GUIA

Com destriar tota la informació que
hi ha als llistats de vacants?*


 

Les llistes de vacants estan estructurades de la següent forma:


 

ESPECIALITAT

Indica l’especialitat de la vacant.

Recordeu que hi ha professorat que pot triar més d’una especialitat. La llista de participants indica l’especialitat o especialitats que podem triar.

NUM. LOCALITAT CENTRE CODI COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS M. L. T.P.
Indica el número de la vacant. Indica la localitat on està el centre Indica el Centre on està la vacant Indica el codi del centre   Modalitat Lingüística. Temps Parcial

 

        Mireu ampliació i comentaris*** Mireu comentaris* Mireu comentaris**

 

COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS

GLOSSARI D’ABREVIATURES UTILITZADES PER L’ADMINISTRACIÓ

Indica les característiques particulars de cada vacant.

Si està buit, vol dir que és una vacant sencera (18 hores) de l’especialitat corresponent.

Si té alguna observació, consulteu les columnes de la dreta o les ampliacions***

A.ALT., AA o AARR

Activitats Alternatives a la Religió

AAR, AL o ALT REL

Activitats Alternatives a la Religió

ADM

Administració d’Empreses

ADMON

Administració d’Empreses

AQ

Anàlisi i Química Industrial

BI

Biologia

BG

Biologia

C. S.

Conservatori Superior

CCLA

Cultura Clàssica

CD

Cap de Departament??

COMP

Compensatòria

CONS. PROF.

Conservatori Professional

CONS. SUP.

Conservatori Superior

CP

Col·legi Públic

DES o DESP

Desplaçament

(vacant amb itinerància)

DI

Dibuix

DIB

Dibuix

ECO

Economia

EF

Educació Física

Elec

Equips Electrònics

ESC ART

Escola d’Art

EST o ESTET

Estètica

FI

Filosofia

FIL

Filosofia

FOL

Formació i Orientació Laboral

FQ

Física i Química

FR

Francés

GE

Geografia

GR

Grec

IELEC

Instal·lacions Electrotècniques

IN

Anglés

INF

Informàtica

ISOCIO

Intervenció Sociosanitària

LA

Llatí

LE

Llengua Española

MA

Matemàtiques

MAT

Matemàtiques

MU

Música

MVEHIC

Manteniment de Vehicles

OPEEPAL

Operacions i Equips d’Elaboració de Productes Alimentaris

OPVEHIC

Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

OPFAB

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

 

ORGCOM

Organització i Gestió Comercial

PDIAG PDORT

Processos de Diagnòstic Clínic i Procediments Ortoprotèssics

PEL

Perruqueria

PGEST

Processos de Gestió Administrativa

PGS

Programa de Garantia Social

PPAGR

Processos de Producció Agrària

PPCER

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PSAN

Processos Sanitaris i Assistencials

PROSAN

Procediments Sanitaris i Assistencials

PROGRAMA PASE

P. Acollida al Sistema Educatiu

PROGRAMA PAA

P. Acompanyament Acadèmic

PROGRAMA PAE

P. Acompanyament Escolar

SAIM

Sistemes i Aplicacions Informàtiques SAINF

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

SAPI

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

SEA

Sistemes Electrotècnis i Automàtics

SELECT

Sistemes Electrònics

SES

Secció Educació Secundària

SREST

Serveis de Restauració

TEC

Tecnologia

VAL

Valencià

 

CONSIDERACIÓ GENERAL

El professorat de carrera i/o en pràctiques està obligat a agafar les vacants per l’especialitat i el cos en què ha aprovat l’oposició.

El professorat interí pot agafar qualsevol vacant de les especialitats que té reconegudes a la llista de participants.

ALTRES QÜESTIONS

QUÈ VOL DIR...?

*Columna M.L.

VAL.: Significa que per poder agafar la vacant, s’ha de tenir el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià.

**Columna T.P.:

X (Nombre d’hores) h (Exemple 12 h.) Significa que és una vacant a temps parcial. Les vacants a temps parcial són voluntàries, és a dir, la podem agafar o no sense que ens lleven de la llista d’interins/-ines.

X Indica les hores lectives (de docència amb alumnat) que li corresponen a la vacant.

Per calcular aproximadament el que cobrarem caldrà fer una regla de tres:

Exemple: a 18 hores corresponen X euros

a 12 hores corresponen X euros

Per calcular les hores d’obligada permanència en el centre caldrà fer una regla de tres:

Exemple: a 18 hores corresponen 25 hores

a 12 hores corresponen X hores

A més a més cal comptabilitzar les hores de còmput mensual (assistència a claustres, reunions de departament, etc).

Més informació: consulteu revista del sindicat All-i-Oli.

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

Número + Número Especialitat (Exemple: 10+8 GE). Vacant considerada MIXTA. Són obligatòries.

Vol dir que és una vacant sencera, però té 10 hores de l’especialitat corresponent + 8 hores d’una altra especialitat (en aquest exemple Geografia).

Número + Número Centre DES (Exemple: 10+8 IES l’Alfàs). Vacant considerada ITINERÀNCIA. Són voluntàries.

Significa que hi ha 10 hores al centre on està ubicada la vacant i 8 hores a l’IES l’Alfàs, és a dir, és una vacant compartida entre dos centres.

Més informació: (Consulteu Revista del Sindicat: All-i-Oli). ITINERÀNCIES

 

QUÈ VOL DIR...?
***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

LV

Quan apareix en una especialitat distinta de la de Valencià, per poder agafar-la, cal tenir el Diploma de Mestre de Valencià.

CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL

Vacant ubicada en un centre que atén alumnat amb discapacitats. L’ objectiu de la docència en aquests centres és integrar aquest alumnat en el món laboral.

CENTRE PENITENCIARI

Aquests centres adeqüen la seva activitat docent per desenvolupar ensenyaments de formació bàsica (cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària), programes de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de castellà per a estrangers, de valencià i d’estudis de formació complementària.

CENTRE DE REEDUCACIÓ

L'Educació en aquests centres pretén dotar els menors i joves d'eines instrumentals, personals i socials que els faciliten la reincorporació a l'àmbit escolar o l'accés al món laboral.

 

QUÈ VOL DIR...?

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

 

(FPA) FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES: FPA CIENTÍFIC/TECNOLÒGIC, FPA CIÈNCIES SOCIALS, C. VALENCIÀ, FPA COMUNICACIÓ, C. ANGLÉS

A fi de desplegar allò que s'ha establit en els apartats a), b), e) i d) de l'annex 11 del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, sobre l'atribució d'especialitats del Cos de Professors d'Educació Secundària als tres camps de coneixement o àmbits d’experiència en que s’organitzen les ensenyances corresponents al segon nivell del Cicle II de Formació Bàsica de Persones Adultes, en funció de les àrees o matèries d'Educació Secundària Obligatòria integrades en cada camp de coneixement o àmbit d’experiència, s’estableixen els requisits següents:

a) Els professors del Cos d'Educació Secundària de l'especialitat de ""Llengua Castellana i Literatura"" i de l'especialitat de ""Processos i Mitjans de Comunicació, per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma del Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent i per a poder impartir el mòdul de Llengües Estrangeres (Anglès o Francés) hauran d'estar en possessió de la llicenciatura de Filologia Anglesa o Francesa o haver superat 3 cursos complets d'estes llicenciatures; Certificat d'Aptitud en Anglès o Francés de l'Escola Oficial d’Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència; Diplomatura en Anglès o Francés per les Escoles Universitàries d’Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’Anglès o Francés convocats pel Ministeri d'Educació i Ciència o pels òrgans o institucions corresponents de les comunitats autònomes.

b) Els professors del Cos d'Educació Secundària, de l’especialitat de ""Valencià: Llengua i Literatura"", per a poder impartir el mòdul de ""Llengües Estrangeres"" (Anglès o Francés) han d'estar en possessió de les mateixes titulacions establides en l'apartat anterior per a impartir aquest mòdul..

c) Els professors del Cos d' Educació Secundària, de les especialitats d’Anglès o Francés per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma de Mestre de València o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.

d) En el cas que en el centre de formació de persones adultes existisca més d'un lloc de treball de professor del Cos d'Educació Secundària per a impartir un camp de coneixement o àmbit d’experiència, la preferència per a ocupar-lo entre els distints especialistes que tenen atribució per a impartir cada camp de coneixement, serà la següent:

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Comunicació:

1r. Llengua i Literatura Valenciana, 2n. Anglès, 3r. Llengua Castellana i Literatura, 4t. Francés, 5t. Processos i Mitjans de Comunicació

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència Cientificotecnològica:

1r. Matemàtiques, 2n. Biologia i Geologia, 3r. Tecnologia, 4t. Física i Química, 5é. Anàlisi i Química industrial

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Ciències Socials:

1r. Geografia i Història, 2n. Formació i Orientació Laboral, 3r. Economia, 4t. Intervenció Sociocomunitària, 5t. Filosofia, 6t. Psicologia i Pedagogia

 

 

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS: 
PROGRAMES EDUCATIUS

COMPENSACIÓ EDUCATIVA Número Diari Oficial: 4044 Data Diari Oficial: 17.07.2001

Segons l'Ordre de 4 de juliol de 2001 "Es considera alumnat amb necessitats de compensació educativa aquell que presenta dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals. Aquestes necessitats de compensació educativa poden resultar de: a) incorporació tardana al sistema educatiu. b) retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana por ser immigrant o refugiat. c) pertànyer a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social. d) escolarització irregular, per itinerància familiar o per abandonaments educatius reiterats o periòdics. e) residència en zones social, cultural o econòmicament desfavorides. f) dependència d’institucions de protecció social del menor. g) internament en hospitals o en hospitalització domiciliaria de llarga durada por prescripció facultativa. h) inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu."

PROGRAMA PASE

RESOLUCIÓ de 15 05 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’establixen els criteris del Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics, (29 05 2006 DOGV - Núm. 5.268)

El Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE) és una mesura de suport temporal, destinada a l’alumnat estranger de nova incorporació al Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar-li la superació dels problemes inicials que dificulten la seua ràpida integració escolar en el centre. És una mesura específica de suport educatiu que desenvolupa el centre per a l’acollida i integració de l’alumnat estranger i, com a tal, s’incorporarà als documents de planificació del centre, junt amb les altres mesures de compensació educativa i d’atenció a la diversitat.

El Programa PASE s’aplicarà quan este alumnat no trobe resposta en les altres mesures d’atenció a la diversitat o de compensació educativa que desenvolupa el centre.

Este Programa, en una primera fase, oferix un suport dirigit a compensar les necessitats lingüístiques de l’alumnat que desconeix la llengua base del programa d’educació bilingüe a què quede adscrit. En una segona fase, oferix un suport dirigit a compensar les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat estranger en certes àrees o matèries del currículum, principalment en les instrumentals. El Programa PASE implica en les seues dos fases una metodologia que integra els aprenentatges lingüístics amb els continguts de les àrees i matèries del currículum, com a mitjà eficaç d’aprendre llengua, desenvolupar el pensament i adquirir coneixements.

PROGRAMES del Pla PROA (conveni de col·labo ració amb el Ministeri d’Educació i Ciència, per a l’aplicació de diversos programes de reforç i suport a centres d’Educació Primària i Educació Secundària (Pla PROA).

RESOLUCIÓ de 25 05 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual establix els criteris dels Programes d’Acompanyament Escolar en Col·legis Públics d’Educació Primària i en Instituts d’Educació Secundària i el Programa de Suport i Reforç a Instituts d’Educació Secundària.(DOGV - Núm. 5.274 06 06 2006)

PROGRAMA PAA (acompanyament acadèmic o Suport i Reforç)

Programa de Suport i Reforç (o acompanyament acadèmic) es desentrollarà en Instituts que escolaritzen una proporció important d’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria en condició de desavantatge educatiu associat a l’entorn, amb dificultats generalitzades en l’aprenentatge. Alumnat per al qual les altres mesures d’atenció a la diversitat que aplica l’institut no han resultat adequades. Este programa tindrà com a finalitat impulsar nous procediments d’organització i funcionament, així com noves estratègies d’ensenyança i aprenentatge, que permeten a l’Institut afrontar la situació educativa difícil de l’alumnat i millorar les seues expectatives escolars. Per això, són objectius del programa: impulsar un replantejament global de l’organització i funcionament de l’Institut, que incloga la revisió, almenys, dels àmbits següents: l’atenció directa a l’alumnat, la intervenció amb les famílies i la relació amb l’entorn, potenciar mesures de suport en els tres àmbits citats anteriorment per a millorar les expectatives escolars de l’alumnat, complementar les mesures i recursos de compensació educativa del centre per a propiciar una educació de qualitat per a tots.

PROGRAMA PAE (acompanyament escolar)

El Programa d’Acompanyament Escolar es desenvoluparà en col·legis d’Educació Primària i en Instituts d’Educació Secundària. Tindrà com a finalitat ampliar les possibilitats educatives de l’entorn i la participació de les famílies, facilitar la millora dels aprenentatges i l’èxit escolar de l’alumnat, així com propiciar la seua integració escolar i la cohesió social. Podrà participar en este Programa l’alumnat del tercer cicle d’Educació Primària, així com el d’Educació Secundària Obligatòria: en desavantatge des del punt de vista educatiu, amb dificultats en l’aprenentatge, sobretot, en les àrees instrumentals, amb hàbits de treball insuficients, les famílies del qual no poden prestar-li un suport suficient en l’activitat escolar, però que adquirixen el compromís explícit de col·laborar amb el centre i garantir l’assistència al programa.

El programa, per tal de completar el treball escolar, es proposa els següents objectius: oferir una guia i una orientació personalitzada a l’alumnat, després del seu horari lectiu, ajudar-li a desenvolupar actituds i hàbits d’organització del temps, tindre constància en el treball i aplicar estratègies d’aprenentatge, fomentar l’hàbit lector i millorar l’adquisició de coneixements i destreses en les àrees instrumentals., potenciar la seua autoestima per a facilitar-li la integració escolar i augmentar les seues expectatives. Els grups del programa treballaran fora de l’horari lectiu, preferentment de manera simultània, 2 dies a la setmana durant 2 h diàries; o bé, 4 dies a la setmana durant 1h diària.

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >