Ves a STEPV

Guia de les adjudicacions del professorat suprimit, amb pèrdua provisional de destinació o desplaçat 2011


Text més gran Text més menut

Mida del text

Imprimeix

Versió per a imprimir

Comparteix al Facebook

Comparteix al Facebook

Torna a STEPV

Torna a STEPV

Torna a adjudicacions

Torna a adjudicacions

El dia 12 de juliol de 2011 a les 10.00 se celebra l'acte d'adjudicació a les Direccions Territorials. Com a novetat d'enguany, l'acte de país serà telemàtic i les peticions s'han d'efectuar des de les 10.00 del 14 de juliol fins les 10.00 del dia 15 de juliol. Els llistats i vacants dels actes territorials: dia 11. Els llistats i vacants de l'acte de país: dia 12. La resolución de l'acte de país: dia 15.

NOVETAT: La Conselleria ha informat que publicarà llistats provisionals, als quals cabran al·legacions. Només tenim ara la data de 8 de juliol per les vacants provisionals. De seguida que se'ns comuniquen les dates restants anirem actualitzant aquesta guia.

En aquesta guia publiquem la informació necessària per a participar en els actes esmentats: normativa que regula els actes d'adjudicació, el seu funcionament i les característiques de cada tipus de situació. Per a més informació, el professorat pot adreçar- se a qualsevol de les nostres seus o a través del correu electrònic: stepv@intersindical.org

A) Normativa aplicable


A.1) Criteris de desplaçament

La normativa base de desplaçaments és l'ordre d'1 de juliol de 2002 (DOCV 12.02.2001).Totes les Resolucions d'inici de curs que es publiquen cada any (en la d'enguany estarà a l'article 4.3), es fan ressó dels criteris de desplaçament establerts a l'article 4.1 de l'Ordre d'1 de juliol:

4.1 En els supòsits que calga determinar, entre diferents professors que ocupen, amb caràcter definitiu, llocs de treball de la mateixa especialitat, quin o quins són els afectats per l'amortització provisional o definitiva del lloc o el desplaçament, en el cas que cap d'ells opte voluntàriament per la supressió, s'aplicaran successivament els criteris següents:

 1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera del cos a què pertanga.
 2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.
 3. Any més recent d'ingrés en el cos.
 4. No estar en possessió de la condició de catedràtic.
 5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Amb posterioritat, es va publicar l'ordre de 23 de juny de 2003 (DOCV 23.07.2003), per la qual es van modificar els següents articles de l'ordre d'1 de juliol: 3.2, 4.2, 6, 10, la disposició transitòria primera, apartat 2, i s'afegeix un nou i important article, que estableix el dret de RETORN al centre d'origen en cas de no triar cap plaça als actes d'adjudicació.

Aquest nou article és el que permet que el professorat desplaçat NO puga ser obligat a desplaçar-se fora de la localitat on té la destinació definitiva. Per tant, si en els actes territorials o en el telemàtic no se'ns ofereix una vacant que ens interesse, sempre tindrem la possibilitat de tornar al nostre centre d'origen. Això sí, és possible que no puguem tindre un horari complet de la nostra especialitat i que, per tant, hagem d'impartir docència d'altra especialitat conforme a la normativa vigent, o bé desenvolupar altres tasques.

A.2) Horaris incomplets

A.2.1) Especialitats Docents

Abans del desplaçament o en el cas de retorn al centre després dels actes d'adjudicació, el professorat afectat per insuficència d'horari pot impartir àrees, matèries o mòduls que els puguen ser adients d'acord la normativa següent:

A.2.2) Altres tasques

Les instruccions d'inici de curs també estableixen altres opcions per tal de completar horari. Per al Cos de Professorat d'Ensenyament Secundari (article 4.2 de la normativa pendent de publicar), són les següents:

Per al professorat que impartisca cicles formatius de Formació Professional, l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica de la Formació Professional, a l'annex I ennumera 26 activitats:

 1. Impartir classes de recuperació de l'alumnat amb mòduls pendents.
 2. Tutelar de manera individual l'alumnat durant el desenrotllament del mòdul de Projecte.
 3. Impartir mòduls professionals en els centres en què estiga prevista la modalitat B d'oferta parcial de cicles formatius.
 4. Impartir cursos per a la preparació de les proves específiques per a l'obtenció dels diferents carnets professionals.
 5. Col·laborar amb l'Institut Valencià de les Qualificacions Professionals.
 6. Participar en els processos de validació d'ensenyances.
 7. Participar en la programació, desenrotllament, correcció i avaluació de les proves per a l'obtenció de títols de tècnic i de tècnic superior.
 8. Impartir mòduls professionals optatius.
 9. Orientar l'alumnat de grau mitjà per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i col·laborar en la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional.
 10. Col·laborar amb els professors-tutors de les FCT.
 11. Compartir amb el professorat corresponent la docència d'aquells mòduls que, en principi, no són susceptibles de desdoblar.
 12. Col·laborar amb el professorat que impartix mòduls professionals a alumnat amb necessitats educatives especials i PQPI.
 13. Potenciar el plurilingüisme en els cicles formatius.
 14. Col·laborar en el seguiment de l'alumnat que realitza pràctiques formatives en altres països de la Unió Europea.
 15. Realitzar estudis d'inserció laboral de l'alumnat, implementar mecanismes que faciliten la dita inserció i col·laborar en el manteniment de la borsa de treball del centre educatiu.
 16. Col·laborar en la posada al punt dels tallers, laboratoris i espais.
 17. Col·laborar en la creació i manteniment dels suports digitals.
 18. Atendre la biblioteca del centre i mantindre el fons documental de projectes dels cicles formatius de grau superior.
 19. Promoure o participar en plans de Investigació, desenrotllament i innovació Tecnològica (I+D+I).
 20. Dissenyar, programar i dur a terme projectes de promoció i difusió de la Formació Professional.
 21. Col·laborar en el desenrotllament de sistemes de gestió de qualitat o millora de la Formació Professional.
 22. Col·laborar amb el professor-tutor en l'elaboració dels informes d'avaluació individualitzats.
 23. Prestar servicis d'informació i orientació professional a l'alumnat.
 24. Qualsevol altra activitat que, a proposta de la família professional o departament didàctic, siga considerada d'interés per part de la direcció del centre educatiu.
 25. Qualsevol altra activitat relacionada amb la Formació Professional a proposta de la direcció del centre educatiu, que millore el bon funcionament del centre o institució.
 26. Qualsevol altra activitat a proposta de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, que contribuïsca a la millora del funcionament del centre educatiu.

B) Organització dels actes d'adjudicació


B.1) Actes d'adjudicació provincials al Serveis Territorials

S'adjudiquen vacants en un altre centre de la mateixa localitat per les especialitats que es posseïsquen. Es dóna la possibilitat de no agafar vacant en la localitat i, o bé retornar al centre de destinació, o bé anar a l'acte de País. No és obligatòria l'assistència si no hi ha cap vacant en la nostra localitat de destinació que ens interesse. La no assistència significa haver de participar en l'acte de país.

B.2) Acte d'adjudicació de País TELEMÀTIC:

En l'acte d'adjudicació de País podrem optar per una destinació a un centre diferent del de destí. Si, per ordre de prelació, no se'ns adjudica una vacant que hagem sol·licitat perquè una persona més antiga al cos l'ha demanada, se'ns podrà adjudicar forçosament a la localitat de destí i, en cas que no hi haguera vacant a la localitat, tenim dret a retornar al centre del qual hem sigut desplaçats/des. Enguany aquest acte és telemàtic, ja que la Conselleria vol evitar que el professorat li mostre directament el seu malestar davant de les retallades i de l'ocultació d'algunes vacants. A l'acte del curs passat, els sindicats ens vam concentrar dins de la mateixa conselleria, amb el suport del professorat assistent a l'acte, que va demanar explicacions als responsables de la planificació educativa.

L'aplicació de tria telemàtica estarà activa del dijous 14 de juliol a les 10.00 fins divendres 15 de juliol a les 10.00.

STEPV tindrà 5 ordinadors disponibles a la seua seu de Juan de Mena per tal que l'afiliació que no dispose dels mitjans informàtics necessaris puga efectuar les seues peticions. Així mateix, l'administració habilitarà ordinadors a la Conselleria, a les Direccions Territorials d'Educació i als CEFIRE.

B.3) Prioritat per adjudicar les vacants:

El professorat que tinga la condició de suprimit (cosa no massa haitual), té preferència obre el desplaçat.

Per als actes presencials, el col·lectiu de suprimits/des i desplaçats/des s'ordenarà amb els criteris següents:

 1. Major temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera.
 2. Major temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera en la localitat del centre de destí.
 3. Any menys recent d'ingrés en el cos.
 4. Pertànyer, si és el cas, al Cos de Catedràtics/ques.
 5. Major puntuació en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Per l'acte telemàtic, el col·lectiu de suprimits/des i desplaçats/des s'ordenarà amb els criteris següents:

 1. Major temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera.
 2. Any menys recent d'ingrés en el cos.
 3. Pertànyer, si és el cas, al Cos de Catedràtics/ques.
 4. Major puntuació en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.
Torna a l'inici