Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 04/05 

index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors

  
12/05/05

Informe Mesa Sectorial de 12 maig
Mesa Tècnica sobre Condicions Laborals del Professorat Interí.
Mesa Tècnica d'Atenció Hospitalària i Domiciliària
Calendari de negociació temes pendents: desplegament del protocol


03/05/05

Les negociacions entre Conselleria i els sindicats a punt del trencament

06/04/05

STEPV-Iv critica la manca de voluntad per desplegar el protocol de negociació

05/04/05

Sobre la suspensió de la Mesa per a negociar la normativa de l'admissió de l'alumnat

08/03/05 STEPV-iV reclama la negociació d’un Acord per la millora de l’Educació Infantil
07/03/05 STEPV-Iv exigeix a Conselleria que negocie les condicions del final de curs en els IES
04/03/05

Negociació de l'Ed. Infantil en la Mesa Sectorial

23/02/05 Sindicats i Conselleria fixen el calendari de negociació
22/02/05 STEPV-Iv reclama el desplegament immediat del protocol de negociació
17/02/05

Ara cal desplegar el protocol

15/02/05

La negociació en la Mesa Sectorial d'Educació

Sindicats i Educació signen un protocol de negociació per al període 2005-2007


18/01/05

Sobre la Mesa que ha d'estudiar l'Oferta Pública d'Ocupació - 2005


18/01/05

 

Informe de la Mesa Sectorial de 18/01/05
STEPV denuncia que la Consellería continúa imponiendo un procedimiento alejado del consenso para la elección de las direcciones de los centros educativos

 

projecte Concurs Direccions per a la Mesa que se celebrarà el dia 18 de gener (pdf)


18/11/04

Informe de la mesa sectorial d'educació de 18/11/04 sobre consolidació del complement de direcció


16/11/04

Mesa sectorial d’educació 16/11/04
Consolidació parcial del complement específic dels directors/res de centres docents públics


15/11/04

Protocol de negociació per al període 2004/2006, proposat a conselleria d’educació per les organitzacions sindicals amb representació a la mesa sectorial d’educació. (pdf)


28/10/04

proposta de STEPV de temes de negociació en la mesa sectorial d'educació

   
   
  

  veure cursos anteriors


  

Informe Mesa Sectorial de 12 maig

Calendari de negociació temes pendents: desplegament del protocol
Mesa Tècnica sobre Condicions Laborals del Professorat Interí.
Mesa Tècnica d'Atenció Hospitalària i Domiciliària


MESES DE NEGOCIACIÓ PENDENTS
17 de maig: Mesa Tècnica de Formació Permanent del Professorat
19 de maig:Mesa Sectorial, CEFIREs
24 de maig:Mesa Tècnica Itineràncies, majors de 55 anys i Llicències per Estudis.
26 de maig: Mesa Tècnica de Formació Permanent del Professorat
30 de maig:Mesa Tècnica Salut Laboral.
31 de maig:Mesa Tècnica Condicions Laborals del Professorat Interí.
2 de juny:Mesa Sectorial de Formació de Persones Adultes.
7 de juny: Mesa Tècnica Condicions Laborals del Professorat Interí.
9 de juny: Mesa Tècnica Atenció Domiciliària i Hospitalària. Instruccions d'Inici de Curs 2005-2006 (Tots els ensenyaments)
14 de Juny: Mesa Sectorial d'Educació Infantil.
16 de juny: Mesa Tècnica de Salut Laboral
21 de juny:Mesa Sectorial Condicions Laborals del Professorat Interí.
23 de juny:Mesa Sectorial Preparació de Final i Començament de Curs (Actes d'Adjudicació Professorat Suprimit, Desplaçat, Expectativa, OPO 2005, Interins/-nes).
28 de juny:Mesa Sectorial Salut Laboral
30 de juny:Mesa Tècnica Catalogació Lingüística i Escoles Oficials d'Idiomes.

ALTRES REUNIONS
7 de juny: (17.30h amb la Secretaria Autonòmica) Reunió del fòrum ( que ha d'analitzar i debatre les propostes de millora de funcionament dels centres docents.
21 de juny:(17.30h amb la Secretaria Autonòmica) Reunió informativa sobre el compliment del Pla d'Infraestructures.


Mesa Tècnica d'Atenció Hospitalària i Domiciliària

veure projecte

La reunió només ha servit per demanar a l'Administració que retirara el projecte de Resolució que va presentar el dimecres dia 11, i que tornara a portar a la Mesa els dos projectes d'ordre que va presentar l'any 2002.

Entenem que les ordres que es van presentar el 2002 eren molt més completes i ambicioses que el nou document presentat ara, i tenien molta més força jurídica, ja que comprometien també la Conselleria de Sanitat, i regulaven d'una manera molt més concreta tots aquest temes.

La Conselleria ens ha contestat que d'ací a poc ens contestarà si manté la Resolució o recupera els projectes d'ordre que va presentar l'any 2002.


Mesa Tècnica sobre Condicions Laborals del Professorat Interí.

La Conselleria ha presentat el següent document:

Propuesta de acuerdo sobre provisión de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad

Cada curso, antes de las adjudicaciones generales del mes de julio,se publicaran las bolsas de trabajo de cada especialidad, ordenadas de la siguiente forma :

- en primer lugar aquellos interinos con servicios prestados en cursos anteriores
- en segundo lugar, aquellos que han aprobado algunos de los exámenes de la oposición anterior
- en tercer lugar, aquellos que pertenecian a bolsas de cursos anteriores sin servicios.

Provisión de puestos vacantes:

La bolsa de trabajo tiene carácter exclusivo autonómico en todas las especialidades .

La no aceptación del puesto de trabajo conlleva la exclusión de la bolsa en todas sus especialidades, salvo que, previamente a las adjudicaciones de julio, se solicite permiso anual por cuidado de hijos o personas mayores a su cargo, por violencia de género, por becas de estudio, por desempeño de cargo público o por enfermedades crónicas.

Provisión de sustituciones y reducciones de jornada:

Maestros/-as:los integrantes de bolsas que no obtengan adjudicación de vacante podrán optar a elegir una o más zonas, (se establecen 4 zonas en cada provincia)

Resto de profesorado: (Secundaria, FP, EOI, Artes, Conservatorios...) una o más provincias.

Una vez realizada la elección, la no aceptación del puesto de trabajo conlleva la exclusión de la bolsa en todas sus especialidades, salvo causa médica justificada o , en el caso de interinos con servicios previos, que haya solicitado al realizar la elección quedar inactivo para el curso siguiente (sólo se admitirá una vez)

Cuando una zona o provincia se agote la bolsa de trabajo, el centro docente podrá proponer la contratación de una persona para cubrir el puesto, iniciándose al mismo tiempo la apertura de una bolsa de urgencia para esa zona o provincia (sin excepciones a la aceptación para ese curso).

Si, a pesar de ello, no se pudiera cubrir el puesto, la administración podrá con carácter excepcional, seleccionar personas de zonas o provincias colindantes .

ANEXO:

La Administración, de acuerdo con los sindicatos, podrá adjudicar de forma directa a interinos con movilidad muy reducida, puestos cercanos a su domicilio habitual, además de definir para aquellos puestos de difícil provisión fórmulas que permitan la continuidad del docente interino en dicho puesto hasta su provisión reglamentaria o su amortización.

Además se modificará el Decreto 28/2001 del Gobierno Valenciano para permitir la aplicación al personal interino del apartado 4.1.1. que dice:

"Licencias
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente decreto podrá disfrutar de las siguientes licencias:
4.1 Licencias retribuidas.
4.1.1 La Administración podrá conceder, por un máximo de cuatro días al año, por el órgano competente, licencia para la asistencia a conferencias, seminarios, congresos y jornadas, organizadas por instituciones nacionales o internacionales, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la actividad docente del peticionario, previo informe de la dirección del centro, y siempre que no lo impidan las necesidades del servicio. El personal que disfrute de esta licencia, percibirá la totalidad de las retribuciones que le correspondiese."

STEPV-Iv no ha volgut entrar a valorar el document, ja que s'ha presentat en la mateixa Mesa de negociació, però ha condicionat qualsevol modificació de les borses a la millora de les condicions laborals del professorat interí.

El sindicat té clar que cal millorar l'actual sistema de substitucions, ja que aquests sistema ha de garantir que es cobreixen totes les situacions que poden generar (malalties, reduccions de jornada, permisos i llicències, temps parcials, etc.). Per tant, no es poden fer recaure els drets d'uns sobre la resta del professorat del centre ni sobre el normal desenvolupament de les activitats de l'alumnat i del centre.

Ara bé, la Conselleria, a més de la proposta de reformar la gestió de les borses de treball, ha de millorar substancialment les condicions laborals del professorat interí en la línia de reivindicacions que l'STEPV-Iv ja li ha presentat a al Conselleria, com ara:

ESTABILITAT.
Garantir a cada professor interí el mateix temps que va treballar, com a mínim, el curs anterior.
Per al mateix treball, les mateixes condicions de treball: que inclouen el dret a:
Permisos, Llicències, Reduccions de jornada, Excedències, Permutes i Vacances. Permís per maternitat, acolliment o adopció, i gaudir de les vacacions reglamentàries.
Per al professorat interí amb alguna disminució física, establir algun mecanisme que a l'hora de triar plaça li permeta ocupar un lloc de treball que no siga incompatible amb la seua situació.

RETRIBUCIONS:
Cobrament de sexennis, ja que és un complement vinculat a la formació.
Cobrament dels mesos de juliol i agost per tot aquell professorat haja prestat serveis durant un mínim de cinc mesos i mig durant el curs escolar.
Si un professor/a és cessat en els cinc dies lectius anteriors als períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa, tindrà dret a la pròrroga del nomenament des de l'inici de l'esmentat període fins a la finalització del mateix, a efectes del còmput del pagament dels mesos d'estiu.

GESTIÓ DE BORSES . LIMITACIÓ D'AMBITS TERRITORIALS.
Estendre a tot el professorat interí el dret a la restricció de província.
Contractes mínims de 6 mesos, o fins al 30 de juny.
Estudiar àmbits inferiors a la província, sense agrupar comarques de diferents províncies, per reduir les renúncies del professorat convocat. Atendríem a quatre premisses:

1. Que siga ràpid
2. Que no requerisquen desplaçaments llargs
3. Que no existisquen borses de treball sobredimensionades amb professors que no opten a un lloc de treball.4. Que les bosses romanguen obertes, o, si no hi ha, que s'òbriga tots els anys un termini perquè es puga incorporar el professorat en desocupació, evitant que les bosses s'acaben.

Establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació, l'accés als plans de formació de l'administració valenciana.

Des de l'STEPV-Iv afirmem que la sola modificació de borses, sense abordar els problemes laborals, no solucionarà la problemàtica actual de cobriment de substitucions.

Per tant, l'STEPV-Iv continuarà reivindicant que la negociació siga global, i no parcialitzada, com vol ara l'Administració, i que s'aborden tots els problemes i es discutesquen totes les propostes al mateix temps.

València, 12 de maig de 2005

 


 

Les negociacions entre la conselleria de cultura, educació i esport i els sindicats de l'ensenyament a punt del trencament

El passat més de febrer la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i els sindicats de l'ensenyament signaren un protocol per tal d'organitzar tots el temes de negociació del professorat valencià. Després de dos mesos de reunions les organitzacions sindicals han valorat negativament el procés seguint fins ara i plantegen un canvi d'actitud als responsables polítics de l'Administració educativa valenciana.

En les reunions hagudes sobre professorat interí, educació infantil, formació del professorat, no han hagut avanços i sembla difícil arribar a acords perquè l'Administració educativa no està en disposició de cedir a les demandes i les propostes sobre que sobre cadascú d'aquests temes plantegen les organitzacions sindicals.

Un eixemple d'açò ha estat la mesa tècnica que hui s'ha celebrat sobre formació del professorat, la Conselleria ofertava l'oferta del 30 % de llocs de treball d'assessors de formació sobre els 180 que actualment l'ocupen de forma provisonal des de 1995. La proposta dels sindicats era d'arribar al 50% en la convocatòria del 2005 i la resta l'any següent. Segons els representants de l'Administració no ha estat possible arribar a acord per qüestions tècniques. Així mateix l'STEPV-Iv ha denunciat un canvi unilateral en la puntuaciació del barem per accedir a aquestes places i en la composició del tribunal que nomès està composat per membres de l'Administració. Tampoc ha hagut una explicació satisfactòria sobre els criteris que es seguiran per a ofertar les vacants en cadascú dels Centres de formació del professorat (CEFIRES).

En el tema de llicències per estudis, desprès de 8 anys sense convocatòries l'Administració sols ha ofertat per al proper curs 90 (el 55% són quatrimestrals) per al 44.000 professors del sistema educatiu valencià el que representa que sols un 0,20 % podrà gaudir d'aquest tipus de llicència.

Des de l'STEPV-Iv demanem al Conseller d'Educació una implicació directa en les negociacions per tal de poder readreçar-les i aconseguir les millores necessàries per l'escola pública valenciana. La Conselleria ha convocat la junta de portaveus per a demà per tal de tractar el tema

València, 2 de maig de 2005

 


 

STEPV-Iv critica la manca de voluntad per desplegar el protocol de negociació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera que el desplegament del protocol signat pels sindicats de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació no va per bon camí. El protocol signat el 15 de febrer de 2005 per totes les organitzacions sindicals i la Conselleria d'Educació fixava els temes de negociació fins l'any 2007 i una voluntad política d'arribar a acords per la millora de l'ensenyament públic i de les condicions de treball del professorat.

Des del moment de la signatura s'han obert negociacions sobre els centres i les plantilles de l'educació infantil 0-3 anys i 3-6 anys, la millora de les condicions laborals del professorat interí I els serveis de prevenció i la salut laboral. STEPV-IV afirma que cap d'aquestes negociacions està donant el seu fruit, l'Administració Educativa s'ha limitat a escoltar les propostes sindicals i a "tirar balons fora" però no s'ha obert un veritable procés de negociació en cap dels tres temes. A més a més, la reunió sobre la modificació del decret d'admissió de l'alumnat prevista per al dia 5 d'abril es va suspendre, unilateralment, per la Conselleria d'Educació sense un motiu justificat. Tampoc s'ha constituit el fòrum per analitzar i debatre les propostes de millora de funcionament dels centres docents ni s'ha posat data a la reunió per fer el seguiment i compliment del Pla d'Infraestructures.

Per a l'STEPV-Iv aquesta situació és inacceptable i posa en evidència la falta d'una direcció política en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i les divisions internes del Partit Popular que impedeixen un correcte desplegament del protocol de negociació.

L'STEPV-Iv exigeix un canvi de tarannà i d'actitud dels responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per donar una resposta adequada als problemes que té l'ensenyament públic i per millorar les condicions de treball del professorat valencià.

València, 6 d'abril de 2005.

 


 

STEPV-Iv critica la suspensió de la Mesa Tècnica per a negociar la reforma de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat

El divendres de forma unilateral la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va suspendre sine die la negociació de la normativa d'admissió de l'alumnat a la que es va comprometre en el protocol signat amb les organitzacions sindicals en el mes de febrer. El motiu de l'aparicio de l'avant projecte no és convincent, atès que quan es fixa la data de la reunió ja estava previst que es coneixeria el text de l'avant projecte de la nova llei d'educació.

Per al Sindicat el problema de l'admissió de l'alumnat és molt greu i s'agrava cada any que passa, especialment per la falta de control sobre un repartiment equilibrat de l'alumnat inmigrant i alumnat amb necessitats educatives especials. Així la normativa actual és anterior a la LOCE, i mentre altres comunitat autònomes, inclús les governades pel Partit Popular, publicaren durant el 2003 i 2004 noves normatives adaptades a la Llei de Qualitat, al País Valencià continuen vigents el Decret 27/1998 modificat pel Decret 97/2001 i al seu empar s'han publicat les resolucions que regularan el procés d'admissió de l'alumnat per al curs 2005-2006.

Ja en l'anterior legislatura la Conselleria es va comprometre a la reforma de la normativa, i en el mes de febrer de 2005 el mateix conseller anunciava als mitjans de comunicació la inmediata promulgació d'un nou decret.

Per a l'STEPV-Iv és inadmisible que un tema tan important com és la regulació del procés de l'alumnat, que afecta al conjunt de la població valenciana, siga ajornat per una qüestió d'enfrontament polític entre el governs estatal i autonòmic.

L'inici de les negociacions implicava la primera aproximació al tema entre el sindicats i la Conselleria des de feia molts anys i era una forma de encetar la negociació i començar a buscar les solucions a tots els problemes de la matriculació de l'alumnat, tant dels centres públics com concertats.

L'STEPV-Iv exigeix a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que no s'amague en lluites polítiques partidaries i cortines de fum propagandístiques i done resposta als problemes reals del sistema educatiu valencià.

València, 5 d'abril de 2005

 


 

STEPV-Iv exigeix a la Conselleria d'Educació que negocie les condicions del final de curs en els IES per evitar problemes

El curs actual, per l'aplicació de la LOCE -que estableix 175 dies lectius en l'ensenyament secundari-, la Conselleria ha establert el 24 de juny com a dia de finalització de l'activitat lectiva.

L'STEPV-Iv ja va advertir -durant la negociació de les instruccions d'inici de curs- que l'aplicació de la LOCE en aquest apartat suposava una modificació unilateral de les condicions laborals del professorat, i que, a més a més, hi hauria dificultats pràctiques per poder complir aquest calendari.

Les qüestions que alteraran la normalitat en l'acabament de curs són:

  • el dia 14 de juny es realitzaran les proves de selectivitat, la qual cosa suposa que el professorat implicat en aquestes proves no estarà en les aules.
  • l'Administració ha comunicat la intenció de començar les proves de les oposicions docents el dia 18 de juny. Per tant, el professorat implicat en la realització de les proves de castellà i de valencià, els membres de tribunals, el professorat opositor, els centres que acullen les proves..., bé no podran estar en les aules o bé els centres veuran alterat el seu normal funcionament. Cal recordar que el curs passat, amb una Oferta d'Ocupació Pública inferior, el professorat afectat per ser membre de tribunal fou de 1360, el professorat opositor d'uns 10.000, i 272 centres acolliren aquestes proves.
  • Els centres educatius no compleixen les condicions mínimes adequades per realitzar l'activitat acadèmica diària en aquesta època de l'any: molts centres són autèntics forns a causa de la calor.

Per totes aquestes raons, l'STEPV-Iv exigeix a la Conselleria que estudie i negocie fórmules que garantisquen el correcte funcionament dels centres i que totes les tasques que tenen assignades disposen dels recursos humans i materials adequats. Cal, per tant, considerar l'acabament de les classes lectives el dia 14 de juny i que, a partir d'aquesta data, es facen les avaluacions i la tutoria de l'alumnat, la complimentació de la documentació acadèmica i les reunions amb els pares i mares de l'alumnat.

En cas contrari, l'STEPV convocarà tota la comunitat educativa a la mobilització per tal de garantir un ensenyament públic de qualitat.

València, 7 de març de 2005

 


 

Sindicats i la Conselleria fixen el calendari de negociació

STEPV-Iv proposa la millora de les condicions laborals del professorat i de l'ensenyament públic.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports i les organitzacions sindicals de l'ensenyament públic han fixat el calendari de negociació per desplegar el protocol signat el passat dia 15 de febrer.

La Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral que ha d'abordar temes com: estudi sobre perfils dels coordinadors de seguretat i salut laboral, el pla de prevenció, les plantilles del servei de prevenció i l'adaptació de llocs de treball, es reunirà els dies 2 i 22 de març.

Les resolucions que convoquen el concurs – oposició dels cossos docents per a 2005 es negociaran l'1 de març.

La negociació sobre condicions laborals de professorat interí s'ha fixat per als dies: 15 de març i 12, 19 i 26 d'abril.

Les plantilles i centres d'educació infantil es tractaran els dies 8 i 23 de març i 14 d'abril.

El projecte d'admissió d'alumnat serà negociat els dies 5 i 28 d'abril.

Les llicències per estudis i la provisió dels llocs de treball dels Centres de Professorat seran objecte de negociació el dia 3 de maig. A més a més, el dia 10 de març n'hi haurà una reunió per tractar els convocatòries de formació de professorat. El dia 17 de maig s'iniciarà la negociació de la Formació Permanent del Professorat.

La negociació dels centres de Formació de Persones Adultes serà el 10 de maig, la del projecte d'ordre d'ensenyament d'idiomes serà el 5 de maig i la d'atenció domiciliària i hospitalària serà el 12 de maig. A més a més, el mateix 12 de maig es farà un balnaç de la negociació i es concretarà la data de la negociació de les itineràncies, els majors de 55 anys i la catalogació lingüísitica dels llocs de treball.

L'STEPV-IV ha proposat una reunió del foro per a analitzar i debatir les propostes del funcionament dels centres pel que fa a les despeses de funcionament i una altra sobre el seguiment i compliment del Pla d'Infraestructures. L'Administració donarà una resposta la propera setmana.

L'STEPV-Iv valora positivament la reunió mantinguda i espera que el desplegament del protocol de negociació, en tots els assumptes, supose una millora de les condicions laborals del professorat i de l'ensenyament públic.

València, 23 de febrer de 2005

 


 

STEPV-Iv reclama el desplegament immediat del protocol de negociació

veure calendari aprovat març - maig

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demanarà en la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc dimecres 23, a les 12 hores, un desplegament ràpid i immediat del protocol de negociació signat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i les organitzacions sindicals el passat 15 de febrer.

Entre les mesures que reclama aquest sindicat estan la constitució del foro per analitzar i debatre les propostes de millora dels centres docents. El Sindicat proposarà que aquest estiga constituït per l'Administració Autonòmica, la Confederació d'AMPES, representants de la Junta de Directors/es dels centres d'Infantil i Primària i de Secundària, els sindicats de l'ensenyament i l'Administració local. Per a l'STEPV-Iv els treballs del foro han d'estar acabats en juny de 2005 per poder ser incorporats als Pressupostos del 2006, a mçes a més, mestrestant cal arbitrar mesures de xoc per atendre els problemes econòmics que tenen els centres educatius.

Altra proposta del Sindicat és la convocatòria d'una reunió de la Mesa Sectorial d'Educació on la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha de presentar un informe del seguiment i compliment del Pla d'Infraestructures Educatives. El Sindicat considera necessari que es presente un balanç del programa CreaEscola i la planificació educativa per als propers anys, tant de la construcció de nous centres escolars com així com de l'adequació dels actuals. En aquest apartat s'ha de contemplat també l'adaptació de les aules d'educació infantil dels Col.legis Públics, una xarxa d'escoles infantils públiques, actuacions per als centres d'Educació de Persones Adultes i Ensenyaments Especialitzats (Escoles d'Idiomes, Conservatoris...)

STEPV-Iv reclama un Acord de millora de l'Educació Infantil que contemple: la consideració de l'educació infantil com una etapa educativa, el dret a l'educació de les xiquetes i xiquets de 0-3 anys, la creació d'una xarxa pública de centres d'Educació Infantil que atenguen tota la demanda en condicions d'igualtat, l'elaboració i negociació d'un Mapa Escolar d'Educació Infantil, un Pla d'adequació dels centres pel que fa al compliment del Reial Decret 1004/91 sobre les condicions mínimes de les instal.lacions, la catalogació de les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana com a centres docents, la reducció de les ràtios i la negociació de les plantilles dotar els centres de 4 mestres per cada 3 unitats, açò suposa la creació d'uns 600 llocs de treball. També s'ha de negociarel catàleg de llocs de treball de les 32 Escoles Infantils depenents de la Generalitat Valenciana. Totes aquestes mesures han de possibilitar una millora de l'oferta pública i s'han de començar a aplicar el curs 2005-2006.

El Decret d'Admissió de l'alumnat s'ha de negociar per incloure els canvis reclamats pel conjunt de la Comunitat Educativa, especialment el control del procés de matriculació i la distribució equlibrada de l'alumnat immigrant i de compensació educativa entre els centres públics i la privada concertada.

Quan al Professorat Interí el Sindicat proposa: la millora de l'Actual acord de professorat interí per introduir quatre elements bàsics: estabilitat laboral, millora de les condicions laborals, equiparació de les retribucions amb el funcionariat de carrera i millora de la gestió de les borses i limitacions d'àmbits territorials.

En la reunió s'ha d'acordar la convocatòria de la reunió de portaveus de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral del sector docent per tractar sobre els plans de prevenció, l'adaptació de llocs de treball, els perfils i funcions dels coordinadors de salut laboral i la creació de les plantilles dels serveis de prevenció.

Els temes esmentats són aquells que s'ha acordat negociar entre febrer i abril de 2005, però el Sindicat també proposarà fixar les dates de negociació dels assumptes que s'han de negociar entre abril i juny de 2005: centres de formació de persones adultes, projecte d'ordre d'atenció domiciliària i hospitalària, itineràncies, majors de 55 anys, catalogació lingüistica dels llocs de treball, projecte d'ordre d'ensenyaments d'idiomes, formació permanent del professorat, provisió del 30% dels llocs de treball dels CEFIRES i les licències per estudis.

STEPV-IV espera que, una vegada signat el protocol, la negociació siga ràpida i àgil, que done resposta als problemes reals que té l'ensenyament públic valencià, per la qual cosa anuncia que serà inflexible en la defensa de l'ensenyament públic i de les condicions laborals del professorat.

València, 22 de febrer de 2005

 


 

Ara cal desplegar el protocol

STEPV-Iv considera prioritari que la Secretaria Autonòmica d'Educació constituesca el foro per analitzar i debatre les propostes de millora dels centres docents acordada en el protocol de negociació subscrit, el passat dimarts 15 de febrer, entre les organitzacions sindicals i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. En aquest sentit, el Sindicat proposarà, en la Junta de Portaveus que es reunirà dimarts 22 de febrer, la creació immediata d'aquest òrgan per donar una resposta àgil i ràpida a la situació econòmica que estan patint els centres d'infantil, primària i secundària.

A més a més, també reclamarà que es convoque una primera reunió de la Mesa Sectorial perquè la Secretaria Autonòmica informe del seguiment i compliment del Pla d'Infraestructures.

Per altra part, l'STEPV-Iv considera fonamental que s'aborde des de la globalitat la negociació de les plantilles i centres d'educació infantil 0-3 i 3-6 anys. La primera cosa que demana el sindicat és l'establiment d'una norma autonòmica que considere l'Educació Infantil com una etapa educativa. A més a més, es reclama la creació d'una xarxa pública de centres d'Ed. Infantil que atenguen tota la demanada, l'elaboració i negociació d'un Mapa d'Educació Infantil, la reducció de les ràtios i la negociació de les plantilles del personal que hi treballa. Sobre aquest últim punt, es demana la creació de uns 600 llocs de treball d'educació infantil per millorar les plantilles, la reivindicació és que per cada tres unitats d'infantil n'hi haja quatre mestres i la negociació de les plantilles de les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana. A més a més, cal que es dissenye un pal d'adequacions de centres per compli el Reial Decret 1004/91 sobre mínins de les instal.lacions.

D'altre assumpte que proposarà el Sindicat és la convocatòria de la reunió de portaveus de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral del sector docent per tractar sobre els plans de prevenció, l'adaptació de llocs de treball, els perfils i funcions dels coordinadors de salut laboral i la creació de les plantilles dels serveis de prevenció.

El Sindicat proposarà la millora de les condicions laborals i econòmiques del professorat interí, així com un sistema de gestió de borses que siga més agil i ràpid. És a dir, l'equiparació de condicions amb el funcionariat de carrera.

Per altra part, el Sindicat considera inajornable la modificació del decret d'admissió de l'alumnat, en eixe sentit recorda que aquest punt és un compromís antic de la propia Administració Educativa, per la qual cosa reclama que la modificació siga immediata.

Per acabar, el Sindicat espera que una vegada signat el protocol, la negociació avance rapidament sense obstruccions de l'Administració Educativa.

València, 17 de febrer de 2004

 


 

La negociació en la Mesa Sectorial d'Educació

Sindicats i Educació signen un protocol de negociació per al període 2005-2007

veure el protocol signat i calendari de negociació

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport i els sindicats han acordat un Protocol de negociació per al període 2005-2007, amb la intenció d’avançar cap a un Acord Global entre la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals, articulant en un document els temes i reivindicacions pendents. STEPV considera que aquest protocol és una eina per afavorir la millora de l'ensenyament públic i les condicions laborals i retributives del professorat, la dignificació i reconeixement de la tasca docent, així com la millora de la qualitat de l'ensenyament públic valencià.

La unitat sindical ha servit per aconseguir la signatura del Protocol. El sindicat estima que estem davant d’un document global que articula la negociació dels propers anys i arreplega i concreta els compromisos de l'Administració, no només en assumptes com les condicions laborals del professorat, sinó també en temes que afecten a la qualitat i la gestió dels centres.

L’STEPV destaca que el protocol arreplega assumptes com:

– La seguretat i la salut laboral. L'elaboració del Pla de Riscos Laborals, la creació, la dotació i la provisió dels serveis de prevenció i dels serveis perifèrics i els programes d'actuacions preventives.

– Millores de les condicions laborals i econòmiques del professorat: professorat major de 55 anys, millora de les condicions laborals del professorat de compensatòria, del professorat itinerant, convocatòria de les llicències per estudis, protocol d'actuació davant de les agressions al professorat, revisió dels horaris, negociació de les instruccions d'inici de curs, responsabilitat civil, calendari escolar i jornada.

– La modificació del decret d'admissió de l'alumnat.

– L'acord sobre Educació Infantil: plantilles, infraestructures, ràtios, catalogació com a centres educatius...

– Tancament de negociació de la xarxa de centres i plantilles: centres de FPA, SPEs, Ensenyaments Especialitzats, Formació Professional... Negociació de les plantilles de: Centres Rurals, Serveis educatius, Centres d’Educació Especial i centres amb programes de compensació i amb alumnat immigrant

– Pacte sobre les condicions laborals del professorat interí.

– Negociació de diversos aspectes relacionats amb l'organització dels centres i serveis educatius: revisió de les ràtios, negociació dels criteris de creació i supressió de les unitats, catalogació lingüística, creació de la figura de coordinador/a de riscos laborals als centres, revisió de les funcions docents i de la dedicació horària, augment de la partida dedicada a les despeses de funcionament dels centres i dotació de PAS als centres docents.

– Pla de Formació del Professorat davant del canvi del sistema educatiu. En aquest punt, el Sindicat reclamarà la negociació d’un pla de capacitació lingüística del professorat, amb especial atenció a les comarques castellanoparlants i al professorat de nou ingrés i interí.

– Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d'Infraestructures Educatives.

– Revisió de l'Acord sobre Drets Sindicals.

– Revisió del sistema retributiu.

– Mesures per a la igualtat de gènere.

– Inspecció Educativa: Decret d’organització, especialitats i funcionament, provisió de llocs i condicions de treball.

En definitiva, l’acord signat ha de servir per donar un nou impuls a la negociació col.lectiva en el sector i resoldre els problemes que té el sistema educatiu valencià.

València, 15 de febrer de 2005.


 

PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN ACORDADO ENTRE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN EN LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN.

En Valencia a 15 de febrero de dos mil cinco, la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y las organizaciones sindicales abajo firmantes adoptan el acuerdo que a continuación se transcribe en la Mesa Sectorial de Educación y en la comisión de seguridad y Salud Laboral.

La administración educativa ha de velar por el objetivo de la calidad del sistema educativo, uno de cuyos factores esenciales es dotar a los centros docentes no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos.

El profesorado es uno de los elementos clave del sistema educativo, y en este sentido la política de personal debe ir encaminada a elevar la consideración social del profesorado; orientar mejor la formación continua y articular una carrera profesional en la que la evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado.

Es voluntad de los firmantes del presente acuerdo, establecer un protocolo de negociación que recoja entre otros temas, la dotación de los recursos adecuados y necesarios en los centros docentes; las condiciones laborales y retributivas del profesorado y su consideración social; la estabilidad del profesorado y la reducción de la temporalidad del empleo público, así como la extensión de la cultura de la prevención de los riesgos laborales.

En consecuencia las partes firmantes, acuerdan iniciar un proceso de negociación en el marco de la mesa Sectorial de Educación y en la comisión sectorial de Salud Laboral sobre los temas y con el calendario siguiente:

Objetivos del marco de negociación:

 • Avanzar hacia un acuerdo global entre la Conselleria y las organizaciones sindicales que favorezca la mejora de la educación pública.
 • Negociación de la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.
 • Dignificación y reconocimiento de la tarea docente.
 • Mejora de los recursos necesidades en los centros educativos.
 • Desarrollo de la cultura y de la gestión preventiva e integrada.
 • Estabilidad del profesorado y la reducción de la temporalidad del empleo público

 

CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN

Salud Laboral, Comisión Sectorial de Seguridad y Salud.

 • Antes del 30 de junio de 2005:
 1. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Creación de Plantillas.
 2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Elaboración y temporalización.
 3. Adaptación de puestos de trabajo. Casos urgentes.
 4. Coordinador de Seguridad y Salud Laboral: perfiles y funciones
 • Antes del 30 de junio de 2006:
 1. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Provisión.
 2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Implantación a centros y puestos de trabajo.
 3. Vigilancia de la Salud.
 4. Colaboración para la elaboración de Planes de Autoprotección de Centros.
 5. Adaptación de puestos de trabajo. Normativa.
 6. Plan de Formación de Delegados/as y trabajadores.
 7. Comités de Seguridad y Salud Laboral: reducción horaria presid. y secret.
 8. Coordinador de Seguridad y Salud Laboral: proceso de implantación.

Mesa Sectorial de Educación:

Curso 2004/2005

 • De enero a abril del 2005:
 1. Proyecto de Decreto de admisión de alumnos.
 2. Oferta de Empleo Público 2005.
 3. Condiciones laborales del profesorado interino.
 4. Plantillas y centros de educación infantil 0-3 y 3-6 años.
 • De abril a junio del 2005:
 1. Licencia por estudios.
 2. Centros de Formación de Personas Adultas.
 3. Formación Permanente del Profesorado.
 4. Proyecto de Orden para la atención domiciliaria y hospitalaria.
 5. Proyecto de Orden: Enseñanzas de Idiomas.
 6. Catalogación Lingüística de los puestos de trabajo.
 7. Provisión 30% Plantillas CEFIRES.
 8. Itinerancias y mayores de 55 años.

Curso 2005/2006

 • De octubre a diciembre del 2005:
 1. CEFIRES: Red de centros, plantillas y provisión.
 2. SPES.
 3. Plantillas de Formación Profesional.
 4. Decreto Función directiva.
 • De enero a abril del 2006:
 1. Oferta de Empleo Público 2006.
 2. Criterios de creación y supresión de unidades.
 3. Acuerdo sobre Derechos sindicales.
 • De abril a junio de 2006:
 1. Calendario escolar y jornada.
 2. Revisión del Acuerdo de Retribuciones del Personal docente.
 3. Revisión de la Orden que regula las necesidades de compensación educativa.
 4. Revisión de la Orden del 92 y condiciones laborales (jul.-dic. 2006)

Curso 2006/2007

 • De octubre a diciembre de 2006:
 1. Defensa jurídica y responsabilidad civil. Medidas para la igualdad de género.
 2. Organización y funcionamiento de la inspección educativa.
 3. Enseñanzas especializadas: Plantillas y Provisión.
 • De enero a abril del 2007:
 1. Oferta de Empleo Público 2007.
 2. Modificación de los Reglamentos Orgánicos y Funcionales de los centros docentes.
 • De abril a junio de 2007:
 1. Reglamentos Orgánicos y Funcionales de Educación Especial y Enseñanzas de Régimen Especial.
 2. Plantillas de centros Rurales y centros de Educación Especial.
 3. Plantillas de Personal de Administración y Servicios.

Infraestructuras Educativas:

La Secretaria Autonómica de Educación se compromete a informar semestralmente a la Mesa Sectorial del seguimiento y cumplimiento del Plan de Infraestructuras.

Gastos de Funcionamiento:

La Secretaria Autonómica de Educación se compromete a la creación de un foro para analizar y debatir las propuestas de mejora de funcionamiento de los centros docentes.

Seguimiento y control de la negociación:

La Secretaría Autonómica de Educación y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial se comprometen a reunirse a finales de junio de 2005, 2006 y 2007 para valorar el contenido de la negociación acordada.

Compromisos económicos del Acuerdo:

Aquellos temas contenidos en este acuerdo que supongan compromisos económicos, una vez acabada la negociación, deberán contar con la correspondiente dotación presupuestaria, previo informe favorable de la Conselleria d’Economia y Hacienda, para hacer efectiva su aplicación en las fechas acordadas.

 

ANPE

STEPV-IV

CCOO-PV

POR LA ADMINISTRACIÓN

 

UGT- PV

CSI-CSIF

CEMSATSE

 

 

 


 

Sobre l'Oferta Pública d'Ocupació - 2005

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha convocat una Mesa Tècnica, dijous 20 de gener, per negociar l'oferta pública d'ocupació docent per a 2005. L'STEPV-Iv considera que aquesta oferta ha de ser, exclusivament, de les places de reposició (jubilacions i noves creacions) i no una gran oferta de més de 2.000 places com proposa la Direcció General de Personal Docent. Per al Sindicat, el nombre de places convocades no ha de posar en perill el treball del professorat interí i més, quan el Ministeri d'Educació s'ha compromés a buscar vies per a la consolidació del treball del professorat interí. En eixe sentit, per al Sindicat cal condicionar l'oferta pública d'ocupació a la modificació del sistema d'accés per garantir un sistema d'accés que possibilite que el professorat interí, unes 70.000 persones a tot l'Estat i 9.000 al PV, obtindre la condició de funcionari de carrera. Eixe sistema es podria concretar en una doble via, un accés diferenciat o qualsevol sistema que ho possibilite.

D'altre element que l'STEPV-Iv considera necessari negociar, simultàniament a l'Oferta d'Ocupació Pública, és millores de les condicions laborals i econòmiques per al professorat interí. De fet, la Direcció General de Personal Docent es va comprometre a negociar-les durant el primer trimestre del curs 2004-2005 però ara pretén fer-ho a finals del curs.

L'STEPV-Iv anuncia que si l'Administració Educativa persisteix en la seua posició de no negociar millores per al professorat interí o convoca una oferta que ultrapasse el nombre de places de reposició proposarà la convocatòria de mobilitzacions al col.lectiu i a la resta de sindicats.

València, 18 de gener de 2005


 

Informe de la mesa sectorial d'educació de 18/11/04 sobre consolidació del complement de direcció

Han anunciat la rectificació de dos errades en aquest projecte de resolució:

- en la base quarta cal canviar "funcionari" per "inspector", que actuarà de secretari.
- en la base cinquena, on diu "els requisits establerts en la base quarta", ha de dir en la "base segona".

A continuació s'ha obert un torn de paraula, on els sindicats hem demanat:

- que al primer tram li corresponga el 25%.
- que siga automàtic i no estiga sotmés a avaluació. Com s'avaluarà a un director/a que ja ha cessat fa anys i qui ho farà?, com es pot valorar ara negativament la tasca de direcció d'una persona que no ha estat cessada amb anterioritat per eixe motiu?... 
- que es pague també als qui ja s'han jubilat i podrien estar cobrant-ho si s'hagués publicat fa anys.
- que no hi haja incompatibilitat amb altres càrrecs docents.
- que es publique el més aviat possible i comence a fer-se efectiu el seu pagament.

Conselleria ha manifestat que no acceptava les propostes i és possible que  es publique en el DOGV abans de Nadal.

Cal assenyalar, que la consolidació del Complement de direcciós és un desenvolupament normatiu d'una llei orgànica (LOPEGCE, 1995), la qual arriba tard en el temps, i a més, amb uns continguts molt insatisfactori per al professorat, ja que en quasi totes les CCAA el primer tram consolida el 25% del Complement.

València 18 de novembre de 2004

 


 

Mesa sectorial d’educació 16/11/04

Consolidació parcial del complement específic dels directors/res de centres docents públics

La Conselleria ens ha lluirat el projecte de Decret que regula la consolidació parcial del complement específic dels Directors i Directores dels Centres Públics i l’esborrany de Resolució que convoca el procediment per a la consolidació parcial del complement específic dels Directors i Directores dels Centres Públics.

Aquesta normativa passarà demà, dijous dia 18 de novembre, per la Mesa Sectorial d’Educació. L’objectiu de l’Administració és tancar els dos documents a la mateixa Mesa.

L’STEPV-Iv plantejarà diverses propostes de modificació i de millora dels dos projectes, entre d’altres, l’augment fins el 25% del complement a les persones que han exercit durant 4 anys la tasca directiva, és a dir, s’ha d’igualar, si més no, les quantitats que es paguen a d’altres Comunitats Autònomes, el rebuig a l’avaluació de la tasca directiva: no entenem per què s’ha d’avaluar a les directores i directors per pagar-los la consolidació parcial del complement específic, considerem que s’ha de pagar automàticament en complir-se els periodes establerts i la nostra oposició a la incompatibilitat de la percepció de la consolidació parcial amb el cobrament de qualsevol altre complement per exercir càrrecs unipersonals de govern, de coordinació pedagògica o de llocs singulars.

Si voleu fer-nos arribar les vostres propostes per tal que les plantegem a la Mesa, feu-ho a stepv@intersindical.org


 

proposta de STEPV
de temes de negociació en la mesa sectorial d'educació

 • Plantilles dels centres de Formació de Persones Adultes (FPA), dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPES), dels centres d'Ensenyament de Règim Especial -Escoles Oficials d'Idiomes, dels Conservatoris de Música,...- dels centres d'Educació Infantil i dels centres que compten amb programes de compensació educativa i d'atenció a l'alumnat immigrant.
 • Adscripció del professorat del Cos de Mestres als Instituts de Secundària.
 • Programes d'atenció a l'alumnat immigrant: dotació econòmica.
 • Educació Infantil: plantilles, ràtios, infraestructures, situació de les escoles infantils de la Generalitat Valenciana i consideració com etapa educativa de l'Ed. Infantil.
 • Modificació del decret d'admissió de l'alumnat
 • Planificació educativa dels centres d'educació infantil, primària, educació especial i dels Instituts de Secundària.
 • Acord de professorat interí.
 • Inspecció educativa.
 • Formació del professorat i la regulació dels Centres de Formació del Professorat.
 • Partides destinades a Educació que contenen els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
 • Catalogació lingüística dels llocs de treball dels Instituts de Secundària.
 • Diversos temes retributius pendents des de fa anys, com ara la consolidació del complement de direcció.
 • Situació del professorat itinerant.

Reivindicacions específiques Salut Laboral.

a) Convocatòria immediata places ja creades del Servei de Prevenció (12)

b) Creació de les 39 places restant abans de l'aprovació dels pressupostos, i convocatòria opos primer semestre del 2005.

c)Compliment del requeriment de l'inspecció de treball ( local, personal, recursos econòmicas propis). Immediata.

d) Negociació i aprovació del pla de prevenció abans del fi d'any 04.

e) Avaluació de les 5 avaluacions previstes al juny del 04 (12-04)

f) Planificació de la vigilància de la salut. Juny 05

g) Adaptacions o canvi de llocs de treball en compliment de l'article 25 de la LPRL. ( Juny 05)

h) Protocol d'actuació davant el moobing (Juny 05)

i) Procol d'actuació davant les agresions al professorat ( juny 05)

j) Creació de la figura del coordinador de centre.

l) Negociació normativa reguladora comissionsde servei i DAPs adaptades al personal interí.

m)Plans d'autoprotecció dels centres educatius ( (Juny 0-5)

n) Negociació sobre la formació (delegats, coordinadors de centre i treballadors) en matèria de SL. ( Juny 0-5)

 

 


 

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >