GUIA

adjudicacions presencials - mestres


 


 

professorat REINGRESSAT
professorat  PROVISIONAL
professorat  OPOSITORS
professorat  INTERÍ

 

 Aclariments preliminars

 • Als actes d’adjudicacions presencials cal anar amb algun document identificatiu (carnet d’identitat, permís de conducció...), amb l’original del llibre de família (si es pretén demanar posteriorment el permís per cura de fill/a menor de tres anys), el model d’autorització de representativitat degudament complimentat (si s’ha fet aqueixa delegació de funcions) i amb una carpeta que continga les especialitats habilitades per si de cas es produeix alguna avaria informàtica momentània o un error en el bolcat de dades.

 • L’ordre de participació en els actes d’adjudicació és el que figura en aquesta guia: mestres reingressats i reingressades, provisionals, opositors i opositores i, finalment, interins i interines.

 • La relació de llocs de treball que s’adjudicarà en els actes presencials és una única llista que va buidant-se a mesura que progressa el calendari d’adjudicacions.

 • L’actualització d’aquest únic llistat dels llocs de treball es fa de la següent manera:

 • El primer dia del calendari d’adjudicacions i, després d’aquest, d’un dia per al següent, es fa pública una relació completa i detallada de l’oferta de llocs de treball i les seues característiques (poblacions, centres educatius, especialitats que s’adjudicaran, etc).

 • Durant tots els dies del calendari d’adjudicacions i en finalitzar l’acte del matí, l’administració facilita una graella amb els números dels llocs de treball adjudicats durant aqueixa sessió. Cal, doncs, tatxar del llistat original d’aqueix dia els llocs de treball que s’han adjudicat per disposar d’una relació de llocs amb la informació més completa possible.

 

Llistats dels llocs de treball a adjudicar

La relació de llocs de treball que s’adjudicaran al llarg del calendari d’adjudicacions presencials conté els següents apartats informatius de les característiques de cada lloc de treball:

 • Ordre alfabètic de localitats per àmbit de província (Alacant, Castelló i València).

 • Centres educatius, amb indicació dels seus àmbits d’ensenyament o de serveis: educació especial (CEE), formació de persones adultes (FPA), institut d’educació secundària (IES), servei psicopedagògic escolar (SPE), col·legi d’educació infantil i primària (CP o CEIP), col·legi d’educació infantil (EI), centre d’atenció educativa singular (CAES) i centre rural agrupat (CRA).

 • Codi numèric del centre educatiu.

 • Especialitat del lloc de treball, amb indicació del nivell si es tracta de l’ESO.

 • Requisit lingüístic del lloc de treball. S’hi simbolitza amb una "V" l’exigència de la capacitació lingüística per a ocupar aqueix lloc. Si el que s’ha d’impartir és l’assignatura de valencià, s’ha d’estar en possessió del títol de mestre de valencià.

 • Catalogació del programa de valencià que aplica l’especialitat adjudicada: PIL (programa d’immersió lingüística), PIP (programa d’incorporació progressiva) i PEV (programa d’ensenyament en valencià).

 • En observacions, s’indiquen les característiques complementàries associades als llocs de treball: itineràncies, acció o educació compensatòria, plaça compartida amb més centres, jornada de treball incompleta, zona de treball en un SPE, desglossament de centre, infantil de 0 a 3 anys, cursos de la Junta Qualificadora a FPA, programes de garantia social, àmbit de localitat i ensenyament en valencià a FPA.

 

 Mestres reingressats / reingressades
 Mestres provisionals

Regulació: Resolució 30/05/2006 (DOGV 5.275, de 07/06/2006)

a) Amb caràcter forçós: 1. Els mestres propietaris provisionals. 2. Els mestres que hagen reingressat durant el curs 2005/2006 i no tinguen destinació definitiva. 3. Els qui per resolució ferma no tinguen destinació definitiva. 4. Els qui no tinguen destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció. 5. Els mestres sotmesos en qualssevol causes anàlogues que hagen implicat la pèrdua del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu.

b) Amb caràcter voluntari: 1. Els mestres que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua de la destinació definitiva, desitgen reingressar al servici actiu i hi complisquen els requisits.

 • L’elecció s’efectuarà per orde numèric creixent, referit al NRP o número de llista, i començarà pel de menor número per als participants a què es referix l’apartat a), subapartats 1 al 5 del punt primer, i apartat b) de les promocions anteriors a l’any 1991. Els mestres seleccionats en les oposicions dels anys 1991 i posteriors participaran segons l’orde de puntuació aconseguit en l’oposició respectiva, els de l’oposició de 2005, segons l’especialitat i l’orde de puntuació aconseguit en les proves respectives.

 • Cada sol·licitant elegirà un dels llocs de treball vacants de qualsevol de les especialitats per a les quals està habilitat, i podran elegir llocs en què s’exigisca estar en possessió del requisit de valencià solament els mestres que tinguen reconegut el Certificat de Capacitació o el títol de Mestre de Valencià i així conste en l’expedient personal que obra en poder de l’administració educativa.

 

Mestres opositors / opositores

 • Participen en aquests actes presencials d’adjudicació de llocs de treball amb l’especialitat d’oposició i ordenats segons la puntuació obtinguda en el procediment selectiu. Durant el curs acadèmic 2006/07 realitzaran la fase de pràctiques en el centre educatiu de destinació, la convocatòria de la qual es farà pública amb el curs començat.

 

 Mestres interins / interines

 • El seu ordre de participació és el que figura en el llistat de la borsa de mestres interins i interines després d’actualitzar-lo en fer el buidatge dels interins i de les interines que han aprovat enguany les oposicions i en resoldre l’administració el procediment administratiu de reclamacions convocat amb anterioritat.

 • La convocatòria dels actes d’adjudicació es durà a terme mitjançant la publicació als periòdics amb major difusió al País Valencià del seu calendari de celebració, dies i hores, lloc, ordre i detalls de participació dels col·lectius i limitació del nombre d’interins i interines convocats.

 • Els interins i les interines inscrits en la borsa participen en aquesta adjudicació amb totes les especialitats reconegudes per l’administració, el requisit lingüístic i l’àmbit de treball (Alacant, Castelló i València) que s’indica en l’últim llistat actualitzat i han d’escollir plaça mentrestant els ho permeta el seu perfil d’especialitats, requisit i àmbit.

 • No estan obligats/obligades, però, a triar llocs de treball catalogats com a itinerants ni jornades laborals incompletes.

 • A partir del moment que els/les integrants de la borsa d’interins i interines van quedant-se sense perfil per a escollir destinació, l’administració anuncia l’obertura de borses de treball circumscrites a les respectives Direccions Territorials per a cobrir places al mes de setembre.

Després de triar la destinació, cal telefonar al centre educatiu en qüestió per assegurar-se que les seues característiques concorden amb l’acreditació obtinguda.

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >