actualitzat a 21/11/02

 País Valèncià:

Oposicions 2002 - Oferta d’ocupació - fase pràctiques

  

tornar a treball

INFORMACIONS

En aquesta pàgina tindreu tota la informació puntual fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a qualsevol dubte, aclariment i/o problema poseu-vos en contacte amb qualsevol de les nostres seus

  

calendari d'adjudicacions aprovats 2002

  

Guia per a participar


   

Comunicats anteriors a la convocatòria


Mesa Sectorial sobre requisit lingüístic
2 maig i 30 abril


València, 19 de febrer de 2002
La Conselleria de Cultura i Educació aprova l’oferta pública d’ocupació sense tindre un suport majoritari de la mesa sectorial d’educació


Nomenaments funcionaris de carrera BOE

25 de febrero de 2004 (BOE núm 48)
ORDEN ECD/434/2004, de 3 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos, convocados por Orden de 8 de mayo de 2002.
ORDEN ECD/435/2004, de 3 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 8 de mayo de 2002.

Aprovat l'expedient. Oposicions 2002
En el DOGV del dia 18 d'agost han eixit els nomenaments d'aptes en les pràctiques, el que passa que n'hi ha una errada en secundària i han repetit el de primària, la correcció apareix el dia següent DOGV del dia 19 d'agost:
DOGV 18/08/03
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 9 d'abril de 2001, respecte dels aspirants pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2003/8876]
DOGV 18/08/03
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 8 de maig de 2002. [2003/8878]
correcció d'errades DOGV 19/08/03
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juliol de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 8 de maig de 2002. [2003/9554]

 

   

Regulació de la fase de pràctiques. 
Dimarts, 5 de novembre de 2002  DOGV N 43719


Nomenament de funcionaris en pràctiques
DOGV núm. 4.364. Dijous, 24 d’octubre de 2002


 


Accés a la pàgina de la Conselleria d'Educació.

Llista d'aspirants seleccionats 2002 
Cos de Mestres, 
Ensenyament Secundari, 
E.O.I. i 
Professors Tècnics de F.P. 2002.
 

en aquesta pàgina: aprovats Cos de Mestres per especialitats (consultar en seu) 

 

si he aprovat. ara que he de fer?

en valencià i castellano

  
ANTERIORS

  Aptes en la prova de coneixements d'idiomes

  Consulta definitiva d'admesos i exclosos 

També pots fer la consulta en: DOGV número 4274 , de data 19.06.2002

Conselleria modifica el llistat d'admesos a les oposicions

Titulació de valencià: model de recurs a presentar per particulars pel no reconeixement de Filologia Catalana

L'STEPV presenta un recurs de reposició sobre titulacions en la prova de valencià de les oposicions 


sorteig tribunals. Fes clic ací

DOGV núm. 4271. Divendres, 14 de juny de 2002


PROVA DE VALENCIÀ: Serà el 19 de juny a:
Alacant: IES Figueras Pacheco.
València: Complex Misericòrdia (inclou la gent de Castelló)
N'hi hauran dos tribunals a cada ciutat (mestres / secundària).
El dia 21 de juny es publicarà el llistat d'aptes i no aptes de les proves.

PROVA DE CASTELLÀ: Regulada en DOGV núm. 4268. Dimarts, 11/06/02

ALTRES INFORMACIONS
S'han matriculat 14.600 persones, de les quals 1.200 han de fer la prova de valencià. Les persones que es presenten el 8 de juny a les proves de la Junta Qualificadora de coneixements de valencià i siguen declarades aptes, hauran d'assistir a les proves específiques de valencià de les oposicions i presentar el certificat d'haver-la superat.


NORMATIVA

 Convocatòria oposicions

valencià

en DOGV (pdf)  -  en DOGV (html)

castellano

en DOGV (pdf)  -  en DOGV (html)Mestres

Informació de la Conselleria:
Ordres, anexos, instànciesSecundària

Informació de la Conselleria:
Ordres, anexos, instàncies


DOGV nº 4255. 23/05/2002
CORRECCIÓ d’errades Ensenyament Secundari,...
CORRECCIÓ d’errades cos de mestres...

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de junio de 2002, del director 
general de Personal, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que 
se declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos para participar en el concurso-oposición para ingreso en el 
cuerpo de maestros y en el procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades. [2002/X7273]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de junio de 2002, del director 
general de Personal de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se 
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos para participar en los procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso a los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, 
profesores de escuelas oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes 
Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional y en el 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. [2002/X7272]

El dia 7 es va publicar una correcció d'errades al Decret de l'oferta publica que afecta a les places dels conservatoris. Més

DECRET 62/2002, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i...  (DOGV 2 maig)

 veure en   aquesta pàgina  -  en DOGV (pdf)  -  en DOGV (html)

DECRET 63/2002, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari.  (DOGV 3 maig)

veure en  aquesta pàgina  -  en DOGV (pdf)  -   en DOGV (html)

veure places oferta pública 2002

    

Guia per a participar

Convocatòria de les oposicions als cossos docents per a l’any 2002

Publicació

El DOGV del dia 10/05/02 ha publicat l’Ordre de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents.

Instàncies

Les instàncies es poden aconseguir a les Direccions Territorials de Cultura i Educació i també podrà ser impresa a través de la pàgina web de la Conselleria de Cultura i Educació (http://www.cult.gva.es/dgp) El termini de presentació de les sol.licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la seua publicació al DOGV.

Requisits i documentació

El requisits i la documentació a presentar, el procediment en què consisteix el concurs-oposició i les titulacions adients figuren a les bases de la convocatòria.

No s'oblideu de presentar un llistat enumerant tota la documentació que presenteu per a siga segellat amb la còpia de la instància

Places

Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari: 675 places
Cos de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes: 20 places
Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques: 102 places
Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional: 78 places
Cos de Mestres: 800 places

veure desglose per especialitats

Prova de coneixement de valencià i castellà

En la convocatòria de les oposicions docents per a l’any 2002 la novetat més significativa és la introducció del requisit lingüístic. Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera i que consistirà en:

1. Valencià:

Prova Oral: 
Suposarà el 30% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un20%, constarà de dues partes:  

- Lectura d’un text de caràcter general d’entre cent i dues centes paraules proposat pel Tribunal.
- Exposició i diàleg sobre un tema previament preparat.
- El temps per a la seua realització serà de quinze minuts.

Prova Escrita: 
Suposarà el 70% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 35%, constarà de tres parts:

- Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit previament.
- Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.
- Redacció sobre un tema general senzill a triar entre dos o més. D’aproximadament dues centes paraules.
- El temps per a la seua realització serà de dues hores.

2. Castellà

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustarà a allò disposat a l’annex III del Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol.

Aspectes generals

En la prova de coneixements dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel Tribunal d’apte o no apte. Els aspirant que obtinguen la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria. En la relació provisional d’admesos i exclosos es farà constar quins aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de les dues. La realització de la prova per aquells aspirants no exempts, tindrà prèviament a la primera prova del concurs-oposició. Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal, en funció del número d’aspirants que hagen de realitzar-la, nomenarà un o varis tribunals, que estaran constituïts per mestres amb possessió del Diploma de Mestre de valencià, professorat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua i Literatura Castellana del Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari o de Valencià o Espanyol per estrangers del Cos de Porfessorat de les EOI. Els aspirant que superen les proves i no tinguen el Certificat de Capacitació o equivalents hauran d’inscriure’s als Pla de Formació Lingüísticotécnic en Valencià fins que l’obtinguen.

Les titulacions que possibiliten l’exempció de la prova de Valencià són:

- Llicenciat en Filologia Valenciana; 
- Títol de Mestre de Valencià;
- Certificat de Capacitació; 
- Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià; 
- Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; 
- Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; 
- Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari; 
- Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; 
- Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica;
- Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencia, expedit per les escoles oficials d’idiomes;
- Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes;
- Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent; 
- Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la Formació Professional; 
- Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat.

Les titulacions que declaren exempts de fet la prova de castellà són: 

- Titulació universitària expedida per una universitat espanyola; 
- Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit a l’Estat Espanyol; 
- Títol de Tècnic especialista (FP2) expedit a l’Estat Espanyol; 
- Diploma Superior d’espanyol com a llengua estrangera o Certificat d’Aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Proves

La data de la primera prova serà, segons la informació verbal de la Direcció General de Personal en la Mesa Sectorial del 23 d’abril, el dia 25 de juny.

Documentació

A la instància de sol·licitud s'ha d'acompanyar els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, document semblant del país d'origen o passaport vigent.
b) Annex II degudament emplenat per aquells participants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
En este cas, els aspirants que estiguen exempts de la prova de coneixements de castellà han de presentar juntament amb l'annex II esmentat la fotocòpia compulsada del Diploma Superior d'Espanyol com a Llengua Estrangera establit pel Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992, de 10 de gener, o el Certificat d'Aptitud en Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles oficials d'Idiomes, o el títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica, o bé certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció dels mencionats diplomes o titulacions.
c) Fotocòpia compulsada de la titulació al·legada per a acreditar l'exempció de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana o, si hi manca, declaració jurada d'acord amb el model inclòs com a annex VIII.
d) La declaració, si s'escau, referida en la base 13 d'esta convocatòria per a no ser inclosos en les llistes d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat.

     

Mesa Sectorial sobre el requisit lingüístic

València, 2 de maig de 2002.

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit hui dijous, 2 de maig de 2002, per tractar sobre el decret de requisit lingüístic i la convocatòria dels concursos-oposicions als cossos docents. 
El decret que s'ha publicat hui al DOGV, i del que s'ha informat en la Mesa Sectorial, no és el mateix que es va negociar amb les organitzacions sindicals. S'han canviat diversos aspectes fonamentals per a la regulació del coneixement de valencià pels docents: per una banda, es restringeix el requísit només a l'accés als cossos docents i s'elimina totes les referències anteriors als concursos de trasllats, els actes d'adjudicació, etc. I per altra, tampoc fa referència a les titulacions exigides per a l'ocupació de llocs de treball. Cal recordar que amb l'esborrany anterior, es demanava un nivell de coneixement del valencià per a presentar-se a les oposicions i uns altres -superiors- per a l'obtenció d'un lloc de treball.
Com a conseqüència d'açò, l'ordre de convocatòria de les oposicions no arreplega la clàusula anterior per la qual no es podia obtindre la destinació definitiva sense tindre la capacitació lingüística i s'ha suprimit la paraula "equivalent" que apareixia junt a Llicenciatura de Filologia Valenciana en l'annex de les titulacions per les quals es queda eximit de fer la prova de valencià, una clara al·lució a l'actual Llicenciatura de Filologia Catalana. En definitiva, l'Administració continua tenint carta blanca per procedir com li convinga davant els concursos de trasllats, actes d'adjudicació, comissions de serveis, etc... tal i com ha ocorregut fins ara amb les conseqüències conegudes i de les quals s'ha fet ressò reiteradament el propi Síndic de Greuges responent a les denuncies de pares i mares perquè després de triar programes educatius en valencià s'han trobat amb professorat que no tenia els necessaris coneixements per impartir-los.
Per a l'STEPV-Iv, la publicació d'un decret distint del negociat és, abans que res, una burla i un atac greu a la negociació col.lectiva. Els reponsables educatius valencians han demostrat no tindre cap pes en el Govern valencià, ja que no han pogut mantidre un acord subscrit amb la majoria de la representació sindical. Una vegada més, des del Palau de la Generalitat es desautoritza el conseller Manuel Tarancón. Aquest fet tindrà conseqüències en el futur de la negociació col.lectiva amb l'actual equip directiu de la Conselleria d'Educació, ja que si açò ha passat ara amb un decret també pot passar en qualsevol altre tema pendent de negociació. L'STEPV-Iv ha demanat que es convoque una Mesa Sectorial extraordinària on el propi conseller explique perquè es mostra incapacitat per a mantenir allò acordat. 
>En tot cas, el sindicat considera que el Govern està convertitnt el pacte polític que va donar peu a la creació de l'AVL i a un suposat acord per a la promoció de l'ús del valencià en un frau a la societat valenciana. És clar que el Govern procedeix amb els temes lingüístics segons les conveniències del PP, tot aprofundint conflictes o obrint-ne de nous. El Govern valencià és responsable de problematitzar deliberadament i continuadament l'ensenyament del valencià i la seua normalització social. 


dimarts 30 d’abril

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit el dimarts 30 d’abril per tractar sobre les retribucions del professorat. Prèviament, l’Administració Educativa ha informat que el decret sobre el requisit lingüístic es publicarà al DOGV el dijous 2 de maig i ha convocat una Mesa Sectorial Extraordinària per aqueix mateix dijous per si de la publicació del decret es desprén la modificació de les ordres de convocatòria de les oposicions docents per enguany a l’apartat de valencià.

L’STEPV-Iv ha preguntat quins aspectes de l’ordre de la convocatòria es poden veure alterats per la publicació del decret, sense obtindre cap resposta dels responsables educatius, entre els quals es trobava el director general d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, Josep Vicent Felip. El sindicat ha advertit que si pretenen incloure cap clàusula que impedesca als titulats en Filologia Catalana no estar exempts de fer la prova del valencià, l’Administració es trobarà amb l’oposició del sindicat. A més a més, el sindicat ha informat als responsables educatius que poden cometre un delicte de prevaricació si publiquen una normativa contrària a l’Ordre de 29 de novembre de 1995 (BOE de 7 de desembre de 1995) del Ministeri d’Educació i Ciència que homologa a tots els efectes els títols de Filologia Valenciana al títol de Filologia Catalana.


València, 19 de febrer de 2002

La Conselleria de Cultura i Educació aprova l’oferta pública d’ocupació sense tindre un suport majoritari de la mesa sectorial d’educació.

STEPV-IV i UGT que representen el 56,28% de la representració sindical s’oposen a aquesta oferta

La Conselleria de Cultura i Educació ha imposat una oferta pública d’ocupació en contra de la representació sindical majoritària de la Mesa Sectorial d’Educació. Aquesta oferta ha estat votada negativament per STEPV-Iv i UGT que representen el 56.28% de la representació sindical. Per a l’STEPV-Iv aquesta actuació de l’Adminsitració Educativa denota el seu tarannà autoritari, antidemocràctic i antidialogant per ser un acord que no compta amb el suport de la representació sindical.

Per a l’STEPV-Iv l’oferta pública d’ocupació és excesiva en el Cos de Mestres i no reuneix criteris objectius en la distribució dels cossos docents de Secundària.

És per aquests motius que l’STEPV-IV i l’AFIDCV han convocat una manifestació per al proper dissabte dia 2 de març a la ciutat de València (Palau de la Generalitat) i quatre jornades de vaga per als dies 5,6,7 i 8 de març.

Per altra part s’ha tractat sobre el decret de l’acreditació de coneixements de valencià per a l’accés a la docència que ha de garantir un correcte desenvolupament dels progremes bilingües.L’STEPV es mostra d’acord amb què el Decret que ha de regular l’acreditació de coneixements de valencià siga la norma bàsica d’aplicació per als processos d’ingrés a la funció pública docent, així com per a l’adscripció als llocs de treball en comissió de serveis, per a la mobilitat mitjançant els concursos de trasllats i els nomenaments amb caràcter temporal. Aquest sindicat ha donat suport a la proposta de la Conselleria en aquests aspectes tan importants per donar coherència a un sistema educatiu que, com el valencià, és bilingüe. En aquest sentit, cal recordar que aquest és també l’objectiu de l’acord de plantilles dels centres de Secundària subscrit entre la Conselleria i la totalitat dels sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació en maig-juny de 1999. Aquest acord determina que la Conselleria procedirà a la catalogació bilingüe dels llocs de treball dels instituts d’Educació Secundària, tal i com es va fer en el seu moment en els col·legis d’Infantil i Primària. No cabria esperar, per tant, oposició sindical al requisit lingüístic.

Açò no obstant, l’STEPV ha proposat que la excepcionalitat referida a l’acreditació del coneixement del valencià prevista en el Decret no afecte expressament als centres que apliquen Programes d’Ensenyament en Valencià (PEV) o d’Immersió Lingüística (PIL), ja que hi ha professorat titulat suficient per cobrir les vacants que s’hi puguen produir en aquests centres i les necessitats que es puguen produir en el futur s’han de preveure des d’aquest moment amb els corresponents plans de formació. L’excepció al compliment de la norma general —l’exigència de coneixement de valencià— expressada amb caràcter general i per a sempre podria donar peu a que es continuara adjudicant llocs de treball sense les cauteles necessàries, tal i com ve passant en els darrers anys.

Per altra banda, la dispensa per deu anys del coneixement de valencià als funcionaris de carrera dels centres on no s’impartesca cap dels programes d’ensenyament bilingüe, no sols excessiva, sinó contradictòria amb l’obligació de l’Administració de fer l’oferta de la matèria de valencià, independentment que les famílies puguen exercir amb posterioritat a l’oferta el seu dret a l’exempció. En opinió de l’STEPV, cap professor disposat a adquirir els coneixements de valencià establerts ha necessitat mai deu anys per aconseguir-ho. Una dècada no sembla un termini pensat per facilitar la formació del professorat, sinó més aviat per renunciar a fer avanços de cap mena en aquestes zones. La conseqüència serà que l’alumnat no podrà o tindrà moltes dificultats per aprendre valencià, a més d’entrebancar l’actitud favorable de molts professors que ja imparteixen la matèria i de fer impossible cap planificació al respecte.

Finalment, el Decret fa una referència als plans de formació del professorat massa ambigua i no conté compromisos explícits al respecte, una qüestió fonamental quan es requereix del professorat unes determinades condicions. Cal que s’explicite que l’Administració atendrà tota la demanda de formació lingüística i que ho farà en condicions molt favorables i facilitadores. S’han d’evitar els llargs desplaçaments del professorat després d’acabar la seua jornada laboral i s’ha de poder fer cursos amb ràtios baixes per facilitar l’aprenentatge, sobretot a les persones que provenen d’altres comunitats autónomes i, per tant, tenen generalment un grau de coneixement del valencià molt lleu.

En definitiva, l’STEPV-Iv no ha donat suport a aquesta oferta pública d’ocupació i critica, molt durament, l’actitud de la Conselleria de no arribar a acords amb la majoria dels sindicats i de plegar-se als interessos d’una minoria sindical que no representa al conjunt del professorat valencià.


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >