2006 / 2007

 

la pàgina dels concursos de trasllats

Tota la informació en aquesta pàgina

Actualitzada a 13-05-07


Cos de mestres

Cossos de Secundària


STEPV presenta recurs a la resolució definitiva del concurs de mestres per limitar l'accés a les places de 1er cicle d'ESO


RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

en pàgina conselleria
pdf alfabètic (1,7 mb)
pdf per puntuació (1,1 mb)
pdf dret preferent
pdf del Diari Oficial (4,8 mb)


VACANTS DEFINITIVES


Resolució provisional PV

general per puntuació (només adjudicats)
general alfabètic (adjudicats i denegats) 2mb

annex V

Vacants provisional

Veure concurs en pàgina de la Conselleria

Contra estes relacions hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a reclamacions i renúncies, els citats terminis comptaran a partir del dia de la seua publicació en DOCV.
Termini: del 22 al 27 de març.

Resolució provisional concurs mestres - Totes les Comunitats autònomes - Index alfàbetic MEC


 
 

  LLISTAT DEFINITIU DE PARTICIPANTS
pàgina de Conselleria

documents
en pdf

LLISTAT P. PARTICIPANTS - apartat 6
apartat 5     -     exclosos

Contra esta exposició no cap reclamació alguna i caldrà esperar a que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.


CONCURS DE TRASLLATS 2006 
en pàgina de Conselleria


STEPV-IV ha presentat un recurs contra el Concurs de Trasllats del Cos de Mestres.


Sol·licituds i documentació: 
del 8 al 24 de novembre de 2006, ambdós inclosos.


STES-i denuncia que el MEC no reconoce gran parte de los méritos formativos en los concursos de traslados

Informe -elaborat per STEPV-sobre la Plantilla dels Centres de Formació de Persones Adultes

Primària - 47 places - les poden demanar totes les persones - pdf
1er cicle d'ESO (347) - només les poden demanar qui ja ocupa amb caràcter definitiu una plaça d'ESO   - pdf. Cal afegir les del Centre a distància.

Publicació en DOGV núm. 5382. Dimarts, 7/11/2006
Convocatòria en BOE   - en pàgina de Conselleria

 Correcció d'errades - DOGV 5384. 9/11/2006

NOVA Convocatòria d'assemblees novembre


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  estàs en un centres d'especial dificultat?

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

model de rebut a presentar acompanyant a instància


Novetats importants  -  Mestres

1.- Violència de Gènere  2.- Places de 1r cicle d’ESO  3.- Places de Centres de Formació de P. Adultes  4.- Barem  5.- terminis
6.- Publicació de vacants  7.- Instàncies

BOE. Normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso 2006/2007


 

Proposta de Calendari del MEC

 

 

 


 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació


RESOLUCIÓ DEFINITIVA

en pàgina conselleria
pdf alfabètic (2,7 mb)
pdf puntuació - especialitat (2 mb)
pdf renuncies   -   exclosos
pdf del Diari Oficial (8 mb)


VACANTS DEFINITIVES   -   ver en DOCV


Resolució provisional PV

Veure concurs en pàgina de la Conselleria

Consulta en el MEC, totes les Comunitats Autònomes

general per puntuació i especialitats

general alfabètic 

Contra estes relacions hi haurà un termini de 7 dies hàbils per a reclamacions o desestiments, els citats terminis comptaran des de la seua publicació en les Direccions Territorials.
Del 27 de març al 3 d'abril, amdós inclosos.
PRESENTACIÓ: LES RECLAMACIONS ES PRESENTARAN EN LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT PER LA QUAL PARTICIPEU

Vacants provisional


 

Llistat definitiu de participants
pàgina de Conselleria

documents
en pdf

GENERAL (annex II_A) 4mb  -  (annex II_B)
D. preferent  (annex I_B)  -  (annex I_A)
exclosos  

Contra esta exposició no cap reclamació alguna i caldrà esperar a que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.


DOGV núm. 5.403. Dijous, 7 de desembre de 2006
RESOLUCIÓ per la qual es regulen les comissions dictaminadores per a l’avaluació dels mèrits al·legats pels participants
RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la data per a la celebració del sorteig dels vocals de les comissions de dictamen del procediment de provisió de places vacants a funcionaris docents 

Sol·licituds i documentació: del 15 de novembre a l’1 de desembre de 2006, ambdós inclosos


STES-i denuncia que el MEC no reconoce gran parte de los méritos formativos en los concursos de traslados

Informacions importants sobre les places d’FPA


Publicació en DOGV núm. 5387. Dimarts, 14/11/2006
Convocatòria en BOE   - en pàgina de Conselleria

DOGV 5393. 22/11/2006. CORRECCIÓ d’errades

Calendari d’Assemblees de Secundària


Informe -elaborat per STEPV- de Localització Vacants Secundària als Centres de FPA -pdf. Cal afegir les del Centre a distància. En valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  Castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

model de rebut a presentar acompanyant a instància


Novetats importants  -  Secundària

1.- Violència de Gènere   3.- Places de Centres de Formació de Persones Adultes  4.- Barem  5.- Terminis  5.- Publicació de Vacants  6.- Instàncies 


 

BOE. Normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso 2006/2007


 

Proposta de Calendari del MEC

 

 

 


 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 

convocatòria concurs de trasllats en la Inspecció d'Educació (DOGV 13/11/06)

 

STEPV presenta recurs a la resolució definitiva del concurs de mestres per limitar l'accés a les places de 1er cicle d'ESO

El Sindicat s'oposa a la restricció de la normativa publicada per la Conselleria d'Educació que impedeix que el professorat del Cos de Mestres puga accedir a totes les places de primer cicle d'ESO, independentment de la seua adscripció actual. Entre les places a les quals el professorat del Cos de Mestres no ha pogut accedir es troben la major part dels centres de Formació de Persones Adultes.

Per aquest motiu, STEPV-Iv ha presentat un recurs contenciòs-administratiu contra la Resolució de 21 de maig de 2007 (DOCV 25.05.07), de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocats per Resolució de 23 d'octubre de 2006 (DOCV 7.11.2006) i que suposa la desistimació del Recurs de Reposició presentat contra aquesta darrera resolució. En concret, el recurs es fa contra el Concurs de Trasllats de Mestres ja que aquest no possibilita l'accés dels mestres a les places vacants de primer i segon curs d'ESO, tampoc a les equivalents dels centres de FPA, als mestres que no estiguen adscrits amb caràcter definitiu en eixos dos cursos del primer cicle d'ESO. 

El Sindicat considera que després de molts anys sense que ningú no poguera concursar a places docents del primer cicle del’ESO en centres de Formació de Persones Adultes (FPA), el concurs general de trasllats d’enguany va incorporar més de tres-centes d’aquestes places, que es van oferir entre les vacants. 
El Sindicat va proposar en la negociació de la convocatòria del Concurs de Trasllats de Mestres que tot el professorat del cos puguera accedir a totes les places de primer cicle d'ESO sense excepcions. L'Administració valenciana es va negar argumentant que estava obligada per la LOE. Per al Sindicat la resposta era una excusa, ja era possible una solució que donara satisfacció al professorat afectat i que eliminara els greuges comparatius. Davant de la situació generada, es va veure obligat a recòrrer la convocatòria del Concurs de Trasllats i, ara, la resolució definitiva. 
Per altra part, STEPV-Iv informa que treballarà per fer possible que, en el marc de l’Estatut Docent en procés de negociació, s’establisquen normes que possibiliten l’accés indefinit.

València, 12 de juny de 2007

 


 

STEPV-IV ha presentat un recurs contra el Concurs de Trasllats del Cos de Mestres.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha presentat un recurs de reposició contra la Recolució de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de data 23 d'octubre de 2006, que convoca el Concurs de Trasllats de Mestres. El recurs demana que es modifique aquesta resolució per permetre a tots els mestres, estiguen o no adscrits amb caràcter definitiu als cursos primer i segon d'ESO, sol.licitar per la seua posterior adjudicació places vacants de primer cicle d'ESO, així com totes les places vacants de FPA.

La convocatòria publicada per la Conselleria d'Educació impedeix a un nombre important de mestres, els que no estiguen adscrits de forma definitiva a places d'ESO o a les places equivalents dels centres de FPA, accedir a les places vacants del primer cicle d'ESO dels Instituts o a les places de qualsevol especialitat de FPA, excepte FPA Primària.


STEPV-Iv està en contra d'aquesta resolució i restricció de la mobilitat del professorat del Cos de Mestres. El curs passat, en la tramitació de la LOE, vam presentar esmenes per garantir l'accés indefinit del professorat del Cos de Mestres a les places de primer cicle d'ESO però el MEC es va negar a acceptar-les. Ara, l'Administració Valenciana restringeix, mitjançant el concurs de trasllats, els drets adquirits del professorat del Cos de Mestres, per la qual cosa, el Sindicat ha presentat el recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana.

València, 18 de desembre de 2006


 

INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE LES PLACES D’FPA

1.- Les places de Formació de Persones Adultes són places d’àmbit i tenen un codi d’especialitat diferent al de la resta d’especialitats.

2.- Per demanar places de Formació de Persones Adultes, a més de marcar el codi de centre (i/o localitat) corresponent, cal especificar el codi de l’àmbit de l’especialitat d’FPA relacionat als annexos ANNEX VI-a-2 de la convocatòria.

3.- Les condicions de treball i els horaris dels centres de formació de persones adultes no són les mateixes que als centres de secundària. Cal que us informeu bé en els centres que sol·liciteu abans de demanar-los.

4.- El Centre Específic d’Educació a Distància (CEED) té una particularitat molt específica:

a) Està en el catàleg de centres de secundària i té places de secundària.

b) Està dins del catàleg de centres de formació de persones adultes i té places d’àmbit.

Així doncs, si volem assegurar-nos de marcar totes les opcions possibles, per tal que ens donen una plaça en aquest centres caldrà marcar-lo, com a mínim dues vegades: una amb el codi de l’especialitat pròpia de secundària i l’altra amb el codi de l’especialitat d’àmbit de centres de formació de persones adultes.

 


 

LLOCS D’ESPECIAL DIFICULTAT

Condicions dels Centres per a ser considerats d’especial dificultat:

+ Ser centre CAES o,
+ Tindre menys de 8 unitats i pertànyer a un PAEP.
+ Ser escola unitària (1 unitat) o,
+ Escoles Llar
+ CRAs:Llocs itinerants o aularis amb menys de 3 unitats.
+ Centres de Formació de Persones Adultes, constituïts per tres o menys de 3 unitats.

Diaris Oficials on figuren: 

CURS

DOGV

CORRECCIÓ

90/91

19-11-90

 

91/92

24-02-92

13-05-92

92/93

28-12-92

 

93/94

20-12-93

28-03-94

94/95

27-01-95

 

95/96

02-01-96

 

96/97

21-04-97

 

97/98

17-03-98

26-03-98

98/99

15-06-99
8-03-99

Atenció modifica la 5/299

99/00

23-12-99

 

00/01

15-02-01

 

01/02

09-11-01
31-01-02

21/11/01

02/03

31-01-03

17-10-03

26-03-03

07-04-03

03/04

22-08-03 / 12-03-04

 

04/05

30-07-04 / 07-09-04 / 31-12-04

05/06

16-02-06

 


 

Novetats Importants del Concurs de Mestres

1.- Violència de Gènere

  • Per aplicació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, sobre violència de gènere, es podran adjudicar vacants mitjançant un dret preferent sobre qualsevol altra persona que concursa a les funcionaries de carrera que es troben en situacions regulades en l’article 20.1 lletra i) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost en la seua redacció donada por la Disposició addicional novena de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre.

  • Les participants que es troben compreses en esta norma podran exercir aquest dret voluntàriament a altres centres de la localitat en què presta servei o a altres centres d'una altra o altres localitats.

  • Abans de la resolució del concurs se li reservarà centre i especialitat atenent a l'ordre de prelació assenyalada per les participants, tenint prioritat sobre tots els participants en el present Concurs de Trasllats.

2.- Places de 1r cicle d’ESO

  • A partir d’aquest Concurs només als i les mestres amb destinació definitiva en el primer cicle d’ESO se’ls podrà adjudicar aquestes places, per aplicació de la Disposició transitòria primera de la LOE.

"Maestros adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.
1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa. En el supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan."

L’única excepció a aquesta situació és la l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, que es pot continuar demanant i adjudicant a tot el professorat que tinga aquesta habilitació.

veure també: 
La LOE -i l'Estatut Docent- impedeix l'accés dels mestres a les places de 1er cicle d'ESO

3.- Places de Centres de Formació de Persones Adultes

Les places de l’especialitat de Primària les poden demanar tots els i totes les mestres que vulguen. A més a més, es podran adjudicar també a aquelles persones que concursen forçoses.

4.- Barem

- Cal rellegir-se bé tot el barem, ja que, tot i que no han canviat coses substancials, si que s’han matisat o concretat algunes redaccions com ara la de publicacions.
- A més, s’han afegit les figures de Vicedirector/-a, Subdirector/-a, a l’apartat g.1.2

5.- Els terminis de:

- La presentació de sol·licituds i documentació per a totes les convocatòries serà del 8 al 24 de novembre de 2006, ambdós inclosos.
- Les reclamacions pertinents a la puntuació serà de 7 dies hàbils, a partir de la publicació als Serveis Territorials
- Les reclamacions pertinents o desestiment del concurs, davant de la publicació de l'adjudicació provisional, podran presentar-se en el termini de 5 dies hàbils.

6.- Publicació de vacants

Publicació de vacants provisionals: abans del dia 23 de febrer de 2007
Publicació de vacants definitives: abans del dia 4 de maig de 2007

7.- Instàncies

Recordeu que davant d’un concurs estatal, hi ha dos tipus d’instàncies el model blanc i el model sèpia.

El model blanc, és per al professorat que concursa i vol obtenir vacant dins de l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. El professorat que concursa forçós ha d’utilitzar necessàriament aquest model d’instància.

El model sèpia, es per al professorat que vol obtenir vacant en una altra CCAA (o quan es vol combinar el concurs entre places d’altres CCAA i places del País Valencià). Per obtenir places en altres CCAA cal llegir bé la pròpia convocatòria de cada CCAA i aplicar els codis pertinents. Només poden concursar a d’altres CCAA aquelles persones que concursen de manera voluntària.

 


 

Convocatòries d'assemblees mestres

Alacant-Opositors 2005

Dimarts 14 de novembre.Seu STEPV-Iv.Glorieta Poeta Vte.Mogica,5-12. 18 h

Alacant-Resta participants

Dijous 9 de novembre.. Seu STEPV-Iv.Glorieta Poeta Vte.Mogica,5-12. 18 h

Alcoi

Dimarts 14 de novembre. Seu STEPV-Iv. Jordi de Sant Jordi, 16-B. 18 h.

Algorfa

Dijous 16 de novembre.CPCervantes. 18 h.

Elx

Dijous 16 de novembre. Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121. 18 h.

La Vila Joiosa

Dimecres 15 de novembre. CP Hispanitat. 18 h.

Petrer

Dijous 16 de novembre .IES Azorin. 18 h.

Pedreguer

Dimarts 14 de novembre. CP L'Alfàs 18 h.

Castelló

Dimecres 15 de novembre. Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8. 17,30 h.

Benicarló

Dimecres 15 de novembre. Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament,3 17,30 h

La Vall d’Uixó

Dijous 16 de novembre. CP La Moleta. 17,30 h.

Sogorb

Dimarts 14 de novembre. IES La Cova Santa. 17,30 h.

Alzira

Dimecres 15 de novembre. Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer,28 17,30h.

Gandia

Dijous 16 de novembre. Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta. 18 h.

Lliria

Dijous 16 de novembre. CP Sant Miquel. 17,30 h.

Ontinyent

Dimecres 15 de novembre. CP Lluís Vives. 17,30 h.

Sagunt-Port

Dimecres 15 de novembre.Local sindical.Escola de Música.
(al costat del Col·legi MestreTarazona ) 17.30 h.

Requena

Dijous 16 de novembreCP Lucio Gil Fagoaga. 17,30 h.

València-opositors 2005

Dimarts 14 de novembre. Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b. 18 h.

València-Resta participants

Dimecres 15 de novembre. Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b. 18 h.

Xàtiva

Dijous 16 de novembre. Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª. 18 h.

 


 

Novetats Importants del Concurs de Secundària

1.- Violència de Gènere

Per aplicació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, es podran adjudicar vacants, mitjançant un dret preferent sobre qualsevol altra persona que concursa, a les funcionàries de carrera que es troben en situacions regulades en l’article 20.1 lletra i) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost en la seua redacció donada por la Disposició addicional novena de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre.

Les participants que es troben compreses en esta norma podran exercir aquest dret voluntàriament a altres centres de la localitat en què presta servei o a altres centres d'una altra o altres localitats.

Abans de la resolució del concurs se li reservarà centre i especialitat atenent a l'ordre de prelació assenyalada per les participants, tenint prioritat sobre tots els participants en el present Concurs de Trasllats.

2.- Places de Centres de Formació de Persones Adultes

En aquest concurs, per primera vegada, es proveiran les places de Secundària dels Centres de Formació de Persones Adultes. Aquestes places es relacionen en l’Annex VI-a2 de la convocatòria i poden ser sol.licitades indistintament pels professors d’ensenyament secundari titulars d’alguna de les especialitats que s’indiquen en l’annex esmentat.

La relació d’especialitats assignades a cada àmbit de coneixement i les vacants dels centres d’FPA estan publicades en els següents DOGVs:

Decret 220/1999, de 23 de novembre, (DOGV de 02-12-1999), Correcció d’Errades (DOGV de 18-02-1999),
Ordre 14 de juny de 2000 (DOGV de 28-06-2000).
Ordre de 13 de setembre de 2005, relació de llocs de treball als centres d’FPA (DOGV de 30-09-2005).

2.- Barem

Cal tindre especial cura en la documentació justificativa dels mèrits, i atenir-se a la redacció, ja que s’han matisat o concretat redaccions com ara la referent a publicacions.

4.- Terminis:

- La presentació de sol·licituds i documentació per a totes les convocatòries serà del 15 de novembre a l’1 de desembre de 2006, ambdós inclosos.
- Les reclamacions pertinents a la puntuació seran 7 dies hàbils, a partir de la publicació i exposició als Serveis Territorials.
- Les reclamacions pertinents o desestiments del concurs, davant de la publicació de l'adjudicació provisional, podran presentar-se en el termini de 7 dies hàbils a partir de la seua publicació.

5.- Publicació de Vacants

- Vacants provisionals: abans del dia 2 de març de 2007.
- Vacants definitives: abans del dia 11 de maig de 2007.

6.- Instàncies

Recordeu que davant d’un concurs estatal, hi ha dos tipus d’instàncies: el model blanc i el model sèpia.

El model blanc és per al professorat que concursa i vol obtenir vacant dins de l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. El professorat que concursa forçós ha d’utilitzar necessàriament aquest model d’instància.

El model sèpia, es per al professorat que vol obtenir vacant en una altra CCAA (o quan es vol combinar el concurs entre places d’altres CCAA i places del País Valencià). Per obtenir places en altres CCAA cal llegir bé la pròpia convocatòria de cada CCAA i aplicar els codis pertinents. Només poden concursar a d’altres CCAA aquelles persones que concursen de manera voluntària.

 


 

Calendari d’Assemblees de Secundària

Alzira

Seu del Sindicat

21 novembre

17 h.

Xàtiva

Seu del Sindicat

22 novembre

17 h.

València

Seu del Sindicat

16 novembre

17.30 h.

Sagunt i Port

Escola de Música (al costat del Mestre Tarazona)

21 novembre

17 h.

Gandia

Seu del Sindicat

16 novembre

18 h.

Requena

IES nº 1

22 novembre

17.30

Castelló

Seu del Sindicat

16 novembre

17.30 h.

Benicarló

Seu del Sindicat

21 novembre

17.30 h

La Vall d’Uixó

C.P. La moleta

22 novembre

17.30 h

Alacant

Seu del Sindicat

21 novembre

18 h.

Alcoi

Seu del Sindicat

22 novembre

18 h.

Elx

Seu del Sindicat

16 novembre

18 h.

Algorfa

C.P. Cervantes

16 novembre

18 h.

La Vila J.

C.P. Hispanitat

22 novembre

18 h.

Petrer

IES Azorín

16 novembre

18 h.

Pedreguer

C.P. L´Alfàs

16 novembre

18 h.

 


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs

mestres      secundària      inspecció


 

PROPOSTA DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ SOBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES DEL CONCURS.

El plazo de presentación de instancias de participación para todos los concursos de traslados de ámbito nacional que deban convocarse durante el curso 2006/2007 será el siguiente:

- Cuerpo de Maestros: Del 8 al 24 de noviembre de 2006, ambos inclusive.

- Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, ambos inclusive.

- Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y Cuerpo de Inspectores de Educación: Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, ambos inclusive.

El Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas publicarán en el Boletín Oficial del Estado, antes de la fecha de comienzo del plazo de presentación de instancias, las respectivas convocatorias de los concursos de traslados. Asimismo, antes de las referidas fechas, se publicarán éstas en los boletines o diarios oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes.

 

 


   
   
 
   

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >