Guia de les oposicions 2008


 Termini: fins el 13 de maig 
convocatòria en pàgina de Conselleria    -    Codis especialitats 
-  instància    -    Sol.licitud per a formar part de tribunals

més informació: Novetats i qüestions a tenir en compte


 

El Ministeri d’Educació va
aprovar un sistema d’accés nou derivat de la LOE. El Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, aprova el reglament d’aquest sistema d’accés i també regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la Disposició Transitòria 17a de la LOE, que serà el sistema d’accés en vigor fins l’aplicació definitiva de la LOE en el curs 2010/2011.
En aquesta guia resumim el sistema d’accés transitori que recull el Títol VI de l’esmentat Reial Decret i que també s’aplica en les Ordres respectives de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

 • Condicions

 • Prova de coneixement de valencià i castellà. 

 • Normativa


 • Les proves

 • En què consisteix la fase d'oposició?

 • Com es qualifiquen les proves?

 • Puc demanar la revisió de les proves?

 • Com i quan presente els mèrits?

 • Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

 • Com s'obté la puntuació global?

 • Quan sabré la nota definitiva i si he obtingut plaça?

 • Puc recórrer els resultats finals?

 • I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?

 • Ocupació de llocs en règim d'interinitat. 


 • Informació sobre els tribunals

 • Com s'elegeixen els tribunals?

 • Quins són els motius d'abstenció dels membres dels tribunals?

 • Els aspirants poden recusar els membres d'un tribunal d'oposició?

 • Quants membres del tribunal són necessaris per què siguen vàlides les seues actuacions?


 • MODEL DE RECLAMACIÓ DE MÈRITS

 • MODEL DE REVISIÓ DE LA PROVA


 • Annex I. Barem per a la valoració de mèrits.


  descarregar document en pdf


   
   

Reivindicacions de l’STEPV-Iv en el procediment d’oposicions:

- Reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per a l’exempció de la prova de valencià. Compliment de les quatre sentències del Tribunal Superior de Justícia valencià en aquest sentit.

- Informació dels criteris i negociació de l’oferta de les places de cada especialitat.

- Reducció del nombre d’especialitats amb prova pràctica. Per a les especialitats amb aquesta prova, que siga realment un supòsit pràctic, i no una bateria de respostes de problemes per escrit .

- Incorporació de l’informe d’avaluació de la tasca docent del professorat interí en la convocatòria, d’acord amb el nou Reial Decret d’accés.

- Repartiment de les places per tribunal.

- Creació d’un tribunal baremador de mèrits que puntue exclussivament els mèrits de la fase d’oposició.

 

 

 

Condicions

PLACES: OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2008

SOL·LICITUDS
Instància
oficial que també podrà ser impresa per internet. 

Instruccions per a omplir la instància en paper
Instruccions per a omplir la instància en format pdf

TERMINI: Fins el 13 de maig

DRETS D'EXAMEN

MESTRES I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
General: 20,71 euros
Reserva dicapacitats: 3,5 euros
Familia nombrosa general: 10,35 euros
Familia nombrosa especial: 0 euros
Adquisició de noves especialitats: 0 euros

PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES I MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES:
General: 29,33 euros
Reserva discapacitados: 3,5 euros
Familia nombrosa general: 14,67 euros
Familia nombrosa especial: 0 euros
Adquisició de noves especialitats: 0 euros
 

CENTRES GESTORS DE L’INGRÉS

CODI DE PROVÍNCIA DE PREFERÈNCIA PER A L’EXAMEN

CE0311 D.T. d'Educació d’Alacant
CE1211 D.T. d'Educació de Castelló
CE4611 D.T.  d'Educació de València
03 ALACANT
12 CASTELLÓ
46 VALÈNCIA

 


 

Prova de coneixement de valencià i castellà.

Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera. Consistirà en:

1. Valencià:

 • Prova Oral: Suposarà el 30% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 20%, constarà de dues parts:
  • Lectura d’un text de caràcter general d’entre cent i dues centes paraules proposat pel Tribunal.
  • Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat. El temps per a la seua realització serà de quinze minuts.
 • Prova Escrita: Suposarà el 70% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 35%, constarà de tres parts:
  • Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit prèviament.
  • Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.
  • Redacció sobre un tema general senzill a triar entre dos o més. D’aproximadament dues centes paraules. El temps per a la seua realització serà de dues hores.

2. Castellà.

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustarà allò disposat a l’annex III del Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol.

Aspectes generals.

En la prova de coneixements dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel Tribunal d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguen la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria, i a més els que obtingueren "apte" en la convocatòria d'oposicions anterior (caldrà consignar-ho a la instància i adjuntar annex VII). En la relació provisional d’admesos i exclosos es farà constar quins aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de les dues. La realització de la prova per aquells aspirants no exempts, tindrà prèviament a la primera prova del concurs-oposició. Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal, en funció del número d’aspirants que hagen de realitzar-la, nomenarà un o varis tribunals, que estaran constituïts per mestres amb possessió del Diploma de Mestre de valencià, professorat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua i Literatura Castellana del Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari o de Valencià o Espanyol per estrangers del Cos de Professorat de les EOI.

Les titulacions que possibiliten l’exempció de la prova de Valencià són:

Llicenciat en Filologia Valenciana; títol de Mestre de Valencià; Certificat de Capacitació; Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià; Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencia, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la Formació Professional; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat; haver obtingut la qualificació d'"apte" a les oposicions de l'any anterior.

Les titulacions que declaren exempts de fet la prova de castellà són:

Titulació universitària expedida per una universitat espanyola; Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit a l’Estat Espanyol; Títol de Tècnic especialista (FP2) expedit a l’Estat Espanyol; Diploma Superior d’espanyol com a llengua estrangera de nivell superior o Certificat d’Aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 


 

Normativa:

- Primària: ORDRE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l'ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats (DOCV de 23 d’abril de 2008).

- Resta cossos: ORDRE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d.Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOCV del 15 d’abril de 2008).

- El concurs-oposició està basat en el Títol VI del RD 276/2007 de 23 de febrer (BOE núm. 53 de 2 de març de 2007)..

Convocatòries:        mestres      secundària

 


 

En què consisteix la fase d'oposició?

La fase d'oposició consta d’una prova estructurada en dues parts que no tenen caràcter eliminatori entre elles.

Part A: desenvolupament per escrit, durant dues hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat, amb la proporció següent:

a) Menys de 25 temes: tres boles (Mestres).
b) Entre 25 i 51 temes: quatre boles (especialitat de Primària, cos de Mestres).
c) Més de 50 temes: cinc boles (Secundària).

Part B: presentació d’una programació didàctica i la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, caldrà fer, a més, un exercici pràctic. La programació s’ha de presentar el mateix dia de la lectura de la Part A davant el tribunal, juntament amb els mèrits.

B.1) Mestres i cossos de Secundària. Presentació d'una programació didàctica sobre un àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l'especialitat. La programació didàctica farà referència al currículum vigent en el present curs escolar a la Comunitat Valenciana, tenint en compte el R.D. 806/2007, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la LOE. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa. Es lliurarà juntament amb els mèrits (veure l’Annex IX de la convocatòria de Primària i l’Annex III de la convocatòria de Secundària). L’opositor podrà utilitzar un exemplar de la programació aportada per ell al realitzar la seua defensa davant del tribunal i un guió que no excedirà un full.
Les característiques de format que ha de tindre la programació són una extensió màxima de 60 folis (sense incloure annexos), en format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o grandària semblant de 12 punts sense comprimir. En cas d’incloure taules o gràfics l’interlineat en la respectiva pàgina podrà ser simple.

B.2) Mestres i cossos de Secundària. Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar de la programació pròpia. Temps de preparació: una hora; defensa oral de B.1 i B.2: una hora. Es podrà fer servir tot el material auxiliar necessari i es pot disposar d’un guió d’un full màxim.

Nota: La Conselleria d’Educació no ha volgut incorporar la possibilitat, per al professorat interí, de substituir aquesta prova per un informe de la pràctica docent elaborat per l’administració, tal com contempla el Reial Decret del MEC.

B.3) Mestres i Cossos de Secundària. Exercici pràctic per a les especialitats següents de Primària: Música; de Secundària: LLatí i Grec, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Música, Psicologia i Pedagogia, Tecnologia, FOL, Organització i projectes de fabricació mecànica, Organització i processos de manteniment de vehicles, Assessoria i processos d'imatge personal, Construccions civils i edificació, Informàtica, Anàlisi i Química industrial, Processos de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics; de Música i Arts Escèniques: totes les especialitats; de Professorat Tècnic d'F.P.: totes les especialitats convocades.
Enguany es publicaran els criteris d’avaluació de les distintes parts de la prova de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu amb anterioritat a l’inici de les proves.

Com es qualifiquen les proves?

 • Part A: de 0 a 10 punts, equival al 40% de la nota fase d’oposició.

 • Part B: cada part es valora de 0 a 10 punts i la nota final és la mitjana aritmètica de cadascuna de les parts. Equival al 60% de la nota de la fase d’oposició.

Caldrà obtenir, com a mínim, cinc punts en aquesta fase per a poder accedir a la fase de concurs.
El pes de la fase d’oposició serà del 60% de la nota global.

Puc demanar la revisió de les proves?

Segons l’article 35 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (veure model de reclamació).

Com i quan presente els mèrits?

El mateix dia en què hages de realitzar la lectura de la Part A de la fase d’oposició has de presentar els mèrits ordenats en tres blocs, segons l'annex I de l’ordre de convocatòria, i hi has d'adjuntar el model de declaració de mèrits de l’annex IX. Cal presentar tant l'original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l'autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat al 13 de maig de 2008, data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds d'admissió en el procés. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.

Els tribunals faran públic als taulers d'anuncis del centre la puntuació aconseguida pels aspirants en la fase de concurs que hagen superat la fase d’oposició.

Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

En el termini de dos dies a partir de l'endemà de la publicació de la puntuació obtinguda en la fase del concurs es poden presentar les al·legacions -per escrit- que es consideren oportunes al president del tribunal corresponent, que les estudiarà, les resoldrà i les farà públiques als taulers d'anuncis del centre. En aquesta guia tens un model de reclamació.
Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

Com s'obté la puntuació global?

La nota global de la fase d’oposició (Nota 1) es calcula sumant el resultat de la ponderació del 40% de la nota de la Part A i del 60% de la nota de la Part B (la nota de la part B es calcula aplicant la mitjana aritmètica als resultats de les dos/tres proves d’aquesta part). A la Nota 1 cal sumar-li el resultat del barem de mèrits (Nota 2), que s’ha de ponderar en un 40% (veure requadre).
Els resultats de tots els aspirants s'ordenen segons la puntuació global assignada i es dóna la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.

 

 

 

Quan sabré la nota definitiva i si he obtingut plaça?

Finalitzada la prova de la fase d’oposició, els tribunals faran públic en els taulers d’anuncis del centre les puntuacions globals (no les de cada apartat) dels participants que han superat la fase d’oposició amb els mèrits. Els tribunals lliuraran les notes a les comissions de selecció juntament amb la valoració dels mèrits. Les comissions de selecció sumaran els mèrits als aspirants que hagen superat la fase de concurs i faran públic els resultats en els taulers d’anuncis de la Conselleria d’Educació i establirà un termini de tres dies per a atendre reclamacions. En la nostra web trobaràs els resultats en el mateix moment que es publiquen: http://www.intersindical.org/stepv.

Puc recórrer els resultats finals?

Es pot interposar recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la llista als taulers d'anuncis corresponents.
Si no sóc interí/na, com i quan m'avisaran per cobrir vacants en règim d'interinitat?
El professorat interí està format pels participants que no hagen resultat seleccionats, sempre i quan hagen realitzat totes les parts de la prova (Part A i Part B). Podràs consultar la teua posició en la borsa de la teua especialitat per internet en la nostra web.
Per a qui ja siga interí i haja prestat serveis en el curs 2007-08, a finals de juliol es convoquen les adjudicacions en el Palau de Congresos de València per cobrir les vacants que no ocupen els funcionaris en expectativa de destí ni els opositors que han aprovat la convocatòria d'enguany. En el sindicat disposarem dels llistats d'interins i de les vacants a ocupar pocs dies abans dels actes d'adjudicació, i en el Palau de Congresos els dies en què s'adjudica cada especialitat.

I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?

Si has aprovat i apareixes com a “seleccionat” en els llistats d'aspirants, felicitats, ja ets funcionari/a en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar en la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol alegat per a participar-hi.
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o de trobar-se inhabilitat.
c) Certificat que acredite minusvalidesa, si és el cas.
d) En cas de no posseir la nacionalitat espanyola consulteu l'apartat 10.1 e) de les bases de la convocatòria.
e) Fotocòpia del DNI.
f) Certificat mèdic oficial.
g) Fotocòpia compulsada del títol que acredite l'exempció de la prova de coneixements de les llengües oficials.

Per als següents cossos docents, cal, a més:

- Per al cos d'ensenyament secundari en les especialitats que ho requereixen: Títol Professional d'Especialització Didàctica o Certificat d'Aptitud Pedagògica.
- Per al cos de professors tècnics de Formació Professional als quals se'ls aplica la disposició transitòria segona del RD 777/1998: equivalència a efectes de docència i experiència docent de dos anys mínim.
En cas que ja sigues funcionari de carrera estàs exempt de presentar aquesta documentació, només cal un certificat o full de serveis. Tanmateix, consulta l'apartat 10.2 de les bases de la convocatòria.

 


 

Informació sobre els tribunals

 

Com s'elegeixen els tribunals?

Des de la convocatòria de l’any passat els funcionaris de carrera poden presentar-se voluntàriament per a formar part dels tribunals com a vocals (màxim dos voluntaris per tribunal).
Els tribunals es composen d'un president i quatre vocals i es designen de la manera següent:
— El president és triat directament per la Direcció General de Personal Docent.
— Els quatre vocals es trien per sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos i de l'especialitat corresponent. Excepcionalment, quan aquest requisit no es puga acomplir perquè no hi ha suficients funcionaris de carrera en actiu en una especialitat determinada, el director general de Personal Docent pot designar-los directament d'entre funcionaris dels cossos docents.

Quins són els motius d'abstenció dels membres dels tribunals?

Els membres dels tribunals hauran d'abstindre's d'intervindre si concorren les següents circumstàncies:
— si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
— si tenen interés personal en l'assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
— si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
— si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
— si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

Els aspirants poden recusar els membres d'un tribunal d'oposició?

Sí, i les circumstàncies que s'han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l'abstenció.

Quants membres del tribunal són necessaris per què siguen vàlides les seues actuacions?

Per a l'actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president i del secretari (o dels substituts) i la de la meïtat, almenys, dels seus membres.

 


 


 


 

 
 
NOTES IMPORTANTS:
Únicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
En cap cas no seran valorats per l’apartat 2.5 aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc no seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’especialització didàctica o de certificat d’aptitud pedagògica.
Així mateix, no podran considerar-se, a l’efecte de ser valorats, els mèrits indicats en els apartats 2.5 i 3.1 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol exigit per a l’ingrés en el cos.

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >