Concurs de trasllats

2011/12


Publicades les vacants definitives i les destinacions definitives del concurs del cos de secundària

7/5/2012 | STEPV
Vacants definitives

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011. [2012/4330]

Adjudicació definitiva

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. [2012/4337]


Correcció d'errades a les comissions de servei del cos de secundària

4/5/2012 | STEPV

Publicada CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

Modifica els motius de la sol·licitud (Base Tercera, apartats 6 i 7):

6. Per a participar en un programa experimental subjecte a un contracte-programa. Esta comissió de servicis requerirà, a més de la sollicitud de l’interessat, la petició raonada del director del centre amb vinculació al contracte-programa, així com l’autorització per la Direcció General d’Educació i Qualitat Educativa del contracte-programa.

La concessió de la comissió de servicis sol·licitada, que és una facultat potestativa de l’Administració, estarà supeditada a l’existència de vacants determinades o a la necessitat específica, d’acord amb la planificació educativa, a trobar-se habilitat o posseir l’especialitat corresponent, a la valoració de les circumstàncies al·legades i acreditades com cal i a l’existència d’altres sol·licitants amb més dret, per tractar-se d’un procediment extraordinari de concurrència competitiva.

En les actuacions i els procediments relacionats amb esta convocatòria es protegirà la intimitat de les persones, en especial les seues dades personals, les dels seus dels seus familiars i les de qualsevol persona que estiga davall seu en guarda i custòdia.

7. Per participar en el curs escolar 2011-2012 en el programa experimental EXIT, d’atenció extraordinària i reforç fora de l’horari lectiu, dirigit a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO, regulat per Resolució de 12 d’abril de 2012 (DOCV núm. 6759, de 23.04.2012). Esta comissió de servicis requerirà, a més de la sol·licitud de l’interessat, l’autorització de l’esmentat programa per la Direcció General d’Educació i Qualitat Educativa així com la documentació que acredite que el sol·licitant de la comissió ha participat en este programa.

La concessió de la comissió de servicis sol·licitada, que és una facultat potestativa de l’Administració, estarà supeditada a l’existència de vacants determinades o a la necessitat específica, d’acord amb la planificació educativa, a trobar-se habilitat o posseir l’especialitat corresponent, a la valoració de les circumstàncies al·legades i acreditades com cal i a l’existència d’altres sol·licitants amb més dret, per tractar-se d’un procediment extraordinari de concurrència competitiva.

En les actuacions i els procediments relacionats amb esta convocatòria es protegirà la intimitat de les persones, en especial les seues dades personals, les dels seus familiars i les de qualsevol persona que estiga davall la seua guarda i custòdia».

STEPV considera que la vinculació de les comissions de serveis als contractes-programa -igual que altres beneficis als centres per participar-hi- són un xantatge al professorat i als centres. Amb aquesta modificació, a més, no es garanteix la concessió de la comissió de serveis.

Els contractes-programa són una burla i no contribuiran a la millora del fracàs escolar en un context de fortíssimes retallades en l'ensenyament públic: als dos cursos de retallades de la Conselleria d'Educació s'fegiran el curs que ve les que proposa el Ministeri: augment salvatge de ràtios i d'hores lectives per al professorat.


Adjudicació de llocs en comissió de servei del cos de secundària

30/4/2012 | STEPV

Publicada la RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

Quinta. Terminis de presentació de sol·licituds i documentació

5.1. Els funcionaris de carrera al servici de la Generalitat de la Comunitat Valenciana i els funcionaris de carrera al servici d’altres administracions hauran de presentar les sol·licituds de participació en este procediment, juntament amb la documentació exigida en la base tercera, en el termini comprés del 21 al 25 de maig ambdós inclosos.

Durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni cap modificació ni cap tipus de documentació referida a les causes al·legades.

5.2. El termini de presentació de l’anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball per mitjà de comissió de servicis per als funcionaris de carrera en situació de servici actiu dependents d’altres administracions educatives serà del 14 al 17 de maig de 2012,ambdós inclosos.

5.3. Durant el mes de juny de 2012 s’obrirà un termini de 5 dies naturals, del 4 al 8 de juny, perquè aquells participants que hagen presentat en termini la seua sol·licitud de participació puguen sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centre o localitat a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació


Adjudicació de llocs en comissió de servei del cos de mestres

19/4/2012 | STEPV

Publicada la RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.


Adjudicació definitiva del concurs de trasllats del cos de mestres

19/4/2012 | STEPV

Publicada la RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.


Resolució la comissió de baremació per a les places d'inspecció educativa

4/4/2012 | STEPV

Publicada la resolució per la qual s'anomena la comissió de valoració per a l'avaluació dels mèrits al·legats pels participants en el procediment de provisió de places per a cobrir llocs dels cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, convocat.


Adjudicació provisional del concurs de secundària

14/3/2012 | STEPV

Publicada la resolució i l'adjudicació provisional del concurs de trasllats de secundària

Si vols fer alguna al·legació a les vacants provisionals, entra a l'Espai Intersindical i ompliu el formulari Feu-nos-les arribar amb una breu justificació. El Sindicat les traslladarà a l'administració.


Vacants provisionals del concurs de mestres

2/3/2012| STEPV

Han eixit publicades les vacants provisionals del concurs de mestres. Els codis de les especialitats són els següents:

 • 120 Educació Infantil
 • 121 Anglés
 • 122 Francés
 • 123 Educació Física
 • 124 Música
 • 126 Audició i Llengautge
 • 127 Pedagogia Terapèutica
 • 128 Educació Primària

Destinacions provisionals


Llistat definitiu de puntuacions del concurs de secundària

27/2/2012| STEPV

La setmana passada la Conselleria va publicar el llistat definitiu de puntuacions del concurs de secundària amb errors. El nou llistat esmenat el podeu trobar ací. Us recordem que el termini per a participar en l'aplicació telemàtica és fins el 29 de febrer.

Peticions telemàtiques de secundària

20/2/2012| STEPV

Les peticions telemàtiques del Concurs General de Trasllats de Secundària seran del 23 al 29 de febrer.


Secundària: Llistats provisionals del concurs de trasllats

30/1/2012| STEPV

El termini de reclamacions comença el dia 31 de gener i finalitza el 7 de febrer. La instància de reclamació està a la web.

Llistats en pdf:

Enllaços a Conselleria i instància de reclamació:


Cos de mestres: Llistats definitius del concurs de trasllats

24/1/2012| STEPV

Cos de mestres: Assemblees del concurs de trasllats

24/1/2012| STEPV
Població Lloc Dia Hora
Alacant Seu del Sindicat, Glorieta Poeta Vte. Mogica 5-12 Dimecres 25 de gener 18h
Alcoi Seu del Sindicat, C/ Oliver, 1-5é Dimecres 25 de gener 18h
Algorfa CEIP M. Cervantes Dimecres 25 de gener 18h
La Vila Joiosa CEIP Hispanitat Dimecres 25 de gener 18h
Elx Seu del Sindicat, C/ Maximilià Thous, 121 Dimecres 25 de gener 18h
Dènia CEIP Les Vessanes Dimecres 25 de gener 18h
Petrer IES Azorín Dimecres 25 de gener 18h
Alzira 1 Seu del Sindicat, c/ Luis Suñer, 28-16 Dimecres 25 de gener 17,30h
Alzira 2 Seu del Sindicat, c/ Luis Suñer, 28-16 Dilluns 30 de gener 17,30h
Gandia Seu del Sindicat, c/ Sant Pasqual, 13-1 Dimecres 25 de gener 18h
Ontinyent CEIP Martínez Valls Dimecres 25 de gener 17,30h
Requena CEIP Lucio Gil Fagoaga Dimecres 25 de gener 17,30h
Sagunt i Port Seu del Sindicat, Escola de Música Dimecres 25 de gener 17,30h
València 1 Seu del Sindicat, C/ Juan de Mena, 18 Dimecres 25 de gener 17,30h
València 2 Seu del Sindicat, C/ Juan de Mena, 18 Dilluns 30 de gener 17,30h
Xàtiva Seu, C/ Portal del Lléo 8, 2n-A Dimecres 25 de gener 17,30h
Benicarló IES Joan Coromines Dilluns 30 de gener 17,30h
Castelló Seu, C/ Marques de Valverde, 8 Dimecres 25 de gener 17,30h
Onda CEIP. Mestre Caballero Dimecres 25 de gener 17,30h
La Vall d'Uixò CEIP La Moleta Dimecres 25 de gener 17,30
Sogorb IES Cova Santa Dimecres 25 de gener 17,30

L'aplicació per al cos de mestres s'obrirà el 25 de gener

20/1/2012| STEPV

La Conselleria acaba de publicar que l'aplicació informàtica per tal de fer les peticions telemàtiques del Cos de Mestres estarà oberta des de les 00:00 hores del dia 25 de gener fins les 23:59 hores del 31 de gener. En breu, STEPV publicarà el calendari d'assemblees informatives de la segona fase, en les quals us explicarem ams detall el funcionament del programa.


Informació important sobre noves habilitacions del cos de mestres en el concurs general de trasllats

16/12/2011| STEPV

Aquest matí hem el sindicat ha fet gestions en Conselleria per tal d'obtindre informació sobre el següent problema: hi ha persones que han sol·licitat l'habilitació en una especialitat del cos de mestres (establerta en el nou reial decret i prevista en la resolució del concurs de trasllats), però que no la tenen encara reconeguda. La resposta de l'administració és que encara no s'ha acabat el procés d'enregistrar totes les sol·licituds d'habilitació. Com que és important tindre totes les especialitats reconegudes de cara a la petició telemàtica de llocs per al concurs, ací baix us donem unes indicacions.

Com puc comprovar si m'han reconegut una especialitat?

En el llistat alfabètic provisional de participants en el concurs general de trasllats publicat el dimecres 11/01/12 i en la web d'habilitacions del portal de la Generalitat Valenciana.

Què puc fer si no me l'han reconeguda?

El més recomanable és posar una reclamació, adreçada a la Direcció Territorial d'Educació corresponent (la mateixa a la qual vas adreçar tant la sol·licitud d'habilitació com el sobre del concurs de trasllats), adjuntant fotocòpia de la sol·licitud segellada i la documentació que vas al·legar (per exemple: el títol de Mestre/a, el certificat del nivell B2 en una llengua estrangera, la llicenciatura de Psicopedagogia, etc).

Si eres afiliat/da, pots descarregar-te un model de reclamació al nostre Espai Intersindical. També hem enviat el model per e-mail a la nostra afiliació. Si no l'has rebut, o no reps cap e-mail del sindicat, contacta amb nosaltres per comunicar-nos la teua adreça de correu electrònic (preferentment via e-mail a canvidades@stepv.intersindical.org).

Quin és el termini per reclamar l'habilitació?

El mateix que per al barem, ja que el problema s'ha de solucionar amb la rapidesa suficient com perquè puguem fer les peticions telemàtiques de totes les nostres especialitats. Tenim fins el 19 de gener.


Publicades les llistes provisionals puntuacions de participants del cos de Mestres al concurs de trasllats

16/12/2011| STEPV

La Conselleria ha publicat les llistes provisionals amb la baremació de participants del cos de Mestres al concurs de trasllats. El termini de reclamacions va des del 12 al 19 de gener. Al llarg d'avui, la Conselleria penjarà el model de reclamació en la seua web.


Publicades les resolucions que nomenen les comissions de baremació per a concurs de trasllats

16/12/2011| STEPV

La Conselleria ha publicat les esolucions que nomenen les comissions de baremació per a concurs de trasllats, a falta de la de València dels cossos de Secundària, PTFP, EOI i Ens Artísitcs.


Detectada una errada en les instruccions del concurs

29/11/2011| STEPV

En les instruccions per emplenar la sol·licitud del concurs de trasllats que hi ha dins del sobre marró hi ha una errada pel que fa als codis d'especialitats del Cos de Mestres. Els codis correctes són els de la convocatòria. En aquest enllaç podeu veure la correcció.

• Descarrega't la Guia del Concurs de trasllats: en valencià i en castellà.


Convocatòria del concurs general de trasllats 2011/12

21/11/2011| STEPV

La sol·licitud es presentarà, preferentment, junt amb els documents ressenyats en el barem publicat com a annex I en les resolucions adjuntes, en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels qui estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial i, en este cas, es presentaran en la direcció territorial d’origen.

El termini de presentació d’instàncies i documents serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada. És a dir, entre el 22 de novembre i el 10 de desembre.

MESTRES: Durant el mes de gener de 2012, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.

SECUNDÀRIA I RESTA: Durant el mes de febrer de 2012, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.

Assemblees informatives concurs de trasllats 2011

Primera fase

Lloc Dia Hora
Alacant Seu del Sindicat Dimarts 22 de novembre 18,00h
Alcoi Seu del Sindicat Dimecres 23 de novembre 18,15h
Algorfa CEIP Miguel de Cervantes Dimecres 23 de novembre 18,00h
Dénia CEIP Les Vessanes Dijous 24 de novembre 18,30h
Elx Seu del Sindicat Dijous 24 de novembre 18,00h
La Vila Joiosa CEIP Hispanitat Dimarts 22 de novembre 18,15h
Petrer IES Azorín Dimecres 23 de novembre 18,00h
Benicarló Seu del Sindicat Dimecres 23 de novembre 17,30h
Burriana CEIP Roca i Alcaide Dijous 24 de novembre 12,30h
Castelló Seu del Sindicat Dimarts 22 de novembre 17,30h
La Vall d'Uixó CEIP La Moleta Dijous 24 de novembre 17,30h
Onda CEIP Mestre Caballero Dijous 24 de novembre 12,30h
Sogorb IES Cova Santa Dimecres 23 de novembre 17,30h
Vila-Real CEIP Concepción Arenal Dijous 24 de novembre 17,30h
Alzira Seu del Sindicat Dimecres 23 de novembre 18,00h
Bolbait CEIP Albait Dijous 24 de novembre 17,30h
Gandia Seu del Sindicat Dimarts 22 de novembre 18,00h
Ontinyent CEIP Martínez Valls Dimecres 23 de novembre 18,00h
Requena CEIP Lucio Gil Fagoaga Dijous 24 de novembre 17,30h
Sagunt i Port IES Clot del Moro Dijous 24 de novembre 17,30h
València Seu del Sindicat Dimecres 23 de novembre 18,00h
Xàtiva Seu del Sindicat Dimarts 22 de novembre 17,30h

Informació del concurs general de trasllats 2011/12

2/11/2011| STEPV

Dimecres 2 de novembre s’ha realitzat la Mesa Sectorial per a tancar la negociació de l'esborrany del concurs general de trasllats que es va iniciar la setmana passada en Mesa Tècnica. La Conselleria ha presentat nous documents que adjuntem, tot i que en la mateixa Mesa s’han introduït alguns canvis que detallem a continuació.

A més, STEPV ha insistit novament que es publiquen totes les vacants del sistema i ha continuat reclamant la negociació de les places de 1r cicle d’ESO. La conselleria s’ha compromés a convocar el més prompte possible reunions per a tractar els dos temes.

Calendari de publicació

Conselleria preveu la publicació del concurs de trasllats després que es publique el nou Reial Decret d’Especialitats del Cos de Mestres, la publicació en el BOE del qual està prevista per a dilluns 7 de novembre. Per tant, Conselleria preveu la publicació del concurs en el DOCV entre el 7 i el 14 de novembre.

La resta del calendari del concurs es preveu que siga el següent:

Cos de mestres Secundària i resta de cossos
10/01/12: Publicació barem provisional 30/01/12 Publicació barem provisional
03/02/12: Publicació barem definitiu 23/02/12: Publicació barem definitiu
Entre el 3 i el 22 de febrer: accés a l’aplicació telemàtica. Entre el 23 de febrer i 14 de març: accés a l’aplicació telemàtica.

Aquest calendari pot tindre modificacions, per tant, cal prestar atenció a la web, facebook i als correus electrònics.

CANVIS EN LES CONVOCATÒRIES

Cos de mestres

Llocs de treball especialitats (Base Tercera): Han afegit l’especialitat Llengua Estrangera: Alemany que no constava en el primer esborrany. També han afegit l’especialitat Llengua i literatura Valenciana en els llocs de treball dels dos primers cursos d’ESO i també a l’hora d’acreditar la corresponent habilitació, que tampoc constava en el primer document.

Acreditació coneixement del valencià i termini de sol·licitud d’especialitats (Base Quarta). Han afegit la referència al Reial Decret d’Especialitats que està pendent de publicar pel Ministeri en breu.

Tots els cossos

Dret preferent a zona: segons el cos, s’ha de demanar primer obligatòriament peticions a la localitat i després les altres peticions de la zona que es desitgen, segons consulta al ministeri, però no han sabut aclarir en quin cos.

Model, lloc de presentació i forma de participació: s’elimina l’obligació d’indicar el nom, cognoms, especialitat i cos en cada un dels certificats dels mèrits que es presenten.

DEMANDES STEPV EN LES CONVOCATÒRIES

STEPV manté la demanda de la Mesa Tècnica de redactar millor la base sobre la violència de gènere perquè quede claríssim que una dona víctima de violència de gènere no està subjecta al procediment general i que pot demanar una recol·locació en qualsevol moment del curs, mitjançant una instància general.

També ha continuat proposant que, en el cas de la gent que no va obtindre destí el curs passat, puga recuperar les peticions de l’any passat com a esborrany per a participar en aquest o optar a fer una nova petició. Conselleria no havia tingut temps de consultar-ho als informàtics i ens contestaran pròximament.

CANVIS EN EL BAREM DE TOTS ELS COSSOS

Apartat 1. Antiguitat: es manté la impossibilitat d’acumular els punts dels subapartats 1.2.2. i 1.2.3. si són simultanis entre sí, però sí que es possibilita l’acumulació si són simultanis amb els sub apartats ls subapartats 1.1.1. i 1.1.2. Es manté en canvi si són simultanis entre si.

Apartat 3.3. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional. STEPV ha demanat que s’aclarisca la redacció a l’hora de presentar els altres títols a més del que s’al·lega per a l’ingrés, en casos en què s’al·leguen titulacions de FP, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius. La Conselleria ha acceptat aclarir la documentació justificativa i, per tant, caldrà aportar el títols de batxilletar per tal de mostrar que aquestes titulacions no s’han utilitzat per entrar en la carrera.

4.3. Altres funcions docents: s’accepta la demanda de STEPV d’incloure la Coordinació d’Etapa; Coordinació d’Aula d’Informàtica; Coordinació de Tecnologies de la Informació i Coordinació didàctica d’EOI). No s’inclou la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals perquè no s’ha publicat encara la normativa que la regula.

DEMANDES STEPV AL BAREM

STEPV continua reclamant que es puntue l’antiga tutorització CAP i les pràctiques d’alumnat de Magisteri. També que la baremació de l'antiguitat en centres o llocs d'especial dificultat (apartat 1.1.3) siga computada sempre, encara que no es concurse des d'aquest centre o plaça.


Novetats en el concurs

27/10/2011| STEPV

Dimecres 25 d’octubre va començar la negociació de l'esborrany del concurs general de trasllats que es tancarà el pròxim 2 de novembre.

STEPV ha tornat a exigir a l'administració que s’oferten totes les vacants del sistema i també ha reclamat la negociació en paral·lel les places de mestres en el primer cicle de l'ESO per tal de combinar, per una banda, la salvaguarda de la mobilitat d'aquest col·lectiu de mestres i, per altra banda, l'accessibilitat del professorat de secundària a les places que no són demanades per mestres de manera sistemàtica. Conselleria ens ha avançat ja que places dels SPEs continuaran sense eixir al concurs, ja que al programa electoral del PP està inclòs la supressió dels Serveis Psicopedagògics Escolars.

Novetats

Hi ha dues novetats molt importants respecte del concurs passat, que són fruit de l'aplicació estricta del Reial Decret 1364/2010:

 • No hi haurà possibilitat de renúncia amb posterioritat a la publicació de l'adjudicació provisional. El resultat del barem es publicarà abans d’obrir la participació telemàtica per a fer les peticions. Si una persona que concursa voluntàriament vol conéixer la seua puntuació però no vol demanar places ho podrà fer no fent cap petició telemàtica. Si fa peticions, no podrà renunciar després i serà adjudicat si li arriba vacant.
 • El dret preferent no es va acabar d'aplicar correctament el curs passat, ja que s'eliminà l'adjudicació d'ofici que marca el reial decret per a aquelles persones que no l'exerceixen. Expliquem aquesta qüestió amb més detall. El professorat suprimit, deixa de tindre destí definitiu i, per tant, ha de participar de manera forçosa en el concurs i, per tant, se li ha de donar una destinació definitiva nova. Per tal de no perjudicar més encara al professorat suprimit, existeix el dret preferent, que consisteix bàsicament en què l'administració ha de garantir un lloc de treball en el mateix centre, localitat o zona on estava la plaça que s'ha suprimit. Depenent del tipus de supressió o desplaçament es té dret a centre, localitat o zona: normalment, en el cos de mestres el dret a zona no l'exerceix ningú i, en canvi, el dret preferent a centre és molt poc probable que es tinga en secundària. Quan una persona suprimida exerceix el dret preferent, l'administració està obligada a donar-li una plaça en el centre, localitat o zona corresponent, i si no hi ha plaça, l'administració no li'n pot adjudicar cap altra. El dret preferent, per tant, salvaguarda de l'adjudicació forçosa que poden tindre les persones que concursen de manera obligatòria. El reial decret marca que el professorat suprimit que vullga exercir el dret preferent, ho haurà de fer en totes les convocatòries; si no ho fa en una, ja no el podrà recuperar. A més, si la persona decideix no fer ús del dret preferent, se l'ha d'adjudicar necessàriament algun lloc d'entre les peticions voluntàries que sol·licite i, en cas que no hi haja vacant o no li pertoque per barem, se l'ha adjudicar d'ofici, atenent a l'ordre de publicació al DOCV. Aquest darrer pas, l'adjudicació d'ofici, no es va dur a terme el curs passat, ja que l'administració va detectar que moltes persones desconeixien aquest extrem per ser nova la normativa marc.
  Per tant, quan una persona suprimida decidisca no exercir el dret preferent (si, per exemple, està suprimida d'un lloc de treball molt llunyà del seu domicili), ha de ser conscient que ha de fer la major quantitat de peticions possibles per tal d'evitar una adjudicació d'ofici.
  Quant a les persones desplaçades més de tres anys, el dret preferent beneficia més que altra cosa, ja que no se'ls adjudicarà d'ofici si no l'exerceixen i no estan obligades a consignar-lo cada any. EL professorat desplaçat no està suprimit i és possible que el curs següent torne a tindre hores al centre. Diguem-ne que en aquest cas, s'avança el dret preferent.
  En la instància que s'ha d'entregar en la primera fase del concurs, juntament amb la documentació justificativa dels mèrits que calga, s'ha de consignar el dret preferent que es té, en el cas que el vullga exercir-lo. En la fase telemàtica de peticions, s'ha de posar el centre o la localitat o la zona en primer lloc i, a continuació, tantes peticions voluntàries com es vullguen, si és que se'n vol cap fora del dret preferent.
Barem de mèrits

Quant al barem, també hi ha dues novetats:

 • no caldrà posar les dades personals escrites en cadascuna de les fotocòpies dels mèrits, ja que això causava problemes en alguns registres que es negaven a compulsar una fotocòpia manipulada.
 • tots els mèrits seran valorarats per les comissions baremadores de les direccions territorials, incloent-hi les publicacions i mèrits artístics, per tal d'evitar el desgavell de trasllat de caixes de documents, que es poden perdre amb facilitat.
Demandes de STEPV al barem

STEPV ha sol·licitat que la baremació de l'antiguitat en centres o llocs d'especial dificultat (apartat 1.1.3) siga computada sempre, encara que no es concurse des d'aquest centre o plaça, de la mateixa manera que la puntuació per càrrec directiu o tutoria sempre es manté. L'administració ha contestat que el Ministeri va donar instruccions perquè es computara només si es concursava des del centre o plaça, ja que l'epígraf del barem del quan depén és l'1.1 Antiguitat en el centre. STEPV, que ja va fer la demanda al ministeri, continuarà reivindicant aquesta puntuació.

També hem demanat que la documentació justificativa del barem estiga explicada amb més detall, per tal d'evitar malentesos respecte de les certificacions expedides per les universitats, així com l'explicitació detallada de titulacions equivalents (estudis superiors de música, estudis d'idiomes), i el reconeixement de la coordinació de grups de treball, de la coordinació TIC, de la coordinació de Prevenció de Riscos Laborals (que s'ha d'implementar en tots els centres) i la tutorització de l'antic CAP i de l'antiga diplomatura de Magisteri. A més, hem sol·licitat que les peticions del curs passat consten en el programa com a esborrany, per si alguna persona les vol recuperar de cara al concurs d'enguany i, així, agilitzar el procés de tria telemàtica. Quedem, doncs, a l'espera de la pròxima mesa, on s'estudiarà l'esborrany definitiu i veurem si totes les esmenes d'STEPV han estat replegades.

Calendari

Quant a dates del procés, només se'ns ha donat detall de les resolucions definitives, que estan previstes per al 18 abril en el cos de mestres, i el 8 de maig en la resta de cossos. La publicació de la convocatòria està supeditada a la publicació en BOE del nou decret d'especialitats del Cos de Mestres, que es preveu que passarà per Consell de Ministres el dia 4 de novembre.

Altres aspectes

La Conselleria continua reiterant l'incompliment de la normativa pel que fa a l'explicitació de la titulació de Filologia Catalana, a pesar de les nombroses sentències judicials al respecte. STEPV, com any rere any, ha exigit que aparega aquesta nomenclatura i que es deixe de banda la referència a una titulació desfasada que utilitza l'administració per evitar dir Filologia Catalana. A més, també hem demanat que es redacte la totalitat del text en llenguatge no sexista, segons la mesura 7.4 del I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat 2010-12.

Assemblees informatives

Com venim fent tots els anys, i una volta més definida la normativa, STEPV convocarà una roda d'assemblees informatives prèvies a la primera fase (entrega de documentació) i una altra roda prèvia a la segona fase (peticions telemàtiques). A més, també convocarem assemblees específiques per a professorat suprimit i desplaçat.

Esborranys de les convocatòries del Concurs de Trasllats

 • boto_espai
 • Comenta-ho a