INICI DE CURS 07/08


veure pàgina de l'inici de curs 2006/2007

    

Normativa

 

 

NORMATIVA directament aplicable a l'inici de curs


Recull complet de la normativa publicada en el DOCV  i BOE del 25 de juny fins a setembre 

(Oposicions, Ajudes, Organització centres, Concursos, Consells Escolars, Junta Qualificadora)

Desenvolupament de la LOE pel MEC o Conselleria: currículums...


 

30/09/07

Informe sobre la situació dels ensenyaments especialitzats i de la FPA

Massificació, problemes de matriculació i instal·lacions obsoletes marquen l’inici de curs en els Ensenyaments Artístics, en les Escoles Oficials d’Idiomes i en la Formació de Persones Adultes
La Conselleria d’Educació continua sense atendre les nombroses demandes d’aquests centres


14/09/07

Calendari escolar, exàmens de setembre i la matriculació d’alumnat en secundària són incompatibles amb la data d’inici de curs

STEPV-Iv afirma que la propaganda d’un inici de curs fictici és una mostra més de la falta de planificació educativa de la conselleria


14/09/07

Recursos insuficients, normativa obsoleta, publicitat governamental i desviament de diners públics a la privada marquen l’inici de curs
STEPV-Iv demana més inversió en els centres públics i la retirada del concert dels batxillerats


13/09/07 Conselleria d’Educació no pagarà els curs complet al professorat interí que ocupa vacant
08/09/07

Els ensenyaments secundaris, obligatoris i postobligatoris, inicien el curs el proper divendres
La novetat de la concertació dels batxillerats incideix en el procés privatitzador dels serveis públics


08/09/07

La massificació de les aules, tant en els centres privats-concertats com en els centres públics, marquen l’inici de curs
STEPV-Iv recorda que les ràtios (alumnat per aula) estan establertes per llei i que només es poden superar en situacions excepcionals


05/09/07

En l'inici de curs en infantil i primària: 
La propaganda del bono-llibre amaga els mals endèmics de l’ensenyament valencià


05/09/07

STEPV desmenteix al conseller d'Educació: 
el professorat valencià no és el millor pagat de l'Estat


05/09/07

Normativa de confecció d’horaris en primària.

Novetats i canvis, derivats de l’aplicació de la LOE, curs 2007-08
Publicada en DOCV de 07/09/09


04/09/07

Enquesta d’inici de curs 2007/2008 als centres públics d’ensenyament d’E. infantil, Primària i E. Especial per a recollir la informació adient per saber com enceten el curs els Centres públics d’Ensenyament, per obtindre una perspectiva de la seua situació real, elaborar els nostres informes i comunicats de premsa i fer-la servir a les meses i àmbits de negociació amb la Conselleria.


01/09/07

La política de propaganda i la manca de desenvolupament de la LOE marquen l’inici de curs.
El Sindicat reclama un canvi de política


21/07/07

 

Conselleria contra l’ensenyament plurilingüe: entrebanca l’aplicació LOE i aposta pel desenvolupament retardat en tots els aspectes


09/07/07

Unitats creades i habilitades per al curs 2007-08 de E. infantil, Primaria, E. Especial i ESO


06/07/07

Conselleria dóna continuïtat a la normativa d’inici de curs i retarda el desenvolupament normatiu de la LOE per al proper curs. Horaris de secundària: curs 2007-08 i a partir de 2008-09

03/07/07

- Borrador de Resolución de inicio de curso, que incluye el horario para la Educación Secundaria Obligatoria.


04/07/07

Planificació del proper curs: L’Administració Educativa Valenciana, a la cua de l’Estat en el desplegament de la nova llei educativa


 

 

NORMATIVA APLICABLE
 

 

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i de Personal, per la qual es prorroga i completa a partir del curs 2007-2008 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per les resolucions de 26 de juny de 2002, de 9 de juliol de 2003, de 30 de juny de 2004, de 28 de juliol de 2005 i de 15 de juny de 2006, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2007/10004] (Diari Oficial número 5567 de data 31.07.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/31/pdf/2007_10004.pdf


RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2007-2008 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2007/9588] (Diari Oficial número 5560 de data 20.07.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/20/pdf/2007_9588.pdf


RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2007, de les direccions generals d'Ensenyament i de Personal, per la que se prorroga la vigència de la Resolució de 14 de juliol de 2006 per la qual s'aproven instruccions per al curs 2007-2008 en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2007/8872] (Diari Oficial número 5550 de data 06.07.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/06/pdf/2007_8872.pdf


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2007-2008 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria. [2007/6759] (Diari Oficial número 5520 de data 25.05.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/25/pdf/2007_6759.pdf


ORDRE conjunta de 5 d'abril de 2007, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es convoquen les ajudes per al desentrollament de Programes de Garantia Social per al curs 2007-2008. (Diari Oficial número 5509 de data 10.05.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/10/pdf/2007_5620.pdf


RESOLUCIÓ de 2 de maig del 2007, del director territorial de Cultura, Educació i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007/2008. (Diari Oficial número 5506 de data 07.05.2007)
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007, del director territorial de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, per la qual s'estableix el calendari i el prodedimient per a l'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007-2008. (Diari Oficial número 5506 de data 07.05.2007)
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007 del director territorial de Cultura, Educació i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007/2008. (Diari Oficial número 5504 de data 03.05.2007)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/07/pdf/2007_5633.pdf


ORDE de 10 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa l'educació primària i l'educació secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008. [2006/13628] (Diari Oficial número 5400 de data 01.12.2006)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2006/12/01/pdf/doc/2006_13628.pdf


DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances.

DECRET 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances.

DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances.

 

 

 

 

Informe sobre la situació dels ensenyaments especialitzats i de la FPA

Massificació, problemes de matriculació i instal·lacions obsoletes marquen l’inici de curs en els Ensenyaments Artístics, en les Escoles Oficials d’Idiomes i en la Formació de Persones Adultes

La Conselleria d’Educació continua sense atendre les nombroses demandes d’aquests centres

Dilluns 1 d’octubre comença el curs per a uns 70.000 alumnes en 280 centres de règim especial (conservatoris de música i dansa, escoles d’art i superior de disseny, escoles superiors de ceràmica, escoles superiors d’art dramàtic i escoles oficials d’idiomes) i Escoles de Formació d’Adults amb problemes generalitzats de massificació, desfaçament entre la poca oferta i l’alta demanda i instal·lacions obsoletes i mal preparades.

Seguidament, analitzem la situació actual en cada tipus d’ensenyament:

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Els principals problemes detectats són:

 • Dilluns 24 de setembre, una setmana abans de començar el curs, el DOCV publicava la nova estructura dels ensenyaments d’EOI I els nous curriculums derivats de la LOE amb nombroses errades.

 • La implantació dels nous nivells bàsic i intermedi en un mateix curs i la poca claredat en les instruccions de matriculació ha creat confusió en els centres. No s’ha publicitat i informat a l’alumnat de la possibilitat de matricular-se en el nivell intermedi si s’ha cursat i aprovat prèviament una llengua estrangera en batxillerat. La conseqüència és que el nivell bàsic ha tingut moltíssima demanda i l’intermedi està pràcticament sense matrícula.
 • Les instal·lacions obsoletes restringeixen molt l’oferta i la demanada d’especialitats com anglès no pot ser atesa correctament.
 • Les proves de nivell no s’han publicat a temps.

Conservatoris de música i dansa i Escola Superior d’Art Dramàtic

 • Igual que en EOI, els nous currículums elementals i superiors dels conservatoris de música i dansa derivats de la LOE s’han publicat molt tard (dimarts 25 de setembre).

 • S’ha retallat hores en les assignatures teòriques de música en els conservatoris professionals, la qual cosa posa en perill els llocs de treball d’aquest professorat.
 • Les borses de treball de música s’han quedat curtes i reclamen l’obertura immediata de noves per cobrir la demanda. Hi ha un alt índex de professorat interí.
 • Cal construir nous conservatoris o, com a mínim, condicionar i dotar de material els que ja hi ha.

Escoles d’Art i Superiors de Disseny (EASD) i Escoles Superiors de Ceràmica

 • Reclamen la negociació d’un Reglament Orgànic i Funcional que solucione de les característiques específiques d’aquests ensenyaments.

 • Critiquen la negativa de l’administració d’ampliació de l’oferta formativa en determinats centres (com en l’EASD de Castelló).
 • Des de fa més de 10 anys no es convoquen oposicions de moltes especialitats d’aquests ensenyaments, amb la qual cosa el nombre de professorat interí és molt elevat.

 • Tots els centres artístics superiors (conservatoris superiors de música i dansa, Escola Superior d’Art Dramàtic, escoles d’art i superior de disseny i escoles superiors de ceràmica) han reclamat reiteradament la posada en marxa de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, previst per al present curs.

Formació de Persones Adultes (FPA)

Els centres de Formació de Persones Adultes reclamen des de fa temps el compliment dels compromisos de la Llei de Formació de Persones Adultes de l’any 1995 i que es concreten en:

 • Manca d’un pla de construcció, adequació i dignificació de centres, a fi de poder garantir l’oferta de tota l’etapa educativa (des de l’Alfabetització fins el Graduat en ESO) en condicions dignes i de qualitat.

 • Elaboració de la normativa que regule i promocione els Plans Territorials de FPA perquè es puga a tendre a les necessitats i interessos de la població usuària.
 • Signatura del Conveni General Multilateral entre la Generalitat Valenciana i les corporacions locals que reordene les competències i el finançament de la FPA.
 • Increment de personal d’administració i serveis i dotació d’equips multiprofessionals per tal d’atendre com cal l’orientació i la promoció de la formació integral de les persones adultes i potenciar el seu desenvolupament personal i sociocultural.

 

QUADRES DE DADES

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Núm. centres

ALACANT

5

CASTELLÓ

1

VALÈNCIA

6

TOTAL

12

 

CONSERVATORIS DE MÚSICA

ELEMENTALS I PROFESSIONALS

SUPERIORS

TOTAL

ALACANT

20

1

21

CASTELLÓ

4

1

5

VALÈNCIA

21

1

22

TOTAL

45 (14 són de la Generalitat i 31 municipals)

3 (de la Generalitat)

48

 

CONSERVATORIS DE DANSA

ELEMENTALS I PROFESSIONALS

SUPERIORS

TOTAL

ALACANT

5

1

6

CASTELLÓ

-

-

-

VALÈNCIA

2

1

3

TOTAL

7 (5 municipals i 2 de la Generalitat)

2 (de la Generalitat)

9

 

ESCOLES SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC

Núm. centres

ALACANT

0

CASTELLÓ

0

VALÈNCIA

1

TOTAL

1

 

ESCOLES D’ART I SUPERIORS DE DISSENY

Núm. centres

ALACANT

3

CASTELLÓ

1

VALÈNCIA

1

TOTAL

5

 

ESCOLES SUPERIORS DE CERÀMICA

Núm. centres

ALACANT

0

CASTELLÓ

1

VALÈNCIA

1

TOTAL

2

 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

GENERALITAT

MUNICIPALS

TOTAL

ALACANT

26

34

60

CASTELLÓ

13

15

29

VALÈNCIA

40

77

120

TOTAL

79

126

209

NOTA: No s’han computat les nombroses acadèmies privades de música, dansa, disseny...

 


 

Calendari escolar, exàmens de setembre i la matriculació d’alumnat en secundària són incompatibles amb la data d’inici de curs

STEPV-Iv afirma que la propaganda d’un inici de curs fictici és una mostra més de la falta de planificació educativa de la conselleria

Donar per iniciada l’activitat lectiva el dia 14 setembre en els centres de secundària del País Valencià és una mostra més de la política de propaganda mediàtica del Govern de la Generalitat, que és preocupa més per eixir a l’opinió pública anunciant que comencem les classes, que per donar les instruccions als centres i els mitjans al professorat per començar el curs en condicions òptimes.

Les Resolucions de calendari d’amissió d’alumnes publicades al DOCV estableixen el procés de matriculació extraordinària durant el mes de setembre per a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà. Les dates establertes per a aquests procés extraordinari són: elaboració i publicació de les llistes provisionals fins l’11 de setembre, reclamacions davant els consells escolars fins el dia 12 i publicació de les llistes definitives fins el 14 de setembre.

La Resolució de calendari escolar publicada al DOCV diu que en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, les classes s’iniciaran el 14 de setembre de 2007 i finalitzaran el 23 de juny de 2008.

Si el dia 14 de setembre els centres publiquen les llistes definitives i faciliten els sobres de matrícula per a l’alumnat admés, és impossible que aquest alumnat inicie el curs el dia que estableix el calendari escolar, ja que no poden tenir assignat encara el seu grup de referència. Açò provoca que, durant aquests dies, la inspecció educativa estiga autoritzant nous grups que signifiquen una modificació de l’organització del centres i constatació de la necessitat de més professorat.

Per a l’STEPV-Iv aquesta és una mostra més de la deficient planificació, la constant improvització i la falta de recolzament que tenen els centres i el professorat per part de Conselleria d’Educació.

El sindicat exigeix obrir el debat per revisar i adequar el calendari a les noves realitats i negociar nous temps i jornades escolars i de treball, perquè amb la normativa actual, és l’esforç dels equips directius i del professorat –tot i que ni de lluny sóm els millors pagats de l’estat– qui posa en marxa el curs escolar a pesar de tenir una administració educativa que, més que resoldre problemes, els crea.València, 16 de setembre de 2007

 


 

Recursos insuficients, normativa obsoleta, publicitat governamental i desviament de diners públics a la privada marquen l’inici de curs

STEPV-Iv demana més inversió en els centres públics i la retirada del concert dels batxillerats

Oficialment, hui comença l’activitat lectiva en els centres de secundària –ESO, Batxillerat i Formació Professional– tot i que en molts casos l’inici real de les classes es farà la setmana que ve, ja que el procés de matriculació, la confecció d’horaris i grups i la tasca organitzativa d’inici de curs, encara no ha acabat. La conselleria imposa un calendari escolar impossible de complir perquè la gestió de la matrícula després dels exàmens de setembre, l’autorització de nous grups i dotació de professorat, l’alumnat sobrevingut i els Cicles Formatius de Grau Superior –que estan a l’espera dels resultats del selectiu– dificulten excessivament el treball burocràtic dels centres.

El sindicat ha constatat que –junt a la situació generalitzada de barracons– el professorat i els equips directius fan un esforç important per tal que el curs puga començar amb certa normalitat, tot i que es queixen especialment per la insuficiència de recursos, la normativa obsoleta, la incomprensible concertació de batxillerats i perquè la conselleria, fa molta propaganda mediàtica, però no reconeix suficientment el seu treball.

Insuficiència de recursos, perquè davant les noves realitats socials, el centres educatius i la tasca del professorat cada vegada són més complexos. Els centres necessiten programes educatius que atenguen la diversitat de l’alumnat, més professorat especialista de psicologia i de pedagogia terapèutica, desdoblaments i dobles tutories en els grups més conflictius, especialistes en la resolució de conflictes, baixada de ràtios per atendre adequadament l’alumnat, potenciació dels programes d’ensenyament en valencià,  desburocratització dels procediments sancionadors, formació constant i contínua del professorat, i la necessitat de sentir una administració pròxima i una inspecció educativa que facilita la feina i ajuda a resoldre els problemes.

Normativa obsoleta, perquè després de dos lleis educatives, el centres del País Valencià continuen organitzant-se amb normativa de l’any 1992, el Reglament Orgànic dels centres és de l’any 1997, el desplegament de la LOE s’està fent tard i sense voluntat de negociar ni consensuar res amb ningú, el calendari, la jornada i els temps escolars no responen als nous reptes que en planteja la societat.

Incomprensible concertació de batxillerats, fortament contestada pel  professorat dels centres públics que encara no pot entendre els motius de la conselleria per dur endavant aquesta mesura. Aquesta actuació, que ha reduït unitats en els centres públics, costarà –cada any– uns 60 milions d’euros que es deixaran d’invertir en infrastructures, dotacions i professorat dels centres públics. És un malbaratament innecessari dels diners de tots i de totes, perquè els centres públics tenen places suficients i professionals molt preparats i molt qualificats per atendre adequadament la demanda actual i futura.

La propaganda mediàtica, el bono-llibre, la inauguració televisiva de centres no acabats, la guerra de xifres, les declaracions sobre el poder adquisitiu del professorat, etc., que intenten amagar els mals endèmics del l’ensenyament per la insuficient inversió dels últims anys, ja que ni el bono-llibre arriba a cobrir les despeses de material, ni s’inverteix suficientment i de manera contínua en infrastructures educatives, ni les ràtios que diu el conseller són reals, ni el professorat valencià és el més ben pagat de l’estat.

L’STEPV-Iv afirma que la riquesa econòmica generada per sectors com els serveis, la construcció i la indústria ha d’anar acompanyada d’inversions decidides en un sector estratègic com el de l’ensenyament públic, i cal apostar per millorar la inversió i les condicions laborals del professorat, no desviar diners públics per a concertacions innecessàries i incrementar considerablement els percentatges d’alumnat que obté el títol de Graduat en Educació Secundària, el Títol de Batxiller o acaba amb èxit els estudis de Formació Professional.

 


 

Els ensenyaments secundaris, obligatoris i postobligatoris, inicien el curs el proper divendres

La novetat de la concertació dels batxillerats incideix en el procés privatitzador dels serveis públics

Segons les previsions de la conselleria, ja que el període de matriculació encara no està tancat, més de 300.000 alumnes –uns 2000 més que el curs passat– repartits entre els ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius començaran les classes el pròxim divendres 14 de setembre. Aquest alumnat està repartit entre 721 centres educatius del País Valencià (366 públics i 355 privats). 

A les comarques d’Alacant, més de 112.000 alumnes es distribueixen entre els 227 centres existents (137 públics i 90 privats); a les comarques de Castelló, més de 35.000 alumnes es repartiran entre els 53 centres públics i els 33 privats; i a les comarques de València, uns 160.000 alumnes estudiaran en els 408 centres, 176 dels quals són públics i 232 privats.
Una de les principals novetats d'aquests curs ha estat la polèmica concertació de les unitats de batxillerat que ha comptat amb el rebuig de la totalitat dels centres educatius públics i de tots els sindicats. La mesura, del tot innecessària perquè en els centres públics hi ha places de batxillerat suficients i de qualitat, posarà en perill llocs de treball de professorat qualificat en aquest tram educatiu i incideix en la política de privatització dels serveis públics del Govern de la Generalitat.
Altres qüestions que cal remarcar són:
- l’entrada en vigor de la nova llei d’educació (LOE), que en aquest curs s’aplicarà a 1r i 3r d’ESO, que ha comportat l’elaboració dels nous currículums de secundària i de la nova distribució horària de les matèries.
- l’increment constant d’alumnat immigrant: uns 32.000 alumnes –el 10% de l’alumnat total– és alumnat estranger, dels quals uns 15.000 estan a a Alacant, 4.500 a Castelló i 12.000 a València. Tot i això, els programes d’atenció a la diversitat són del tot insuficients. En molts casos arriben tard i estan envoltats d’un alt nivell de burocratització.
- el trencament de la continuïtat de les línies de valencià, ja que la catalogació lingüística dels centres de secundària està per fer, tot i el compromís de la Conselleria i l’acord firmat per tots els sindicats en l’any 1999.
- la massificació, l’increment dels barracons i l’augment generalitzat de les ràtios en els trams obligatoris.
- La insuficient inversió en formació professional.

L’STEPV-Iv incideix en què cal potenciar la xarxa pública com a eix vertebrador de l'ensenyament al País Valencià, estabilitzar i millorar les condicions laborals del professorat interí i la reivindicació d'un accés diferenciat al funcionariat, la distribució equitativa de l'alumnat nouvingut entre la xarxa pública i la privada, l'augment i la millora dels programes d'atenció a la diversitat de l'alumnat, la catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària que garantisca la formació adequada de l'alumnat en valencià i l'augment de l'oferta d'ensenyament en valencià, la planificació ordenada i racional de l'aplicació de la LOE, la retirada de l'ordre de concertació dels batxillerats, i la negociació del nou decret de drets i deures de l'alumnat.

València, 11 de setembre de 2007


 

La massificació de les aules, tant en els centres privats-concertats com en els centres públics, marquen l’inici de curs

STEPV-Iv recorda que les ràtios (alumnat per aula) estan establertes per llei i que només es poden superar en situacions excepcionals

Després de fer un mostreig en centres de tot el País Valencià, la principal incidència en l’inici de curs –a banda de la generalització dels barracons- és l’augment indiscriminat de les ràtios en tots els centres.

Davant de l’augment de demanda de llocs escolars motivada per l’augment demogràfic i per l’arribada d’alumnat immigrant, la solució donada per la Conselleria ha estat l’augment generalitzat de les ràtios. El Sindicat recorda que les ràtios establertes per la llei són: infantil 3 anys: 20 alumnes, infantil 4 i 5 anys i primària: 25 alumnes i secundària: 30 alumnes, i que per superar aquestes xifres cal demostrar una situació excepcional i una autorització prèvia de l’Administració Educativa.

Aquesta situació, que modifica substancialemt les condicions laborals del professorat i afecta negativament a la qualitat de l’ensenyament, s’està agreujant en els últims anys, ja que les mitjanes i grans ciutats no tenen suficines llocs escolars per atendre la tota la demanda. 

Casos especialemt significatius els podem trobar a:

- Comarques de València: poblacions com Manuel, Paiporta, Picanya, Alaquàs, Aldaia, Alfafar, València Ciutat, La Pobla de Farnals, Moncada, El puig, Nàquera, Requena i Utiel, i a molts pobles i ciutats de la Safor.
- Comarques d’Alacant: poblacions com Alacant Ciutat, Torrevieja, Elx, Alcoi, Ibi, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan, Dénia, Xàbia, Orihuela
- Comarques de Castelló: poblacions com Castelló Ciutat, Torreblanca, Orpesa, Vila-real, Almassora, Burriana, i, en especial, en totes les poblacions costaneres.

El sindicat ha constatat que el trencament sistemàtic de les ràtios es produeix més significativament en educació infantil, on les classes de 3 anys estan a 25 alumnes i les de 4 i 5 anys a 30. Açò provoca que, els centres que tenen ara aquesta situació, en el futur estaran saturats en tots els cursos de primària si no hi ha una actuació planificada i programada en totes les localitats.

Aquesta situació es constata igualment en els centres concertats que estan a més del 100% de la seua capacitat, i com que no deixen places buides per poder assumir –junt als centres públics– una distribució equitativa de l’alumnat nouvingut durant el curs escolar, provoquen la concentració de l’alumnat immigrant en els centres públics.

Cal doncs que els ajuntaments i els consells escolars municipals facen una anàlisi exahustiva de la situació, reserven espais dotacionals per a la construcció de nous centres, distribuesquen l’alumnat immigrant de manera equitativa entre tots els centres sostinguts amb fons públics i que la Conselleria assumesca el problema, planifique adequadament i amb previsió suficient les construccions escolars, negocie la normativa necessària per donar una solució global i prioritze les inversions en educació.

València, 8 de setembre de 2007 


 

En l'inici de curs en infantil i primària: La propaganda del bono-llibre amaga els mals endèmics de l’ensenyament valencià

Demà divendres 7 de setembre começa el curs escolar per a l’alumnat d’educació infantil i primària. En aquest nou curs, la novetat propagandística del Govern Popular ha estat l’aplicació del bono-llibre (un xec de 117 euros que ajudarà els pares i mares a pagar una part dels llibres) en el primer cicle d’educació primària.
Amb açò, –tot i que l’STEPV-Iv aposta per tot allò que avance cap a la total gratuïtat de l’ensenyament– es pretén amagar una política de deixadesa, improvisació, no planificació, i insuficient inversió envers l’ensenyament públic valencià.

El sindicat, en els àmbits que li corresponen (consells escolars, meses de negociació,  juntes de personal, comités de seguretat i salut laboral, centres educatius, moviments socials, etc.), treballa constantment per aportar solucions als problemes que es plantegen, però en la major part dels casos, ens trobem una administració insensible i poc dialogant, que es preocupa més del ressò mediàtic que de les solucions efectives.
Així  doncs, cal recordar que alguns dels principals problemes que es trobarà el professorat, l’alumnat i els pares i mares en els centres educatius són:

Personal: la major part de professorat està al centres, però faltaran els llocs de treball que per aplicació de la LOE s’han de dotar per poder impartir la segona llengua estrangera en el primer cicle de primària.

Equips Directius: continuem tenint els equips directius més mal pagats de l’Estat, ja que l’acord retributiu en aquest apartat no s’ha desplegat.

Jornada escolar: L’Administració Educativa continua sense voler obrir el debat de la jornada i el calendari escolar. Les noves realitats socials demanden nous models de jornada i temps escolars més adequats a les necessitats de la comunitat educativa.

Despeses de funcionament: la partida pressupostària per aquest concepte és clarament insuficient per cobrir totes les necessitats dels centres. A més, en els últims anys sempre arriba tard.

Aules prefabricades i ràtios: davant de l’augment de demanda de llocs escolars públics per un augment demogràfic motivat, bàsicament, per l’arribada d’alumnat immigrant, les solucions donades per la Conselleria han estat l’augment generalitzat de les ràtios per damunt de la llei i la creació de nous centres en aules prefabricades que atenen majoritàriament aquest alumnat.

Infrastructures educatives: Un curs més podem trobar barracons i aules prefabricades en totes les ciutats i en molts pobles. Des de l’any 96 no s’ha acabat cap dels programes d’infrastructures presentats pel Govern del Partit Popular, (Mapa Escolar, Creaescola, Millora Escola) la qual cosa indica la falta de planificació  que arrossega l’Administració Educativa.

Privatització i adoctrinament de l’ensenyament: en les ciutats i pobles mitjans, el creixement de noves unitats concertades –sobre tot en els centres religiosos catòlics– és constant. S’afavoreix, amb diners públics, el creixement de centres que escapen a qualsevol control democràtic i que, a més, adoctrinen l’alumnat en la moral catòlica.

Desplegament de la LOE: S’està fent un desplegament ralentit. La normativa que s’ha de desplegar es negocia tard i mal i no està consensuada amb la comunitat educativa. Els equips directius han elaborat els nous horaris sense que la normativa estiguera publicada al DOGV.

Alumnat Immigrant: la inversió que fa la Conselleria per a l’aplicació de  programes específics és inadequada ja que els llocs de treball que atenen aquest programes són de mitja jornada per a estalviar-se recursos econòmics, la qual cosa significa que la compensació de les desigualtats d’origen cultural no és una prioritat per al govern valencià. A més aquest alumnat està majoritàriament escolaritzat en l'ensenyament públic.

Ensenyament en valencià: un altre curs més, l’ensenyament en valencià no fa una extensió significativa, ni qualitativa ni quantitativa. L’ensenyament en valencià al nostre Sistema Educatiu presenta els següents desequilibris:
- L’ensenyament en valencià només arriba al 23.25% de l’alumnat. Per tant, només dos de cada deu alumnes estudien en valencià i acompleixen el que fixa la Llei d’Ús.
- S’està creant la tendència a configurar una mena de doble xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concertat privat en castellà.
- La distribució territorial és molt irregular quan es tracta dels centres públics: mentre a la província d’Alacant són el 42%, en la de Castelló són el 82% i en la de València el 68%.
- No hi ha continuïtat dels programes d’ensenyament en valencià entre els trams educatius; és a dir, de Primària a ESO i posteriorment al Batxillerat o als Cicles Formatius de FP.

Condicions laborals del professorat.
A hores, d'ara, el professorat valencià es troba pitjor pagat que la resta de professorat d'altres Comunitats Autònomes, a cada professora i professor i una reducció de la jornada lectiva per poder atendre tota la tasca docent d'una forma correcta. A més a més, cal negociaciar l'aplicació del Pla Concilia al sector docent.

El Sindicat considera que el curs començarà amb una normalitat aparent, ja que darrere s’amaguen problemes endèmics en el sistema educatiu valencià que no han estat resolts per la política educativa del govern de la Generalitat Valenciana.

València, 06 de setembre de 2007


 

STEPV desmenteix al conseller d'Educació en l'inici de curs.

el professorat valencià no és el millor pagat de l'Estat

més informació sobre l'acord de maig

STEPV-Iv ix al pas de les declaracions fetes pel conseller d'Educació on s'afirma que el professorat valencià és el millor pagat de l'Estat. El Sindicat afirma que açò no és cert ja que l'acord retributiu signat per alguns sindicats, el passat 8 de maig, no posa al professorat valencià en el primer lloc de les retribucions. La pretesa equiparació amb les retrubucions del professorat valencià amb el professorat de Catalunya serà en en l'any 2010, fins eixa data el professorat de Catalunya haurà cobrat una quantitat superior a la que cobra el professorat valencià. Per exemple, una persona que cobre 5 sexennis hauria cobrat a Catalunya fins al gener de 2010, un total de 5.527 euros més que una valenciana. Tampoc el professorat interí cobrarà l'equivalent als sexennis com passa a Catalunya. Això vol dir que tardarem temps, fins 2010, en equiparar-nos amb Catalunya, comunitat triada per Educació com a referent, però tothom té clar que en arribar a eixa data existiran noves desigualtats. També cal deixar clar que existeixen altres Comunitats Autònomes que tenen el complement específic superior al que es cobra al País Valencià. Aquestes són, entre d'altres. les Illes Balears, La Rioja, Canàries, País Basc o Navarra,

STEPV-Iv considera que l'acord retributiu és injust, insuficient i mal distribuït. Açò es basa en l'argument que la quantia del Complement Específic continua molt allunyada de les comunitats capdavanteres de l'Estat Espanyol, els terminis continuen essent massa llargs i la globalitat de l'augment retributiu només beneficia al 10 % del professorat valencià. En definitiva, algunes comunitats autònomes continuen estant millor pagades i, en relació a d'altres, quan l'acord finalitze la diferència haurà tornat a eixamplar-se.

València, 5 de setembre de 2007

 


 

La política de propaganda i la manca de desenvolupament de la LOE marquen l’inici de curs.
El Sindicat reclama un canvi de política

Des que es va derogar la LOCE (Llei Educativa del govern del Partit Popular) per substituir-la per la LOE (Llei d'Educació), l’Administració Educativa Valenciana en totes les seues actuacions ha anat fent de la nova llei educativa (tot i que no hi ha diferències substancials entre la primera i la segona) un dels motius de principal confrontació política amb el govern central.

Ho demostra el fet de que la Conselleria d’Educació, en aquest inici de curs, aposta pel desenvolupament retardat de la LOE en tots els aspectes: ha publicat la normativa necessària tard i mal, ajorna l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania per al proper curs i no dota els centres de professorat suficient per impartir la segona llengua estrangera en el primer cicle d’educació primària.

L’STEPV-Iv afirma que els entrebancs més importants que es trobarà el professorat valencià en els centres educatius són: una normativa d'organització i funcionament dels centres docents obsoleta i desfasada, massificació en les aules i augments de les ràtios, molts centres amb barracons, l’augment constant de l’alumnat nouvingut (immigrant) i la manca de llocs escolars públics, improvisació en l’elaboració de programes, projectes i normativa per a donar respostes educatives a la societat actual i el manteniment d’un únic model de jornada i calendari escolar que no s’adapta a les noves demandes socials, 

A més, el professorat tindrà molt poc de temps per a planificar, organitzar, programar, reflexionar, engegar noves respostes educatives per a contrarestar les necessitats que la societat li demana al sistema educatiu, ja que l’alumnat d’infantil i primària comença les el proper divendres dia 7 de setembre.

Amb tot açò, l’Administració Educativa valenciana es dedica a fer comunicats contra la LOE, contra el govern central i contra Educació per a la Ciutadania i a recordar l’acord retibutiu signat amb els altres sindicats, tot i que, en contra del que s’afirma, la major part del professorat valencià –ara i quan s’acabe d’aplicar l’acord en l’any 2010– continuarà estant entre els més mal pagats de l’estat.

Tot i això, el professorat valencià, que estarà a l’aula el dia 3 de setembre –gràcies, entre d’altres coses, a l’adjudicació presencial de juliol– farà un esforç considerable de professionalitat per tal que l’inici de curs siga el més agradable i tranquil possible per a l’alumnat matriculat als centres del País Valencià, i amb el seu treball, minimitzarà les mancances endèmiques del sistema educatiu valencià, agreujades per falta de planificació educativa, per la manca de diàleg amb la comunitat educativa i per la mínima negociació amb els sindicals.

Per a l’STEPV-Iv cal un canvi radical en la política del govern de la Generalitat Valenciana en favor de l’ensenyament públic i avançar en mesures efectives que milloren l’educació i la convivència als centres docents. Aquestes mesures passen necessàriament per l’eliminació dels barracons, un nou pla d'infraestructures educatives, la reducció de les ràtios, l’aplicació de programes efectius per compensar les desigualtats, la formació del professorat, la modificació de la normativa d'organització i funcionament dels centres docents, l'augment dels programes d'ensenyament en valencià, la dotació de més plantilla per als centres amb programes educatius específics (compensatòria, valencià, escola rural, integració educativa....) i de personal d’administració i serveis, la millora de les condicions laborals del professorat, amb la negociació d'un acord de condicions laborals, socials i retributives i la revisió de la jornada laboral i escolar. A més, el Sindicat critica la constant privatització de l'ensenyament (concertació dels batxillerats o dels serveis educatius), el retard en el desplegament de la llei de creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics o la retallada d'hores en els conservatoris.

Per altra part, el Sindicat critica l'incompliment dels acords del sector de l'ensenyament privat que impedeix la millora de les condicions laborals del professorat d'aquest sector. 

En definitiva, molts són els temes pendents de resoldre per millorar el sistema educatiu valencià i les condicions de treball del personal que hi treball. Per aquest motiu, el Sindicat reclama a l'Administració l'obertura de negociacions amb urgència. 

En aquest context, el nou Secretariat Nacional de l’STEPV-iv, que va ser triat en el darrer Congrés que va tindre lloc a Castelló el passat mes de juny, es reunirà a la seu de València dilluns dia 3 de setembre, a les 11,30 hores, per analitzar la problemàtica d’inici de curs, dissenyar les línies estratègiques de treball per al nou curs escolar en tots els àmbits educatius (universitat, ensenyament public i privat), elaborar i presentar propostes de millora del sistema educatiu valencià i aprovar el nou organigrama i repartiment de responsabilitats del nou secretariat..

València, 1 de setembre de 2007

 


 

Explicació de la normativa de confecció d’horaris en primària.

Novetats i canvis, derivats de l’aplicació de la LOE, per al curs 2007-2008.

1.- Le modificacions d’aquest curs (ressaltades en color beix), només afecten al primer cicle, en el segon i tercer cicle, s’ha de continuar confeccionant els horaris com fins ara.
2.- En tota l’ordre es parla de sessions (i no de hores), és a dir, les sessions no han de coincidir necessàriament amb hores de 60 minuts. 
3.- L’únic període expressat en minuts és el descans del matí, que serà com a màxim de 30 minuts. Així doncs, una vegada establert el període de pati, podrem establir el nombre de sessions de cada àrea que ens marca l’annex I.
4.- Hem d’atribuir, necessàriament, les sessions de segona llengua estrangera en el primer cicle, ja que ve determinat per la LOE. Ara bé, en molts centres, farà falta professorat per poder impartir aquesta àrea. Cal reclamar-li a l’Administració que dote el professorat necessàri per poder complir la llei.

Ordre publicada en DOCV del 7/09/07 

 

NORMATIVA PUBLICADA: DOCV I BOE 
del 25 de juny a setembre de 2007

TEMA

ORDRE – RESOLUCIÓ -

DATA-DOCV-BOE

Oposicions  

Relació de places de CEFIRE amb les puntuacions obtingudes, pels candidats a les mateixes, en cadascuna de les fases corresponents al procés de selecció convocat per Resolució de 22 de març del 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Dimarts, 26 de juny de 2007 Núm 5.542

Orden ECI/1885/2007, de 20 de junio, por la que se corrige la Orden ECI/1642/2007, de 21 de mayo, de composición de los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros.

27 de junio de 2007 - BOE núm. 153

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve el proceso de selección de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania, convocado por Orden ECI/4071/2006, de 15 de diciembre.

3 de julio de 2007 - BOE núm. 158

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

BOE n. 178 de 26/7/2007

Orden ECI/2264/2007, de 17 de julio, por la que a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.

BOE n. 178 de 26/7/2007

Orden ECI/2281/2007, de 17 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005.

BOE 179 de 27/7/2007

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 13 de març de 2006. [2007/10200]

Dimarts, 14 d'agost de 2007 Núm 5.577

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escéniques, professors d'Arts Plàstiques i Diseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 13 de març de 2006. [2007/10201]

Divendres, 17 d'agost de 2007 Núm 5.579

Ajudes 

ORDRE de 15 de juny de 2007, conjunta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la selecció de projectes d'educació ambiental, a l'efecte d'ajudar a finançar-los en els centres docents públics i de subvencionar-los en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments no universitaris. [2007/8572]

Dijous, 28 de juny de 2007 Núm 5.544

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2007/8710]

Divendres, 29 de juny de 2007 Núm 5.545

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga», convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2006.

29 de junio de 2007 - BOE núm. 155

Orden ECI/1954/2007, de 12 de junio, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007.

2 de julio de 2007 - BOE núm. 157

Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores extranjeros, en régimen de año sabático en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.

3 de julio de 2007 - BOE núm. 158

Orden ECI/1978/2007, de 12 de junio, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2007, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

4 de julio de 2007 - BOE núm. 159

Orden ECI/2007/2007, de 11 de junio, por la que se convocan las ayudas al estudio de carácter especial denominadas Beca-Colaboración para el curso académico 2007-2008.

6 de julio de 2007 - BOE núm. 161

Orden ECI/2008/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las ayudas para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2006-2007.

6 de julio de 2007 - BOE núm. 161

Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

6 de julio de 2007 - BOE núm. 161

Orden ECI/2010/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las becas de movilidad para alumnos universitarios que cursen estudios fuera de su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

6 de julio de 2007 - BOE núm. 161

Orden ECI/2025/2007, de 22 de junio, por la que se conceden subvenciones a fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas.

BOE 162 de 7/7/2007

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2007. [2007/8947]

Dimarts, 10 de juliol de 2007 Núm 5.552

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2007. [2007/8946]

Dimarts, 10 de juliol de 2007 Núm 5.552

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2007/9102]

Dimecres, 11 de juliol de 2007 Núm 5.553

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 9 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5.476, de 23.03.2007). [2007/9100]

Dimecres, 11 de juliol de 2007 Núm 5.553

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2007, de la directora de l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, bones pràctiques educatives i plans de convivència per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2007/9098]

Divendres, 13 de juliol de 2007 Núm 5.555

Orden ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma.

BOE 168 de 14/7/2007

Orden ECI/2129/2007, de 20 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2007-2008 para los alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas superiores y de otros estudios superiores que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma.

BOE 168 de 14/7/2007

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2007/9610]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 5 d'abril de 2007 (DOCV núm. 5.509, 20.06.2007). [2007/9589]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

Orden ECI/2227/2007, de 25 de mayo, por la que se dejan sin efecto determinados artículos de las Órdenes ECI/1197/2006, de 24 de abril; ECI/1568/2006, de 8 de mayo; ECI/2117/2006, de 16 de junio; ECI/2118/2006, de 16 de junio, y ECI/2864/2006, de 13 de julio, por las que se convocan las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2006-2007.

BOE n. 174 de 21/7/2007

Orden ECI/2228/2007, de 9 de julio, de corrección de errores de la Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.

BOE n. 174 de 21/7/2007

Orden ECI/2229/2007, de 13 de julio, de bases reguladoras de la aportación complementaria a las universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa «Erasmus».

BOE n. 174 de 21/7/2007

Correcció d'errades de la Resolució de 5 de juliol del 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2007/9853]

Divendres, 27 de juliol de 2007 Núm 5.565

Orden ECI/2294/2007, de 9 de julio, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior.

BOE 180 de 28/7/2007

Orden ECI/2366/2007, de 16 de julio, por la que se publican los listados completos de los beneficiarios de becas para cursar másteres oficiales en el curso 2006-2007.

BOE 184 de 2/8/2007

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del Programa Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución de 8 de noviembre de 2005.

BOE 185 de 3/8/2007

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres Quevedo correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución de 5 de octubre de 2004.

BOE 185 de 3/8/2007

Resolución de 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, becas y contratos en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios».

BOE 185 de 3/8/2007

Orden ECI/2377/2007, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2007-2008.

BOE 185 de 3/8/2007

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 2006, por la que se convocan ayudas para investigación posdoctoral en centros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe de Asturias».

BOE 187 de 6/8/2007

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres d'educació infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2007/2008. [2007/10193]

Dilluns, 6 d'agost de 2007 Núm 5.571

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir educació infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'educació primària, per al curs escolar 2007/2008. [2007/10196]

Dilluns, 6 d'agost de 2007 Núm 5.571

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2007. [2007/10197]

Dilluns, 6 d'agost de 2007 Núm 5.571

ORDRE de 25 de juliol de 2007 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2007/2008. [2007/10331]

Dimarts, 7 d'agost de 2007 Núm 5.572

ORDRE d'1 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2007/2008 en les universitats de la Comunitat Valenciana [2007/10328]

Dimarts, 7 d'agost de 2007 Núm 5.572

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga».

BOE 192 de 11/8/2007

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.

BOE 194 de 14/8/2007

Orden ECI/2478/2007, de 13 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 2007-2008.

BOE 194 de 14/8/2007

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2007-2008.

BOE 194 de 14/8/2007

RESOLUCIÓ de 24 de juliol del 2007, del Consell Escolar Valencià, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a projectes, experiències i materials coeducatius que es desenvolupen en qualsevol dels centres docents sostinguts amb fons públics. [2007/10144]

Dimarts, 14 d'agost de 2007 Núm 5.577

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se adjudican plazas para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de Inmersión Lingüística y Cultural con Francia y con el Reino Unido.

BOE 197 de 17/8/2007

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 6 de junio de 2007, por la que se convocan los Premios IRENE: la paz empieza en casa, para 2007.

BOE 202 de 23/8/2007

Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo.

BOE 203 de 24/8/2007

Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2007-2008.

BOE 204 de 25/8/2007

Organització centres

Real Decreto 729/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional industrias alimentarias.

27 de junio de 2007 - BOE núm. 153

Real Decreto 730/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional química.

27 de junio de 2007 - BOE núm. 153

Corrección de errores del Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

27 de junio de 2007 - BOE núm. 153

Real Decreto 813/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de una cualificación profesional correspondiente a la Familia Profesional Fabricación Mecánica.

2 de julio de 2007 - BOE núm. 157

Real Decreto 815/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

2 de julio de 2007 - BOE núm. 157

Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.

3 de julio de 2007 - BOE núm. 158

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2007, de les direccions generals d'Ensenyament i de Personal, per la que se prorroga la vigència de la Resolució de 14 de juliol de 2006 per la qual s'aproven instruccions per al curs 2007-2008 en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2007/8872]

Divendres, 6 de juliol de 2007 Núm 5.550

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, del director general d'Ensenyament per la que es prorroga l'experimentació del projecte educatiu Tots músics, tots diferents per a la incorporació d'alumnat amb necessitats educatives especials als ensenyaments elementals de música en el Conservatori professional de Música de Torrent (València). [2007/9103]

Dimecres, 11 de juliol de 2007 Núm 5.553

REAL DECRETO 900/2007, de 6 de julio, por el que se crea el Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

BOE n. 172 de 19/7/2007

ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.

BOE n. 173 de 20/7/2007

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d'Educació Secundària i en centres públics específics d'Educació Especial, per al curs 2007/2008. [2007/9587]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2007-2008 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2007/9588]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual s'establix el calendari de les proves d'accés a les ensenyances superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música. [2007/9618]

Divendres, 20 de juliol de 2007 Núm 5.560

ORDEN ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria.

BOE n. 174 de 21/7/2007

ORDRE de 22 de juny de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per qual es regula l'oferta parcial de mòduls formatius de Formació Professional en determinats centres públics de la Generalitat. [2007/9676]

Dilluns, 23 de juliol de 2007 Núm 5.561

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

Dimarts, 24 de juliol de 2007 Núm 5.562

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]

Dimarts, 24 de juliol de 2007 Núm 5.562

ORDRE de 13 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació per la qual es resolen els expedients d'incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2007/9746]

Dimecres, 25 de juliol de 2007 Núm 5.563

ORDEN de 5 de julio de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se resuelven los expedientes de incorporación al régimen de conciertos educativos en régimen singular correspondientes al primer curso de Bachillerato, para el curso 2007/2008, en aplicación de la Orden de 8 de mayo de 2007 DOCV núm. 5.510, d'11.05.2007). [2007/9527]

Divendres, 27 de juliol de 2007 Núm 5.565

DECRET 118/ 2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació. [2007/9912]

Dilluns, 30 de juliol de 2007 Núm 5.566

DECRET 127/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s'han satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2007/2008. [2007/9918]

Dilluns, 30 de juliol de 2007 Núm 5.566

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i la Direcció General de Personal, per la qual es prorroga i completa per al curs 2007/2008 la Resolució, de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003, la Resolució de 29 de juny de 2004, la Resolució de 6 de juliol de 2005 i per la Resolució de 15 de juny de 2006, per les quals es dicten i aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació Infantil i Primària. [2007/10003]

Dimarts, 31 de juliol de 2007 Núm 5.567

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i de Personal, per la qual es prorroga i completa a partir del curs 2007-2008 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per les resolucions de 26 de juny de 2002, de 9 de juliol de 2003, de 30 de juny de 2004, de 28 de juliol de 2005 i de 15 de juny de 2006, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2007/10004]

Dimarts, 31 de juliol de 2007 Núm 5.567

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.

BOE n. 182 de 31/7/2007)

Orden ECI/2392/2007, de 17 de julio, por la que se nombran consejeros del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

BOE 187 de 6/8/2007

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual modifica les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2007/10190]

Dilluns, 6 d'agost de 2007 Núm 5.571

CORRECCIÓ d'errades del Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació (DOCV núm.5566 de 30 de juliol de 2007). [2007/10172]

Dimarts, 14 d'agost de 2007 Núm 5.577

RESOLUCIÓ de 6 d'agost del 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2007-2008. [2007/10516]

Dimarts, 14 d'agost de 2007 Núm 5.577

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se da publicidad el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13 de julio de 2007, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2007, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE 197 de 17/8/2007

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2007/10625]

Dilluns, 20 d'agost de 2007 Núm 5.580

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2007, del Area de Foment y Garantia Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2007/2008. [2007/10576

Dimarts, 21 d'agost de 2007 Núm 5.581

Concursos

Orden ECI/1960/2007, de 21 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre.

3 de julio de 2007 - BOE núm. 158

Orden ECI/2223/2007, de 12 de julio por la que se corrige error en la Orden ECI/1960/2007, de 21 de junio, en relación con la Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre.

BOE n. 174 de 21/7/2007

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores alemanes, británicos, franceses y austriacos con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE 179 de 27/7/2007

Consells Escolars

Orden ECI/2280/2007, de 17 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza pública.

BOE 179 de 27/7/2007

Orden ECI/2313/2007, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.

BOE n. 182 de 31/7/2007)

Orden ECI/2314/2007, de 10 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.

BOE n. 182 de 31/7/2007)

Junta Qualificadora

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2007/8696]

Divendres, 29 de juny de 2007 Núm 5.545

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià, i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2007/9744]

Dijous, 26 de juliol de 2007 Núm 5.564

 

 


 


La Conselleria d’Educació contra l’ensenyament plurilingüe

L’Administració Educativa Valenciana entrebanca l’aplicació LOE i aposta pel desenvolupament retardat en tots els aspectes 

L’endarreriment de la negociació i l’ajornament de “Educació per a la Ciutadania” als últims cursos va demostrar que la Conselleria no anava a fer cap esforç per aplicar la LOE (Llei Orgànica d’Educació) en el País Valencià.

Els actes d’adjudicació del Palau de Congressos han constatat que aquesta llei es desenvoluparà tard i mal. La publicació de les vacants ha evidenciat que no s’han creat els vora 300 nous llocs de treball, –reconeguts per la pròpia administració en la mesa sectorial de 5 de juliol– necessaris per poder donar segona llengua estangera en el primer cicle d’eduació primària.

L’STEPV-Iv va denunciar que, per a l’organització dels centres, era molt tard negociar una normativa, que a més és insuficient, en el mes de juliol.

A dia de hui encara no s’ha publicat aquesta normativa, i els centres s’han quedat esperant unes instruccions –que oficialment no han arribat– per interpretar i aplicar la modificació que suposa passar de no donar cap hora de segona llengua estangera en primer i segon de primària a haver de donar 1.5 hores (sessions) setmanals en cada curs.

A pesar que en l’històric de declaracions del President Camps i dels responsables d’Educació podem trobar afirmacions com,

 • 01/08/2003 Objectius  del pla d'actuacions per a la qualitat del sistema educatiu  (presentat davant del Ple del Consell): l'educació plurilingüe.

 • 15/02/2007 “El cap del Consell ha subratllat l'"esforç constant" realitzat pel Consell en matèria educativa, amb "cada vegada més interés, iniciatives i més projectes". "Parlem de noves aules, col·legis i instituts, iniciatives en matèria de llengua estrangera”

 • 08/05/2007 “La apuesta de futuro es la consolidación de una educación plurilingüe, donde se garantice el dominio por igual del valenciano y del castellano, así como la adquisición de las competencias lingüísticas de la lengua extranjera",

Els fets constaten que en les adjudicacions del curs passat, hi havien 564 places de segona llengua estrangera (365 d’anglés i 199 de francés) i en aquest curs, n’hi ha 515 places (354 d’anglés i 161 de francés). En el curs en què s’ha de generalitzar la segona llengua estrangera en el primer cicle de primària hi ha 49 places menys.

Amb aquestes dades, és evident que l’inici de curs 2007-2008 estarà marcat per la mancança de professorat –sobre tot de l’especialitat d’anglés– en els centres de primària.

L’STEPV-Iv afirma que la política educativa del Consell de la Generalitat és una política d’aparador i de grans de declaracions, i que és el professorat, amb el seu esforç, qui posa en marxa cada dia els centres educatius. El sindicat ha constatat que, a pesar de la falta d’instruccions de la nova Direcció General d’Ordenació i Centres, els equips directius estant treballant per quadrar el horaris i que el curs comence amb normalitat, tot i que, continuen exigint les instruccions i la dotació de professorat per suplir aquesta mancança.

A més, el sindicat afirma, –front a allò que diuen altres organitzacions–, que els actes d’adjudicació presencials, són la millor garantia de publicitat i transparència, tant per al professorat com per als centres, de poder fer un seguiment i un control exhaustiu de les vacants i de la dotació de les places.

regulació càrrega horària 2ª llengua (pdf)

València, 21 de juliol de 2007


 

Unitats creades i habilitades per al curs 2007-08 de E. infantil, Primaria, E. Especial i ESO

 
E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO
Alacant 52 28 8 -
Castelló 18 9 7 7
València 94 56 9 13
TOTALS 164 93 24 20

relació completa (pdf)

 


 

Conselleria dóna continuïtat a la normativa d’inici de curs i retarda el desenvolupament normatiu de la LOE per al proper curs

En la mesa sectorial sobre distribució horària de primària i secundària, s’ha constatat que la Conselleria esperarà fins els curs que ve per al desenvolupament normatiu complet de la LOE.

L’administració educativa ha fet el tràmit de passar per la mesa sectorial les noves distribucions horàries però aquestes seran provisionals fins que es publiquen els decrets i es negocien les ordres d’aplicació.

En primària, la novetat més important és que durant el curs 2007-2008 es començarà a impartir llengua estrangera en el primer cicle de primària, la qual cosa implicarà un augment de plantilla d’aquestes especialitats (Anglés i Francés). En concret la conselleria ha dit que té una previsió de creixement de plantilla en unes 300 persones per aquest motiu.

A més a més, a proposta de l’STEPV-Iv, la Conselleria s’ha compromés a modificar l’esborrany de distribució horària de secundària, de manera que s’ augmentarà una hora la càrrega lectiva de Tecnologia en primer curs de la ESO i una hora de Matemàtiques en quart de la ESO. També s’obriran les possibilitats d’agrupament plantejades en 4t d’ESO de forma que les matèries de tecnologia i física i química seran compatibles.

En el curs vinent, la Conselleria modificarà el Decret de Currículum de Secundària i eliminarà el punt 5 de l’article 7 que fa referència a l’optativa de 4t i que diu:

"La conselleria competent en matèria d’educació ordenarà l’oferta de matèries optatives de quart curs i l’elecció d’estes per part de l’alumnat."

D’aquesta manera, la desaparició de les dues hores de l’optativa de 4t permertrà l’ampliació d’una hora de matemàtiques en 4t i d’una hora de tecnologia en primer.

Des de l’STEPV-Iv insistim que cal continuar convocant reunions i negociant tot el deplegament normatiu, ja que en aquests moments anem a la cua de l’Estat en aquestes qüestions.

València, 5 de juliol de 2007


Horaris de secudària durant el curs 2007-08
i a partir de 2008-09

A proposta de l’STEPV-Iv, l’Administració accepta modificar la càrrega horària a favor de Tecnologia i Matemàtiques. La resta de sindicats també donen suport a la proposta

Procediment d’aplicació dels canvis.

1) Ara es publiquen el Decret de Currículums i la Ressolució d’horaris tal i com estaven redactats als esborranys inicials.

2) Durant el curs 2007-08 es modificarà el Decret de Currículums, suprimint el punt 5 de l’article 7 que fa referència a l’optativa de 4t i que diu:

"La conselleria competent en matèria d’educació ordenarà l’oferta de matèries optatives de quart curs i l’elecció d’estes per part de l’alumnat."

3) Amb el Decret ja modificat, es passarà per la mesa de negociació el nou quadre horari, i les possibilitats de combinació de les específiques, que entrarà en vigor durant el curs 2008-09.

 

Horari per al curs 2007-2008

Àrees i Matèries

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Valencià: Llengua i Literatura

3

3

3

3

Castellà: Llengua i Literatura

3

3

3

3

Llengua Estrangera

3

3

3

3

Matemàtiques

3

4

3

4

Ciències Socials: Geografía i Història

3

3

3

3

Ética

 

 

 

2

Educació Física

2

2

2

2

Ciències de la Natura

3

3

 

 

Biología i Geología

 

 

2

3*

Física i Química

 

 

2

3*

Educació Plàstica i Visual

3

 

2

3*

Tecnología

2

2

3

3*

Música

 

3

2

3*

Optatives

2

2

2

3

Tutoría

1

1

1

1

Religió/Activitats alternatives

2

1

1

2

Educació per a la Ciutadania

 

 

 

 

TOTAL

30

30

32

32

* L´alumnat ha d´escollir dos árees entre les cinc indicades.

Horari per al curs 2008-2009

Àrees i Matèries

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Valencià: Llengua i Literatura

3

3

3

3

Castellà: Llengua i Literatura

3

3

3

3

Llengua Estrangera

3

3

3

3

Matemàtiques

3

4

3

4

Ciències Socials: Geografía i Història

3

3

3

3

Ética

 

 

 

2

Educació Física

2

2

2

2

Ciències de la Natura

3

3

 

 

Biología i Geología

 

 

2

(Específica)

Física i Química

 

 

2

(Específica)

Educació Plàstica i Visual

3

 

2

(Específica)

Tecnología

3

 

3

(Específica)

Música

 

3

2

(Específica)

Llatí

     

(Específica)

Optatives

2

2

2

 

Tutoría

1

1

1

1

Religió/Activitats alternatives

1

2

1

2

Educació per a la Ciutadania

 

1

 

 

Específiques

 

 

 

9

TOTAL

30

30

32

32

Les possibilitats de combinació de dues específiques  (més Informàtica o Segona llengua Estrangera) està per negociar i concretar

 


 

Planificació del proper curs: L’Administració Educativa Valenciana, a la cua de l’Estat en el desplegament de la nova llei educativa

La recenment estrenada Conselleria d’Educació ha començat mal la feina i és incapaç de donar coherència als seus propis documents, ja que per a la mesa sectorial de negociació convocada per al proper dijous dia 5 de juliol presenta dos documents: un projecte d’ordre amb els annexos horaris de primària i un projecte de pròrroga d’instruccions d’inici de curs per a secundària.

En el cas de primària, el projecte d’ordre completarà el Decret de Currículum que va passar recentment per la mesa sectorial d’educació, i la nova ordre substituirà l’actual, que estableix la càrrega horària. Fins ací tot correcte.

Ara bé, en el cas de secundària, es passa directament d’un Decret a unes Instruccions, sense anul•lar o substituir l’actual ordre de l’any 92 (LOGSE) que estableix la càrrega horària, que queda obsoleta després de la publicació de la LOE. Ara, en compte d’anul•lar la normativa obsoleta, s’insisteix en prorrogar unes instruccions d’inici de curs. Amb açò, es demostra la importància que li dóna la nostra Conselleria al sistema educatiu valencià i al desplegament de la Llei Orgànica d’educació.

Totes les CCAA de l’Estat Espanyol, en aquestes dates ja han fet la feina, han convocat les meses i han publicat els Decrets i la normativa necessària per organitzar el curs. El País Valencià, no.

L’STEPV-Iv reiteradament ha denunciat la greu paràlisi en què s’ha establert l’Administració Educativa i ha exigit en totes les reunions amb la Conselleria, tant de paraula com per escrit, que es convocaren totes les reunions i meses de negociació necessàries per poder tancar adequadament aquest curs i encarar amb garanties el curs següent. 

Les qüestions urgents de negociació són:

- Normativa de funcionament dels centres per al curs 2007-2008.
- Nova distribució horària en Primària i ESO en aplicació dels nous currículums derivats del desplegament de la LOE.
- Aplicació i compliment de l’Acord de Plantilles d’Infantil
- Confessions i matricula als IES públics: propostes de desplaçament de professorat.
- Grups d’ESO i Batxillerat per centres sobre els quals es va establir la plantilla d’adscripció de professorat de secundària de l’any 2002.
- Nombre actual de grups d’ESO i de Batxillerat en els IES públics per centres.
- Criteris per a modificació d’unitats als centres públics.
- Criteris de concertació de batxillerat en els centres privats, en aquest punt el Sindicat demana la retirada immediata de l'ordre de concertació.
- Negociació d'un nou acord de professorat interí amb aplicació immediata als actes d’adjudicació del curs 2007-2008.
- El pagament immediat dels triennis del professorat interí.
- La publicació immediata del decret de permisos i llicències.
- Negociació de les noves classificacions dels centres i de les retribucions dels càrrecs unipersonals.

El sindicat afirma que és una irresponsabilitat molt greu per part de la Conselleria d’Educació no fer cas a les demandes del professorat, dels equips directius i dels sindicats, ja que, amb aquesta actitud, s’està posant en perill el treball del professorat i la normalitat en l’inici de curs 2007-2008.

València, 4 de juliol de 2007

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >