22/11/12

ACCÉS A CÀTEDRES

 

Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus


valencià / castellano

 

pàgina de Conselleria

 

 

INFORMACIONS


 

6/3/15

Càtedres: llistat de seleccionats en el procés de càtedres de secundària i EOI

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procés d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària i catedràtics d’escoles ofici- als d’idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació. [2015/1931]


17/12/14

Càtedres: Nou llistat d'aspirants a càtedres

En el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a esta publicació, únicament els aspirants que hagen resultat seleccionats en esta reordenació hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l’Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes.

Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l’examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.


17/07/14

Càtedres: Llistat definitiu de puntuacions

 • Consulta ací la llista
 • Contra estes puntuacions definitives, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director general de Personal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis (fins el 16 d'agost).
Presentació de documents acreditatius dels requisits:
 1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar.
  En cas que la titulació s’haja obtingut en l’estranger, ha d’adjuntar-se la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l’empara del que establix el Reial Decret 1665/1991, de 25 d’octubre.
 2. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document semblant del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).
 3. Per a l’exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas d’haver al·legat l’exempció, una fotocòpia compulsada del títol o diploma, o si és el cas, un certificat original del centre on es va cursar Batxiller o Forma- ció Professional.
 4. Declaració de no haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial (annex II).
13/06/14
Cos de Catedràtics 2009-2010.
22/11/12

Diligència i puntuacions provisionals accés a càtedres:

Consulta la web de Conselleria.
8/6/12 RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009.
27/4/12 RESULTAT DEL SORTEIG DE TRIBUNALS DE CATEDRÀTICS
19/4/12

Sorteig de tribunals cos de Catedràtics de Secundària i EOI


  Resultat de la prova de valencià
 

Admesos i exclosos
Publicació en el DOCV    Resolució
Llistat admesos       Llistat exclosos


 

Prova previa de valencià   Resolució
Termini: Tindrà lloc el dia 26 de gener de 2011, a les 16.00 hores, en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació de la Universitat Politècnica de València, situada en camí de Vera, s/n de València
TRIBUNAL QUE HA DE JUTJAR LA PROVA

 

18/11/10

-- Instruccions d'avaluació de l'activitat docent: Instruccions
-- Indicadors per a l'avaluació de l'activitat docent
Annex I - Generalitat d'Especialitats
Annex II - Especialitat Orientació Educativa
-- Model de renúncia avaluació de l'activitat docent: Sol.licitud


  llistes provisionals d’admesos i exclosos
reclamacions: deu dies hàbils (19 al 30 juny, dies inclosos)
comprovar en pàgina de conselleria
  Participants en la convocatòria - total per especialitats
  - Convocatòria, instàncies i documents en pàgina de Conselleria
- GUIA DE L'ACCES A CÀTEDRES: valencià / castellano

ATENCIÓ: Canvis en l'entrega de sol·licituds: del 12/01 a 12/02
- DOCV 30/12/09: Publicació de la concocatòria de 'accés
ASSEMBLEES INFORMATIVES


25/11/09

Conselleria accepta parcialment les propostes sindicals
S’elimina la memòria, reivindicació del professorat i de STEPV
Proposta definitiva


23/11/09 3r Projecte que presenta la Conselleria per l'accés a càtedres
13/11/09 Esmenes de STEPV al projecte d'ordre de convocatòria de càtedres
10/11/09

Segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria de càtedres: Conselleria manté l’arbitrarietat i la subjectivitat en la convocatòria. Segon projecte d'ordre


03/11/09

3 novembre: Mesa sobre accés a càtedres INFORME


30/10/09

Convocatòria de càtedres 2009/2010. Primer projecte.


 
 
 

 

 

   
-

 

   

 

 

Conselleria accepta parcialment les propostes sindicals en la convocatòria de càtedres

S’elimina la memòria, reivindicació del professorat i de STEPV

Proposta d'ordre definitiva

El 25 de novembre s’ha celebrat la Mesa Sectorial sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes.

Prèviament la Conselleria va presentar un tercer esborrany en què modificava alguns aspectes menors de les propostes sindicals. STEPV exigia conéixer els criteris per a la distribució de les places per especialitats, la incorporació del requisit lingüístic, la retirada de la memòria i la seua defensa, l’objectivació de la valoració de la tasca docent i l’ampliació i millora dels ítems del barem de mèrits (antiguitat, impartició de cursos, titulacions EOI, etc.).

En aquest tercer esborrany, els aspectes més rellevants de les propostes sindicals no s’havien modificat, però en la Mesa Sectorial d’avui, la Conselleria ha acceptat:

 • retirar la memòria
 • millorar la puntuació d’alguns ítems del barem, com l’antiguitat.
 • incloure nous elements en la baremació, com els projectes d’innovació.

STEPV es congratula d’aquesta rectificació per part de l’administració, ja que elimina una part subjectiva del barem com és la memòria, tot i que encara el document és millorable i queden aspectes importants per resoldre com són els criteris de distribució de les places, l’exigència del requisit lingüístic, etc.

El Sindicat considera que aquesta rectificació es deu, d’una banda, a la campanya de pressió del professorat, que ha presentant desenes d’esmenes al Sindicat i, d’altra banda, a la pressió sindical en les meses de negociació per aconseguir una convocatòria de concurs de mèrits transparent, objectiva i justa per a l’accés al cos de catedràtics de secundària i EOI.

25 de novembre de 2009

 


 

Segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria de càtedres: Conselleria manté l’arbitrarietat i la subjectivitat en la convocatòria

 

--- projecte d'ordre de 10 de novembre

--- Esmenes de STEPV - document complet amb esmenes

--- Esmenes de STEPV al projecte d'ordre -INFORME

Hem rebut desenes de correus electrònics amb propostes per a la negociació. Davant la impossibilitat de contestar individualment, adjuntem el document amb les esmenes i aportacions. Així i tot, si voleu que us fem algun aclariment individualitzat no dubteu en contactar de nou amb nosaltres. Moltes gràcies per les vostres aportacions.

El 10 de novembre s’ha celebrat la segona Mesa Tècnica sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes. La Conselleria ha presentat un nou esborrany (que adjuntem) en el qual només ha acceptat un mínim de propostes sindicals que milloren el document en aspectes tècnics i a petició dels sindicats.

Quant a la qüestió del criteri seguit per a l’oferta arbitrària i desigual de places per cada especialitat, l’administració no ha volgut explicar la fòrmula que han fet servir per a calcular el nombre de càtedres, malgrat que es va demanar en la Mesa Tècnica anterior. Per tant, no s’ha modificat l’oferta de manera que moltes especialitats, especialment les corresponents a FP, s’han quedat sense plaça.

Quant al barem de mèrits (recordem que es tracta d’un concurs),l’administració només ha acceptat algunes esmenes que milloren el document: per exemple, el reconeixement del temps treballat com a cap de departament o dels títols d’EOI, però no de Cicles Formatius de Grau Superior o els títols de centres d’ensenyaments artístics. Tampoc s’ha acceptat ampliar la valoració de les activitats de formació, la impartició de cursos, millorar la valoració de l’antiguitat, la participació en projectes educatius i programes específics com el PROA, PASE, etc.).

Una de les crítiques al document per part de STEPV és la introducció en la valoració d’aquests mèrits d’elements susceptibles d’interpretacions subjectives per part de la inspecció educativa i dels tribunals, com l’avaluació voluntària de la tasca docent per part de la inspecció, o la memòria, també voluntària, de la tasca realitzada.

En eixe sentit, les esmenes de STEPV han intentat minimitzar aquesta subjectivitat per fer el procés el més transparent possible, però l’administració no ha recollit aquestes aportacions i manté aquesta subjectivitat.

Quant als tribunals, que la norma només recull un mínim de quatre per a secundària i un per a EOI, el Sindicat va sol·licitar almenys un per cada especialitat per a garantir un correcte barem dels mèrits de cada candidat. Tampoc s’ha recollit aquesta proposta.

També s’ha demanat que s’establisca el certificat de capacitació com a requisit lingüístic per a l’accés al cos de catedràtics, que no es contempla en la proposta. Només hi consta, com en les oposicions, que es realitzarà una prova de coneixements de valencià en cas de no tenir cap de les titulacions que s’annexen en el document i, com en les oposicions, tampoc consta la Llicenciatura de Filologia Catalana com a títulació vàlida per a demostrar coneixements de valencià.

STEPV considera que aquest document no respon a un concurs de mèrits per la càrrega de subjectivitat que s’ha introduït i que el barem encara és molt millorable. També denuncia l’arbitrarietat en l’oferta de places per especialitat i la manca d’informació respecte als criteris seguits per a determinar aquesta oferta. El Sindicat espera que en la Mesa Sectorial on es tancarà el procés –que encara no té data- es done resposta a les demandes sindicals i del professorat que hi vol participar en el procés amb garanties d’objectivitat i transparència.

10 de novembre de 2009

 


 

3 novembre: Mesa sobre accés a càtedres

A data 3 de novembre, s’ha celebrat la Mesa Tècnica sobre la convocatòria d’accés a càtedres en els cossos de secundària i escoles oficials d’idiomes.

Quant a la convocatòria del concurs del cos de catedràtics, la primera qüestió plantejada per STEPV ha sigut que l’administració expliqués quin criteri ha seguit per a l’oferta de places per cada especialitat (que no pot superar el 30% del cos). Hi ha especialitats en què s’han ofertat un nombre significatiu de places i d’altres en què no se n’ha ofertat cap, especialment les corresponents al cos de secundària que s’imparteixen en cicles formatius.

L’administració ha contestat que s’ha seguit un criteri de nombre de catedràtics existents en cada especialitat i de nombre de professorat funcionari de carrera que hi pot optar, sense especificar més.

 

D’altra banda, la convocatòria regula que el procés serà un concurs de mèrits, però l’administració introdueix en la valoració d’aquests mèrits elements susceptibles d’interpretacions subjectives per part de la inspecció educativa i dels tribunals.

En eixe sentit, les esmenes de STEPV han anar a minimitzar aquesta subjectivitat per fer el procés el més transparent possible, especialment pel que fa a l’avaluació voluntària dels aspirants (que l’ha de realitzar la inspecció educativa) i la memòria que ha d’elaborar l’aspirant voluntàriament sobre uns ítems que no demostren cap mèrit i dels quals la valoració és subjectiva.

Quant als tribunals, el Sindicat ha sol•licitat, almenys un per cada especialitat, ja que la proposta de Conselleria només parla de quatre per a Secundària i un per a Escoles Oficials d’Idiomes.

També s’ha demanat que s’establisca el certificat de capacitació com a requisit lingüístic per a l’accés al cos de catedràtics, que no es contempla en la proposta. Només hi consta, com en les oposicions, que es realitzarà una prova de coneixements de valencià en cas de no tenir cap de les titulacions que s’annexen en el document i, com en les oposicions, tampoc consta la Llicenciatura de Filologia Catalana com a títulació vàlida per a demostrar coneixements de valencià.

Quant als mèrits, l’aportació del Sindicat ha anat en la demanda de l’ampliació dels mèrits a valorar (ampliar les activitats de formació a valorar, la impartició de cursos, títols de EOI, ensenyaments artístics, l’exercici de la caporalia de departament, millorar la valoració de l’antiguitat, la participació en projectes educatius i programes específics com el PROA, PASE, etc.).

L’administració s’ha limitat a recollir les propostes sindicals però no ha contestat cap ni una i s’esperarà a la Mesa Sectorial de la pròxima setmana per a donar resposta.

En el quadre següent reproduïm el nombre de funcionaris de carrera i catedràtics per especialitat a data de 10 de novembre de 2008 (per tant hi poden haver variacions amb la situació a data d’avui) i les places convocades, que no arriben a aquest 30%, la qual cosa fa pensar en convocatòries successives malgrat que Conselleria no s’ha pronunciat:
 

INFORME SOBRE CÀTEDRES AL PAÍS VALENCIÀ A DATA 10-11-2008

PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDÀRI PER ESPECIALITAT

ESPECIALITAT

FUNCIONARIAT

CATEDRÀTICS

PERCENTATGE

PLACES CONVOCADES

FILOSOFIA

704

103

14,6

6

GREC

150

21

14,0

3

LLATÍ

293

37

12,6

7

LLENG. CAST. I LITERATURA

1329

163

12,3

31

GEOGRAFIA I HISTORIA

1277

191

15,0

15

MATEMÀTIQUES

1572

231

14,7

16

FÍSICA I QUÍMICA

1013

190

18,8

11

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1085

127

11,7

11

DIBUIX

789

87

11,0

6

FRANCÉS

440

94

21,4

3

ANGLÉS

1458

91

6,2

80

ALEMANY

6

1

16,7

0

ITALIÀ

1

0

0,0

0

MÚSICA

507

6

1,2

33

EDUCACIÓ FÍSICA

616

0

0,0

61

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

562

3

0,5

23

TECNOLOGIA

987

9

0,9

25

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

256

5

2,0

8

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MEC

95

10

10,5

0

SISTEMES ELECTRÒNICS

134

15

11,2

0

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES

91

5

5,5

1

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

3

0

0,0

0

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

33

2

6,1

0

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

2

0

0,0

0

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

52

6

11,5

0

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

92

0

0,0

0

HOSTALERIA I TURISME

42

0

0,0

0

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

17

0

0,0

0

INFORMÀTICA

555

2

0,4

27

EDUCADOR (CEIS)

42

20

47,6

0

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

1332

39

2,9

66

ECONOMIA

96

1

1,0

2

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

501

39

7,8

20

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

24

1

4,2

0

ORG. I GESTIÓ COMERCIAL

477

38

8,0

20

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERG

38

7

18,4

0

PROCES. DE PROD. AGRÀRIA

10

0

0,0

0

PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

3

0

0,0

0

PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROTÈ

89

5

5,6

5

PROCESSOS SANITARIS

106

5

4,7

6

PROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ

9

0

0,0

0

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA

9

0

0,0

0

SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

146

13

8,9

2

CULTURA CLÀSSICA

393

57

14,5

0

EATP

1

0

0,0

0

 TOTAL

17437

1624

9,3

488

3 de novembre de 2009

 


 

Convocatòria de càtedres 2009/2010

Us adjuntem la documentació referent a la convocatòria de càtedres que es realitzarà aquest curs, on està previs cobrir 500 places de catedràtics. La mesa tècnica per tractar la convocatòria de càtedres està convocada per al dimarts 6 de novembre de 2009.

Si voleu fer alguna observació a la convocatòria, remitiu-la a: valencia.stepv@intersindical.org

 


 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |