquest col·lectiu de treballadors i treballadores.

A hores d’ara, les principals reivindicacions del professorat interí són: plans d’estabilitat, actes d’adjudicació públics i transparents amb totes les vacants del sistema, comarcalització de les substitucions, igualtat de condicions amb la resta del professorat (formació, permisos, llicències), conciliació de la vida laboral i equiparació retributiva.

23 de desembre de 200

 


 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |