Reial Decret d'ingrés a la funció pública docent


 
 

Resum de l’accés transitori durant el període d’aplicació de la LOE al País Valencià


27/02/07

Tras la publicación del RD de acceso, STES-i exige que la opción del informe se ofrezca a todo el profesorado interino


23/02/07

Aprovat el nou sistema d'accés publicat en BOE 02/03/07
Resum -  Text del Reial Decret - Informe Consell de l'Estat


14/02/07 Convocatòria d'assemblees per explicar el nou Reial Decret d'accés a la funció pública
14/02/07

Comunicado de la Plataforma Estatal de Profesorado Interino, ante los recientes cambios anunciados por el MEC en el proyecto de RD de Acceso 


29/01/07

Situación de la tramitación del decreto de acceso.
STES-i exige la reunión de la mesa sectorial del MEC


25/01/07

STEPV-Iv i AFID-CV valoren les declaracions de la ministra d'Educació, Mercedes Cabrera, repecte a “l'intent final per donar una eixida a la situació del professorat interí”. 


19/12/06

STES-i considera un fraude el proyecto de reglamento de acceso a la profesión docente respaldado por el consejo escolar


18/12/06

STES-i pide en el Consejo Escolar del Estado la retirada del proyecto de RD por el que se aprueba el reglamento de ingresos, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE y se regula el régimen transitorio de ingreso (D.T. 17).


27/11/06

La transitoria LOE es confirma com a frau de llei

 

Esquema del Nou Esborrany de Reial Decret d'Accés
amb les modificacions lliurades a la Mesa Sectorial del MEC
el 14 de novembre de 2006


22/11/06

3r Esborrany de Reial Decret amb les modificacions introduides després de la Mesa del 14 de novembre (pdf)


15/11/06

Después de la Mesa Sectorial de 14 de noviembre. No habrá un Real Decreto apoyado por todos los sindicatos


 

2n Esborrany de Reial Decret presentat en la Mesa de 14/11/16 (pdf)


30/10/06

Resum del nou esborrany per a l'ingrés a la funció pública docent. Sistema transitori d'ingrés

 

1r ESBORRANY. REAL DECRETO ..../2006, DE ..... DE ................., POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DOCENTES A QUE SE REFIERE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN Y SE REGULA EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE INGRESO A QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSÉPTIMA DE LA CITADA LEY.  (PDF)

 
 
 
 

 


 

Convocatòria d'assemblees per explicar el nou Reial Decret d'accés a la funció pública

La publicació del nou Reial Decret d’Accés a la funció pública produirà canvis substancials en la convocatòria d’oposicions durant l’aplicació del període transitori.

Algunes de les novetats més descatades podrien ser:

 • la recuperació de l’especialitat de primària amb un temari propi en el cos de mestres,

 • la suma de totes les parts de la prova que no tindran caràcter eliminatori entre elles,
 • la diferent extracció de temes, que dependrà del nombre total de temes de cada especialitat,
 • la desaparició de les proves pràctiques excepció feta de les especialitats que incloguen habilitats instrumentals o tècniques,
 • la inclusió –o no– d’un informe per al professorat interí que l’eximiria de fer la defensa de la unitat didàctica.

Ara bé, algunes d’aquestes novetats s’han de concretar en una ordre que s’ha de negociar i publicar per la Conselleria d’Educació.

Amb tot això, per tal de poder-vos traslladar totes les novetats, debatre amb vosaltres les propostes del sindicat i intentar aclarir tots els dubtes que pugueu tenir, hem convocat la següent roda d’assemblees:

 

LOCALITAT

DIA

LLOC DE CONVOCATÒRIA

HORA

Alacant

Dimarts 27 de març

Seu STEPV-Iv.Glorieta Poeta Vte.Mogica,5-12

18 h

Alcoi

Dimarts 27 de març

Seu STEPV-Iv. Oliver,1-5é dreta

18 h

Algorfa

Dimecres 28 de març

CP Cervantes.

18 h

Elx

Dimecres 28 de març

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

18 h

Benidorm

Dimecres 28 de març

IES Beatriu Fajardo Mendoza.

18 h

Petrer

Dimarts 27 de març

IES Azorin

18 h.

Dénia

Dimarts 27 de març

CP Vessanes

18 h

Castelló

Dimarts 27de març

Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8.

17,30 h

Benicarló

Dimecres 28 de març

Seu STEPV-Iv.Plaça Ajuntamenr,3.

17,30 h

Sogorb

Dimarts 27 de març

IES Cova Santa.

17,30h

La Vall d’Uixó

Dimecres 28 de març

C.P.Cova Santa.

17,30h

Gandia

Dimarts 27 de març

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta.

18 h

València

Dimarts 27 de març

Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b.

18 h

Xàtiva

Dimarts 27 de març

Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª.

18h

 


 

Tras la publicación del RD de acceso, STES-i exige que la opción del informe se ofrezca a todo el profesorado interino

Aprobado el nuevo Real Decreto de Ingreso, Accesos y Adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, STES-intersindical considera que la nueva norma no reúne las garantías necesarias para la consolidación del empleo del Profesorado Interino del sistema público de enseñanza, y defrauda legalmente lo dispuesto en la Disposición Transitoria 17ª de la LOE, donde si bien se exige que la prueba sea única –las partes de la misma la convierten en múltiple-, no se exige en cambio que ésta sea eliminatoria. Por otro lado, la valoración de la experiencia docente, no más de un 28%, dista mucho del máximo permitido por las sentencias del Tribunal Constitucional, un 40% del total del concurso-oposición. 

Sobre el Informe de las Administraciones educativas que puede sustituir a la prueba de Preparación y Exposición de una Unidad Didáctica, exigimos que esta posibilidad sea ofrecida a todo el colectivo de Profesorado Interino del Estado, que dicho Informe sea automático, con una valoración completamente positiva para cualquier aspirante Interino/a que lo solicite.

Finalmente, STES-intersindical reitera que el contenido de este Real Decreto debería regularse en el futuro Estatuto del Profesorado, ya que su regulación en la norma ahora aprobada resta aspectos básicos y muy importantes referentes al acceso y a las condiciones de trabajo del profesorado.


STES-intersindical 27-2-07

 


 

Resum de l'accés transitori durant el període d'aplicació de la LOE

Veure Reial Decret aprovat (pdf)      Text publicat en BOE

Veure dictamen del Consell de l'Estat (pdf)

 

actualitzat a 2 d'abril

Temaris:

Per a totes les especialitats, els mateixos de les convocatòries anteriors.
Per a l’especialitat de Primària, el publicat a Temari nova especialitat de primària (BOE 15/03/07), més els quatre temes que ha afegit l’Administració Educativa Valenciana en la seua convocatòria.

Fase d’oposició:

Eliminatòria per a passar al concurs, amb una qualificació mínima de 5 punts.
La fase de oposició constarà d’una prova estructurada en 2 parts, que no tindran caràcter eliminatori entre elles: 

1. Part A: Desenvolupament per escrit, durant 2 hores,d’un tema triat per l’aspirant, d’entre els extrets a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l’especialitat:

- Especialitats fins a 25 temes: 3 boles (Mestres)
- Especialitats fins a 51 temes: 4 boles (especialitat de Primària, cos de Mestres)
- Especialitats fins a 75 temes: 5 boles (Secundària)

2. Part B:

B.1: (Mestres i Cossos de Secundària) Presentació d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat per la qual es participa. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa. Es lliurarà junt amb els mèrits. Veure elaboració en Annex IX de la Convocatòria.

B.2: (Mestres i Cossos de Secundària) Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica, d’entre 3 triades a l’atzar de la programació presentada. Temps de preparació: ½ hora, i 1 hora per a la defensa oral de B.1 + B.2.

B.3: Veure desenvolupament en Annexos corresponents de les Ordres de Convocatòria de Mestres     i de Secundària (en publicar-se al DOGV).   

Cossos de Secundària: Només per a especialitats que incloguen habilitats instrumentals o tècniques:   Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Música, Tecnologia, Org. i Projectes de Fabricació Mecànica, Org. i Procesos de Manteniment Vehicles, Procesos i Productes Arts Gràfiques, Construccions Civils i Edificació, Informàtica, Anàlisi i Química Industrial, Sistemes Electrotècnics,

Cos de Música i Arts Escèniques (totes les especialiltats convocades)

Cos de Professors Tècnics de F.P.  Cuina i Pastisseria, Inst. Electrotècniques, Manteniment Vehicles, Mecanitzat i Mant. Màquines, Oficina de Proj. Construcció, Procediments Sanitaris i Assis./ Proced. de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic, Processos Gestió Admva., Serveis a la Comunitat i Sistemes i Aplic. Informàtiques.

Totes les proves d’idiomes moderns de Secundària i EOI es realitzaran en l’idioma   corresponent.

Valoració de cadascuna de les parts (A i B) de la fase d’oposició:

Part A: de 0 a 10 punts, equival a 40% de la fase d’oposició

Part B: mitjana aritmètica de cadascuna de les parts, sobre 10 punts, equival a 60% de la fase d’oposició. Cada subpart:  B.1: de 0 a 10 punts, B.2: de 0 a 10 punts, B.3: de 0 a 10 punts

Per poder accedir a la fase de concurs, cal haver obtingut una qualificació mínima a la fase d’oposició de 5 punts.

 Fase de concurs:   

Experiència prèvia Máxim 7 punts
Formació acadèmica.: Máxim 4 punts
Altres mèrits............: Màxim 2 punts

Sistema de qualificació.

La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per a formar la puntuació global serà d’un 60 % per a la fase d’oposició i d’un 40 % per a la fase de concurs. 

Fase de pràctiques:

A realitzar el curs següent a la superació del concurs-oposició.

  

NOTA del Ministerio de Educación y Ciencia en la página del Consejo de Ministros

 


 

Comunicado de la Plataforma Estatal de Profesorado Interino, ante los recientes cambios anunciados por el MEC en el proyecto de RD de Acceso 

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, miembros de la Plataforma Estatal de Profesorado Interino, ante los recientes cambios anunciados por el MEC en el proyecto de RD de Acceso a la Función pública Docente, y la posible y seguramente definitiva convocatoria de Mesa Sectorial, MANIFIESTAN:

Que este Real Decreto no va resolver el problema de la precariedad laboral del Profesorado Interino de la Enseñanza Pública no Universitaria, solución que sólo puede ser justa y efectiva si se contempla como una consolidación de sus puestos de trabajo.

Que, igualmente, no responde ni al espíritu ni al sentido de la Disposición Transitoria 17ª de la LOE, puesto que complica el modelo de acceso extraordinario con requisitos innecesarios en lo que respecta a las pruebas de la fase de oposición, que deberían reducirse sólo a una -y

no eliminatoria- y ofrece una valoración de la experiencia docente claramente inferior a los máximos recogidos por las sentencias del Tribunal Constitucional.

Por ello, tanto el MEC como los sindicatos que le están dando su apoyo a esta propuesta, han incurrido en la irresponsabilidad de desaprovechar una oportunidad única de solucionar definitivamente la problemática de un colectivo de más de 80.000 profesionales de la Educación Pública, con la elaboración de una norma que puede constituir un fraude a la LOE y hace temer conflictos jurídicos como en las pasadas transitorias de la LOGSE.

Finalmente, emplazamos a la Administración y a la totalidad de las organizaciones sindicales a no ahondar más en el retroceso de las condiciones laborales del profesorado en general, y del personal docente interino en particular, en el trámite de la negociación del futuro Estatuto Docente.

Confederación de STES-intersindical, CIG-ENSINO, CGT, STEC-INTERSINDICAL CANARIA, EA-CANARIAS, AFID-CV, INDOMA, ASOCIACIÓN DE PNNs DE GALICIA, ADIM-MELILLA.

Madrid, 14 de febrero de 2007

 


 

Situación de la tramitación del decreto de acceso.

STES-i exige la reunión de la mesa sectorial del MEC

Tras la afirmación realizada por la Sra. Ministra de Educación en Valencia el pasado día 24 en el sentido de que el MEC iba a presentar un nueva y definitiva propuesta para el decreto de acceso, ante representantes del STEPV-i y que fue recogida por la prensa (ver prensa), y que motivo la petición de STES-i de que retiraran el proyecto y negociaran urgentemente uno nuevo que asegurara la consolidación del profesorado interino en su trabajo (ver comunicado de STES-i de fecha 25 de enero que figura más abajo).

Pero desde la Subdirección General de Personal Docente del MEC, nos dicen lo que sigue:

"No habrá ninguna modificación en el proyecto que el MEC ha presentado y que sigue su trámite reglamentario, actualmente está a punto de entrar en el Consejo de Estado y se prevé su publicación para finales de febrero."

Justifican las declaraciones de la Ministra como un malentendido generalizado de la pregunta, la respuesta, la prensa...

Desde STES-i rechazamos que ahora se pretenda desmentir a la Ministra de esta manera tan simplista.

Exigimos respeto al profesorado interino y pedimos al MEC que convoque la Mesa Sectorial de Educación para conocer oficialmente la situación del proyecto de decreto de acceso, para mejorarlo y para que se logre un acuerdo MEC-Sindicatos que sirva para que el futuro real decreto permita consolidar el empleo del profesorado interino.

Madrid, 26 de enero de 2007

 


 

STEPV-Iv i AFID-CV valoren les declaracions de la ministra d'Educació, Mercedes Cabrera, repecte a “l'intent final per donar una eixida a la situació del professorat interí”. 

La ministra va fer aquestes declaracions en la conferència que va donar, el passat dimecres, en la seu del PSPV-PSOE, sobre els reptes de l'educació en resposta a una pregunta del sindicat AFID-CV. Els dos sindicats consideren que aquesta eixida passa per retirar l'actual projecte presentat pel MEC -només compta amb el suport de dos sindicats que no ostenten la majoria ­ i per obrir un nou procés de negociació en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació del MEC.

Els dos sindicats consideren que és possible un acord majoritari en la mesa de negociació sempre que el MEC pose damunt de la taula propostes que resolguen la situació de temporalitat i precarietat del professorat interí. 

Aquestes s'han d'ajustar a la Disposició Transitòrita de la Llei d'Educació cosa que, des del nostre punt de vista, no passa amb l'actual Reial Decret d'Accés. 

Els punts de trobada de l'intent final del MEC haurien de contemplar un sistema que consistira en: una única prova, no memorística, no eliminatòria i que s'adeque a la pràctica docent. Només des d'aquestes bases es possibilitarà una veritable consolidació del lloc de treball del professorat interí.

València, 25 de gener de 2007


 

STES-i considera un fraude el proyecto de reglamento de acceso a la profesión docente respaldado por el consejo escolar

Tras el rechazo del Consejo Escolar del Estado a la petición de STES-i de que se retire el proyecto de reglamento de ingresos, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, nuestra organización sindical reitera que este Real Decreto puede suponer un fraude de ley, ya que la Disposición Transitoria XVII de la LOE ordena que el acceso transitorio que regula se haga con una sola prueba y en el título VI de este borrador se contempla que la prueba tiene tantas fases como en el anterior sistema de acceso.
 
STES-i lamenta que el Consejo no haya recogido la petición de retirada, ya que la gran mayoría del profesorado interino rechaza esta normativa que no va a solucionar su situación, y muchos de cuyos aspectos debieran regularse, tras la preceptiva negociación con la representación del profesorado, en el Estatuto Docente, que carecerá así de valor en lo relativo al acceso a la profesión y la movilidad entre cuerpos.

 


 

STES-i pide en el Consejo Escolar del Estado la retirada del proyecto de RD por el que se aprueba el reglamento de ingresos, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE y se regula el régimen transitorio de ingreso (D.T. 17).

El día 19 de diciembre la representación de la Confederación de STES-i en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado pide que se retire este proyecto de decreto. Lo hacemos utilizando la fórmula que nos permite el Reglamento de este Consejo: pidiendo la devolución del Informe a la Ponencia.

El contenido concreto de nuestra propuesta y las razones que exponemos se reflejan en el siguiente texto:

"Contenido de la proposición:

Proponemos la devolución a la Ponencia del Informe nº 18, de acuerdo con el artículo 51.2 de la Orden de 24 de junio de 1987 por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado (B.O.E. de 30 de junio).

 

Breve motivación de la propuesta:

1ª.- El proyecto de decreto ha sido rechazado por la representación mayoritaria –más del 80%- del profesorado del conjunto del Estado y sólo tiene el apoyo de dos sindicatos de la Mesa Sectorial del MEC.

2ª.- Los aspectos incluidos en los Títulos I al VI deberían regularse, tras la preceptiva negociación con la representación del profesorado, en el Estatuto del Profesorado. No deben regularse en este decreto, pues se estarían restando a la futura negociación de este Estatuto unos aspectos muy importantes relativos al acceso y a las condiciones de trabajo del profesorado.

3ª.- La regulación que contempla el título VI para la Disposición Transitoria Decimoséptima de la LOE, consideramos que puede suponer un claro "fraude de ley", pues esta Disposición ordena que el acceso transitorio que regula se haga con una sola prueba y en el desarrollo que se contempla en este título VI la prueba tiene tantas fases como el anterior sistema de acceso."

Secretariado de la Confederación de STES-intersindical

 


 

La transitoria LOE es confirma com a frau de llei

           

            Tancada la negociació sindical sobre el sistema d’accés amb el Ministeri d’Educació el proppassat 14 de novembre, els escassos canvis introduïts per l’Administració han aportat poques garanties perquè el procés transitori que ordena la LOE durant el seu període d’implantació assolesca una veritable consolidació del empleament del professorat interí. La Confederació d’STES-intersindical ha vingut denunciant, des de l’aparició del primer esborrany del futur nou Reial Decret, que la solució proposada pel MEC abocava el col·lectiu a  la  frustració i suposava una autèntica burla a les seues justes reindicacions de estabilitat laboral.

            Poques novetats i moltes incerteses. Ho tornem a denunciar: el Títol VI del futur R.D.

no respecta les bases establertes a la Disposició Transitòria 17ª de la nova Llei Educativa, i hi constitueix un frau perquè:

 • La Fase d'Oposició no hauria de ser eliminatòria per a passar al Concurs de Mèrits.
 • Igualment, hauria de consistir en una única prova, sense parts que en realitat esdevenen diferents proves.
 • No ha de versar sobre coneixements específics de les especialitats (això implica temaris), sinó sobre continguts de l'especialitat, aptitud pedagògica i domini de les tècniques necessàries per al exercici de la docència, la qual cosa pot solucionar-se amb una memòria o programació.
 • L'informe docent que pot substituir la prova relativa a la defensa de la unitat didàctica és inútil mentre la fase d'oposició siga eliminatòria, però sobretot pot ser inconstitucional si no respecta el criteri d'igualtat.
 • La Fase de Concurs valora escasament – i no de forma preferent- l'experiència docent prèvia. El màxim que es pot obtenir és un 28% de la valoració total del concurs-oposició, molt lluny del màxim admés per les sentències del Tribunal Constitucional: un 40% no oferiria cap problema jurídic.
 • Sobra la Fase de Pràctiques, la D.T. 17ª tampoc no l'exigeix.

Per tot això, cal posar en entredit que aquest sistema transitori vaja a solucionar la precarietat laboral del professorat interí a l'ensenyament públic, perquè la reducció de la interinitat no és admissible que es realitze expulsant els i les afectades del seu lloc de treball. Denunciem també, a més a més, que la manca de voluntat política de l'Administració central -i sindical per part d'aquelles organitzacions que han fet possible que s'haja arribat fins ací-, fa preveure un incert compliment legal si aquesta norma acaba sent aprovada. No seria la primera vegada que una transitoria acaba en els tribunals de justícia.

Finalment, la Confederació d'STES-intersindical manifesta que segueix lluitant per una solució justa que acabe amb la precarietat laboral del professorat interí i reivindica com a millor vía un Accés Diferenciat per a l'accés a la Funció Pública Docent.

 


 

Esquema del Nou Esborrany de Reial Decret d'Accés

amb les modificacions lliurades a la Mesa Sectorial del MEC
el 14 de novembre de 2006

veure en castellano

PROCEDIMENT D'INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT
PERÍODE TRANSITORI LOE (Fins al 2010)

 

Fase d'Oposició:

 • Part A
 • Desenrrotllament per escrit d'un TEMA
  (fins a 25 Temes = 3 boles, fins a 50 Temes = 4 boles, més de 50 Temes = 5 boles.).
 • El MEC ha anunciat possibles canvis de caràcter lleu als temaris i confirma que eixirà l'especialitat de Primària. 
  (En preparació 9 Reials Decrets de Temaris oficials)
 • Qualificació: de 0 a 10. La nota obtinguda pesarà almenys un 40% de la nota global de la fase d'oposició. El % l'establirà al seu moment la convocatòria.
 • Part B
 • Exercici B1. Presentació d'una Programació Didàctica.
 • Exercici B2. Preparació i exposició d'una Unitat Didàctica.
  Un Informe de l'Administració convocant podría substituir l'exercici B2. Tindrà un valor màxim d'un 30% de la fase d'Oposició i haurà d'incloure-hi "valoració docente".
 • Exercici B3. Exercici pràctic. En especialitats que hi incloguen habilitats instrumentales o tècniques.
 • Qualificació: de 0 a 10 en cadascun dels exercicis. La convocatòria establirà el % de pes de cada exercici en la qualificación d'aquesta part B. La nota obtinguda pesarà almenys un 40% de la nota global de la fase d'oposición. El % l'establirà la convocatòria.
   
 • Ponderació de puntuacions: La Fase d'Oposició suposarà un 60% de la nota final.

La fase d'oposició és eliminatòria, hi ha que aprovar per passar a la Fase de Concurs.

Fase de Concurs:

 • Experiència prèvia: Máxim 7 punts
 • Formació acadèmica i permanent: Máxim 4 punts
 • Altres mèrits: Màxim 2 punts

Màxim 10 punts per la valoració dels mèrits

 • Ponderació de puntuacions: La Fase de Concurs suposarà un 40% de la nota final.
 • Puntuació global = 

60% de la nota de la Fase d'Oposició
+ 40% de la nota de la Fase de Concurs

 • Una vegada ordenades per puntuació, passen a la Fase de Pràctiques les persones aspirants que tinguen un número d'ordre igual o menor que el nombre de places convocades

Fase de Pràctiques:

 • Durada: més d'un trimestre i menys d'un curs.
 • S'hi ha d'aconseguir l'avaluació d'APTE/A per tal d'obtenir el nomenament de FUNCIONARI/A DE CARRERA.

 


 

Esquema del Nuevo Borrador de Real Decreto de Acceso

con las modificaciones entregadas en la Mesa Sectorial del MEC el martes, 14 de noviembre de 2006

PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
PERÍODO TRANSITORIO LOE (Hasta el 2010)

Fase de Oposición:

Þ Parte A

 • Desarrollo por escrito de un TEMA (Bolas: 25 Temas = 3 bolas, 50 Temas = 4 bolas, + de 50 Temas = 5 bolas.).
 • El MEC anunció posibles cambios, de carácter leve en los temarios y confirmó que saldrá la especialidad de Primaria. (En preparación 9 Reales Decretos de Temarios oficiales)
 • Calificación: de 0 a 10. La nota obtenida pesará al menos un 40% de la nota global de la fase de oposición. El % lo establecerá en su momento la convocatoria.

Þ Parte B

 • Ejercicio B1. Presentación de una Programación Didáctica.
 • Ejercicio B2. Preparación y exposición de una Unidad Didáctica.
  Un Informe de la Administración convocante podría sustituir al ejercicio B2. Tendrá un valor máximo de un 30% de la fase de Oposición y deberá incluir "valoración docente".
 • Ejercicio B3. Ejercicio práctico. En especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas.
 • Calificación: de 0 a 10 en cada uno de los ejercicios. La convocatoria establecerá el % de peso de cada ejercicio en la calificación de esta parte B. La nota obtenida pesará al menos un 40% de la nota global de la fase de oposición. El % lo establecerá la convocatoria.
 • Ponderación de puntuaciones: La Fase de Oposición supondrá un 60% de la nota final.

La fase de oposición es eliminatoria, hay que aprobar para pasar a la Fase de Concurso.

Fase de Concurso:

 • Experiencia previa: Máximo 7 puntos
 • Formación académica y permanente: Máximo 4 puntos
 • Otros méritos: Máximo 2 puntos

Máximo 10 puntos por la valoración de los méritos

 • Ponderación de puntuaciones: La Fase de Concurso supondrá un 40% de la nota final.
  • Puntuación global = 
   60% de la nota de la Fase de Oposición 
   + 40% de la nota de la Fase de Concurso

¨ Una vez ordenados/as por puntuación, pasan a la Fase de Prácticas los/las que tengan un número de orden igual o menor que el número de plazas convocadas.

Fase de Prácticas:

 • Duración: más de un trimestre y menos de un curso
 • Se debe alcanzar la evaluación de APTO para ser nombrado FUNCIONARIO/A DE CARRERA

 


 

Después de la Mesa Sectorial de 14 de noviembre

No habrá un Real Decreto apoyado por todos los sindicatos

LA LUCHA DEL PROFESORADO INTERINO CONTINÚA

En la reunión de la Mesa Sectorial del MEC celebrada en la tarde-noche del 14 de noviembre el MEC ha presentado un nuevo proyecto de decreto sobre el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos Docentes de la LOE.

El escaso apoyo sindical recibido por este texto, las dudas de la propia administración sobre la legalidad de una de las medidas propuestas y el compromiso del MEC de retrasar su publicación a febrero del año próximo, confirman a la Confederación de STES-i que quedan abiertas las vías para conseguir un modelo de acceso transitorio, en desarrollo de la LOE, que permita el acceso definitivo del colectivo del profesorado interino a la función pública docente.

El proyecto se calificó por STES-i en la citada reunión como "fraude de ley" por contemplar que la prueba única que manda la LOE se divide en tantas fases como tenía el sistema anterior, que esta ley ordena superar con un procedimiento transitorio. Y, para mayor fraude, el decreto establece que la prueba sea eliminatoria, cuando la disposición transitoria decimoséptima que desarrolla no lo dice, como tampoco dice que se contemple el apartado de "otros méritos".

La mayoría sindical que firmó un Acuerdo con el MEC hace más de un año se ha roto: UGT y CSIF, las dos organizaciones de menor representación estatal en la Mesa Sectorial, apoyan el texto del Gobierno, texto que era y es rechazado por STES-i y a cuyo rechazo se suman ahora CCOO y ANPE, los otros dos sindicatos de ámbito estatal. El Acuerdo firmado el 20 de octubre de 2005 por el MEC y los sindicatos de ámbito estatal de la Mesa Sectorial, menos STES-i, sirvió al Gobierno para rechazar el "acceso diferenciado" que proponíamos los STES. Por lo que ahora, al haberse quedado el MEC con un apoyo minoritario a su proyecto de acceso, la lucha del profesorado interino debe continuar.

La propuesta del MEC contempla la posibilidad de que una de las fases de la prueba, la exposición de la unidad didáctica, pueda ser sustituida por las CCAA por un informe de la administración que "valore la competencia sobre el trabajo realizado". El cambio de una prueba por un informe, de cuya legalidad dudamos mucho en STES, presenta numerosos problemas para su aplicación práctica y supone introducir una evaluación extraordinaria para el profesorado interino, que viene siendo evaluado, como el resto del profesorado, por la inspección educativa de cada provincia.

Como el Informe que puede sustituir a la unidad didáctica debe concretarse, los STES pediremos que el proyecto vuelva a la Mesa Sectorial y mientras tanto continuaremos propiciando que la movilización y la presión del colectivo del profesorado interino consiga variar aspectos fundamentales del decreto, como son el que se regule que la prueba que manda la LOE sea única y no eliminatoria, según se desprende de una interpretación positiva de la disposición transitoria decimoséptima de la LOE. También hay que conseguir que se retire del baremo el apartado de "Otros méritos", pues en la citada disposición se especifica que se tendrá en cuenta la "formación académica" y la "experiencia previa".

Los STES animamos al profesorado interino a continuar luchando por las reivindicaciones que acabamos de expresar, como la mejor forma de asegurar su permanencia en la función pública docente.

 

SECRETARIADO CONFEDERAL DE STES-i. 15 de noviembre de 2006

 


 

Nou esborrany per a l'ingrés a la funció pública docent

Sistema transitori d'ingrés

 

El Ministeri d’Educació ha presentat l’esborrany del Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la LOE i es regula el règim transitori d’ingrés a que es refereix la disposició transitòria 17ª de la LOE.

El MEC ha decidit publicar el nou Reial Decret abans del 31 de desembre de 2006. Les esmenes s’han de presentar abans de l’1 de novembre. La negociació serà abans del 9 de novembre. El Consell de Ministres haurà d’aprovar el reglament en la primera quinzena de desembre, abans el Consell Escolar de l’Estat i el Consell d’Estat hauran d’emetre el corresponent dictàmen.

El temaris seran publicats en les mateixes dates que el nou Reial Decret d'ingrés.

El sistema transitori proposat pel MEC serà:

1. Fase oposició:

 • Una prova estructurada en dos parts.
 • La prova serà eliminatòria.
 • Les dos parts tindran una única nota final i pública, no seran eliminatòries entre elles.
 • Es podran establir informes que valoren el treball realitzat en l’àmbit docent.
 • Les Administracions educatives tindran autonomia per concretar diversos aspectes de la prova: realització, presentació, exposició, preparació i temps.

Part A.

 • Demostració de coneixements específics necessaris per impartir la docència.
 • Desplegament per escrit d’un tema del temari triat per l’aspirant.

Part B

 • Comprovació de l'aptitud padagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per l'exercici docent.

B.1) Presentació d'una programació didàctica.

B.2) Preparació i exposició oral d'una unitat didàctica relacionada amb la progrmació presentada per l'aspirant.

B.3) Exercici de caràcter pràctic. En el cas de les especialitats que incloguen habilitats instrumentals o tècniques, s'incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic.

La qualificació de cadascuna de les dues parts de la prova serà de 0 a 10 punts, tenint cada part un pes mínim del 40% de la qualificació final.

Cada exercici de la part B es valorarà de 0 a 10 punts. L'ordre i el pes de cada exercici seran determinats per les Administracions educatives.

Per accedir a la fase de concurs serà necessari haver aprovat la fase d'oposició.

2. Fase concurs:

Barem.

 • Tindrà en compte la formació acadèmica i l'experiència docent prèvia.
 • Només serà aplicada als aspirants que hagen superat la fase de l'oposició.
 • Les Administracions educatives concretaran el barem en les seues convocatòries.
 • Experiència prèvia: màxim 7 punts
 • Formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts.
 • Altres mèrits: màxim dos punts.

El màxim per la valoració dels mèrits serà de 10 punts.

3. Sistema de qualificació.

La ponderació de les puntuacions de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació gobal serà d'un 60% per la fase d'oposició i d'un 40% per la fase de concurs.

 

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >