Regulació de les jubilacions


 
 

Notícies anteriors a 2009

 
 
 

 

 

La intervención de STEs-i consigue que el profesorado adscrito a la seguridad social pueda acceder a la jubilación voluntaria

En la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 30 de mayo, el MEC informó de que desde el Ministerio de Hacienda se han elaborado las "Instrucciones para el reconocimiento de pensión por jubilación voluntaria de personal docente no universitario" en desarrollo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Educación (LOE), por las que el personal de cuerpos docentes encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social o en otros regímenes de previsión social podrán acogerse al régimen de jubilación voluntaria anticipada del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Esto supone un motivo de alegría para este profesorado y para los STES, que veíamos como se marginaba a este colectivo con respecto al conjunto del profesorado.

La Confederación de STES-intersindical consigue así esta reivindicación que ha mantenido en solitario durante los últimos tiempos y que presentó a los distintos Grupos Parlamentarios durante la tramitación de la LOE, siendo asumida y defendida con éxito por el BNG.

La no aceptación por parte del MEC de esta reivindicación, que veníamos planteando desde que en 1992 se aprobó la jubilación voluntaria para el personal docente de Clases Pasivas del Estado, fue una de las razones, entre otras muchas, por la que los STES no firmamos el Acuerdo entre el MEC y algunos sindicatos del pasado 20 de octubre. Ahora se ha demostrado que es posible superar ese mal acuerdo.

Secretariado Confederal de STES-intersindical

31.05.2006

 


 

STEPV-Iv dóna suport la proposició de llei de pròrroga indefinida de la jubilació anticipada per al professorat


El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) s'ha dirigit a la ministra d'Educació i a tots els grups parlamentaris perquè donen suport la Proposició de Llei que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt a iniciativa dels diputats del Bloc Nacionalista Galego-, proposició que d’eixir endavant contaria amb el suport de tota la comunitat educativa.
 En el Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 23 d'abril es publica una Proposició de Llei presentada pel grup Parlamentari Mixt en la qual se sol·licita la pròrroga indefinida de la jubilació anticipada de les funcionàries i funcionaris dels cossos docents. Des de l’STEPV-Iv fa temps que venim demandant, i hem portat a terme campanyes específiques, la pròrroga indefinida de les jubilacions anticipades del professorat.
 STEPV-Iv considera que la jubilació voluntària anticipada és una autèntica mesura de suport al professorat, ja que d'aquesta forma es compensarien, en certa manera, les especials dificultats i exigències que implica en l'actualitat la tasca docent. Aquesta mesura contribuiria també a la renovació generacional en els centres educatius, en uns moments en els quals les exigències de la societat cap al professorat són cada dia majors, s'exigeix adaptació permanent a canvis continus, s'incrementen les exigències psicològiques i emocionals i s'augmenta progressivament la càrrega de treball i la pressió de temps. D'altra banda manca reconeixement social i institucional a la tasca del professorat, reconeixement que al nostre judici, passa per actuacions com les quals es proposen en la Proposició esmentada. La jubilació voluntària anticipada contribuiria també a incrementar la generació d'ocupació en el sector docent.
 Així mateix pensem, que per les mateixes raons exposades anteriorment deuria eliminar-se la possibilitat que s'ofereix al professorat de romandre en servei actiu fins els 70 anys.

València, 10 de maig de 2004.

 


 

STEPV condidera insuficient la gratificació per jubilació LOGSE

L'STEPV-IV considera que la quantitat fixada, unilateralment, per la Generalitat Valenciana com a gratificació per jubilació anticipada prevista a la LOGSE. Només s'aplica el mòdul 1,5 (és a dir se li suma a la quantitat transferida pel MECD el resultant de multiplicar-la per 1,5) quan amb aquest ens quedem a la cua de l'Estat en el pagament de les gratificacions per jubilació LOGSE. Segons l'STEPV-IV la major part de les Comunitats Autònomes paguen quantitats molt superiors i no només a partir del 2002, ja ho fan fa varis anys, com és el cas de Navarra, País Basc,... i moltes de que paguen quantitats superiors estan en procés de revisió, a l'alça d'aquestes. A més a més, la norma valenciana no contempla mecanismes de revisió anuals, tal i com va proposar el sindicat en el procés de negociació.
Altra critica és el moment de la seua publicació, el mes d'agost en plenes vacances, quan el termini de presentació de les sol.licituds per acollir-se a aquesta jubilació anticipada va finalitzar el passat dia 28 de febrer, és a dir la norma es publica amb sis mesos de retard. Les persones que complien els requisits per jubilar-se ho feren sense saber quines eren les quantitats ue anaven a cobrar. Per la qual cosa algunes d'elles no ho van sol.licitar. A més a més, s'incompleix el compromís de la Conselleria d'Educació pel qual l'augment tindria caràcter retroactiu des d'1 de gener de 2001, cosa que no apareix a la norma publicada. 
El sindicat considera que aquesta s'ha de renegociar per situar-nos en una gratificació que estiga a nivell de la resta de les Comunitats Autònomes de la resta de l'Estat i que arreplegue una clàusula de revisió anual.

València, 6 d'agost de 2002.


Informe reunió Mesa Sectorial 23 febrer sobre gratificacions jubilació anticipada lOGSE

En la reunió celebrada el dia 12 de febrer de 2002, la Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un esborrany de Decret pel qual es regula la gratificació extraordinària a percebre pel personal que obtinga la JUBILACIÓ contemplada en la disposició transitòria novena de la Llei 1/1990, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. La proposta concreta de l’Administració consisteix en aportar una quantitat igual a la que està establida fins ara, és a dir duplicar-la.

L’STEPV-Iv va considerar insuficient aquesta proposta i va proposar que:

  1. La quantitat aportada per la Conselleria de Cultura i Educació siga del doble a la que està establerta actualment, és a dir que es triplique. Açò vol dir que la Sotssecretaria d’Economia i Hisenda continuaria aportant la quantitat actual i la Generalitat Valenciana el doble d’eixa quantitat.

  2. La seua revisió anual.

  3. Tinga efectes retroactius a data de l’any 2001.

La Conselleria només es va limitar a arreplegar les propostes sindicals.

El document presentar per l’Administració es diu:

"Dado que la formación docente implica, por un lado, una renovación permanente de contenidos, procedimientos y adquisición de habilidades, sobre todo con la introducción de la informática, la telemática, el dominio de idiomas, etc, y que el ejercicio de dichas funciones implica un desgaste psicológico considerable, resulta conveniente incentivar las condiciones de jubilaciones LOGSE, establecidas para los cuerpos docentes, y dado que las cuantías establecidas en la Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, de fecha de 12 de marzo de 1992 no han experimentado incremento alguno desde dicha fecha, con lo que se merma el carácter incentivador para el que fueron creadas, y a fin de mantener el indicado carácter incentivador, el personal docente de enseñanza no universitaria, que prestando servicios en la Administración de la Generalitat Valenciana, a partir del año 2002 obtenga la jubilación prevista en la disposición novena de la LOGSE, tendrá derecho a percibir, además de la gratificación extraordinaria complementaria indicada en la Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda de fecha 12 de marzo de 1992, una gratificación extraordinaria complementaria de acuerdo con los importes que se detallan en el anexo.

El abono de la indicada gratificación se efectuará, de una sola vez, por el mismo órgano administrativo al que corresponde efectuar el abono de las retribuciones de los funcionarios en servicio activo, con cargo al presupuesto docente del órgano ordenante.

23/02/02. 


Curs 2000/2001. 
STEPV-Iv exigeix la negociació de les gratificacions per les jubilacions previstes en la LOGSE

El sindicat considera necessari obrir un procés de negociació, abans de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001, per a augmentar la quantia de la gratificació per al professorat que s'acull a la jubilació avançada prevista a la LOGSE.

Per a l'STEPV-Iv, és hora ja que l'Administració valenciana inicie aquesta negociació a trobar-se el professorat valencià en una clara situació de discriminació respecte del d'altres CC.AA.. El professorat d'algunes CC.AA.  percep a més a més de la quantia estatal -fixada pel MEC- una quantitat pagada per la seua autonomia. El professorat valencià sols rep la primera, la fixada pel MEC. La Conselleria d'Educació ha de negociar una quantitat autonòmica a igual que han fet o estant fent algunes Comunitats Autònomes.  La negociació per a l'STEPV-iv ha de fer-se amb temps suficient per a poder possibilitar la inclusió de les corresponents partides pressupostàries en els Pressupostos de la Generalitat de l'any 2001.

Si posem com a exemple el professorat del Cos de Secundària amb la condició deCatedràtic/a veurem clarament aquesta discriminació (que afecta a tots els cossos docents ).
La quantia estatal per a aquest cos és de 1.321.300 (les quantitats estatals per als diferents cossos són: Cos de Mestres 835.100; Cos de Professorat de Secundària i Cos de professorat Tècnic de Formació Professional 992.600). Algunes comunitats autònomes paguen una quantitat pròpia segons el cos docent de que es tracte. Cada professor o professora que es jubile segons allò previst a la LOGSE cobra la suma de les dues quantitats.

País Basc 1.321.300 + 6.194.810 = 7.516.110
Galicia 1.321.300 + 2.312.275 = 3.633.575
Navarra 1.321.300 + 2.085.440 = 3.406.740
Asturias 1.321.300 + 1.328.800 = 2.650.100
Castilla La Mancha 1.321.300 + 1.321.300 = 2.642.600
La Rioja 1.321.300 + 1.321.300 = 2.642.600
Andalucia 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
Aragón 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
Canàrias 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
Cantabria 1.321.300. En negociació.
Catalunya 1.321.300. En negociació.
Ceuta 1.321.300. Acord on s’inclou la negociació d’aquest punt.
Extremadura 1.321.300. En negociació.
Baleares 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
Madrid 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
Melilla 1.321.300. Igual que Ceuta.
Múrcia 1.321.300. No s’ha obert la negociació.
València 1.321.300. No s’ha obert la negociació.

Campanya 2001/2002
Per la pròrroga indefinida de les jubilacions LOGSE


Negociació de les gratificacions en el País Valencià - 2002
Publicada en el DOGV la gratificació de la jubilació anticipada (6/8/02)
Valoració de STEPV-Iv sobre l'actualització de la gratificació sobre jubilació -
Informe reunió Mesa Sectorial 23/02/02 sobre gratificacions

Curs 2000/2001. STEPV-Iv exigeix la negociació de les gratificacions per les jubilacions previstes en la LOGSE


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >