GUIA

Com destriar tota la informació que
hi ha als llistats de vacants?*


 

Les llistes de vacants estan estructurades de la següent forma:


 

ESPECIALITAT

Indica l’especialitat de la vacant.

Recordeu que hi ha professorat que pot triar més d’una especialitat. La llista de participants indica l’especialitat o especialitats que podem triar.

NUM. LOCALITAT CENTRE CODI COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS M. L. T.P.
Indica el número de la vacant. Indica la localitat on està el centre Indica el Centre on està la vacant Indica el codi del centre   Modalitat Lingüística. Temps Parcial

 

        Mireu ampliació i comentaris*** Mireu comentaris* Mireu comentaris**

 

COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS

GLOSSARI D’ABREVIATURES UTILITZADES PER L’ADMINISTRACIÓ

Indica les característiques particulars de cada vacant.

Si està buit, vol dir que és una vacant sencera (18 hores) de l’especialitat corresponent.

Si té alguna observació, consulteu les columnes de la dreta o les ampliacions***

A.ALT.

Activitats Alternatives a la Religió

AA

Activitats Alternatives a la Religió

AAR

Activitats Alternatives a la Religió

AL

Activitats Alternatives a la Religió

ALT REL

Activitats Alternatives a la Religió

ADM

Administració d’Empreses

ADMON

Administració d’Empreses

BI

Biologia

C. S.

Conservatori Superior

CCLA

Cultura Clàssica

CD

Cap de Departament??

COMP

Compensatòria

CONS. PROF.

Conservatori Professional

CONS. SUP.

Conservatori Superior

CP

Col·legi Públic

DES o DESP

Desplaçament

(vacant amb itinerància)

DI

Dibuix

DIB

Dibuix

ECO

Economia

EELCTRON

Equips Electrònics

EF

Educació Física

ESC ART

Escola d’Art

EST

Estètica

FI

Filosofia

FIL

Filosofia

FOL

Formació i Orientació Laboral

FQ

Física i Química

FR

Francés

GE

Geografia

GR

Grec

HOST

Hosteleria

IELEC

Instal·lacions Electrotècniques

IN

Anglés

INF

Informàtica

LA

Llatí

LE

Llengua Española

MA

Matemàtiques

MAT

Matemàtiques

MECANIZ.

Mecanitzat i Manteniment de Màquines

MU

Música

MVEHIC

Manteniment de Vehicles

OPAGR

Operacions de Producció Agrària

 

OPFAB

Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

ORGPFABMEC

Organització i Projectes de Fabricació Mecànica

PDIAG PDORT

Processos de Diagnòstic Clínic i Procediments Ortoprotèssics

PEL

Perruqueria

PGEST

Processos de Gestió Administrativa

PGS

Programa de Garantia Social

PPAGR

Processos de Producció Agrària

PPCER

Processos i Productes de Vidre i Ceràmica

PSIST

Procediments Sanitaris i Assistencials

PASIST

Procediments Sanitaris i Assistencials

SAN

Processos Sanitaris

SAPI

Sistemes i Aplicacions Informàtiques

SEA

Sistemes Electrotècnis i Automàtics

SELECT

Sistemes Electrònics

SREST

Serveis de Restauració

TEC

Tecnologia

VAL

Valencià

 

 

PRIMERA CONSIDERACIÓ GENERAL

El professorat de carrera i/o en pràctiques està obligat a agafar les vacants per l’especialitat i el cos en què ha aprovat l’oposició.

El professorat interí pot agafar qualsevol vacant de les especialitats que té reconegudes a la llista de participants

ALTRES QÜESTIONS


QUÈ VOL DIR...?

*Columna ML

VAL: Significa que per poder agafar la vacant, s’ha de tenir el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià. Aquests títols han d’estar reconeguts en la llista de participants (amb les sigles CC, DM), o s’han d’aportar en l’acte d’adjudicació.

**Columna TP:

X (Nombre d’hores) h (Exemple 12 h.)
Significa que és una vacant a temps parcial
Les vacants a temps parcial són voluntàries, és a dir, la podem agafar o no sense que ens lleven de la llista d’interins/-ines. No les pot agafar el professorat funcionari.

X Indica les hores lectives (de docència amb alumnat) que li corresponen a la vacant.
Per calcular aproximadament el que cobrarem caldrà fer una regla de tres:

Exemple: 
a 18 hores corresponen X Euros
a 12 hores corresponen X Euros

Per calcular les hores d’obligada permanència en el centre caldrà fer una regla de tres:

Exemple: 
a 18 hores corresponen 25 hores
a 12 hores corresponen X hores

A més a més cal comptabilitzar les hores de còmput mensual (assistència a claustres, reunions de departament, etc).

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

Número + Número Especialitat (Exemple: 10+8 GE). Vacant considerada MIXTA. Són obligatòries.
Vol dir que és una vacant sencera, però té 10 hores de l’especialitat corresponent + 8 hores d’una altra especialitat (en aquest exemple Geografia).

Número + Número Centre (Exemple: 10+8 IES l’Alfàs). Vacant considerada ITINERÀNCIA. Són voluntàries.
Significa que hi ha 10 hores al centre on està ubicada la vacant i 8 hores a l’IES l’Alfàs, és a dir, és una vacant compartida entre dos centres.

Més informació: (Consulteu Revista del Sindicat: All-i-Oli). ITINERÀNCIES


QUÈ VOL DIR...?

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

LV

Quan apareix en una especialitat distinta de la de Valencià, per poder agafar-la, cal tenir el Diploma de Mestre de Valencià.

COMPENSACIÓ EDUCATIVA

Segons l'Ordre de 4 de juliol de 2001 "Es considera alumnat amb necessitats de compensació educativa aquell que presenta dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals. Aquestes necessitats de compensació educativa poden resultar de: a) incorporació tardana al sistema educatiu. b) retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana por ser immigrant o refugiat. c) pertànyer a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social. d) escolarització irregular, per itinerància familiar o per abandonaments educatius reiterats o periòdics. e) residència en zones social, cultural o econòmicament desfavorides. f) dependència d’institucions de protecció social del menor. g) internament en hospitals o en hospitalització domiciliaria de llarga durada por prescripció facultativa. h) inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu."

CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL

Vacant ubicada en un centre que atén alumnat amb discapacitats. L’ objectiu de la docència en aquests centres és integrar aquest alumnat en el món laboral.

CENTRE PENITENCIARI

Aquests centres adeqüen la seva activitat docent per desenvolupar ensenyaments de formació bàsica (cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària), programes de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de castellà per a estrangers, de valencià i d’estudis de formació complementària.

CENTRE DE REEDUCACIÓ

L'Educació en aquests centres pretén dotar els menors i joves d'eines instrumentals, personals i socials que els faciliten la reincorporació a l'àmbit escolar o l'accés al món laboral.


QUÈ VOL DIR...?

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES: FPA CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO, FPA CIENCIAS SOCIALES, C. VALENCIANO, FPA COMUNICACIÓN, C. INGLÉS

A fi de desplegar allò que s'ha establert en els apartats a), b), e) i d) de l'annex 11 del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, sobre l'atribució d'especialitats del Cos de Professors d'Educació Secundària als tres camps de coneixement o àmbits d’experiència en que s’organitzen les ensenyances corresponents al segon nivell del Cicle II de Formació Bàsica de Persones Adultes, en funció de les àrees o matèries d'Educació Secundària Obligatòria integrades en cada camp de coneixement o àmbit d’experiència, s’estableixen els requisits següents:

a) Els professors del Cos d'Educació Secundària de l'especialitat de ""Llengua Castellana i Literatura"" i de l'especialitat de ""Processos i Mitjans de Comunicació, per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma del Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent i per a poder impartir el mòdul de Llengües Estrangeres (Anglès o Francés) hauran d'estar en possessió de la llicenciatura de Filologia Anglesa o Francesa o haver superat 3 cursos complets d'estes llicenciatures; Certificat d'Aptitud en Anglès o Francés de l'Escola Oficial d’Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència; Diplomatura en Anglès o Francés per les Escoles Universitàries d’Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’Anglès o Francés convocats pel Ministeri d'Educació i Ciència o pels òrgans o institucions corresponents de les comunitats autònomes.

b) Els professors del Cos d'Educació Secundària, de l’especialitat de ""Valencià: Llengua i Literatura"", per a poder impartir el mòdul de ""Llengües Estrangeres"" (Anglès o Francés) han d'estar en possessió de les mateixes titulacions establertes en l'apartat anterior per a impartir aquest mòdul..

c) Els professors del Cos d' Educació Secundària, de les especialitats d’Anglès o Francés per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma de Mestre de València o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.

d) En el cas que en el centre de formació de persones adultes existesca més d'un lloc de treball de professor del Cos d'Educació Secundària per a impartir un camp de coneixement o àmbit d’experiència, la preferència per a ocupar-lo entre els distints especialistes que tenen atribució per a impartir cada camp de coneixement, serà la següent:

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Comunicació:
1r. Llengua i Literatura Valenciana, 2n. Anglès, 3r. Llengua Castellana i Literatura, 4t. Francés, 5t. Processos i Mitjans de Comunicació

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència Cientifico-tecnològica:
1r. Matemàtiques, 2n. Biologia i Geologia, 3r. Tecnologia, 4t. Física i Química, 5é. Anàlisi i Química industrial

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Ciències Socials:
1r. Geografia i Història, 2n. Formació i Orientació Laboral, 3r. Economia, 4t. Intervenció Sociocomunitària, 5t. Filosofia, 6t. Psicologia i Pedagogia

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >