Campanya 2002

PER LA PRÒRROGA INDEFINIDA DE LES JUBILACIONS LOGSE

Los STEs exigimos la jubilación a los 60 años con carácter indefinido
carta als grups parlamentaris
Acta de claustre adreçada a la Presidenta del Congrés diputats
Acta de claustre adreçada a la Presidenta del Senat

ver en castellano

 

 

La Confederació de STEs va a engegar una campanya per la pròrroga indefinida de les jubilacions anticipades LOGSE per al professorat (Disposició transitòria novena de la LOGSE, Llei Orgànica 1/990, de 3 d'octubre)

La vigència temporal d'aquesta disposició transitòria, que conclourà amb les peticions que es facen en les convocatòries d'aquest curs, es pretén prorrogar "per un període de quatre anys, a partir del dia 4 d'octubre de 2002". Així figura en el Projecte de Llei de Mesures fiscals, administratives i d'ordre social, que acompanya al Projecte de la Llei de Pressupostos per a 2002.

Coincidint amb la discussió parlamentària d'aquesta proposta del Govern que redueix a la meitat de l'anunciat inicialment pel partit Popular, STEs llança aquesta campanya per la prorroga indefinida de les jubilacions anticipades dels i les docents. STEs vol fer arribar a la Taula del Congrés i del Senat i als grups polítics del Parlament de l'Estat les peticions dels Claustres dels Centres Públics d'Infantil, Primària i Secundària i els pronunciaments de les Juntes de Personal Docent no Universitari. Per a això STEs difondrà en tots els Centres un model d'Acta perquè siga debatuda i aprovada per la immensa majoria dels claustres del professorat i remesa a les Presidentes del Congrés i del Senat. Així mateix presentarem una proposta de resolució en aquesta mateixa línia en totes les Juntes de Personal de l'Estat. Paral·lelament es distribuiran cartells incidint en el lema de la nostra campanya.

Els nostres representants polítics deuen ser conscients que el professorat reclama unànimement la prorroga indefinida de l'actual sistema de jubilacions anticipades, així com l'homologació a l'alça entre el conjunt de les Comunitats Autònomes de les gratificacions econòmiques que rep el professorat. La generació d'ocupació en el sector docent i la renovació generacional en els centres educatius en els actuals moments de crisi de la natalitat i privatització del sector, són objectius que poden arribar-se a amb les jubilacions voluntàries anticipades. Alhora, aquestes servirien per a recompensar les especials dificultats i exigències que la nostra tasca com educadors i educadores en els últims anys ens vénen demandant. Temes aquests que tenen a veure amb les nostres reivindicacions en Salut Laboral i amb la nostra exigència permanent de Reconeixement Social del treball docent.

La Confederació de STEs llança aquesta campanya de reivindicació, debat i conscienciació social per la pròrroga indefinida del nostre sistema de jubilacions anticipades, que pot i deu ser millorat amb altres mesures per al professorat major de 55 anys. Aquesta campanya enllaça amb la qual iniciàvem el curs passat pel reconeixement de les malalties professionals dels docents. En la mateixa línia la Confederació de STEs exigeix la negociació sindical de l'Any sabàtic per al professorat.


Los STEs exigimos la jubilación a los 60 años con carácter indefinido

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo 39 "Prórroga de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo", ha reclamado a la Ministra de Educación y a todos los Grupos parlamentarios que modifiquen este artículo en el sentido de que la jubilación voluntaria a los 60 años de edad tenga carácter indefinido.

Los STEs consideramos que el Parlamento debe legislar reflejando la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y, es una idea compartida tanto por el profesorado como por la Confederación de STEs y por la sociedad en general, que la jubilación del profesorado a los 60 años de edad, es muy positiva para el sistema educativo, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste que supone la profesión de enseñar y la necesidad de dar entrada en el sistema educativo a jóvenes profesores y profesoras.

Por esta razón, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) le ha pedido a la Sra. Ministra y a todos los Grupos Parlamentarios que presenten una enmienda de sustitución al artículo 39 de la citada ley para que se permita con carácter indefinido la jubilación anticipada con 60 años de todo el profesorado.

Espermos que esta propuesta sea considerada y que, de esta forma, se contribuya a mejorar el sistema educativo.


GRUPO PARLAMENTARIO DE ________
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MADRID

13.11.01

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo 39 "Prórroga de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo", desea hacerle llegar su opinión al respecto.

Consideramos que el Parlamento debería legislar reflejando la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y, convendrá con la Confederación de STEs y con la unanimidad del profesorado, que la sociedad en general ve positivamente que el profesorado se pueda jubilar a los 60 años de edad, teniendo en cuenta el desgaste que supone la profesión de enseñar y la necesidad de dar entrada en el sistema educativo a jóvenes profesores y profesoras.

Por esta razón, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) le pide que presente una enmienda de sustitución al artículo 39 de la citada ley para que se permita con carácter indefinido la jubilación anticipada con 60 años de todo el profesorado.

Esperando que considere procedente el presentar la enmienda que le solicitamos, reciba un cordial saludo:

Secretariado de la Confederación de STEs


ACTA DE CLAUSTRE
 

PER LA PRÒRROGA INDEFINIDA DEL SISTEMA DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA

 

Reunits en Claustre, el professorat del Centre _______________________________________________________, amb domicili en __________________________________, en sessió del dia _______________ acorda sol·licitar a les autoritats del Congrés dels Diputats a Madrid per a la seua comunicació als grups parlamentaris corresponents la pròrroga indefinida del sistema de jubilació voluntària anticipada contemplat en la Transitòria Novena de la LOGSE, sistema la finalització del qual estava prevista per a l'any 2002. Aquesta sol·licitud l'entenem d'aplicació en el marc del Projecte de Llei d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2002, 121/000050 sobre Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, en el seu article 39, capítol I, Títol III.

 

En _________________, a ________ de _______________ de 2001

Signat: ___________________________, Secretari/a de el Centre

 

EXMA. SRA.PRESIDENTA Del CONGRÉS DELS DIPUTATS EN MADRID

Enviar a "Grupo Parlamentario de (PP, PSOE, IU, CiU,CC, BNG, CHA, ), Portavoz de Educación"
Carrera de San Jerónimo s/n. 28014 -Madrid


ACTA DE CLAUSTRE
 

PER LA PRÒRROGA INDEFINIDA DEL SISTEMA DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA

 

Reunits en Claustre, el professorat del Centre _______________________________________________________, amb domicili en __________________________________, en sessió del dia _______________ acorda sol·licitar a les autoritats del Senat a Madrid per a la seua comunicació als grups parlamentaris corresponents la pròrroga indefinida del sistema de jubilació voluntària anticipada contemplat en la Transitòria Novena de la LOGSE, sistema la finalització del qual estava prevista per a l'any 2002. Aquesta sol·licitud l'entenem d'aplicació en el marc del Projecte de Llei d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2002, 121/000050 sobre Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, en el seu article 39, capítol I, Títol III.

 

En _________________, a ________ de _______________ de 2001 

Signat: ___________________________, Secretari/a de el Centre

 

EXMA. SRA.PRESIDENTA DE LA CAMBRA DEL SENAT EN MADRID

Enviar a "Grupo Parlamentario de (PP, PSOE, IU, CiU), Portavoz de Educación"
Plaza de la Marina Española s/n. 28013-Madrid

     


       

Campaña de la Confederación de STEs.

POR LA PRÓRROGA INDEFINIDA DE LAS JUBILACIONES LOGSE

Ámbito estatal. Noviembre y diciembre de 2001

 

   


La Confederación de STEs va a poner en marcha una campaña por la prórroga indefinida de las jubilaciones anticipadas LOGSE para el profesorado (Disposición transitoria novena de la LOGSE, Ley Orgánica 1/990, de 3 de octubre)

La vigencia temporal de esta disposición transitoria, que concluirá con las peticiones que se hagan en las convocatorias de este curso, se pretende prorrogar "por un periodo de cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 2002". Así figura en el Proyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que acompaña al Proyecto de la Ley de Presupuestos para 2002.

Coincidiendo con la discusión parlamentaria de esta propuesta del Gobierno que reduce a la mitad de lo anunciado inicialmente por el Partido Popular, STEs lanza esta campaña por la prorroga indefinida de las jubilaciones anticipadas de los y las docentes. STEs quiere hacer llegar a la Mesa del Congreso y del Senado y a los grupos políticos del Parlamento del Estado las peticiones de los Claustros de los Centros Públicos de Infantil, Primaria y Secundaria y los pronunciamientos de las Juntas de Personal Docente no Universitario. Para ello STEs difundirá en todos los Centros un modelo de Acta para que sea debatida y aprobada por la inmensa mayoría de los claustros del profesorado y remitida a las Presidentas del Congreso y del Senado. Así mismo presentaremos una propuesta de resolución en esta misma línea en todas las Juntas de Personal del Estado. Paralelamente se distribuirán carteles incidiendo en el lema de nuestra campaña.

Nuestros representantes políticos deben ser conscientes que el profesorado reclama unánimemente la prorroga indefinida del actual sistema de jubilaciones anticipadas, así como la homologación al alza entre el conjunto de las Comunidades Autónomas de las gratificaciones económicas que recibe el profesorado. La generación de empleo en el sector docente y la renovación generacional en los centros educativos en los actuales momentos de crisis de la natalidad y privatización del sector, son objetivos que pueden alcanzarse con las jubilaciones voluntarias anticipadas. A la vez, éstas servirían para recompensar las especiales dificultades y exigencias que nuestra tarea como educadores y educadoras en los últimos años nos vienen demandando. Temas éstos que tienen que ver con nuestras reivindicaciones en Salud Laboral y con nuestra exigencia permanente de Reconocimiento Social del trabajo docente.

La Confederación de STEs lanza esta campaña de reivindicación, debate y concienciación social por la prórroga indefinida de nuestro sistema de jubilaciones anticipadas, que puede y debe ser mejorado con otras medidas para el profesorado mayor de 55 años.

Esta campaña enlaza con la que iniciábamos el curso pasado por el reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes. En la misma línea la Confederación de STEs exige la negociación sindical del Año sabático para el profesorado.


Los STEs exigimos la jubilación a los 60 años con carácter indefinido

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo 39 "Prórroga de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo", ha reclamado a la Ministra de Educación y a todos los Grupos parlamentarios que modifiquen este artículo en el sentido de que la jubilación voluntaria a los 60 años de edad tenga carácter indefinido.

Los STEs consideramos que el Parlamento debe legislar reflejando la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y, es una idea compartida tanto por el profesorado como por la Confederación de STEs y por la sociedad en general, que la jubilación del profesorado a los 60 años de edad, es muy positiva para el sistema educativo, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste que supone la profesión de enseñar y la necesidad de dar entrada en el sistema educativo a jóvenes profesores y profesoras.

Por esta razón, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) le ha pedido a la Sra. Ministra y a todos los Grupos Parlamentarios que presenten una enmienda de sustitución al artículo 39 de la citada ley para que se permita con carácter indefinido la jubilación anticipada con 60 años de todo el profesorado.

Espermos que esta propuesta sea considerada y que, de esta forma, se contribuya a mejorar el sistema educativo.


GRUPO PARLAMENTARIO DE ________
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MADRID

13.11.01

La Confederación de STEs, ante la tramitación de la "Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social", y con referencia a su artículo 39 "Prórroga de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo", desea hacerle llegar su opinión al respecto.

Consideramos que el Parlamento debería legislar reflejando la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y, convendrá con la Confederación de STEs y con la unanimidad del profesorado, que la sociedad en general ve positivamente que el profesorado se pueda jubilar a los 60 años de edad, teniendo en cuenta el desgaste que supone la profesión de enseñar y la necesidad de dar entrada en el sistema educativo a jóvenes profesores y profesoras.

Por esta razón, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) le pide que presente una enmienda de sustitución al artículo 39 de la citada ley para que se permita con carácter indefinido la jubilación anticipada con 60 años de todo el profesorado.

Esperando que considere procedente el presentar la enmienda que le solicitamos, reciba un cordial saludo:

Fdo.: Augusto Serrano Olmedo,
por el Secretariado de la Confederación de STEs


ACTA DE CLAUSTRO
  

POR LA PRÓRROGA INDEFINIDA DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA

 

Reunidos en Claustro, el profesorado del Centro _______________________________________________________,

con domicilio en __________________________________, en sesión del día _______________ acuerda solicitar a las autoridades del Congreso de los Diputados en Madrid para su comunicación a los grupos parlamentarios correspondientes la prórroga indefinida del sistema de jubilación voluntaria anticipada contemplado en la Transitoria Novena de la LOGSE, sistema cuya finalización estaba prevista para el año 2002. Esta solicitud la entendemos de aplicación en el marco del Proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2002, 121/000050 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 39, capítulo I, Título III. 

 

En _________________, a _________ de ________________ de 2001

Firmado: ___________________________, Secretario/a del Centro

 

EXMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN MADRID

Enviar a "Grupo Parlamentario de (PP, PSOE, IU, CiU,CC, BNG, CHA, ), Portavoz de Educación"
Carrera de San Jerónimo s/n. 28014 -Madrid


ACTA DE CLAUSTRO
  

POR LA PRÓRROGA INDEFINIDA DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA

 

Reunidos en Claustro, el profesorado del Centro _______________________________________________________,

con domicilio en __________________________________, en sesión del día _______________ acuerda solicitar a las autoridades del Senado en Madrid para su comunicación a los grupos parlamentarios correspondientes la prórroga indefinida del sistema de jubilación voluntaria anticipada contemplado en la Transitoria Novena de la LOGSE, sistema cuya finalización estaba prevista para el año 2002. Esta solicitud la entendemos de aplicación en el marco del Proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2002, 121/000050 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 39, capítulo I, Título III.

 

En _________________, a _________ de ________________ de 2001

Firmado: ___________________________, Secretario/a del Centro

 

EXMA. SRA. PRESIDENTA DE LA CÁMARA DEL SENADO EN MADRID

Enviar a "Grupo Parlamentario de (PP, PSOE, IU, CiU), Portavoz de Educación"
Plaza de la Marina Española s/n. 28013-Madrid


   

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >