2007 / 2008

 

la pàgina dels concursos de trasllats

Tota la informació en aquesta pàgina

Actualitzada a 14-05-08

 

Notícies relatives al concurs 

 

Cos de mestres

Cossos de Secundària

 

Resolució definitiva

en pàgina conselleria
pdf alfabètic (1,7 mb)
publicat en DOCV 09/05/08


Vacants definitives:
general - amb itinerància - veure en DOCV


Resolució provisional

Alfabètic (amb denegats) 
Annex V (general)
     Annex IV

Formularis en pàgina de Conselleria o ací per imprimir

Renúncia - Reclamació baremació  -   resulta 

Presentació de reclamacions i renúncies:  29 febrer fins a l' 11 de març


Vacants del concurs:  general - amb itinerància

Informe sobre les vacants del concurs
(per especialitats, territoris i codis)


Llistat definitiu de participants i puntuació

apartat 6 - general    apartat 5    persones excloses


Llistat provisional de participants i puntuació

apartat 6 - general   -   apartat 5   -   excloses
Presentació de reclamacions: Del 17 fins al 24 de gener ambdós inclosos Instància Reclamació


 Assemblees del concurs

Full per relacionar els documents que acompanyen la sol·licitud

Calcula el teu barem

 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convocatòria del concurs

Annex 1 - barem
Annex 2 - codis (general)
Annex 3 - codis (PT en IES)
Annex 4 - codis (CRA) Annex 5 - codis (FPA)
Annex 6 - especialitats Annex 7 - mèrits

Convoc. en pàgina de Conselleria

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convocatoria del concurso

Annex 1 - baremo
Annex 2 - códigos (general)
Annex 3 - códigos (PT en IES)
Annex 4 - cód. (CRA) Annex 5 - códigos (FPA)
Annex 6 - especialidades Annex 7 - meritos

Convoc. en página de Conselleria


projectes de convocatòria del concurs


Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Calendari 


model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents

Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació
 
 
 
 

 

Resolució definitiva

en pàgina conselleria
pdf alfabètic (2,5 mb)
publicat en DOCV 14/05/08


Vacants definitives:
veure en DOCV  - en Conselleria


Resolució provisional

pdf alfabètic (2,4 mb)          en pàgina de conselleria

Formularis en pàgina de Conselleria o ací per imprimir

Models: Renúncia  - Reclamació a la baremació

Reclamació a baremació publicacions... Reclamació de resulta

Presentació de reclamacions i renúncies: 4 al 14 de març


Vacants del concurs  provisional

Resum de les vacants per especialitats i Dir. territorial

En abril hi ha una nova reunió per tractar les vacants definitives. Les al.legacions presentades pel Sindicat donen el seus fruits


Llistat definitiu participants i puntuació

annex II_A GENERAL 4mb  //  annex II_B    //  annex I_B  D. preferent  (sense participants)   //   annex I_A   //  exclosos  


Llistat de participants i puntuació

annex II_A GENERAL 4mb    //   annex II_B   //   annex I_B  D. preferent  (sense participants)   //   annex I_A    //   exclosos  
Reclamacions: Fins 4 de febrer inclos  Instància Reclamació


 Assemblees del concurs

Full per relacionar els documents que acompanyen la sol·licitud

Calcula el teu barem

 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convocatòria del concurs

Annex 1c - mèrits
Annex 2 - codis (general)
Annex 3-4-5 - altres codis 
Annex 6 - especialitats
Annex 7 - transitòria SPE

Convoc. en pàgina de Conselleria

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convocatoria del concurso

Annex 1c - meritos
Annex 2 - códis (general)
Annex 3-4-5 - otros códigos 
Annex 6 - especialidades
Annex 7 - transitoria SPE

Convoc. en página de Conselleria


projectes de convocatòria del concurs


Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Calendari 


model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació
 
 
 
 
 

 

Assemblees informatives Concurs de mestres

Assemblees informatives Concurs de cossos de secundària


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs

mestres      secundària      inspecció

 

 

 

Notícies relatives
al concurs 

Conselleria convoca els concursos sense que les instàncies estiguen disponibles. STEPV-Iv demana que s’amplie el termini de presentació d’instàncies del Concurs General de Trasllats
STEPV-Iv demana la provisió de les places dels SPEs en el concurs de trasllats
STEPV-Iv recorre el concurs de trasllats de primària (places FPA en IES)

 
   
   
 

En abril hi ha una nova reunió per tractar les vacants definitives

Les al.legacions presentades pel Sindicat donen el seus fruits

STEPV va presentar fa pocs dies a la Conselleria desenes d’al•legacions a la proposta provisional de vacants per al concurs de trasllats. Algunes de les al•legacions, elaborades pels centres i els departaments, han estat rebutjades perquè no s’ajustaven a la plantilla vigent. D’altres han estat acceptades i s’han publicat en el llistat provisional, però moltes s’han quedat pendents d’estudi i es resoldran en la publicació de les vacants definitives prevista per a maig.

En aquest sentit, l’administració ha convocat una nova reunió amb els sindicats per al proper mes d’abril per a tractar aquestes al•legacions pendents. Tot i que la feina feta ha donat els seus fruits, el Sindicat considera que les vacants ofertades continuen sent insuficients per a garantir l’estabilitat de les plantilles i del professorat en els centres d’ensenyament.

STEPV vol agrair les aportacions de desenes de persones, departaments i centres que ens han fet arribar propostes i suggeriments i manté oberta la possibilitat d’atendre noves al•legacions per a presentar-les en la reunió d’abril. 

 29 de febrer de 2008

 


 

 

Els departaments reclamen que s’oferten més vacants

El Sindicat presenta desenes d’al.legacions a les vacants

El passat dijous 14 de febrer s’acabava el termini per a presentar al•legacions a la proposta de vacants de secundària per al concurs de trasllats. STEPV va qualificar d’insuficient aquesta proposta i ha presentat desenes d’al•legacions en col•laboració amb els departaments dels centres de secundària, EOI i ensenyaments artístics. La gran majoria reclamen que s’oferten totes les vacants possibles.

La Conselleria s'ha compromés a donar una resposta el més prompte possible a cada una de les al•legacions. El Sindicat considera que cal ofertar el màxim nombre de vacants en el concurs per garantir l’estabilitat de les plantilles dels centres i del professorat en expectativa de destí.

20 de febrer de 2008
   


 

 

Conselleria convoca els concursos sense que les instàncies estiguen disponibles i amb un pont que resta 4 dies a la presentació de documents

STEPV-Iv demana que s’amplie el termini de presentació d’instàncies del Concurs General de Trasllats

La Conselleria ha convocat els concursos de trasllats de tots els cossos d’ensenyament (mestres, secundària, professorat tècnic de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i conservatoris de música i dansa) i ha donat de termini per a lliurar les sol•licituds entre els dies 29 d’octubre i 14 de novembre.

El professorat té, per tant, 15 dies per poder preparar i presentar la documentació necessària, però els dies efectius i reals seran només 10, ja que la convocatòria coincideix amb un pont oficial i, hui, primer dia de presentació d’instàncies, els sobres que ha de facilitar l’administració no estaven disponibles en tots els serveis territorials.

STEPV-Iv ja va demanar, durant la negociació de la normativa, que s’ampliara a 20 dies els termini de presentació d’instàncies, ja que el professorat ha d’arreplegar i preparar molta documentació, que en molts casos està dispersa i depén de distintes instàncies administratives (universitats, cefires, conselleries d’educació de diverses comunitats autònomes, editorials, etc.).

Aquest són dies ens els quals més de 7.000 professors i professores viuen angoixats uns terminis que són massa curts per poder preparar amb garanties els documents necessaris.

El Sindicat, durant els propers dies farà més de 40 assemblees en totes les comarques per informar el professorat de tots els cossos sobre les particularitats dels concursos, amb una atenció especial als quasi 3.000 professors i professores que participen obligatòriament i per primera vegada en un procediment com aquest.

STEPV-Iv demana que l’administració siga sensible a les demandes sindicals i del professorat, faça cas a la proposta que va fer durant la negociació, i mitjançant una correcció d’errades en el DOCV, s’amplie com a mínim en 5 dies el termini de presentació d’instàncies per tal que els i les participants puguen aportar la documentació exigida.

29 d’octubre de 2007

 

   

 

 

Cal la dotació de plantilles més estables d'atenció logopèdica i psicopedagògica (SPEs) per desenvolupar el sistema actual 

STEPV-Iv demana la provisió de les places dels SPEs en el concurs de trasllats

El sindicat ha sol·licitat a al Conselleria que les places de psicopedagogia, audició i llenguatge i pedagogia terapèutica isquen a provisió pública.
STEPV-Iv recorda que l’anterior Direcció General d’Ensenyament es va comprometre en gener de 2006 a incrementar, consolidar i estabilitzar les plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPEs) i a treure a concurs, cada any, un percentatge de les places actuals.
En aquell moment, el compromís de la Conselleria passava per la negociació d’una nova Ordre que fixara les plantilles i que establira els criteris objectius per a la creació dels llocs de treball i organització, funcionament, coordinació, horaris, etc., dels actuals SPEs.
El proper dia 23 d’octubre s’ha fixat una reunió per establir el calendari de negociació. Per al sindicat és un tema prioritari regularitzar de manera objectiva i transparent les actuals plantilles, i per tant, davant la imminent publicació del concurs de trasllats exigeix que els SPEs apareguen en la relació de centres del concurs, que es complesquen el compromisos adquirits per l’administració educativa, que es negocien les plantilles i que finalment es faça la provisió.
STEPV-Iv recorda que l'actual Decret 131/94 que regula els Serveis Psicopedagògigs Escolars ha donat resposta a les noves situacions que s'han anat plantejant en els centres educatius en els darrers anys tot i que cal revisar, actualitzar i millorar qüestions com la revisió de la distribució geogràfica dels SPES de zona, per poder reduir el nombre de centres a atendre, la dotació d'altres especialistes i l'establiment d'unitats especialitzades de suport tal com contempla el Decret abans referit, la millora dels mitjans tècnics i simplificació de les tasques, la unificació del personal en la seua situació administrativa i que tot ell depenga orgànicament de la Conselleria d'Educació, la coordinació amb els Gabinets Psicopedagògics Municipals, el manteniment dels llocs de treball de d'Audició i Llenguatge als SPEs i la millora de les condicions de la itinerància i de les condicions laborals.
Per dur a terme aquestes millores es necessita, entre d’altres coses, equips de treball més estables, i per tant, cal que l’administració contemple de manera urgent aquest tema en el calendari de negociació per tal que no passe un altre curs sense que es doten les places per concurs.

17 d’octubre de 2007

 

   

 

 

La interpretació parcial de la LOE ha impedit el trasllat dels mestres al primer cicle d’ESO en els instituts

STEPV-Iv recorre el concurs de trasllats de primària

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria d’Educació que publica l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats del cos de mestres (Resolució de 21 de maig de 2007, DOCV 25.05.07), perquè nega el dret dels mestres que presten serveis en col•legis a traslladar-se a llocs de treball de 1r cicle d’ESO en instituts.

Tot i que la Disposició Transitòria Primera de la LOE especifica que els mestres ja no podran traslladar-se als instituts, també diu, en la Disposició Transitòria Tercera, que mentre no es modifique el Reial Decret 2112/1998, aquest continuarà en vigor. El Reial Decret permet als docents ingressats en el cos de mestres fins 1996 traslladar-se als llocs de treball de 1r cicle d’ESO en instituts i encara continua vigent, tal com la pròpia ordre de convocatòria del concurs reconeix. Tanmateix, en la mateixa convocatòria (Resolució de 23 d’octubre de 2006, DOGV 7/11/06) s’impedeix aquesta possibilitat ja que no va ofertar aquestes places.

La Conselleria d’Educació ha realitzat una lectura parcial i incompleta de la LOE en no tindre en compte la Disposició Transitòria Tercera i no ofertar aquestes places al professorat del cos de mestres que treballa en col•legis de primària.

Prèviament, STEPV-Iv va presentar el corresponent recurs de reposició contra la resolució que convocava el concurs de trasllats que va ser desestimada per l’administració amb la publicació de l’adjudicació definitiva de destinacions.


 

   

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >